OPWIJK - Een snelle kijk op de gemeenteraadsbeslissingen

C21

OPWIJK - Een snelle kijk op de gemeenteraadsbeslissingen

Gemeenteraad2008

Buitenomgevingswerken nieuwe BLO-school

De nieuwbouw van de BLO-school komt stilaan in een eindfase. Het dossier met betrekking tot de omgevingswerken en buitenaanleg werd goedgekeurd. Het bouwprogramma omvat een overdekte en open speelplaats, fietsenberging, parking, afsluiting, groenaanleg en eerste uitrusting. Het totaalbedrag voor de omgevingswerken wordt geraamd op 286.398,83 euro BTW inbegrepen en is opgemaakt door het studiebureau INFRABO. Het ereloon bedraagt indicatief 33 922,53 euro BTW inbegrepen.Voor de werken zal worden overgegaan tot een openbare aanbesteding en voor deze werken zijn reeds toelagen aangevraagd en toegekend bij AGION.

 
Academie Beeldende Kunst van Liedekerke
 
Het aandeel van de gemeente Opwijk voor de begroting 2008 van de Academie Beeldende Kunst van Liedekerke werd bepaald op 3085 euro.
 
Milieu
 
Gemeentelijke energieboekhouding 2007
De gemeentelijke energieboekhouding 2007 wordt ter kennisgeving voorgesteld aan de gemeenteraad. De resultaten zijn bemoedigend. Het globale gasverbruik van de gemeente daalde met bijna 20 % tegenover 2006. Het globale elektriciteitsverbruik daalde met 4,7 %. Het waterverbruik in de gemeentelijke gebouwen daalde met 30 % tegenover 2006. De energiemaatregelen die werden genomen leveren dus succes. Maar het kan nog beter. Daarom worden in 2008 opnieuw een hele serie energiemaatregelen genomen in de diverse gemeentelijke gebouwen.
 
Gemeentelijk milieujaarprogramma 2008
De gemeenteraad keurt het gemeentelijke milieujaarprogramma voor 2008 goed. Een omvangrijk rapport dat enerzijds rapporteert over al wat in 2007 werd ondernomen op milieuvlak in onze gemeente en dat anderzijds het programma voor 2008 vastlegt. Het programma voor 2008 zet uiteraard het beleid van de vorige jaren verder, maar voegt een aantal belangrijke nieuwe accenten en acties toe voor 2008.
 
Het verbranden van afval
Op vraag van de politie wordt er een verduidelijking aangebracht in het politiereglement rond het verbranden van afval. Verbranding van afval is verboden. Er geldt slechts één uitzondering: in het bijzonder het verbranden van gewassen op terreinen waarop de gewassen gekweekt zijn en op voorwaarde dat men minstens 100 meter verwijderd is van gebouwen of andere gewassen.
 
Ruimtelijke ordening
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Hergebruikerscentrum”
De gemeenteraad aanvaardt ten voorlopige titel het ruimtelijke uitvoeringsplan “hergebruikerscentrum”. In het hergebruikerscentrum, gelegen in de Steenweg op Merchtem, moeten verbouwingswerken worden uitgevoerd. Om een bouwvergunning te krijgen diende het hergebruikerscentrum echter een juiste bestemming te krijgen op de ruimtelijke plannen. Met deze wijziging krijgt het hergebruikerscentrum van de gemeente een inkleuring als “zone voor ambtelijke bedrijven”. Na deze voorlopige aanvaarding volgt het openbaar onderzoek. Nadien kan de gemeenteraad dit ruimtelijke uitvoeringsplan definitief goedkeuren.
 
Openbare Werken
 
Aquafinproject Collector Stampbeek
Het gaat over de rioleringswerken collector Stampbeek en de ondergrondse aankoop onroerend goed met vestiging van erfdienstbaarheid op een onroerend goed om openbaar nut, van pachtverbreking voor een totale kostprijs van 63.882,49 euro.
 
Verbeterings - en onderhoudswerken aan gemeentewegen
Gaat over 18 verbeterings - en onderhoudswerken m.b.t. de toegangsweg van de atletiekpiste, putten in het wegdek, voetpaden in slechte staat, verlenging doodlopend straatje, verzakkingen voor woning, vernieuwen wegdek…De totale kostprijs komt op 78.320,6 euro (BTW incl.).
 
De aanleg van fietspaden langsheen de Steenweg op Dendermonde en de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de kruising van Leirekensroute met de Steenweg op Dendermonde
De gemeente heeft een overeenkomst met het Vlaamse Gewest voor de heraanleg van de fietspaden aan de Steenweg op Dendermonde (tussen Plezante Hof en grens met Lebbeke) en voor de ondertunneling van Leirekensroute ter hoogte van de Steenweg op Dendermonde. Het Vlaamse Gewest is bereid om deze werken ten belope van 100 % te subsidiëren. De gemeente duidt een ontwerper aan voor de opmaak van het studiedossier en de plannen terzake.
 
Infrastructuur
 
Aankoop container/aanhangwagen
De huidige Holder (kleine tractor) voldoet niet meer aan alle technische specificaties en is in slechte staat, zodat de herstellingskosten te hoog oplopen. In de plaats komt een container/aanhangwagen. De kostprijsraming is 31.460 euro (BTW incl.).
 
Kort parkeren in het centrum van de gemeente Opwijk
Het systeem van de “blauwe zone” wordt vanaf 1 juni 2008 ingevoerd in Heiveld (deel), Marktstraat, Fabriekstraat (deel), Gasthuisstraat (deel), Kattestraat (deel): in deze straten of delen ervan wordt dus een beperkte parkeertijd ingevoerd van maximum 2 uren. Ter hoogte van een aantal winkels geldt er een beperking tot maximum 15 minuten. De inwoners in die straten zullen onbeperkt kunnen parkeren met een bewonerskaart.
 
Toegevoegd punt door meerderheid: Groene stroom
De gemeente, het OCMW en de politiezone gaan een gezamenlijke bestelling plaatsen, via een openbare aanbesteding, voor de levering van elektriciteit in de publieke gebouwen en de openbare verlichting voor de periode vanaf 1 augustus 2008 tot 31 december 2011. Daarbij zal gekozen worden voor 100 % groene stroom, dit is stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.
 
Toegevoegd punt door oppositielid: Rondhangende jongeren op het Heiveld
De gemeente beseft dat er irritatie bestaat bij de handelaars op het Heiveld als gevolg van het storende gedrag van sommige jongeren. De aanwezigheid van drankautomaten in die omgeving zorgt er uiteraard mede voor dat jongeren daar blijven ‘rondhangen’. Maar de gemeente kan niet ingaan op de vraag van de oppositie om de bushalte te verplaatsen. De Lijn is niet akkoord met deze verplaatsing. Daarenboven gaat het ook om de bushalte die het dichtst gelegen is bij het centrum van de gemeente. De gemeente zal bij de politie aandringen om regelmatige controles te verrichten bij het begin en einde van de schooluren in de omgeving van het Heiveld.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 mrt 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 29 sep 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief