Meerjarenplanning gemeente LIEDEKERKE 2020-2025

Meerjarenplanning gemeente LIEDEKERKE 2020-2025

Liedekerke_2a
 

Zoals de andere gemeenten in Vlaanderen kreunt ook Liedekerke financieel als gevolg van tal van federale maatregelen: de federale taxshift betekent een aanzienlijk verlies aan inkomsten, de dotatie aan politie en brandweer verhoogt gevoelig, algemene werkingskosten stijgen en Liedekerke wordt voorlopig uitgesloten van het Vlaamse Rand- en Denderfonds (in het leven geroepen om de grootstedelijke problematieken zoals armoede, werkloosheid, anderstaligheid en migratie aan te pakken). Ondanks dit alles besliste het Liedekerks gemeentebestuur om de personenbelastingen en de onroerende voorheffingen niet te verhogen en dit in tegenstelling tot vele andere gemeenten. 

 

 Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat het gemeentebudget tussen 2020 en 2025 in evenwicht blijft. Ook de autofinancieringsmarge (de investeringsruimte die een bestuur heeft om in bijkomende projecten te gaan investeren) is het laatste jaar van de beleidscyclus positief. 

 

Bepaalde éénmalige retributies werden wel geactualiseerd of aangepast in functie van de werkelijke kost voor de gemeente en zal de gemeente eveneens toelaten haar ambities op het vlak van klimaat-neutraliteit te realiseren.

 

De jaarlijkse milieuheffing wordt niet langer bepaald per adres, maar wel per volwassen inwoner (+18jaar) met een maximum van 3 volwassen inwoners per gezin. Dit heeft dan ook een verlaging tot gevolg voor alleenstaanden. Het sociaal tarief blijft eveneens behouden.

 

Het meerjarenplan kwam tot stand na een uitgebreide omgevingsanalyse. Hieruit heeft het bestuur de uitdagingen voor de volgende jaren bepaald, die leiden tot deze negen strategische doelstellingen:

1: Burgers onderling en burgers en gemeentebestuur werken samen aan een betere leefomgeving waar iedereen zich, met respect voor elkaar, betrokken en thuis voelt.

2: Sociale en inclusieve gemeente waar iedereen gelijke kansen krijgt om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en waar diverse bevolkingsgroepen, met respect voor de grondwaarden en voor ieders eigenheid, met elkaar samenleven.

3: Gezonde, groene en klimaatneutrale gemeente.

4: Vlot verkeer waarbij zowel de bereikbaarheid van en binnen de gemeente als de veiligheid en het comfort van voetganger, fietser en autogebruiker worden gewaarborgd.

5: Woon- en leefgemeente op mensenmaat met een evenwicht tussen ruimte voor wonen, (be)leven, ontmoeten, groen en zacht ondernemen.

6: Bruisende en ontmoetingsgerichte gemeente waar inwoners en bezoekers culturele en vrijetijdsactiviteiten kunnen maken en  smaken.

7: Alle buurten en wijken zijn veilig en net,  bewoners en bezoekers voelen zich er veilig.

8: Liedekerke is een aantrekkelijk handelscentrum voor de omliggende gemeentes, creëert een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt en profileert zich als toegangspoort naar een beleefbare Dendervallei en het Pajottenland.

9: Het lokaal bestuur is een efficiënte en effectieve organisatie met een klantvriendelijke dienstverlening.

 

Het bestuur hecht veel belang aan burgerparticipatie. Dit meerjarenplan werd dan ook op maandag 2 december 2019 voorgelegd aan de inwoners tijdens rondetafelgesprekken. Uit dit burgerparticipatiemoment zijn volgende speerpunten naar voor gekomen voor het bestuur:

• Doorheen het jaar betrekken we de burgers rond bepaalde beleidsthema’s. Doordat de burger ieder jaar inspraak heeft aan de hand van rondetafelgesprekken, is ons meerjarenplan dynamisch en steeds getoetst aan de realiteit.

• Wanneer we een nieuw mobiliteitsplan uitwerken met prioriteit voor de zwakke weggebruiker, zullen we onderzoeken hoe ons gemeenteplein kan verfraaid worden met onder andere meer groen. Ook zetten we in op een consistent parkeerbeleid om de parkeerdruk te verminderen en het buurtparkeren te verhogen.

• Liedekerke moet de aangename plek zijn en blijven waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. We pakken zwerfvuil nog strenger aan. We behouden de groene ruimte door onder andere in te zetten op meer bouwlagen in afgebakende gebieden, zoals het dorpscentrum. Op die manier kunnen we de groene longen behouden die ons zo dierbaar zijn.

• Onze politiezone waakt er kordaat over dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat overlast beboet wordt. Het BIN (Buurt Informatie Netwerk dat vooral een halt wil toeroepen aan inbraken en diefstallen) is operationeel en zal nog verder gepromoot en ondersteund worden.

• Liedekerke blijft niet alleen verder investeren in het onderhoud van zijn wegennet, maar ook in zijn patrimonium met onder andere de aanleg van een vernieuwde toplaag voor het voetbalkunstgrasveld en een renovatie (met aandacht voor energiebesparende maatregelen) van het zwembad.

 

Met dit meerjarenplan maken we Liedekerke klaar voor de toekomst, in samenspraak met de Liedekerkenaar en met gezonde financiën.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 dec 2019
Jacky Delcour
Jacky Delcour
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jacky Delcour | 28 jul 2020
Commerci├źle partners, advertenties en vacatures
Jacky Delcour | 12 jul 2020
Jacky Delcour | 11 jul 2020

archief