PAJOTTENLAND – Nieuwe politieraad geïnstalleerd

PAJOTTENLAND – Nieuwe politieraad geïnstalleerd

Politieraad_1
PAJOTTENLAND – Nieuwe politieraad geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_politieraad_2019
Eedaflegging raadsleden Lokale Politie Pajottenland - © Deschuyffeleer
 

Samenstelling

Ook in de nieuwe legislatuur is de politieraad samengesteld uit 23 leden. Naast de 6 burgemeesters worden er vanuit de verschillende gemeenteraden ook nog in totaal 17 raadsleden afgevaardigd: 1 uit Bever, 3 uit Galmaarden, 4 uit Gooik, 3 uit Herne, 4 uit Lennik en 2 uit Pepingen. Vanuit het politiecollege, dat bestaat uit de 6 burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Pajottenland, werd Michel Doomst opnieuw aangesteld als voorzitter van de politieraad.
 
Het politiecollege verwelkomt met Dirk Willem (Bever) en Patrick Decat (Galmaarden) twee totaal nieuwe burgemeesters in zijn rangen. Eddy Timmermans (Pepingen) was eerder al lid van het politiecollege maar doet er nu opnieuw zijn intrede. Michel Doomst (Gooik), Kris Poelaert (Herne) en Irina De Knop (Lennik) maakten er ook al in de vorige legislatuur deel van uit. Michel Doomst en Kris Poelaert zijn zo nog de twee burgemeesters die al van bij het opstarten van de politiezone in 2001 onafgebroken in het politiecollege zetelen.
 
Nominatief is de raad thans samengesteld voor Bever uit Dirk Willem en Michiel Krikilion, voor Galmaarden uit Patrick Decat, Ludo Persoons, Jo Stalpaert en Rudy Thiebaut, voor Gooik uit Michel Doomst, Herman Anthoons, Jason Broodcoorens, Pascal De Leener en Christine Vankersschaever, voor Herne uit Kris Poelaert, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt en Vanessa van Hende, voor Lennik uit Irina De Knop, Isabelle Duerinckx, Jo Massaer, Christel O en Erik O en ten slotte voor Pepingen uit Eddy Timmermans, Gunther Roobaert en Patrick Vanbellinghen.
 
Van de raad en het college maken ook de korpschef Marc Hellinckx, de secretaris Kristien Reygaerts en de bijzondere rekenplichtige Patrick Bombaert deel uit. Zij hebben evenwel geen stemrecht.
 
Eedaflegging
 
Met uitzondering van Erik O, die verontschuldigd was, legden de 16 aanwezige nieuw verkozen raadsleden de gebruikelijke federale eed af tegenover Michel Doomst, de voorzitter van de politieraad. Daarbij is Herman Anthoons (Gooik) het enig raadslid dat al van bij het opstarten van de politiezone onafgebroken in de raad zetelt.
 
Huishoudelijk reglement
 
Zoals gebruikelijk in elk publiek bestuursorgaan namen de raadsleden ook een huishoudelijk reglement aan. Behalve de bepalingen die er op basis van de wet in opgenomen moeten worden, omvat dit reglement bijkomende maatregelen in verband met de werking en het functioneren van de raad. 
 
Deontologische code
 
De raadsleden stemden op hun installatievergadering meteen ook in met de deontologische code die een leidraad uitmaakt voor het uitoefenen van hun mandaat als politieraadslid. Loyauteit, beschikbaarheid en zin voor dienstverlening, integriteit en waardigheid evenals onpartijdigheid en objectiviteit worden daarbij naar voren geschoven als fundamentele waarden. Ook aanvullende waarden als het respect voor bestaande wettelijke regels, omgangsregels van de mandatarissen met het politiepersoneel en het omgaan met vragen van burgers en dienstverlening worden in de code aangesneden. Een deontologische commissie, samengesteld uit de leden van het politiecollege, waakt over de naleving van de code.
 
Presentiegelden
 
De raadsleden legden het presentiegeld vast op het maximum basisbedrag van 121,95€ gekoppeld aan de index. De leden van het politiecollege, de korpschef, de secretaris en de bijzondere rekenplichtige hebben geen recht op presentiegelden. Het bijwonen van de zittingen van de politieraad wordt geacht inherent te zijn aan de uitoefening van hun functie en aan hun verloning als burgemeester, korpschef, secretaris en bijzonder rekenplichtige.
 
Delegatie
 
Om een vlot praktisch beheer te kunnen verzekeren verleende de raad delegatie aan het politiecollege voor de lopende legislatuur om, binnen de perken van de begrotingskredieten, zowel in de gewone dienst als in de buitengewone dienst de lastvoorwaarden voor werken, leveringen en diensten te bepalen en de opdrachten te gunnen tot een maximum van 30.000€. Ook kreeg het politiecollege van de politieraad voor de lopende legislatuur nog een delegatie mee, weliswaar binnen de perken van het goedgekeurd personeelskader, voor het vacant verklaren van betrekkingen, voor het aanwerven en het benoemen evenals voor de pensionering van de personeelsleden.
 
Begrotingscommissie
 
Voor het opmaken van de begrotingsontwerpen dient het politiecollege het advies in te winnen van een commissie waarin tenminste één daartoe aangeduid lid van het politiecollege, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige zetelen. Zo werd die begrotingscommissie nu samengesteld uit burgemeester Irina De Knop (Lennik), burgemeester Kris Poelaert (Herne), korpschef Marc Hellinckx en bijzondere rekenplichtige Patrick Bombaert.
 
Aankopen
 
De raad zette het licht op groen voor de procedures voor het aankopen van een nieuw politievoertuig type combi VW Transporter voor de dienst Interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie met een raming van de kostprijs op om en bij de 68.000€. Ook dit voertuig moet de politiemensen toelaten mobiel op het terrein te werken. Ook wordt overgegaan tot het aankopen van een bijkomende radio voor het inbouwen in een politievoertuig voor de dienst Interventie binnen het raamcontract van ASTRID (975€).
 
Opvallend voor een politiekorps is wel ook de op stapel staande aankoop van een tweedehandse hoogwerker op vrachtwagen. Die zal moeten dienen voor het aanbrengen en het ophalen van de mobiele camera's die zullen gebruikt worden in het kader van de strijd tegen onder meer het vandalisme en het sluikstorten.
 
Vacantverklaringen
 
De raad bekrachtigde een besluit bij hoogdringendheid van het politiecollege om in het kader van externe werving een bediening CALOG (administratief en logistiek kader) niveau BB1 – consulent analist/LICC (Lokaal Informatie- en Coördinatiecentrum) vacant te verklaren aan de hand van een vervangingsovereenkomst met een bepaalde duur van 1 jaar en mogelijks uitbreidbaar tot 2 jaar.
 
Tezelfdertijd verleende de raad het college eveneens delegatie om desgevallend dezelfde functie vacant te verklaren bij toepassing van de mobiliteitsregeling in de schoot van de geïntegreerde politie. De invulling van die functie is immers essentieel voor het goed functioneren van die dienst, waar alle informatie toekomt en verwerkt wordt. 
 
Ook verleende de raad zijn fiat aan de intentie van de politiezone om buiten het personeelskader een 'Office 365/Sharepoint' specialist voor de duur van 2 jaar aan te werven in het kader van de interzonale samenwerking van de 3 zones Pajottenland, Zennevallei en Rode. Het college kreeg daarbij een delegatie verleend om de aanwervingsprocedure op te starten. In de begroting is voor die aanwerving een bedrag ingeschreven van 75.000€. In hetzelfde kader werft de zone Rode een Data Protection Officer aan en de zone Zennevallei een externe preventieadviseur.
.
Burgemeester Irina De Knop wierp in de beraadslaging op dat ook mogelijks samenwerkingsverbanden met de politiezone TARL (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) dienen overwogen te worden. Die gemeenten sluiten volgens haar beter aan met het landelijk karakter van de gemeenten in de politiezone Pajottenland.
 
Korpschef Marc Hellinckx stipte in een reactie aan dat vanuit de diensten van de gouverneur in het arrondissement Halle-Vilvoorde aangedrongen wordt op maximale interzonale samenwerking in een sector Noord (Vilvoorde), een sector Centrum (Asse) en een sector Zuid (Halle). De politie Pajottenland heeft overigens al verschillende samenwerkingsverbanden met andere korpsen zoals met Geraardsbergen/Lierde en ook TARL. Ook maakt het korps deel uit van arrondissementele netwerken zoals dit voor het verhoor van minderjarigen.
 
Voorzitter Michel Doomst liet in hetzelfde verband ook verstaan dat de zone met haar typische landelijke kenmerken voluit gaat voor samenwerken en geenszins geneigd is tot een fusie. 
 
Politiehuis
 
In de rand van de raad werd ook vernomen dat de Bestendige Deputatie op 7 februari 2019 in beroep een positief advies heeft verleend en de omgevingsvergunning voorwaardelijk heeft toegekend voor het bouwen van het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester.
 
De aanvraag van omgevingsvergunning werd eerder door het college van burgemeester en schepenen van Gooik goedgekeurd op 27/08/2018. Er werd echter beroep aangetekend.
 
Er kan nu nog beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook dient er nog een afgraving te gebeuren in het kader van archeologische opzoekingen. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mrt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 19 mei 2020

archief