HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 februari 2017

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 februari 2017

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 februari 2017 - © Deschuyffeleer
 

Reclamedrukwerk

De verplichting tot aangifte van de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk met het oog op het kunnen innen van de belasting op die drukwerken wordt afgeschaft. Er werd vastgesteld dat die verplichting niet steeds werd nageleefd door de belastingplichtige en dat noodzaakte dan een aantal bijkomende inefficiënte administratieve verrichtingen. De eerder goedgekeurde belasting heeft betrekking op de voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en de daarmee gelijkgestelde producten. Van de belasting zijn wel vrijgesteld de drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50% of meer wordt ingenomen door algemene informatie zonder handelskarakter en voor de drukwerken uitgaande van binnen de gemeente erkende verenigingen.
Intradura
Ook Herne stemt in met de oprichting van Intradura, de nieuwe vereniging voor intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer die afgesplitst wordt van Haviland. Als alles verder volgens plan verloopt zou die oprichting een feit moeten zijn op 27 april 2017. Voor de inwoners blijft de continuïteit van de dienstverlening alleszins behouden.
Concessierecht in het Dominicanessenklooster
Het hoofdgebouw van het klooster wordt thans al gebruikt voor gemeentelijke en OCMW-dienstverlening. Voor het bijgebouw werd eerder aangegeven dat zou worden uitgekeken naar één of meerdere partners. Na een informele marktverkenning rond de herbestemming van deze infrastructuur wenst het gemeentebestuur nu in een eerste fase een deel van het bijgebouw te beschikking te stellen via een concessie.
De raad stemde dan ook in met de contractvoorwaarden voor die concessie. De oproep naar de kandidaten zal openbaar verlopen. De oproep zal gericht worden naar publieke of private organisaties of personen die er een project willen realiseren dat specifiek gericht op de maatschappelijke integratie en de individuele ontwikkeling van personen met een beperking.
De kandidaten worden geacht een vernieuwend project rond activiteiten voor personen met een beperking te realiseren dat aansluit bij een lokale dynamiek van solidariteit en dialoog. Het project moet bestaan in het uitbouwen van activiteiten en infrastructuur voor personen met een beperking van de lokale gemeenschap. Het moet zich dus in hoofdzaak richten tot personen woonachtig in Herne en omliggende gemeenten.
Mede door de stedenbouwkundige beperkingen moet het project ook kaderen in de non-profit sector. De weerhouden concessiehouder zal de locatie op eigen risico moeten uitbaten en het pand renoveren.
Beleidslijn handelsconcentratie Herne-centrum
Het bestuurscollege wil de aanwezigheid en de ontwikkeling van kleinhandel en horeca-zaken in het centrum van Herne een duwtje in de rug blijven geven en alvast ook verankeren om de lokale leefbaarheid van de dorpsgemeenschap ten volle te kunnen blijven verzekeren. Met de goedkeuring van de stedenbouwkundige beleidslijn ‘Handelsconcentratie Herne-centrum’ wil het dan ook transparant communiceren over het stedenbouwkundig beleid en het vergunningenbeleid dat het in de centrale dorpskern wil voeren. “Op voorstel van de Gecoro werd het gebied alvast ook nog uitgebreid met de Kerkstraat en de Ninoofsesteenweg tot aan feestzalen De Castel”, gaf schepen Lieven Snoeks aan.
Op aangeven van raadslid Thierry Deblander zegde burgemeester Kris Poelaert ook toe de Gecoro te zullen vatten nopens de wenselijkheid en de haalbaarheid van een dergelijke beleidslijn voor de dorpscentra in de deelgemeenten.
Jeugdraad
De statuten van de jeugdraad noodzaakten enige aanpassingen. De nieuwe versie ervan werd dan ook goedgekeurd.
Windturbines
Op vraag van raadslid Thierry Deblander wist burgemeester Kris Poelaert te verduidelijken dat de medewerking van het gemeentebestuur aan de plannen voor het bouwen van drie windturbines langsheen de Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle zich uitsluitend beperkt heeft tot het faciliteren van de informatievergadering door de kandidaat-bouwheer Eoly ten behoeve van de inwoners en dit in het kader van het verzekeren van een optimale transparantie rond de bouwplannen. “Dit verklaart dan ook de aanwezigheid van het logo van de gemeente en van de vermelding ‘met de steun van de gemeente’ op de uitnodigingen”, stelde burgemeester Kris Poelaert. “Ten gevolge van een reactie van onzentwege hierop heeft Eoly zich trouwens inmiddels hiervoor verontschuldigd”.
“Eerstdaags verwachten wij overigens de aanvraag te ontvangen. Wij hebben dan ook al een bijzonder bestuurscollege voorzien toekomende week op donderdag 2 maart. Vervolgens zal onverwijld het openbaar onderzoek bekendgemaakt worden. Voor dat openbaar onderzoek is een termijn voorzien van 30 dagen. Dat is dan ook de periode waarbinnen de bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Er komt alleszins op dinsdag 14 maart ook nog een hoorzitting. Het openbaar onderzoek zal allicht begin april kunnen afgesloten worden. Dan beschikt het gemeentebestuur nog over een termijn van een 20-tal dagen om zijn advies aan het provinciebestuur te kunnen overmaken”, verduidelijkte de burgemeester nog het verder verloop van de procedure.
De burgemeester gaf ook nog mee dat er alleszins nauwe contacten worden onderhouden met het stadsbestuur van Edingen en zijn burgemeester Olivier Saint-Amand in het bijzonder nopens het bouwdossier. Zo werd er toegezegd alle informatie steeds met elkaar uit te wisselen. “Het mag zeker geen communautair dossier worden”, verzekerde hij nog.
Onmiddellijk na de gemeenteraad stond er overigens ook nog een bijzondere vergadering met afgevaardigden van de plaatselijke Open Vld- en SP.A-afdelingen op het programma voor het trachten te komen tot een gemeenschappelijke houding rond het bouwdossier van de windturbines.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 feb 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief