PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 24 juni

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 24 juni

Sprokkels_uit_de_politieraad_van_juni_2019
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 24 juni - © Deschuyffeleer
 
Nieuwkomers_politieraad
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 24 juni - © Deschuyffeleer
 

Eedafleggingen

Inspecteur Ticha De Wit (Kortrijk) legde de eed af als nieuw lid van de dienst Interventie. Ook het Lenniks raadslid Erik O, inmiddels een getrouwe in de politieraad, legde opnieuw de gebruikelijke eed af. Hij was verhinderd op de eerdere installatievergadering van de raad.

Ook inspecteur Arnaud Singelé (Deux-Acren), thans al aan de slag bij de dienst Interventie, mocht zich aan de raadsleden voorstellen. Per 1 september volgt hij inspecteur Ronny Vandercammen op als wijkinspecteur in Bever. Die geniet immers vanaf 1 oktober van de maatregel van 'non-activiteit voorafgaand aan pensioen'.
 
Korpschef
 
Door het vertrek van eerste hoofdcommissaris Marc Hellinckx is de bediening van korpschef momenteel vacant. In afwachting van het in plaats stellen van een nieuwe korpschef werd commissaris Philippe Annys door het politiecollege aangesteld als waarnemend korpschef. Voor het vacant verklaren van de bediening van korpschef wordt in principe gewacht op het afstuderen in december van de nieuwe lichting directiebrevethouders, die dan mee kunnen postuleren.
 
Rekening
 
De raadsleden keurden unaniem de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van het dienstjaar 2018 goed.
 
In de begrotingsrekening wordt het resultaat van het dienstjaar in de gewone dienst afgevlagd op -182.590 € maar met de inbreng van het algemeen begrotingsresultaat van de voorafgaande jaren ten belope van 2.035.952€ komt het algemeen begrotingsresultaat zo nu te liggen op 1.853.361€.
 
In de buitengewone dienst bedraagt het resultaat van het dienstjaar -242.908€. Samengevoegd met het algemeen begrotingsresultaat van de vorige jaren ten belope van -127.642€ bedraagt dat algemeen begrotingsresultaat -370.550€ maar om dat negatief resultaat weg te werken wordt een beroep gedaan op prefinanciering.
 
Door het bijkomend beschikken over een gewoon reservefonds van 1.070.999€ werd de financiële toestand dan ook vastgesteld op 2.924.361€ terwijl de kastoestand per 31 december 2018 vastgelegd werd op 3.068.332€.
 
In de gewone dienst stegen de personeelskosten door onder meer de uitbreiding van het korps en de verhoogde kosten voor de pensioenen met 8,07%. De werkingskosten dan weer blijven met om en bij de 600.000€ sinds 2014 vrij stabiel en dit ondanks de uitbreiding van de informatica. Daar sinds 2016 geen nieuwe leningen meer werden aangegaan stagneert de schuldenlast nu om en bij de 55.000€ waarvan het grootste gedeelte dan nog op rekening komt van de jaarlijkse afbetaling voor de overname van de vroegere rijkswachtgebouwen. De personeels- en de werkingskosten maken het overgrote deel uit van de totale uitgaven.
 
Begrotingswijzigingen
 
Na de goedgekeurde budgetwijzigingen komt het gecumuleerd begrotingsresultaat in de gewone dienst voorlopig te liggen op een positief saldo van 1.060.741€. En mede door het aangaan van een ingeschreven doch alsnog niet opgenomen lening van 370.000€ bereikt het gecumuleerd begrotingsresultaat in de buitengewone dienst het minimum verplichte evenwicht van 0€. De totale kost van het investeringsbudget voor het lopende dienstjaar bedraagt zo nu voorlopig wel 648.049€. 
 
Visie
 
De raadsleden aanhoorden ook de visie die door de nieuwe waarnemende korpschef werd naar voren geschoven. Als voorzitter van de politieraad beklemtoonde de Gooikse burgemeester Michel Doomst daarbij dat “de politie Pajottenland wel goed mee is. Binnen de eigenheid die wij hebben doen wij het zeker niet slecht. Zonder echt spectaculaire dingen in het vooruitzicht te stellen moeten wij er wel blijven over waken dat wij inzake financiering en opdrachten de nodige middelen blijven voorzien voor een politie die ook alsmaar meer digitaal gaat werken”.
 
Commissaris Philippe Annys gaf aan dat er ook naar de toekomst toe in het algemeen politiebestel voortdurend een evenwicht zal dienen gezocht te worden tussen de opdrachten van de lokale politie en alle andere bijkomende opdrachten. Als externe uitdagingen ziet hij voor de lokale politie de financiering, het terugplooien van de federale politie op haar kerntaken, het verschuiven van alsmaar meer steun- en gerechtelijke opdrachten, de nieuwe criminaliteitsfenomenen zoals de cybercriminaliteit, het rekruteren van politiepersoneel, het uitvoeren van politiebevoegdheden door allerlei andere partners, het aspect fusies, associaties en samenwerkingsverbanden tussen politiezones, het digitaal werken evenals het beantwoorden van de verzuchtingen van de bevolking en van de lokale en bestuurlijke overheden die alle hun prioriteiten naar voren schuiven. Ook intern staat het korps voor een aantal uitdagingen die moeten opgevangen worden waarbij vooral de 'muren' tussen de zeven basisfunctionaliteiten dienen gesloopt te worden en alle operationele leden terug alle basisopdrachten dienen kunnen uit te voeren.
 
Als aandachtspunten ziet hij vooral het brengen van meer beter blauw, het exploiteren van de informatiepositie, het mobiel werken, het gebruik van technische middelen, de communicatie met de burger, het welzijn van het personeel en het omgaan met specialisatie. Hij werkte daartoe dan ook een nieuw organisatiemodel uit.
 
Meerjarenplanning
 
De goedkeuring van de financiële meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 zorgde voor enig animo vooral ook omdat daarbij ook een herziening en een verificatie van de intergemeentelijke verdeelsleutel van de totale last van de gemeentelijke dotaties te berde werd gebracht.
 
Over de zes komende jaren heen stijgen de gemeentelijke dotaties jaarlijks gemiddeld met 4, 24%, de eerste drie jaar bedraagt de jaarlijks stijging gemiddeld 4,52%. De gemiddelde jaarlijkse stijging in de periode 2014-2019 bedroeg 5,24%. Iedere inwoner in de politiezone, die Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat, draagt zo voor 2020 gemiddeld 108,76€ bij in het totaal pakket van de gemeentelijke dotaties.
 
Waarnemend korpschef Philippe Annys benadrukte daarbij dat het voorgesteld meerjarenplan stoelt op louter overleven en dat de hamvraag voortdurend is wat er met de medewerkers van vandaag meer kan gedaan worden. Bovendien dient ook rekening gehouden te worden met de prangende verzuchtingen van de bevolking evenals van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden rond onder meer snelheid in het verkeer, verkeerseducatie, toezicht aan de scholen en alle vormen van overlast.
 
Raadslid Erik O informeerde naar de stand van zaken rond het eventueel herberekenen per gemeente van de alsmaar meer betwiste KUL-norm, die eind jaren '90 “bekomen werd als resultaat van de herverdeling over de gemeenten van het totale lokale operationele politie-effectief”. Commissaris Philippe Annys gaf aan dat het herberekenen van de KUL-norm inmiddels allicht zou leiden tot de noodzaak aan meer politie. Het is dan ook begrijpelijk dat niet iedereen daarvoor staat te springen. Hij deelde ook mede dat rond de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de zone overigens een vraag is gesteld aan de provinciegouverneur om alle mogelijkheden af te tasten.
 
Voorzitter Michel Doomst stelde dat de KUL-norm indertijd toch een zeer mooie weging uitmaakte doch dat ook hij bereid is die aan te passen. De Lennikse burgemeester Irina De Knop liet van haar kant verstaan dat er, buiten de wettelijke regeling, ook steeds een andere regeling in consensus kan uitgewerkt worden.
 
Burgemeester Kris Poelaert (Herne) gaf aan dat zijn ploeg achter het meerjarenplan staat maar dat de inbreng van 112€ per inwoner van zijn gemeente als te veel wordt bevonden. Ook hij drong aan op een herberekening van de gemeentelijke dotaties onder meer ook op basis van een actualisering van de KUL-norm en aanverwante criteria.
 
Ook burgemeester Irina De Knop zegde, met het akkoord van haar schepencollege, haar steun toe aan het meerjarenplan op voorwaarde dat er ieder jaar een evaluatie gebeurt en dat de dotaties nooit hoger zouden uitvallen dan ingeschreven en dit alles ook gerelateerd aan de problematiek van de verdeelsleutel.
 
Commissaris Philippe Annys zag zich daarbij wel genoodzaakt enig voorbehoud te vragen om reden onder meer van de onzekerheid over de verkoop van de politiesites in Kester en Lennik, de kosten van de nieuwbouw en de evolutie in de verdeling van de federale ten opzichte van de gemeentelijke dotaties, nu op 45/55%. Zo zijn momenteel overigens de gevolgen van het nieuw sectoraal akkoord ten belope van 750.000€ al opgevangen in de meerjarenplanning.
 
Het meerjarenplan voor 2020, 2021 en 2022 werd goedgekeurd evenals, mits voorbehoud, het meerjarenplan voor 2023, 2024 en 2025. Een marge werd daarbij ingebouwd in 2023 en die nu ligt op 2,85%. Er waren wel 5 onthoudingen, van burgemeester Kris Poelaert en de overige Hernse raadsleden en burgemeester Irina De Knop (Lennik), die daarmee toch wel een duidelijk signaal wilden geven.
 
Voorzitter Michel Doomst besloot door te stellen dat aan de hand van de reacties van de gemeentelijke bestuursploegen toch wel te merken valt dat de gemeentelijke schatkisten langzamerhand toch wel dreigen komen droog te staan.
 
Personeelsformatie
 
De raad zette ook het licht op groen voor de nieuwe personeelsformatie en voor het nieuw organogram per 1 juli 2019.
 
Het operationeel kader (alle voltijdse betrekkingen) telt thans 4 officieren waaronder de korpschef, 13 middenkaders, 49 basiskaders en 3 agenten van politie. Het administratief en logistiek kader 
bestaat naar de toekomst toe uit in totaal 16 leden, opgedeeld in 1 Calog A2, 1 Calog A1, 9 Calog B en 5 Calog C.
 
Vooral ook het optrekken van het aantal agenten van politie van 1 naar 3 kon op veel bijval rekenen. Zij zullen vooral worden ingezet voor taken rond verkeer zoals toezicht aan de scholen, snelheidscontroles en parkeren in de centra. Als financiële compensatie verdwijnen de twee gemeenschapswachten wel uit het straatbeeld.
 
De waarnemende korpschef toonde zich overigens bijzonder gelukkig met de nakende inplaatsstelling van een nieuwe officier, die momenteel wel nog in opleiding is. Hij stond er ook op om per 1 juli te kunnen werken volgens het nieuw organogram met daarbij vooral aandacht voor de basispolitiezorg met inbegrip van het informatiegestuurd en het gemeenschapsgericht zijn en voor het digitaal werken.
 
Infrastructuur
 
Momenteel lopen er nog vanuit de vroegere eigenaars drie procedures tegen de plannen voor de nieuwbouw: een procedure tegen de onteigening bij de rechtbank van Eerste Aanleg, een procedure tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan bij de Raad van State en een beroep tot nietigverklaring tegen het omgevingsbesluit van de Vlaams-Brabantse deputatie bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
 
Medewerkers Tevredenheid Onderzoek
 
Als slot van de openbare zitting maakte de waarnemende korpschef ook de resultaten bekend van het medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) dat in het voorjaar werd afgenomen. Een dergelijk onderzoek peilt naar de waardering van de medewerkers voor het korps.
 
Positief was zeker dat voor 'motivatie en tevredenheid' een score van 8,06/10 werd behaald. Als verbeterpunten kwamen dan weer naar voren 'werkomgeving' wat een duidelijke hint inhoudt naar het nieuw politiehuis, 'communicatie en informatie' evenals 'erkenning en waardering'. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 18 feb 2020

archief