TERNAT - Omwonenden gekant tegen monsterproject op site Sun Chemical

TERNAT - Omwonenden gekant tegen monsterproject op site Sun Chemical

Mg_real_estate_donkerstraat
De omwonenden vragen dat vooraleer een aangepast project gerealiseerd wordt er harde garanties zijn dat het woon-werk verkeer, evenals al het andere transport over de brug over de E40 richting Industrielaan zal worden geleid en dat de toegang in de Donkerstraat enkel kan gebruikt worden door de nooddiensten.
 
Donkerstraat_luchtfoto
 
Vrijdag werden door de buurtbewoners van de Donkerstraat en omliggende straten een honderdtal bezwaarschriften ingediend waarmee ze protesteren tegen de omvang van het project dat werd ingediend door MG Real Estate. Op de terreinen van het vroegere Sun Chemical zou een torengebouw van 42 meter hoog neergeplant worden met  daarnaast ook nog 52 bedrijfsunits voor KMO’s..
 
Niet alleen de omvang van het project, maar ook de te verwachten verkeerschaos tijdens de ochtend- en avondspits, veroorzaakt door de honderden extra wagens in de straten rond de site, baren de buurt grote zorgen.
 
Zij dringen erop aan om de omvang van het project minstens te halveren en qua type activiteiten te beperken, zodat er enkel bedrijfsactiviteiten kunnen ontwikkeld worden die binnen de normale kantooruren uitgevoerd worden. Bovendien zou ook het torengebouw niet langer deel mogen uitmaken van de plannen.
 
Tevens eisen de indieners dat het mobiliteitsonderzoek opnieuw gevoerd wordt en ditmaal door een onafhankelijke en objectieve expert. Het onderzoek dat door de aanvrager bij het dossier werd gevoegd werd immers uitgevoerd toen de Donkerstraat enkel toegankelijk was voor de bewoners omwille van de rioleringswerken en heraanleg van de straat. Deze tellingen kunnen dus onmogelijk een geldige vertrekbasis zijn.
 
Bovendien vragen zij dat vooraleer een aangepast project gerealiseerd wordt er harde garanties zijn dat het woon-werk verkeer, evenals al het andere transport over de brug over de E40 richting Industrielaan zal worden geleid en dat de toegang in de Donkerstraat enkel kan gebruikt worden door de nooddiensten.
 
Zij begrijpen ook niet waarom de verantwoordelijken van het Leaf project alsook van het Bambus project niet samen stappen ondernemen om een rechtstreekse aansluiting op de E40 te realiseren. Het zou beide projecten ten goede komen.
 
De buurtbewoners zijn voor een project dat extra werkgelegenheid brengt voor Ternat maar dan wel één in evenwicht met de buurt en de landelijke omgeving, zodanig dat het voor iedereen leefbaar blijft en het landelijk karakter van de gemeente Ternat behouden blijft.
 
De ondertekenaars roepen het schepencollege dan ook op om zo spoedig mogelijk een infovergadering te organiseren, waarin het gemeentebestuur zijn visie op dit project kan toelichten.
 
Hieronder de volledige tekst van het bezwaarschrift:
 
Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat de projectontwikkelaar grootse plannen heeft met de voormalige site van Sun Chemical. Er is een bouwaanvraag ingediend waaruit blijkt dat het terrein maximaal zal benut worden. Het project bestaat uit meer dan 50 bedrijfsunits, een toren voor kantoorachtigen met in totaal 10 verdiepingen en een hoogte van meer dan 40meter en parkeerplaats (gespreid over het terrein en op het dak van de centrale blok van bedrijfsunits) voor meer dan 400 wagens.
 
Vooraleer in te gaan op onze specifieke bezwaren willen we wijzen op het oorspronkelijk ontstaan van deze site waarvan de vergunning op een dubieuze wijze werd verleend en waarover, in de voorbije jaren, vele gezagsdragers (op alle niveaus) hebben toegegeven dat dergelijke foutieve beslissingen niet meer zouden mogen genomen worden. Echter, indien het voorgestelde project wordt goedgekeurd en gerealiseerd, zal de fout uit het verleden niet enkel bestendigd worden maar ook in dimensie en in impact op de omgeving substantieel groter worden.
 
Een eerste thema betreft de omvang van het project.
-        Waarom moet deze site ontwikkeld worden voor meer dan 50 bedrijfsunits en kantoorachtigen waarop in totaal meer dan 700 mensen moeten komen werken? Tot voor kort werkten hier slechts enkele tientallen mensen.
-        De toren die voorzien wordt zou nu hoger worden dan in de initiële plannen en met 42 meter het hoogste gebouw in de hele gemeente worden. Het is duidelijk dat deze constructie zal moeten dienen als baken voor de hele site. We vrezen dat lichtreclames de omliggende bewoners erg gaan storen en bovendien hebben we geen zekerheid (geen duidelijkheid over materiaalkeuze) dat inkijk in de naburige woningen en tuinen in de Donker- en Groenstraat uitgesloten wordt.
-        Als onze informatie correct is, wordt voor deze toren een uitzondering gemaakt op hetgeen normaal gezien in paars gebied op het gewestplan mag ontwikkeld worden
-        Alhoewel in dit nieuwe project geen opslagplaats meer voorzien lijkt, wordt er in het dossier melding gemaakt van de mogelijkheid om verschillende units samen te voegen tot een groter geheel. Dit maakt nog steeds de opstart van logistieke en koerierdiensten mogelijk dewelke tot extra mobiliteitsproblemen zullen leiden en dewelke ook een zeer negatieve impact zullen hebben op de rust en veiligheid in de omgeving indien dit ook gecombineerd wordt met nacht- en weekendwerk.
-        Op basis van de plannen kunnen we geen bevredigende conclusies trekken over de groenbuffers die aangelegd zullen worden naar de Donkerstraat toe. We kunnen niet met zekerheid vaststellen dat het gewestplan hier wordt gerespecteerd. Het dossier bevat ook geen gedetailleerd beplantingsplan. We hebben de indruk dat er aan groenbuffer ingeboet wordt om een voldoende hoog aantal bedrijfsunits te kunnen bouwen. Tenminste moet de groenbuffer naar de Donkerstraat en Groenstraat breed en hoog genoeg zijn om ervoor te zorgen dat er zowel vanaf de Donkerstraat/Groenstraat alsook vanaf de site zelf geen rechtstreeks zicht is op respectievelijk de gebouwen op de site alsook op de woningen in de Donkerstraat en de Groenstraat.
-        De vrije ruimte rond en tussen de gebouwen op het terrein wordt zodanig beperkt dat we ons de vraag stellen waarheen al het personeel kan vluchten in het geval er een brand, ontploffing of ander onheil zich zou voordoen op het terrein. Dit lijkt onaanvaardbaar te zijn qua veiligheid.
We hebben hier duidelijk de indruk dat de projectontwikkelaar het terrein voor meer dan de maximum capaciteit wil rentabiliseren ten koste van de leefbaarheid en veiligheid in de nabije omgeving.
Om al deze redenen dringen we erop aan om de omvang van het project minstens te halveren en qua type activiteiten te beperken zodat er enkel bedrijfsactiviteiten kunnen ontwikkeld worden die binnen de normale kantooruren uitgevoerd worden.
 
 
Een tweede belangrijk thema betreft de mobiliteit.
-        Het mobiliteitsonderzoek en plan blijkt gebaseerd op weinig realistische veronderstellingen m.n.
o    De verkeersmetingen werden uitgevoerd op het ogenblik dat de Donkerstraat onderbroken was ten tijde van de heraanleg van de straat.
o    Men gaat ervan uit dat een groot deel van de werknemers niet met de auto zal komen omwille van een focus op lokale tewerkstelling. Wie gaat dit garanderen?
o    Men maakt de veronderstelling dat 100% van het wegverkeer de site zal verlaten over de brug naar de Industrielaan.
o    Men hield in de berekening van de verzadiging van de Industrielaan en het rond punt op de Assesteenweg duidelijk geen rekening met het Leaf Project dat in opbouw is en ook niet met het industriepark dat zou ontwikkeld worden aan de overzijde van het ronde punt op de Assesteenweg. Dit is weliswaar grondgebied Asse maar de grootste impact op het verkeer zal voor de gemeente Ternat zijn.
-        De realiteit is echter als volgt:
o    Een tewerkstelling van meer dan 700 mensen en parkeerplaatsen voor meer dan 400 voertuigen zal leiden tot een enorme toename aan autoverkeer in de onmiddellijke omgeving.
o    Ervan uitgaande dat deze mensen ongeveer gelijktijdig het werk moeten aanvatten en stoppen, zal dit zowel ’s ochtends als ’s avonds tot een verkeersinfarct leiden aangezien al deze wagens één voor één over de brug over de E40 tussen Vitseroel en de Donkerstraat moeten rijden. Dit is een brug met één rijvak waarover alternerend in de ene en de andere richting wordt gereden. We kunnen ons nu reeds voorstellen hoelang al deze werknemers erover gaan doen om op de site te raken of eraf. Dit zal al deze mensen ertoe aanzetten om alternatieven te zoeken en de straten in de onmiddellijke omgeving als sluipweg te gebruiken. We voorspellen dat de verkeersdrukte in de Vitseroelstraat, de Steenbergstraat, De Waterkant, De Groenstraat, De Oude Brusselstraat, De Wijmenier, De Donkerstraat, De Nattestraat en het Moerenslos substantieel zal toenemen.
o    Met de komst van het Leaf project in combinatie met dit Bambus project zal de verkeersdrukte op de Assesteenweg en de Industrielaan zodanig toenemen dat de zoektocht naar vluchtwegen de mobiliteitsdruk op de hierboven opgesomde straten onaanvaardbare niveaus gaat aannemen. Ternat is een landelijke gemeente en geen stad waar je zomaar alle verkeer kan doorheen jagen.
o    We nemen akte van de intentie van de ontwikkelaar om de uitgang van de site dusdanig aan te leggen zodat wagens verplicht zijn om over de brug te rijden. Echter, er is hiervoor geen enkele garantie gegeven en we anticiperen dat zolang er de mogelijkheid zal bestaan om vanop de Donkerstraat en de Groenstraat over de brug te rijden dat er personen zullen zijn die deze mogelijkheid zullen gebruiken om op de site te raken.
o    Bovendien stellen we vast dat er toch een tweede toegang tot het terrein is voorzien. Deze bevindt zich op de Donkerstraat naast de woning met huisnummer 61. We begrijpen dat deze vooral bedoeld is om de veiligheidsdiensten zoals brandweer en ziekenwagen makkelijk toegang te verlenen tot het terrein. Echter uit het dossier blijkt niet dat deze uitgang niet zal kunnen gebruikt worden door het woon-werkverkeer. Alhoewel er sprake is van een groenscherm, een sas en paaltjes die in de grond kunnen zakken, worden deze maatregelen nergens in de detail beschreven in het dossier. Navraag bij Stedenbouw leert dat deze toegang op het plan aangeduid staat als gewone in- of uitgang.
o    Al het voorgaande gaat er nog van uit dat men zal blijven zoeken naar een toegang tot de site maar wanneer uiteindelijk zal blijken dat dit onbegonnen werk is, zal een groot aantal pendelaars zijn wagen ergens in de naburige straten achterlaten en het laatste stuk te voet afleggen. We kunnen ons nu reeds voorstellen dat de verbinding tussen Groenstraat en Donkerstraat zal ingepalmd worden door geparkeerde auto’s. Ook de Steenbergstraat (aan de overzijde van E40) evenals het Moerenslos  zullen hiervan hinder ondervinden.
o    Nog los van het woon-werkverkeer is er ook het neventransport van leveranciers, klanten en andere zakenrelaties dewelke meer dan 50 bedrijven zullen aantrekken naar de site. In het dossier staat dat dit maximaal 20 vrachtwagens per dag zal zijn. Echter als er slechts 1 vrachtwagen per dag naar elk van de units rijdt, zullen dat er al meer dan 50 per dag zijn. Tel daarbij nog klanten en het feit dat op regelmatige basis andere dienstverleners zullen langskomen (nutsvoorzieningen, financiële en administratieve dienstverlening, …etc) en U kan zich voorstellen dat dit veel extra verkeer zal veroorzaken.
 
Op basis van het voorgaande eisen we dat het mobiliteitsonderzoek opnieuw gevoerd wordt en ditmaal door een onafhankelijke en objectieve expert. Bovendien eisen we dat vooraleer het project gerealiseerd wordt er harde garanties zijn dat (i) het woon-werk verkeer, evenals al het andere transport over de brug wordt geleid en dat (ii) de toegang in de Donkerstraat enkel kan gebruikt worden door de geautoriseerde nutsdiensten. Dit kan ons inziens ook enkel gegarandeerd worden indien het project op maximum 50% van de geplande dimensie wordt gerealiseerd. We begrijpen ook niet waarom de verantwoordelijken van het Leaf project alsook van het het Bambus project niet samen stappen ondernemen om een rechtstreekse aansluiting op de E40 te realiseren. Het zou beide projecten ten goede komen.
 
Het hoeft geen betoog dat de argumenten omtrent de omvang van het project evenals omtrent de mobiliteitsproblematiek duidelijk maken dat een eventuele realisatie van dit project in zijn huidige vorm en dimensie een aanslag zal zijn op de leefbaarheid en veiligheid in de nabije omgeving maar bij uitbreiding ook voor het hele centrum van de gemeente Ternat. Bovendien zal de negatieve impact op de waarde van de eigendommen van de gezinnen in de onmiddellijke omgeving zeer groot zijn!
 
Om al deze redenen vragen we met aandrang aan het College deze aanvraag af te wijzen en het project grondig te laten aanpassen op maat van de omgeving, namelijk:
 
·         Maximum 50% van de voorgestelde dimensie en zonder de voorgestelde toren
·         enkel activiteit in de week en overdag (kantooruren)
·         met voldoende vrije ruimte om zowel de vereiste groenbuffer alsook voldoende veilige zones te kunnen creëren
·         op basis van een mobiliteitsplan dat gebaseerd is op objectieve en neutrale analyses en hypotheses, dat harde garanties biedt voor de onmiddellijke omgeving en waarbij maatregelen genomen worden om zowel dit project alsook het Leaf project evenals andere projecten in de toekomst een realistische ontsluiting te geven naar de E40.
Dit om het voor alle buurtbewoners leefbaar, gezond en veilig te houden!
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 jun 2017
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 10 jul 2020
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 26 jun 2020
Guido Van Cauwelaert | 11 jun 2020
Guido Van Cauwelaert | 05 jun 2020
Guido Van Cauwelaert | 01 jun 2020

archief