TERNAT - Gemeente geeft ongunstig advies voor windmolens Engie aan Vitseroel

C21

TERNAT - Gemeente geeft ongunstig advies voor windmolens Engie aan Vitseroel

E9ab3627-6405-4cd9-ac63-0e19c878e0ee
 

Het gemeentebestuur geeft een negatief advies voor de plaatsing van twee windturbines op de site van Redevco op de Morette. Engie diende een aanvraag voor een omgevingsvergunning in om twee windturbines te plaatsen op de site van Redevco in de industriezone op de Assesteenweg. Zie Editiepajot

De deputatie van Vlaams-Brabant dient over de vergunning te beslissen, maar de gemeente Ternat dient hier wel een advies over te geven. Op 11 januari 2021 gaf het college van burgemeester en schepenen in een zitting die enkel aan dit dossier gewijd werd, een negatief advies.

 

Schepen van omgeving Gunter Desmet: “De gemeente Ternat liet midden vorig jaar een windstudie opmaken. We hadden toen al het vermoeden dat er dossiers gingen ingediend worden en wilden hierover met kennis van zaken kunnen oordelen. Uit deze studie kwam naar voren dat de industriezone de enige geschikte zone is voor windenergie in Ternat. In de andere zones met voldoende wind zou de landschappelijke waarde te sterk verstoord worden.”

 

De gemeente Ternat formuleerde vijf voorwaarden voor windenergie in Ternat. We stellen vast dat aan drie van de vijf voorwaarden niet voldaan is:

 

1. De inplanting moet gelegen zijn in de, door het windenergieplan, aangeduide meest ideale zone, namelijk de industriezone.

 

Aan deze voorwaarde is voldaan.

2. De inplanting moet energetisch optimaal zijn, zodat met de minste ruimtelijke impact het hoogste rendement gehaald wordt.

Aan deze voorwaarde is niet voldaan. De gemeente wenst een totaalproject voor de gehele industriezone, in plaats van aparte vergunningsaanvragen. Eén andere energieproducent zou ook een aanvraag gaan indienen. Dit moet in zijn geheel bekeken worden, zodat de energieopbrengst maximaal is met de minste impact voor de inwoners en het landschap.

3. De projectontwikkelaar voorziet een omgevingsfonds ten bedrage van minimaal 5.000 €/windturbine/jaar om de maatschappelijke draagkracht te verhogen. Hiermee kunnen duurzame investeringen voor de gemeenschap gebeuren binnen een straal van 1 km. rond de windturbine(s).

Aan deze voorwaarde is voldaan.

4. Een minimale burgerparticipatie (= deelname in het kapitaal van het project) van 50 %.  

Aan deze voorwaarde is niet voldaan. Engie laat geen rechtstreeks eigenaarschap van de windturbines toe, enkel via een systeem van achtergestelde leningen.

5. Beperking van de visuele impact

 

Aan deze voorwaarde is niet voldaan.

1. Windturbine 2 ligt te dicht bij de bewoning van de Vitseroelstraat en Donkerstraat. Bijna alle 19 bezwaren kwamen uit deze straten.

2. De aangevraagde windturbines hebben een wiekhoogte van 200 meter, dit is bijzonder hoog.

3. Doordat er geen totaalproject voor de gehele zone wordt ingediend, kunnen er verschillende types geïnstalleerd worden, wat de landschappelijke waarde verstoort.

 

Het is dan ook logisch dat de gemeente negatief advies geeft. Het college voelt zich in dit negatief advies gesterkt door de visienota Windplan 2025 die de Vlaamse Regering op 12 november 2020 goedkeurde. Ook deze visienota haalt aan dat energetische maximalisatie, dus een totaalproject voor de gehele zone, noodzakelijk is en dat er gestreefd moet worden naar gedeeltelijk eigenaarschap van de windturbines door de lokale bedrijven en bevolking.

 

Verder merkt het college nog wat gebreken in het dossier. Zo is er geen avifaunastudie gebeurd, terwijl de windturbines de vleermuispopulatie kunnen verstoren en is er voor windturbine 1 een negatief advies van de luchtvaartinstanties.

 

Schepen Desmet: “We zijn niet tegen windturbines in Ternat. In het kader van het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan staan we achter duurzame energie in onze gemeente. De dossiers moeten wel aan onze voorwaarden voldoen. Op basis van de windstudie is het mogelijk dat er in het noorden van de huidige industriezone en de nieuwe industriezone van de POM aan de andere kant van de Assesteenweg maximum drie windturbines worden ingeplant. Op deze manier ondervinden onze inwoners in de Vitseroelstraat, Donkerstraat, Groenstraat, Brassaertlos en Steenvoordestraat hiervan het minste hinder. We hopen dat de energieproducent zijn dossier intrekt en als dat niet gebeurt, de deputatie ons advies volgt. We stellen voor dat de verschillende energieproducenten dan een gezamenlijk dossier indienen dat aan alle voorwaarden van de gemeente voldoet.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 jan 2021
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 07 mei 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 06 mei 2021
Guido Van Cauwelaert | 30 apr 2021
Guido Van Cauwelaert | 29 apr 2021
Guido Van Cauwelaert | 28 apr 2021
Guido Van Cauwelaert | 21 apr 2021

archief