OPWIJK - Een snelle kijk op de gemeenteraad

C21

OPWIJK - Een snelle kijk op de gemeenteraad

Gemeenteraad2008

Onderwijs

Oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap BLOM

Het medezeggenschapscollege is de overkoepelende schoolraad, die als doel heeft de inspraak van ouders, personeelsleden en leden van de lokale gemeenschap te verhogen.
 
Visietekst en beleidsplan scholengemeenschap BLOM
De visie is vooral het bundelen van krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van elke individuele school. Het beleidsplan is gekoppeld aan de visietekst van de scholengemeenschap BLOM.
 
Het plaatsen van vaste kastenwanden en los meubilair in de nieuwe BLO-school
Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen: vast meubilair ,geraamd op 190.000 euro en los meubilair, geraamd op 35.000 euro. De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding. Aan de subsidiërende instantie AGION zullen de maximale subsidies (70 %) en toelagen worden aangevraagd.
 
Het uitvoeren van kleine noodzakelijke verbouwingswerken na de verhuis van de huidige BLO-afdeling ten behoeve van de gemeentelijke basisschool de Boot
De huidige gemeentelijke BLO-school moet aangepast worden voor de kleuters van De Boot. De klassen worden groter gemaakt door de ruimte van de gang bij de klassen te voegen. De refter is te klein. Men gaat de inkomhal en de refter samenvoegen. Voor de kleuterafdeling is er aangepast sanitair, douche en warm water nodig en in 2 klassen moet de verlichting en de elektriciteit aangepast worden. De kostenraming bedraagt 36.300 euro.
 
Milieu
 
Nieuw gemeentelijk subsidiereglement voor groendaken.
De gemeentelijke subsidie van 25 euro per m² wordt verhoogd tot 31 euro per m² groendak met een maximum van 2.500 euro per jaar. De gemeente wordt voor deze premie vergoed door het Vlaamse Gewest.
 
Ruimtelijke ordening
 
Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen.
De gemeenteraad keurt voorlopig dit RUP goed, nadien volgt het openbaar onderzoek gedurende 60 dagen, waarna de gemeenteraad het RUP definitief zal goedkeuren. Dit RUP schept rechtszekerheid voor deze 200 zonevreemde woningen in Opwijk. Door het Gewestplan van 1976 bestond er onzekerheid inzake verbouwing en uitbreiding voor de eigenaars van deze woningen. De mogelijkheden inzake verbouwing en uitbreiding worden bepaald in functie van de ecologische of biologische waarde van het gebied. Zo zijn de uitbreidingsmogelijkheden beperkter voor zonevreemde woningen gelegen in de vallei van de Brabantse beek of de landschappelijke overgang dan in de rest van Opwijk.
 
Ruimtelijk uitvoeringsplan dorpsschool Droeshout.
Sinds het Gewestplan van 1976 lag een deel van de vroegere meisjesschool en een deel van de kerk in Droeshout in agrarisch gebied. Met dit RUP wordt de juiste bestemming gegeven aan dit gebied. De kerk, de twee scholen, de parochiezaal en de pastorij worden definitief ingekleurd als ‘openbaar domein’.
 
Financiën
 
Toetreding van de gemeente Opwijk tot het Lokaal Pact met de Vlaamse Regering
Het pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse Regering en de (308) Vlaamse gemeenten en provincies. Het pact biedt enerzijds financiële mogelijkheden voor de lokale besturen nieuwe. De Vlaamse Regering besliste onder meer om de uitstaande leningschulden van gemeenten die toetreden tot het pact over te nemen. Dit bedraagt 100 euro per inwoner. Voor Opwijk is dit 1.239.300 euro (12 393 inwoners op 1 januari 2007). Anderzijds geeft het pact een kader aan waarbinnen de lokale fiscaliteit de eerstvolgende jaren het best zou evolueren en dat een beleid van duurzame economische en ecologische ontwikkeling ondersteunt.
De gemeente verbindt zich tot het nemen van volgende maatregelen inzake fiscaliteit:
1)      Met betrekking tot aanslagjaar 2009 geen enkele nieuwe belasting invoeren en de aanslagvoeten of tarieven van de belastingen niet verhogen t.o.v. deze van aanslagjaar 2008 (met enkele uitzonderingen).
2)      Geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen invoeren tot en met aanslagjaar 2012.
3)      Een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit voeren.
 
Jeugd
 
Tarieven voor de gemeentelijke vakantiewerking
Vanaf 1 juli 2008 worden éénvormige tarieven en openingsuren voor het "VAJA" en "SPORT IN VAKANTIE" gehanteerd. Binnenkort meer info hierover.
 
Openbare Werken
 
Herinrichtingswerken in de Schoolstraat (tussen Heiveld en Singel)
Het betreft een grondige herinrichting van de straat en het invoeren van éénrichtingsverkeer. Hierover volgt meer uitgebreide informatie in het nieuwe gemeentelijke infoblad in juni.
 
Het vernieuwen van de voegvulling tussen betonplaten in verschillende straten in de gemeente.
Er zullen in het najaar voegvullingswerken uitgevoerd worden in de Nijverseelstraat, een deel van de Sint-Paulusbaan, Steenweg op Aalst, Steenweg op Merchtem, Ringlaan, Korruit, Droeshoutstraat, Vitsgaard, Kouterlaan, Hollestraat en Stationsstraat. De kostprijsraming bedraagt 30.837 euro.
 
De verkoop van gemeentelijke werktuigen/voertuigen
Er worden werktuigen/voertuigen verkocht: een landbouwtractor van het merk Deutz, een klepelmaaier, een zitgrasmaaier en een cirkelmaaier. De inkomsten worden op 4.200 euro geraamd. Er zal binnenkort een oproep verschijnen in ’t Opwijks Leven.
 
OCMW/Gemeente
 
Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013
Het nieuwe Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 is vrij ambitieus. De nieuwe acties en doelstellingen hebben vooral betrekking op sociale huisvesting, seniorenhuisvesting, sociale tewerkstelling en naschoolse kinderopvang. De volgende jaren is het vooral de bedoeling om voorzieningen van gemeente, OCMW en externe welzijnspartners beter op elkaar af te stemmen en toegankelijker te maken via het Sociaal Huis.
 
Ontwikkeling van het Sociaal Huis en het Actieplan m.b.t. “Planning Sociaal Huis”
Op basis van dit ontwerpakkoord wordt er onderhandeld met de verschillende welzijnsaanbieders actief binnen Opwijk. De afspraken hebben betrekking op cliëntopvolging, informatieverstrekking en communicatie. Er werd door het lokale bestuur een planning opgemaakt die moet dienen als leidraad voor de oprichting van het Sociaal Huis in 2009.
 
Verkeer
 
Aanvulling van het politiereglement op het wegverkeer:
- vernieuwde deel van de Klaarstraat.
Het gaat om de signalisatie voor de voorrangsregeling, het verplicht gebruik van de fietspaden aan weerszijden, de aanduiding van de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers, de inrichting van twee parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur (15 minuten) aan de glascontainers.
 
- inrichting van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van de St-Pieterszaal in Mazenzele.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 apr 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief