OPWIJK - Berichtgeving gemeente

C21

OPWIJK - Berichtgeving gemeente

Editiepajot-opwijk-logo-gemeente
EP

Nieuws vanuit het gemeenschapscentrum - Ken jij de Kriegeltjes al? Op zondag 2 november 2014 hebben wij de familievoorstelling “Gezocht: De Kriegels” (op basis van het boek ‘De Miss Griezelverkiezing’ van Marc De Bel). In deze knotsgekke theatervoorstelling beleven de beroemde drie zusjes een tenenkrullend avontuur. Bereid je voor op een razendsnelle theatervoorstelling boordevol Marc De Bel-humor, op hol slaande hoofden en rillingen die over je rug lopen. Voor iedereen vanaf 7 jaar! Afspraak in de schuur om 15u.

Tickets: VVK: kind: € 5 - volwassen: € 6 - kassa kind: € 6 - volwassen: € 7

               Leden gezinsbond en lerarenkaart: min € 1

 

Reservatie: GC Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 - gc.tickets@opwijk.be - 052 36 51 72

 

 

Wijziging zaterdagdienst Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk! Vanaf 1 oktober 2014 zijn de burelen van het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk enkel nog open elke eerste zaterdag van de maand, telkens van 9u tot 12u (behalve in juli en augustus). Indien de eerste zaterdag van de maand een feestdag is, wordt de zaterdagdienst verschoven naar de tweede zaterdag van de maand. Meer info? Tel. 052 36 51 72

 

Eeksken: hernummering - Bij het vergunnen van een nieuwe verkaveling is gebleken dat er niet voldoende huisnummers voorzien zijn voor deze percelen. Daarom wordt er in oktober 2014 een gedeeltelijke hernummering van het Eeksken doorgevoerd van de even huisnummers van 140 t.e.m. 192. Elk gezin ontvangt hierover een brief met de nodige informatie. Meer info? Dienst Burgerzaken: 052 36 51 42

 

Evaluatieavond Trage Wegen - Het dossier “opmaak tragewegenplan” voor het deelgebied Nijverseel werd na een korte onderbreking terug opgestart. Na de inventarisatie van alle toegankelijke en niet-toegankelijke trage wegen in het deelgebied Nijverseel werden de wegen geëvalueerd door vrijwilligers, gebruikers en organisaties, die reeds hun mening gaven over het nut en het belang van de voetwegen en wat er al dan niet beter of anders kan.  

 

Alle opmerkingen, suggesties en voorstellen werden door de vzw Trage Wegen gebundeld en worden opnieuw aan het publiek voorgelegd tijdens een debatavond waar we iedereen de kans geven om zijn mening te uiten. Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

 

De evaluatieavond vindt plaats op donderdag 16 oktober 2014 om 19u30, in de vergaderzaal van GAC I (Marktstraat 55). Iedereen is van harte welkom!

 

Meer info? Mia Van der Straeten, mia.vanderstraeten@opwijk.be, tel. 052 36 51 36

 

Gewijzigde verkeerssituatie: de fietsstraat! Begin september zijn de automobilisten in het centrum van Opwijk terechtkomen in een gewijzigde verkeerssituatie. De fietsstraat werd in een aantal straten ingevoerd.

 

Een fietsstraat is een straat waarin de fietsers de hele breedte van de weg mogen gebruiken. Auto’s mogen die straat verder blijven gebruiken maar mogen niet meer dan 30 km per uur rijden en vooral: ze mogen de fietsers niet inhalen. Het begin en einde van de fietsstraat wordt aangeduid met een nieuw verkeersbord en alle weggebruikers kunnen duidelijk vaststellen dat er zich een gewijzigde verkeerssituatie voordoet. In een eerste fase werden volgende straten ingericht als fietsstraat: de Marktstraat (met uitzondering van het marktplein), de Kerkstraat, de Kattestraat en de Gasthuisstraat (tot aan de Nanovestraat). 

 

De bedoeling van de fietsstraten is de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen en een fietsvriendelijk klimaat te creëren in het centrum. Verkeersveiligheid kan maar gegarandeerd worden als alle weggebruikers zich houden aan de regels. Daarom vragen wij aan de automobilisten om de toegelaten snelheid en het inhaalverbod in de fietsstraten daadwerkelijk te respecteren.

 

De inrichting van de fietsstraten is een  beslissing die door het gemeentebestuur werd genomen na interne bespreking binnen de Verkeersadviesraad.

 

BIBLIOTHEEKWEEK van 11 tot 19 oktober 2014 - Voor de 30ste keer wordt er landelijk een Bibliotheekweek georganiseerd om de werking van de openbare bibliotheken meer bekend te maken, ook de bib van Opwijk doet mee! Zoals elk jaar willen we de bezoekers die zich “thuis” voelen in de bib nog eens extra verwennen met een drankje en een knabbeltje op de verwendag van zaterdag 11 oktober (9u-12u). Diezelfde dag krijgt ook iedereen opnieuw de kans om voor een symbolische halve euro verouderde en afgeschreven materialen van de bib mee naar huis te nemen op de boekenverkoop in het Groene Zaaltje.

 

Heel de week worden ook computerlessen voor senioren georganiseerd. Wil je nog leren wat het internet is, hoe het werkt en vooral wat het voor senioren kan betekenen? Haast je dan snel naar de bib en schrijf je nog in voor de “Basiscursus internet”. Meer info? 052 36 51 65

 

Wachtbekken Steenweg op Lebbeke - Eeksken: natuurgebied Vondelbeek prachtig heringericht - Op zaterdag 11 oktober wordt het prachtig heringerichte natuurgebied aan de Vondelbeek officieel ingehuldigd. Van 14u tot 17u kan je op de grens van Lebbeke, Opwijk en Buggenhout de nieuwe wandelpaden verkennen en kennismaken met de natuurinrichting in het wachtbekken.

 

Reeds in 2000 legde de Vlaamse Milieumaatschappij dit wachtbekken op de Vondelbeek aan. Het is 17,2 hectare groot en kan tot 126.000 m³ water tijdelijk stockeren bij dreigende wateroverlast. Vorig jaar zorgde de VMM voor een opwaardering van het gebied met veel oog voor natuur én recreatie. Zo is er extra bebossing, zijn de graslanden ruiger gemaakt en zijn er poelen uitgegraven. Op de weilanden houden schapen het gras mooi en kort. Natuur- en wandelliefhebbers kunnen nu hun hart ophalen op de nieuwe  wandeldijk, de wandelpaden, voetgangersbrugjes en overstapjes. Er is ook een vogelkijkwand waar je een prachtig uitzicht hebt.  

 

De VMM, de gemeenten Buggenhout, Lebbeke en Opwijk, Natuurpunt en VtS Ecologische begrazing, nodigen je graag uit op de inhuldiging!

 

Praktische info

Tussen 14u en 17u staan medewerkers klaar langs het wandeltraject (2 km) om uitleg te geven over de herinrichting. Na de wandeling is er ook de gelegenheid om wat na te praten met een hapje en een drankje. Voor de jongsten is er een springkasteel en randanimatie.

 

Het wandeltraject start in Lebbeke in de Klein-Antwerpenstraat ter hoogte van nr. 113 (aan de landbouwweg). Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. De wandeling is niet toegankelijk met rolstoelen of kinderwagens. Stevige stapschoenen zijn aan te raden! 

 

Dit project werd mede gefinancierd via het Europese project Scaldwin.

 

Het nieuwe recyclagepark is operationeel!

Voor wie? 

Uitsluitend inwoners van de gemeente Opwijk.

 

Openingsuren?

Maandag: gesloten

Dinsdag t/m vrijdag: van 14u tot 19u

Zaterdag: van 10u tot 17u

Gesloten op zondag en wettelijke feestdagen

 

Toegang? Met identiteitskaart (automatisatiesysteem). Aanvoer van afval ten laatste 15 minuten vóór sluitingstijd.

Betalend gedeelte? Met weegbruggen (€ 0,16/kg). Betalingen gebeuren uitsluitend met bankkaart.

 

Aanleveren van PMD-afval?  

Uitsluitend verpakt in PMD-zak (blauw), niet los of in een andere verpakking.

 

Meer info? Folder ‘Wegwijzer recyclagepark Opwijk’: gratis beschikbaar op recyclagepark + gemeentehuis (GAC I - Marktstraat 55)

www.opwijk.be milieu / afvalbeheer / containerpark

Milieuambtenaar Eric Roelands: tel. 052 36 51 31

 

Woonuitbreidingsgebied Rubensveld

Het project Rubensveld gaat in Opwijk veel over de tongen. We achten het opportuun om een feitelijk overzicht te geven omtrent Rubensveld. Rubensveld is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied (WUG) op het gewestplan Halle-Vilvoorde in 1977, na intensief lobbywerk van de toenmalige meerderheid. 

 

Woonuitbreidingsgebieden kunnen worden aangesneden/bebouwd op basis van het gewestplan op 3 manieren:

In functie van sociale woningbouw. De aansnijding/ontwikkeling kan voor een deel of voor de totaliteit van het WUG. Deze manier van aansnijden kan in onze gemeente enkel gebeuren door Providentia of Vlabinvest. Andere sociale huisvestingsmaatschappijen zijn niet actief in onze gemeente.

In functie van groepswoningbouw door een private ontwikkelaar. Groepswoningbouw is hier zeer letterlijk te nemen, de totaliteit moet worden aangesneden via gegroepeerde woningbouw. M.a.w. de vergunningverlener moet een beeld hebben van de hele ordening van het WUG, ook al wordt de uitvoering in “schijven” (gefaseerd) afgewerkt. 

Woonuitbreidingsgebieden kunnen worden omgezet naar woongebied door de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Het initiatief kan hier enkel van een gemeente komen en er moet een motivatie zijn om van woonuitbreiding naar wonen te gaan. Meestal is de motivatie dat er een woonbehoefte is in de gemeente. De gemeente is in project Rubensveld geen initiatiefnemer en wil dit ook niet zijn, er wordt geen RUP opgemaakt voor dit WUG. In het gemeentelijk structuurplan zijn de WUG’s vermeld als strategische reserve; er is geen noodzaak om via een RUP een WUG te ontwikkelen.

 

Het is in de 2de procedure; groepswoningbouw, dat het project Rubensveld zich situeert. Het WUG wordt aangesneden via een vergunningsaanvraag op basis van de bestemming van het gewestplan. 

 

Hoe moet het nu verder met Rubensveld?

De private ontwikkelaar heeft het recht om een stedenbouwkundige aanvraag in te dienen voor de totale aansnijding van het WUG. Er moet een watertoets worden uitgevoerd bij elke stedenbouwkundige aanvraag. Voor dit gebied zal de watertoets zeer belangrijk zijn. De vergunningsaanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen. Er zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd en de nodige adviezen zullen worden opgevraagd. Bij elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zijn er 2 beroepsmogelijkheden. De aanvrager of iemand die zich benadeeld voelt, kan in eerste instantie in beroep gaan bij de Deputatie van de Provincie Vlaams Brabant, in 2de instantie bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Verwervingspremie - Om jonge Opwijkenaren de kans te bieden om in de eigen gemeente een woning of appartement te verwerven,  heeft het gemeentebestuur in 2013 besloten om onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tussenkomst toe te kennen aan jonge inwoners die hun eerste eigendom kopen. De premie bedraagt € 5000 voor een woning en € 3000 voor een appartement. 

 

Vandaag, meer dan 1 jaar na de invoering van de verwervingspremie, werd het reglement geëvalueerd. Graag delen wij u mee dat de verwervingspremie een succes is onder de jonge Opwijkenaren. We maakten reeds 24* jonge gezinnen gelukkig met het toekennen van een verwervingspremie. Hiervan zijn er 20 dossiers toegekend voor een de aankoop van een woning en 4 dossiers voor de aankoop van een appartement. 

 

Sinds de invoering van het reglement zijn er 6 dossiers afgekeurd voor de aankoop van een woning en 1 dossier voor een bouwgrond. De dossiers die geweigerd werden, voldeden niet aan de voorwaarden van het reglement. Opvallend was dat niemand geweigerd werd omwille van de aankoopprijs van de woning/het appartement. Ook de inkomensgrens van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner vormde slechts in één geval een obstakel voor het toekennen van de premie. 

 

Het aantal weigeringen is laag doordat inwoners met hun vragen terecht kunnen bij de woonconsulent. De woonconsulent biedt antwoorden i.v.m. de toepassing van het reglement en zorgt ervoor dat de voorziene budgetten voorbehouden blijven aan de doelgroep van deze premie.

 

Het gemeentebestuur blijft voorstander van het reglement en zal dit de komende maanden nog steeds in zijn huidige vorm toepassen. 

 

*Aantal gekend op 18/09/2014

 

Het informatieloket voor Opwijkse ondernemers - 

Opwijkse zelfstandige ondernemers kunnen elke eerste en derde dinsdag van de maand van 17u tot 18u op GACI terecht voor advies en algemene vragen waarmee vooral startende ondernemers kunnen zitten. Zo kunnen startende zelfstandigen er o.a. terecht voor:

inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen

het bekomen van een ondernemingsnummer

controle vestigingswetten

informatie over de nodige vergunningen

inschrijving voor de BTW

aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds

 

Naast dit fysiek loket wordt tevens een digitaal loket op de gemeentelijke website www.opwijk.be voorzien waar vragen kunnen overgemaakt worden. Hiermee realiseert de gemeente reeds één de acties uit het beleidsplan 2014 - 2019 om het lokaal ondernemerschap te ondersteunen.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 okt 2014
Sam Herremans
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief