Stad en OCMW GERAARDSBERGEN willen vereffening van het vroegere OLV-Ziekenhuis

C21

Stad en OCMW GERAARDSBERGEN willen vereffening van het vroegere OLV-Ziekenhuis

Logo_geraardsbergen

Na de fusie op 31 december 2000 van het vroegere Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis van Geraardsbergen met het ASZ in Aalst, is het voormalige ocmw-ziekenhuis niet onmiddellijk in vereffening gegaan. Er werd in de overname-overeenkomst beslist dat het ocmw verder zou zorgen voor de afwikkeling van de inkomsten en uitgaven die betrekking hadden op de periode van voor de fusie.

In die fusieovereenkomst werd ook beslist dat OCMW Geraardsbergen een renteloos voorschot zou krijgen van het ASZ, waarvan het de nieuwe vennoot was geworden. Dit voorschot van 150 miljoen BEF werd gebruikt voor de aanzuivering van het toenmalige debetsaldo en openstaande kredietopeningen bij de bank. Verder stipuleert de overeenkomst dat dit renteloze voorschot zou moeten terugbetaald worden van zodra de exploitatietekorten voor de jaren 1995 t.e.m. 2000 door de federale overheid zouden zijn vastgesteld. Dit gebeurde eind 2011 waardoor het ocmw zich contractueel verplicht zag dit bedrag terug te betalen aan het ASZ. Dit gebeurde recent, zodat nu ook de vereffening van het vroegere ziekenhuis kan worden opgestart. Het feit dat de definitieve vaststelling van de tekorten van het van het OLV ziekenhuis door de FOD-Volksgezondheid pas 15 jaar na datum gebeurt, komt de transparantie van het dossier zeker niet ten goede, integendeel.
Omdat voor de realisatie van de fusie niet kon gewacht worden op de definitieve vaststelling van de tekorten door FOD Volksgezondheid heeft de stad over de jaren heen en bovenop het hogergenoemde renteloze voorschot van het ASZ, diverse anticiperende betalingen uitgevoerd voor de aanzuivering van de gecumuleerde tekorten van het vroegere Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis zoals die toen bleken uit de vastgestelde jaarrekeningen. Zonder deze voorafbetalingen kon de fusie immers niet doorgaan en vermits de ziekenhuistekorten sowieso ten laste worden gelegd van de stad was dit het logische gevolg van de fusie-operatie.
Er is nu echter gebleken dat de door de FOD Volksgezondheid vastgestelde gecumuleerde tekorten merkelijk lager uitkomen dan het totaal bedrag aan anticiperende betalingen die de stad heeft uitgevoerd. Dit heeft logischerwijze aanleiding gegeven tot een onderzoek van de vroegere OLV-rekeningen waaruit blijkt dat er over de afwikkeling van de betrokken vorderingen, schulden, voorzieningen en verbintenissen en de mogelijke financiële impact ervan geen duidelijkheid bestaat door een gebrek aan boekhoudkundige rapportering.
Het is vanzelfsprekend dat hierover volledige duidelijkheid moet komen.
Omdat beide besturen er de voorkeur aan gaven dat een onafhankelijke auditinstantie zich over deze aangelegenheid zou buigen werd in overleg met het schepencollege via het ocmw op 20 februari 2014 bij Audit Vlaanderen een forensische audit aangevraagd. Uit de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat er geen indicaties zijn van mogelijk onregelmatig handelen. Wel wordt geadviseerd om een deskundige accountant of bedrijfsrevisor aan te stellen die de financiële afhandeling van de fusie-operatie moet reconstrueren teneinde duidelijkheid te scheppen. Op de ocmw-raad van 23 april werd al aan de administratie de opdracht gegeven om hoogdringend de procedure op te starten om een boekhoudkantoor aan te stellen. Dat zal gebeuren op de eerstvolgende ocmw-raad van 28 mei. Tezelfdertijd wordt ook de procedure opgestart tot het aanstellen van een vereffenaar van het ziekenhuis. Die moet een vereffeningbalans opmaken.
Zowel het ocmw als het stadsbestuur blijven deze zaak van zeer dichtbij volgen, terwijl Audit Vlaanderen aankondigde geen verdere audittaken meer te zullen uitvoeren. Beide besturen zullen in alle openheid en transparantie dit dossier verder afhandelen en op die wijze alle mogelijke verdachtmakingen uit de wereld helpen.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 mei 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief