Een evenwichtig Meerjarenplan 2014-2019 voor GERAARDSBERGEN

C21

Een evenwichtig Meerjarenplan 2014-2019 voor GERAARDSBERGEN

Schepencollege
Ingezonden foto
 
De gevolgen van de financiële en economische crisis laten zich vanzelfsprekend ook bij de stad voelen. Minder inkomsten (zoals het wegvallen van dividenden en subsidies) en hogere uitgaven (zoals de sterk stijgende pensioenlasten), betekent dat we het met minder middelen moeten stellen. Toch zijn een aantal investeringen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Geraardsbergen in de toekomst verder uitgebouwd wordt als een aantrekkelijke stad, een sociaal en economisch centrum en een toeristische topper. Het bestuur wil dus verder investeren in de groei en bloei van het stadscentrum en de deelgemeenten, en in een moderne dienstverlening voor de bewoners en het verenigingsleven van Geraardsbergen.

Vijf speerpunten voor een ambitieus beleid

Na een uitgebreide omgevingsanalyse werden de vijf grote speerpunten voor deze legislatuur bepaald:
1.       de veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen (politionele veiligheid, overlast, veilige voet- en fietspaden, verkeersveiligheid, wateroverlastbeheersing)
2.       het openbaar domein en het patrimonium aantrekkelijk maken (investeringen, onderhoud en netheid van gebouwen, infrastructuur, plantsoenen en kunstpatrimonium, aandacht voor de deelgemeenten)
3.       economische bedrijvigheid en tewerkstelling stimuleren (werkgelegenheid o.m. project Concordia 2020, bedrijventerreinen, flankerend onderwijsbeleid)
4.       woonkwaliteit en huisvesting opwaarderen (kwaliteit van het woningenbestand, stadsvernieuwingsprojecten in samenwerking met externe partners)
5.       samen werken aan een klantgerichte dienstverlening in synergie met het OCMW (centralisatie diensten en loketten, eenheid van leiding, moderne en efficiënte dienstverlening, participatie)
Veiligheid’ staat op nummer één. In het Meerjarenplan krijgt dit vooral vorm in het verhogen van de dotatie aan de politiezone met 17%. Daarnaast zal het stadsbestuur allerlei vormen van overlast en middelengebruik actief aanpakken, komt er camerabewaking op verschillende plaatsen in en rond het stadscentrum (hiervoor wordt 250.000 euro voorzien). Bovendien wordt ingezet op verkeersveiligheid (onder meer heraanleg van de schoolomgeving in Viane en de opmaak van een schoolroutekaart) en het beperken van wateroverlast (onder meer 1 miljoen euro voor de aanleg van een dijk in de Benedenstraat en 50.000 euro voor de aankoop van extra verplaatsbare dammen).
Investeren om de toekomst veilig te stellen
Het stadsbestuur voorziet voor deze legislatuur een investeringsenveloppe van 34 miljoen euro, waarvan het eigen aandeel 27 miljoen bedraagt. Ongeveer de helft daarvan gaat naar wegenwerken, voet- en fietspaden en rioleringswerken. 6 miljoen daarvan wordt voorzien voor het onderhoud, wat een sterke stijging is tegenover voorgaande jaren. In samenwerking met het OCMW zullen via sociale tewerkstelling een 15-tal arbeiders ingezet worden, specifiek voor het onderhoud van de deelgemeenten.
Een aantal straten worden volledig vernieuwd of aangepast. Er wordt ook verder geïnvesteerd in bijkomende parkeerplaatsen (250.000 euro). Tevens wordt er een aanzet gegeven om de toegangspoorten van het stadscentrum op termijn aantrekkelijker te maken door een renovatieproject voor het woningenbestand (onder meer Weverijstraat) en het Masterplan stationsomgeving wordt opgestart.
Er worden middelen voorzien om de volledige Abdijsite grondig aan te pakken: het Abtenhuis en Koetshuis worden gerenoveerd (3.250.000 euro, waarvan meer dan 60% subsidies) en het Abdijpark (750.000 euro) krijgt een volledig nieuw kleedje.
Er komt een nieuwe bibliotheek (5 miljoen euro) die gefaseerd zal ingevoerd worden, alsook bijkomende en vernieuwde sportinfrastructuur (2,3 miljoen euro) en een skateterrein (100.000 euro). De renovatie van de Kunstacademie wordt verder gezet (570.000 euro).
Het bestuur streeft naar een kleiner maar beter onderhouden patrimoniumbestand. Een aantal stadsgebouwen worden gerenoveerd (onder meer buurthuis Idegem en herbestemming gemeentehuis Grimminge tot buurthuis), andere worden verkocht omdat ze hun vroegere functie van gemeenschapsvoorziening hebben verloren of omdat er alternatieve locaties zijn.
Een nauwere samenwerking tussen stad en OCMW wordt voorzien. Op termijn zullen de administratieve personeelsleden in hetzelfde gebouw werken en onder dezelfde leiding.
Het informaticanetwerk van stad en OCMW wordt gemoderniseerd, waardoor ook administratieve vereenvoudiging, elektronische dienstverlening en digitaal bestuur mogelijk worden. De wifi-mogelijkheden worden verder uitgebreid en de website wordt vernieuwd.
Financiële maatregelen om ruimte te scheppen voor investeringen
Om ruimte te scheppen voor deze investeringen moet de stad zuinig omspringen met de beschikbare middelen en waar mogelijk besparen. Zeer uitdrukkelijk kiest het stadsbestuur ervoor om de inkomsten niet te halen uit belastingen. Integendeel, de aanvullende personenbelasting zal tegen 2017 dalen tot 7,9%. Bovendien wordt er aan de onroerende voorheffing niet geraakt. De belasting op de drijfkracht werd al afgeschaft vanaf 2013 voor meer dan 400 ondernemingen en zelfstandigen, en zal volledig verdwijnen tegen 2017. Alleen de belasting op tweede verblijven wordt verhoogd en er wordt een toeristentaks ingevoerd.
Voor bepaalde individuele dienstverleningen zal er voortaan een hoger tarief gevraagd worden. Een aantal retributies wordt op het niveau van vergelijkbare steden gebracht. Dit is voornamelijk een inhaalbeweging, omdat er gedurende jaren geen tariefaanpassingen of indexaties werden doorgevoerd en onze stad altijd zeer lage kosten aanrekende voor dienstverlening.
Een aantal andere maatregelen wordt uitgewerkt om de budgettaire krapte op te vangen. Zo worden de personeelskosten gedurende de ganse legislatuur bevroren. Om de stijging van onder andere de pensioenlast op te vangen, betekent dit dat er tegen 2019 ongeveer 20 personeelsleden minder zullen werken bij de stad en het OCMW. Dit kan gebeuren via natuurlijke afvloeiingen. Bovendien daalt de totale werkingskost met 11%.
Eén doel: welzijn verhogen
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 dec 2013
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief