DILBEEK - Gemeentesprokkels

DILBEEK - Gemeentesprokkels

Veiligheidscoördinatie werken CC Westrand

De gemeenteraad verdaagd de beslissing om de veiligheidscoördinatie voor de renovatiewerken fase 2 en fase 3 aan het cultureel centrum Westrand uit te besteden. Dat werk werd initieel toevertrouwd aan Barbara Cornelis. Door een herschikking van taken binnen het gemeentebestuur, kan mevrouw Cornelis onmogelijk nog deze opdracht uitvoeren. De gemeenteraad raamt de uitgave voor deze opdracht op 40.000 euro.

 
Akte aankoop gebouw Iverlek goedgekeurd
 
De gemeenteraad ging akkoord met het ontwerp van de authentieke akte voor de aankoop van de eigendom van Iverlek in de Geraardsbergsestraat in Schepdaal voor 500.000 euro. In deze gebouwen komen binnenkort de groen-, milieu en sportdienst.
Elke Zelderloo, schepen voor patrimonium en Hubert Van den Nest, gemeentesecretaris vertegenwoordigen de gemeente bij het verlijden van de authentieke akte voor de burgemeester.
 
Herstelling speelplaats Klimop
 
Tijdens een recente storm werden een aantal glazen platen van de overdekte speelplaats van de gemeenteschool De Klimop in Schepdaal beschadigd. Omdat deze situatie gevaar opleverde, moest de herstelling, die geraamd werd op € 3.710, inclusief btw, dringend gebeuren. Het college van burgemeester en schepenen gaf hiertoe dan ook opdracht op 4 februari 2008. Vermits het gemeentelijke budget 2008 nog niet werd goedgekeurd, had de dienst enkel beschikking over voorlopige twaalfden, die ontoereikend waren om de herstelling te bekostigen. Daarom moest een beroep worden gedaan op artikel 157 van het Gemeentedecreet inzake hoogdringendheid. Het dossier werd voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd. De opdracht werd toegewezen aan de firma Itterplastiek.
 
Meerjarenplannen en budgetten kerkfabrieken goedgekeurd
 
De gemeenteraad keurde bijna alle ingediende budgetten van de kerkfabrieken goed. Enkel het budget 2008 van kerkfabriek H. Dom. Savio werd niet goedgekeurd omdat het budget 2008 niet binnen de grenzen van het meerjarenplan 2008-2013 ligt en de noodzaak voor de stijging van de exploitatietoelage (€ 10.898,35 in 2007 naar € 17.668,08 in 2008) niet voldoende werd verantwoord in de beleidsnota. De gemeenteraadsleden vroegen eveneens de kerkfabriek van Sint-Ambrosius het budget voor dit jaar aan te passen. Alle budgetten van de overige kerkfabrieken werden goedgekeurd.
 
Het betreft:
                  Kerkfabriek Sint-Theresia. 
    Kerkfabriek Sint-Rumoldus.                                                                                     
    Kerkfabriek Sint-Gertrudis.                                                                                     
    Kerkfabriek H. Familie.                                                                                             
    Kerkfabriek Sint-Pieter.                                                                                           
    Kerkfabriek Sint-Egidius.                                                                                         
    Kerkfabriek Sint-Ulrik.
    Kerkfabriek Sint-Martinus
 
Met de invoering van het nieuwe decreet voor de erediensten (ED) moeten de kerkfabrieken een meerjarenplan opmaken, dat bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een opsomming van de afspraken (hiertoe werd met de kerkfabrieken een afsprakennota opgemaakt). De meerjarenplannen komen tot stand na overleg tussen de kerkfabrieken, het centraal kerkbestuur en de gemeenteoverheid. De meerjarenplanning bevat een raming voor de exploitatie-uitgaven en de investeringen, in principe voor een periode van zesjaar (overeenkomstig de legislatuur van het gemeentebestuur).
 Naar analogie met de richtlijnen waar de gemeenten aan gebonden zijn bij de opmaak van hun meerjarenplan en budgetten, wordt met de kerkfabrieken overeengekomen dat voor de raming van de exploitatie-uitgaven dezelfde stijgingspercentages gehanteerd worden als deze voor het gemeentebestuur. In principe gaat het om het verwachte inflatiecijfer (2%). Indien de kerkfabrieken andere stijgingspercentages hanteren, moeten deze verantwoord worden in de strategische nota van het meerjarenplan.
 
De meerjarenplannen moesten gecoördineerd ingediend worden via het centraal kerkbestuur, gelijktijdig bij de gemeente, de bisschop, en de provinciegouverneur. In principe moest dit binnen de zes maand na installatie van de gemeenteraad. Na overleg werd echter bepaald dat de meerjarenplannen niet op 2 juli 2007, maar uiterlijk op 15 augustus werden verwacht.
 Omdat het meerjarenplan een nieuw instrument is voor de kerkfabrieken en omdat de meerjarenplannen voor sommige kerkfabrieken een verdubbeling van de gevraagde gemeentelijke toelage inhielden, werd door het college van burgemeester en schepenen gevraagd om gewijzigde plannen en budgetten in te dienen. Eén meerjarenplan werd niet tijdig ontvangen (dus geen advies van het bisdom), waardoor de meerjarenplannen nog niet eerder ter goedkeuring konden voorgelegd worden.
 
 
Nieuwe straatnaam
 
 De gemeenteraadsleden zijn het eens met de naam Bellebeekstraat voor de nieuwe straat tussen de Bodegemstraat en de Snikbergstraat in Dilbeek. De cultuurraad stelde deze straatnaam voor. Nu volgt nog een openbaar onderzoek en het formele advies van de cultuurraad, waarna de definitieve straatnaamgeving opnieuw wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
Verbouwing Castelhof gaat verder
 
 Het gemeentebestuur start na de goedkeuring door de gemeenteraad dinsdagavond een nieuwe procedure om de verbouwingswerken fase 4 aan het gemeentelijk Castelhof in Sint-Martens-Bodegem verder te zetten. Deze werken omvatten het vervangen van de verwarmingsinstallatie in de polyvalente zaal en verschillende aanpassingswerken.
De opdracht werd al eerder op 11 december 2006 gegund aan nv Rivo uit Melsele, die eind augustus 2007 evenwel failliet verklaard werd. De curator vond geen overnemer en liet Dilbeek pas eind vorig jaar weten dat de werf vrijgegeven werd. Daarom moet een nieuwe procedure opgestart worden. De werken worden geraamd op 688.384,47 btw inclusief.
 
2.000 euro voor Sprookjesbos
 De gemeentelijke speelpleinwerking Begijnenborre werd laureaat van het project “Ruimte voor de jeugd” (2007) en kreeg hiervoor een geldprijs van € 2.000. Om deze geldprijs te kunnen ontvangen, moet gestart worden met de uitvoering van het ontwerp dat de monitoren van de speelpleinwerking zelf hebben gemaakt. Er komen nieuwe speeltuigen op het speelplein Begijnenborre (Sprookjesbos) voor een totaalbedrag van 14.500 euro. De gewonnen geldprijs wordt in dit project geïnvesteerd.
Gratis gebruik van restpercelen
De gemeenteraad heeft een nieuw reglement en gebruiksovereenkomst aanvaard waarbij op schriftelijk verzoek van een aangelande, een restperceel of een deel ervan, eigendom van de gemeente, met een oppervlakte tot 100 m², kosteloos in gebruik kan worden genomen. Het gaat om restpercelen die de gemeente zelf niet gebruikt en geen nut hebben voor de gemeente. Sommige aangelanden zijn soms geïnteresseerd in die restpercelen en willen ze ook onderhouden. De gronden moeten wel opnieuw worden vrijgegeven op het ogenblik dat de gemeente er zelf wenst over te beschikken. Bij elke aanvraag houdt het schepencollege met de volgende criteria rekening:
-          restperceel (braakliggend stuk grond door onbruik),
-          aangelande,
-          grootte van het perceel,
-          verplichting tot onderhoud,
-          verplichting tot vrijmaken op eerste verzoek.
Het college van burgemeester en schepenen zal een register aanleggen van gronden die in gebruik zijn genomen door aangelanden.
 
Parkeerverbod in Weerstanderslaan
 
Met het invoeren van een parkeerverbod door middel van een gele onderbroken streep wil het gemeentebestuur de eigenaars van de woningen in de Weerstanderslaan 18 en 20 weer gemakkelijk hun oprit op laten rijden of verlaten. De afstand tussen beide opritten bedraagt vier meter. Daardoor ondervinden de eigenaars van deze woningen veel moeilijkheden om hun oprit op- of af te rijden.
 
 
Extra parking voor gehandicapten in Groot-Bijgaarden
 
De gemeenteraad stemde in met het advies van de lokale politie van Dilbeek om op het op het pleintje, gelegen ter hoogte van de kruising van de Brusselstraat met de Jozef Mertensstraat in Groot-Bijgaarden, in een extra parkeerplaats voor personen met een handicap te voorzien.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 feb 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 21 mei 2020
PenZine | 17 apr 2020

archief