HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op

HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op

Buurtbabbel_herfelingen___2_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - Wijkinspecteur Manu Gerain, korpschef Marc Hellinckx, burgemeester Kris Poelaert, schepen van financiën Lieven Snoeks, voorzitter (h)echt Herne Frank Nevens en schepen van sociale zaken Carina Ricour - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___3a_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___4_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___5_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___6_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___7_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___8_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___9_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___10_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - © Deschuyffeleer
 
Buurtbabbel_herfelingen___10a_
HERNE – De buurtbabbels in de vier dorpscentra zitten er op - Right and Left van Josse Duran en Stefan Vranckx - © Deschuyffeleer
 

Als laatste in de reeks van vier buurtbabbels van het gemeentebestuur was gisteren het Bavocentrum in Herfelingen de plaats van afspraak. Met een buurtbabbel in iedere dorpskern wilde de bestuursploeg alle inwoners de kans geven mee na te denken over Herne en/in de toekomst. Onder de slogan ‘idem@herne’, dat staat voor ‘iedereendenktmee@herne’, bracht het bestuur telkens een reeks thema’s te berde zoals veiligheid, financiën, openbare werken en patrimonium, dienstverlening OCMW en de toekomst van de gemeente/gemeente van de toekomst. De vier buurtbabbels verliepen volgens hetzelfde stramien. In Herfelingen tekende het muzikaal duo Right and Left  van Josse Duran en Stefan Vranckx voor het muzikaal intermezzo.

Veiligheid
Als eerste in de rij kwam korpschef Marc Hellinkx het item ‘veiligheid’ toelichten voor de zes gemeenten van de politie Pajottenland maar met hierbij een specifieke aandacht voor Herne.
Met ruim 20.000 ha en een bevolking van ruim 40.000 inwoners is de politiezone de grootste in oppervlakte maar ook met de laagste bevolkingsdichtheid in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het korps telt 62 politiemensen die bijgestaan worden door 12 administratieve en logistieke medewerkers. De aanpak van de veiligheid en van de leefbaarheid neemt een grote hap in van het globaal takenpakket van de politie. Om die veiligheid en die leefbaarheid te bevorderen leveren het politiekorps en de politieraad belangrijke inspanningen. Zo worden er binnenkort zeven bijkomende politiemensen voorzien. Een dergelijke aangroei betekent meteen evenwel een zware meerkost voor de gemeentebesturen. Ook investeert de zone fors in bijkomende hulpmiddelen niet alleen in de aanschaf van performante technologie zoals de ANPR- en verplaatsbare camera’s maar ook in het optimaliseren van de prestaties van het personeel. Nieuw hierbij voor begin 2018 in de wijkwerking is dat dan met de wijkagent een afspraak kan gemaakt worden zodat de wijkwerking nog meer en beter kan inspelen op de behoeften van de burger en dat ook hier niet-productieve momenten kunnen worden gereduceerd.
Het aantal inbraken en inbraakpogingen in de zone dit jaar zal allicht afklokken op minder dan 200. De relatief hoge cijfers van het voorgaande jaar blijken te wijten te zijn aan een plaag draadknippers die de eindresultaten dan ook flink bijkleurden. Merkwaardig is ook dat het in Herne bij 60% van de gemelde feiten gaat om een mislukte poging. Hier zijn de gemeentelijke subsidie voor diefstalpreventie en de werking van het bestaande BIN-netwerk beslist niet vreemd aan. Niet zonder enige fierheid kon de korpschef ook meedelen dat de zone tot dusver ook kan gewag maken van een ophelderingspercentage van 19% daar waar het nationale percentrage zich situeert rond de 5%.
Financiën
In een tweede luik duidde schepen van Financiën Lieven Snoeks de gemeentebalans met daarbij in het bijzonder aandacht voor de thema’s schuld, reserves en besparingen.
Hierbij ging hij uit van cijfermateriaal uit 2013/2014. Voor de eerste keer werd dan het jaarlijks gemeentebudget goedgekeurd aan de hand van de nieuwe verplichtingen uit de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC) en dit binnen het kader van het vastgesteld meerjarenplan voor de periode van 2014 tot 2019. Ook moest er hierbij meteen ook rekening gehouden worden met drastische en onweerlegbare besparingen die vanuit bovenliggende overheden werden opgelegd.
Uit die periode wordt in het meerjarenplan cijfermateriaal genoteerd dat wijst op +/- 8,2 mlj. aan inkomsten, +/- 3,2 mlj. reserves en +/- 10,7 mlj. schuld. In eerste instantie kwam het er op aan om zoals het een goede huisvader-politiek betaamt gedeeltelijk gebruik te maken van de bestaande reserves voor het afbouwen van leningen wat dan ook weer leidde tot het inkrimpen van de intrest- en leenkosten. Verder sleutelde het bestuur ook aan besparingen in haast alle diensten zonder evenwel de dienstverlening aan de bevolking hieraan te laten inboeten en dit alles ook om onder meer de vrij grote toename van de politie- en brandweerrekening, het grotendeels wegvallen van dividenden, de meerkost ten gevolge van de nieuwe regelgeving nopens het bermbeheer en ten slotte de invoering van de tax shift met zijn lagere personenbelasting, te kunnen opvangen.
Uit de voorziene investeringen voor 2018 lichtte de schepen met onder meer de heraanleg van straten, de verfraaiing van de dorpskern, de aankoop van groen vervoer, de uitbreiding van de KMO-zone, een eventuele aankoop van gronden en de inrichting van de parking aan het Dominicanessenklooster een bedrag van 1,9 mlj. toe. In 2018 wordt alleszins een gemeentelijke inkomst van +/- 8,4 mlj., een reservebestand van +/- 1,3 mlj. en een financiële schuld van +/- 7,5 mlj. euro voorzien.
OCMW
Schepen en OCMW-voorzitter Carina Ricour dan weer liet het licht schijnen over de dienstverlening door haar diensten, die zo voor iedereen zou moeten leiden tot een leven dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zo kwamen aan bod: de diabetes-box, de luierkast, het dorpsrestaurant, de gezinszorg, het vrijwilligers zorgnetwerk, de Bib aan huis, warme maaltijden, personenalarm, poets- en klusjesdienst, het gratis juridisch advies, hulp en bijstand en de samenwerking onder meer De Woonwinkel.
Hoe gaat het met Herne?
Als antwoord op de vraag ‘Hoe gaat het met ons?’ was het burgemeester Kris Poelaert die de aanwezigen op sleeptouw nam voor een reisje doorheen de verwezenlijkingen waarbij Herne telkens weer in de kijker stond. Zo werd stilgestaan bij een recente krantenkop waarbij werd geponeerd dat in het Pajottenland Hernenaren het best hun buren kennen. Ook de slogan ‘genieten, beleven, amuseren, vieren, bewegen in Herne’ die letterlijke de gemeentelijke roll-up banner siert blijkt geen losse flodder te zijn. Ook was er de erkenning van zowel het Dominicanessenklooster als de polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle als gemeenschapscentrum, de ingebruikname van de buurtfeestkar, de opening van het erfgoeddepot, de recente werken aan het wandelpad langs de Markerivier dat thans via de bouw van enkele bruggen de wandelaar in zijn tocht van Marcq naar Galmaarden een perfecte doorgang biedt. Ook de restauratie van de monumenten ter ere van de oorlog-gesneuvelden en uiteraard de wegeniswerken die dit jaar alleen al 14 locaties te beurt vielen konden niet ontbreken op het appel.
De burgemeester lichtte ook een tipje van de sluier van wat er in de nabije toekomst nog op stapel staat. Zo wordt het voetbalplein voorzien van een kunstgrasveld zodat het stofferig gedoe in de zomer en de modderpoel in de winter eens en voor altijd tot het verleden behoren. Ook de uitbreiding van de KMO-zone aan de Scheibeekstraat als Lokaal Bedrijventerrein treedt in een eindfase. Herne blijkt momenteel overigens één van de weinige gemeenten in het Pajottenland te zijn die beschikt over een KMO-zone. Een vrij groot aantal bedrijfsleiders is dan ook op zoek naar terreinen waar zij een nieuw bedrijf kunnen oprichten of waar zij zich kunnen herlokaliseren.
Ook blijkt er toekomstmuziek te zitten in de aankoop van de terreinen van de Markevallei-school in het centrum dat dan zou mogelijkheden bieden voor het centraliseren van alle gemeentelijke diensten. Hier wordt wel nog de kat uit de boom gekeken totdat de overheid klaarheid schept in een mogelijke gedwongen fusie van gemeenten. De herinrichting en de verfraaiing van de dorpskern en van het Heldenplein dan weer met meer groen en een aangepaste parkingzone biedt eveneens mooie vooruitzichten. Nog voorzien voor 2019 zijn de uitbreiding en de heraanleg van de stationsparking die worden ingekapseld in de ontwikkeling van de Fondatelsite. Ook de erosie en de wateroverlast worden niet uit het oog verloren. In een totaalplan van de VMM voor het beperken van het overstromingsrisico van de Marke wordt prioritair werk gemaakt van de indijking van de woningen in de  Stationsstraat. Ook voorzien de plannen onder meer in een forse uitbreiding van het gecontroleerd overstromingsgebied aan de molens Vannerom in Sint-Pieters-Kapelle. Hier wordt de opvangcapaciteit opgedreven van 150.000 m³ naar  450.000 m³. Ook deze werken zijn voorzien voor 2019.
Interactief vraag- en antwoordmoment als afsluiter
Alle buurtbabbels werden afgesloten met een interactief vraag- en antwoordmoment. Burgemeester Kris Poelaert: “ Een goed beleid voeren veronderstelt ook nadenken over vandaag, morgen en liefst ook nog over overmorgen. Daarom dat wij ook eventjes willen stilstaan bij niet alleen de toekomst van de gemeente maar ook hoe de gemeente van de toekomst er dient uit te zien. Er zijn heel wat tastbare zaken waarmee we in de nabije toekomst zullen geconfronteerd worden. Wij willen dat doen in participatie en overleg met onze inwoners. De bedoeling is de resultaten uit deze buurtbabbels te bundelen en die dan terug te koppelen naar de bevolking”.
De bevraging werd uitgewerkt door (H)echt Herne. Deze vzw is samengesteld uit een 40-tal plaatselijke a-politieke vrijwillige denkers en doeners die vooral inspirerend werken om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor concrete projecten. De voorzitter is Frank Nevens. De thema’s die aan bod kwamen waren dynamisch verdorpen, een lokaal verankerde landbouw, hernieuwbare en zelfvoorzienende energie, flexibele multifunctionaliteit, slimme mobiliteit, partnerschappen en samenwerking en ten slotte stilte, rust en ruimte.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 dec 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief