HERNE/BEVER/EDINGEN – Milieueffectenstudie door onafhankelijk studiebureau voor windmolenpark Bassilly

HERNE/BEVER/EDINGEN – Milieueffectenstudie door onafhankelijk studiebureau voor windmolenpark Bassilly

Inplanting_1
HERNE/BEVER/EDINGEN – Milieueffectenstudie door onafhankelijk studiebureau voor windmolenpark Bassilly - © Deschuyffeleer
 

Met het oog op het inplanten van een windmolenpark met vier windturbines op Waals grondgebied langsheen de autosnelweg La Hennuyère (A8/E429) in de grenszone van Silly met Edingen en in de buurt van de Vlaamse grensstrook met Bever en met de Hernse deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle hield Eoly nv recent een voorafgaandelijke openbare informatievergadering in de Salle Herman Moreau in Bassilly. Tijdens de vergadering gaven Eoly Energy dat behoort tot de Colruyt Group en Eoly Coöperatie er toelichting over hun plannen. Daarbij kwamen ook de aandachtspunten aan bod die in de komende milieu-effectenstudie zullen behandeld worden. Eoly, de groene dochteronderneming van de Colruyt Group, zegt de bezorgdheid van de omwonenden te begrijpen maar benadrukt dat het project alleszins rekening houdt met de strengst geldende regelgeving van toepassing zowel in Wallonië als in Vlaanderen.

Het project Bassilly    
Het project 'Bassilly' behelst drie turbines op het grondgebied van Silly en één op dit van Edingen met als kerngegevens:
  • Nieuw windpark aan de snelweg A8 – E429 (Bassilly/Edingen).
  • Vier windturbines in landbouwgebied.
  • De locatie voldoet aan alle voorwaarden van de Waalse wetgeving.
  • Het vermogen zal maximum 4,2 megawatt per turbine bedragen.
  • Met de wieken inbegrepen zullen ze maximaal 150 meter hoog zijn.
  • Particulieren zullen kunnen participeren in één van de geplande windturbines.
  • De vermeden CO²-uitstoot per jaar bedraagt minimum 7050 ton.
  • Colruyt Group wil 100% van zijn verbruik op een duurzame manier produceren. Dit project draagt hiertoe bij.
  • Bovendien draagt het bij aan het realiseren van de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.
Daar het project gelegen is op Waals grondgebied dient bij de aanvraagprocedure uiteraard rekening gehouden te worden met de Waalse wetgeving. Die stelt dat de aandachtspunten aangeleverd door de regiobewoners in eerste instantie dienen te worden opgenomen in een voorstudie alvorens het dossier de benaming krijgt van een volwaardig vergunningsaanvraagdossier. Het project dat zo op 27 februari werd voorgesteld in Bassilly is dan ook een onderbouwd ontwerp maar heel zeker nog niet finaal en definitief. Zo zijn onder meer en tot nu noch de exacte plaats van inplanting, noch het merk en de typische kenmerken van de turbines gekend.
 
Milieueffectenrapport door onafhankelijk studiebureau
Het grensoverschrijdend karakter van de milieueffecten wordt alleszins mee opgenomen in de evaluatieprocedure. Binnen een termijn van vijftien dagen na de voornoemde vergadering, met 14 maart 2019 als afsluitdatum, kon iedereen, ook de inwoners van Bever en Herne, zijn of haar bezorgdheden, bezwaren, grieven, klachten, opmerkingen, suggesties en vragen in verband met het project schriftelijk ter kennis brengen van het college van burgemeester en schepenen van Silly, dat dan op zijn beurt de bundel overmaakt aan het onafhankelijk en geaccrediteerd studiebureau CSD Ingénieurs Conseils Namur, gespecialiseerd in het opstellen van milieueffectrapporten. 
Voor het opmaken van het milieueffectenrapport, dat één wordt met de definitieve vergunningsaanvraag, zijn studies nodig die de uiteindelijke beslissing tot al dan niet uitvoering van het project motiveren. Hierbij wordt de invloed van de vier windturbines op milieu, mens en natuur met onder andere geluids- en schaduwhinder, overlast en veiligheid in kaart gebracht. Ook maatregelen die de milieueffecten milderen of beperken tot een aanvaardbaar niveau, zijn een belangrijk aandachtspunt in dat rapport. In die zin hebben ook de gemeentebesturen van Herne en Bever via de gemeente Silly een verzoek ingediend bij het studiebureau CSD om het impact in kaart te brengen van de geplande windturbines op woningen en leefomgevingen gelegen op hun grondgebied en binnen een straal van 2000 m.
Vergunningsaanvraag
In het huidig stadium is thans het onafhankelijk adviesbureau aan zet om alle gegevens te verwerken in een lijvig rapport. Op basis van die gegevens zal dan het vergunningsaanvraagdossier in zijn definitieve inhoud en vorm gegoten worden en overgemaakt worden aan de bevoegde diensten van het Waals Gewest. Eens dat dossier volledig en ontvankelijk verklaard, wordt het terug het onderwerp van een openbaar onderzoek. Verder kunnen de omwonenden en belanghebbenden dan ook nog gedurende 30 dagen opnieuw hun reacties kenbaar maken. Na die termijn is het uiteindelijk aan het Waals Gewest om een vergunning of een weigering af te leveren. Hiervoor is een termijn van 140 dagen voorzien.
Verspreid over Vlaanderen en Wallonië baat Eoly thans 14 windturbines met inbegrepen de turbine van Eoly Coöperatie in Halle uit. Alle samen produceren ze zo’n 71.945 megawattuur per jaar. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 20.555 gezinnen. Voor Colruyt Group betekent de stroomproductie met een eigen windturbinepark een reductie in CO2-uitstoot van 18.471 ton. Kortelings wordt het contingent van 14 nog uitgebreid met 3 eenheden die voorzien zijn langsheen de A8 in Rebaix (Ath).
Participatie
Draagvlak is belangrijk. Wanneer de vergunningen definitief zullen verkregen zijn zal Eoly een turbine aan Eoly Coöperatie overdragen. Hierdoor wordt het voor de burgers mogelijk om zelf rechtstreeks aandeelhouder te worden tot maximum 5.000 euro per persoon. Op die manier wordt men zelf mede-eigenaar van de turbine(s) van Eoly Coöperatie. Prioriteit zal aan de omwonenden gegeven worden. Op dat moment zal Eoly Coöperatie op een informatievergadering toelichting geven.
Strategisch project Pajottenland
Grotendeels voor het Pajottenland loopt momenteel, en nu toch al haast twee jaar, op initiatief van de Hernse burgemeester Kris Poelaert en met de steun van het provinciebestuur, vanuit Vlaanderen het strategisch project 'Energie en klimaatneutraal Pajottenland en Klimaatadaptatie' en waarvoor de provincie een studieopdracht uitschreef over 'Hernieuwbare energie en de ruimtelijk-landschappelijke impact in het Pajottenland'. Dat project en die studie kwamen er na het protest tegen de plannen van Eoly voor de inplanting van een windmolenpark met drie turbines op de Heyselvlakte in Sint-Pieters-Kapelle.
Vlaanderen zit momenteel geprangd tussen enerzijds de gezamenlijke kadernota van de Vlaamse ministers voor Energie en voor Leefomgeving die onder meer het inplanten van windturbines wil faciliteren en anderzijds de protesten van plaatselijke actiegroepen tegen dergelijke plannen. Samen met de strikte regelgeving en de uitgebreide beroepsmogelijkheden is het voor de beleidsmakers, zeker in verkiezingsperiodes, geenszins gemakkelijk de nodige beslissingen te treffen. In Wallonië daarentegen werd er geopteerd voor een uitgebreide voorafgaande informatiegaring en het leggen van de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij het Waals Gewest. En die maatregelen lijken wel het nagestreefd effect niet te missen te zien aan het groot aantal windturbines die nu her en der in Wallonië worden ingeplant.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 mrt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 07 aug 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief