HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 september 2018

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 september 2018

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 augustus 2018 - © Deschuyffeleer
 

Boekhoudsoftware

Door de nakende integratie van het OCMW in het gemeentebestuur diende een keuze gemaakt voor één pakket boekhoudsoftware. Beide besturen werkten immers met boekhoudkundige softwarepakketten van verschillende firma’s. De raad bekrachtigde dan ook het eerder besluit van het college van burgemeester en schepenen om voortaan verder te werken met de boekhoudsoftware van de firma Schaubroeck. Die bekrachtiging was noodzakelijk omdat de investeringskost voor de aankoop van de nodige software meer dan 8.500 euro excl BTW bedroeg.
Reclamedrukwerk
Naar aanleiding van een geschil heeft de rechtbank geoordeeld dat de eerdere motivering voor het opleggen van een belasting op huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk niet afdoend was. De raad keurde nu dan ook een nieuw reglement goed met een breder uitgesmeerde motivering. Zo blijkt die belasting nu mee noodzakelijk voor een gezonde financiële toestand van de gemeente. Het is immers de gemeente die kosten dient te maken voor het ophalen en het verwerken van het afval dat gegenereerd wordt door de verspreiding van het reclamedrukwerk. Door de belasting beoogt het gemeentebestuur de papierberg te beperken en het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen.
De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 20 euro per bedeeld drukwerk, op 0,02 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale bedrukbare oppervlakte niet groter is dan 1247,4 cm²( = 2 bladzijden A4-formaat) en op 0,05 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale bedrukbare oppervlakte groter is dan 1247,4 cm² (meer dan 2 bladzijden A4-formaat).
Volgens het nieuw reglement worden van die belasting wel vrijgesteld de drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer wordt ingenomen door algemene informatie (tekst en/of foto’s) zonder handelskarakter evenals de drukwerken uitgaande van binnen de gemeente erkende verenigingen.
Conformiteitsattesten
Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de beperking van de geldigheidsduur van de conformiteitsattesten inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit die de Vlaamse Wooncode oplegt kreeg eveneens groen licht van de raadsleden. Eerder beschikte het gemeentebestuur niet over een dergelijk reglement.
De conformiteitsattesten krijgen nu een geldigheidsduur van 10 jaar indien zij maximaal 8 strafpunten vermelden. Indien de attesten minimaal 9 en maximaal 14 strafpunten vermelden wordt de duur beperkt tot 5 jaar. De geldigheidsduur van conformiteitsattesten afgeleverd voor de inwerkingtreding van dit reglement blijft ongewijzigd.
Controle huuradvertenties
De raadsleden stemden ook nog in met een reglement met betrekking tot de controle van de huurprijzen waarbij onder meer de leden van Woonwinkel Pajottenland gemachtigd worden op te treden als vaststellende ambtenaren. In het kader van de intergemeentelijke samenwerking met Woonwinkel Pajottenland willen de deelnemende gemeenten waaronder ook Herne bekomen dat in advertenties en raamaffiches waar woningen te huur worden aangeboden de huurprijs en de huurlasten correct worden weergegeven. De gemeenten willen dat in eerste instantie doen door te informeren en te sensibiliseren. Daarnaast dienen de gemeentelijke diensten dan proactief en controlerend op te treden zoals bij vermoeden van huisjesmelkerij, bij vermoeden van slechte woonkwaliteit en vermoeden afwezigheid EPC-vermelding.
Het reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Planologisch attest
De raad kon zich ook vinden in het afleveren van het planologisch attest dat door SDS-Verandabouw werd aangevraagd voor het oprichten van twee bijkomende atelierloodsen en een woongelegenheid langsheen de steenweg op Asse in Herfelingen.
Tractorsluis
Om het druk sluipverkeer in de zijstraat van de Langestraat naar het huisnummer 12A te weren stemde de raad eveneens in met een aanvullend verkeersreglement. Voortaan geldt op die zijstraat van de Langestraat van het kruispunt met de Langestraat (N272) tot het kruispunt met de  Raseveldstraat dat de toegang er verboden is in beide richtingen voor iedere bestuurder. De maatregel geldt evenwel noch voor landbouwvoertuigen noch voor plaatselijk verkeer.
Een tractorsluis in de vorm van een karterblok als proefopstelling moet daarbij komaf maken met het oneigenlijk gebruik van deze weg. Na één jaar wordt de werking geëvalueerd.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 sep 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief