HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 23 januari 2019

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 23 januari 2019

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 23 januari 2019 - © Deschuyffeleer
 

Presentiegelden

De presentiegelden voor de leden van de gemeenteraad en meteen ook van de OCMW-raad werden vastgesteld op 175€. Indien de zitting van de OCMW-raad aansluit op de zitting van de gemeenteraad dekt dat bedrag zowel het presentiegeld voor de gemeenteraad als voor de OCMW-raad. Indien de zitting van de OCMW-raad niet aansluit op de zitting van de gemeenteraad wordt de leden van de OCMW-raad dan wel ook hetzelfde bedrag van 175€ uitbetaald. Momenteel bedraagt het maximum van het presentiegeld 213,32€.
 
De burgemeester en de schepenen ontvangen geen presentiegeld. Zij ontvangen maandelijks een wedde voor het waarnemen van hun ambt en de daarmee gepaard gaande verplichtingen.
 
Voor de voorzitter van de gemeenteraad, die eveneens voorzitter van de OCMW-raad is, geldt éénzelfde regeling evenwel met dien verstande dat het standaardpresentiegeld dan 350€ bedraagt in stede van 175€ voor de raadsleden.
 
Ook voor de leden van het nieuw opgerichte Vast Comité voor de Sociale Dienst geldt een presentiegeld van 175€ per zitting. Dat dan weer werd in de op de gemeenteraad aansluitende OCMW-raad beslist.   
 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
 
Er werd ingestemd met een voorstel van kersvers raadslid Frank Nevens om ieder van de 17 gemeenteraadsleden meter of peter te maken van één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Met zijn 'sustainable development goals' (SDG's) wil de Verenigde Naties, in opvolging van zijn Millenium-doelstellingen die liepen tot eind 2015, een wereldwijde en actieve dynamiek op gang brengen. Alhoewel het gaat om een mondiaal gegeven wordt daarbij klaarblijkelijk vooral ook gekeken naar het lokale niveau wanneer het gaat om daadkracht en actie. Van de raadsleden wordt nu verwacht dat zij hun thema opvolgen niet alleen op mondiaal vlak maar ook nationaal, regionaal en in hun eigen directe nabije omgeving zoals nabijgelegen gemeenten. Zo worden zij dan geacht inspirerende ideeën op te vangen om die dan op lokaal vlak aan de hand van concrete acties in het beleidsprogramma te kunnen gieten en te kunnen behartigen.
 
Wie behartigt welk thema?
 
 1. Einde aan de armoede - Nicky D’Handschotter
 2. Einde aan de honger - Sandra Dero
 3. Gezondheid en welzijn - Lieven Vandenneucker
 4. Goed onderwijs - Vanessa Van Hende
 5. Vrouwen en mannen gelijk - Lieven Van Den Broeck
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen - An Deleye
 7. Duurzame en betaalbare energie - Ivan Van Hassel
 8. Fatsoenlijke banen en economische groei - Brent Roobaert
 9. Innovatie en duurzame infrastructuur - Paul Beyl 
 10. Minder ongelijkheid - Paulette Debock
 11. Veilige en duurzame steden - Kris Poelaert
 12. Duurzame consumptie en productie - Eric Eeckhoudt
 13. Klimaatverandering aanpakken - Kris Degroote
 14. Bescherming van zeeën en oceanen - Patrick Devos
 15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit - Frank Nevens
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid - Carina Ricour
 17. Partnerschappen voor de doelen - Lieven Snoeks
DIENSTEN-Service
 
Bij de opstart van DIENSTEN-Service Herne keurde de gemeenteraad de toekenning van een renteloze lening van 75.000€ aan die vzw goed. De terugbetaling diende in principe te gebeuren binnen een periode van 8 jaar in jaarlijkse schijven van maximaal 10.000€, afhankelijk van de grootte van het jaarlijks batig saldo indien dat ook effectief aanwezig is.
 
Zolang de lening niet volledig is terugbetaald dienen zowel de jaarrekening als de balans jaarlijks aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd, wat dan ook nu ter zitting gebeurde. De gemeenteraad nam daarbij eveneens akte van de terugbetaling van een nieuwe schijf van 10.000€.
 
DIENSTEN-Service moet nu in totaal nog 25.000€ van de lening terugbetalen.
 
Budget OCMW
 
Tijdens de gemeenteraad van december werd het budget 2019 van het OCMW ter kennisgeving meegedeeld aan de raadsleden. Indien het budget past in het meerjarenplan volstaat zo'n kennisgeving.
 
Wegens overdracht van budgetten vanuit het OCMW naar de gemeente omwille van de recente inkanteling van het OCMW in de gemeenteraad daalde de gemeentelijke toelage aan het OCMW. De toezichthoudende overheid bleek nu evenwel van mening dat de nieuwe gemeentelijke toelage niet past in het meerjarenplan en dat de gemeenteraad derhalve het OCMW-budget 2019 dient goed te keuren en niet louter er diende van kennis te nemen.
 
Het budget van het OCMW voor 2019 werd dan ook goedgekeurd. De totale gemeentelijke toelage bedraagt nu 861.623€.
 
Reclamedrukwerk
 
Ingevolge een klacht diende de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk zoals die werd vastgesteld tijdens de gemeenteraad in zitting van februari 2017. Toen werd de aangifteplicht afgeschaft en werd het principe van een 'aanslag van ambtswege' ingevoerd.
 
Vooral juridisch gezien blijkt het principe van 'aanslag van ambtswege' in combinatie met geen aangifteplicht moeilijk te rijmen vallen. Deskundig juridisch advies gaf inderdaad aan dat een 'aanslag van ambtswege' enkel kan plaatsvinden als er wordt voorzien in een aangifteplicht. Als er derhalve geen aangifteplicht is zou er dus ook geen 'aanslag van ambtswege' kunnen plaatsvinden. Dit betekent meteen dat dergelijke belasting onterecht zou zijn.
 
In het nu in voornoemde zin aangepast reglement wordt het principe van de aangifteplicht dan ook opnieuw ingevoerd.    
 
Wijk-werken
 
In het kader van 'Wijk-werken' binnen het Vlaams activeringsbeleid is Herne voor de organisatie van 'Wijk-werken' al in oktober 2017 een intergemeentelijk  samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de intercommunale Haviland. Die laat zich dan ook nu in met het organiseren van het 'Wijk-werk' voor de gemeente.
 
Als gemeentelijke vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke stuurgroep tijdens de nieuwe legislatuur werd Kris Degroote herverkozen.
 
Erfdienstbaarheid
 
In het centrum van Herne naast het gemeentehuis werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een handelsruimte, vier appartementen en twee woningen na sloop van de bestaande bebouwing. Achteraan eiste de brandweer daarbij wel de verbreding van de reeds bestaande erfdienstbaarheid met 1 m tot in totaal 4 m van de toegangsweg.
 
De gemeenteraad stemde nu in met die vereiste verbreding.
 
Voetwegen
 
De gemeenteraad hechtte eveneens zijn definitieve goedkeuring aan het afschaffen van een voetweg in Herne en een voetweg in Herfelingen. Bij de definitieve goedkeuring van het gedeeltelijk verleggen van een voetweg in Sint-Pieters-Kapelle drong raadslid Paul Beyl van KWADRANTplus aan op het ook effectief begaanbaar maken van het nieuw tracé. Burgemeester Kris Poelaert kon hem verzekeren dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. 
 
OKW-investering
 
De gemeenteraad zette ook het licht op groen voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het verbouwen en het inrichten van een oud gedeelte van het Dominicanessenklooster voor het creëren van een infrastructuur voor projecten die beleving op het platteland een kans geven met respect voor de streekidentiteit.
 
De aanvraag kadert in het nieuw Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling - PDPO III oftewel ProgrammaDocumenten voor PlattelandsOntwikkeling voor de periode 2014-2020 - in toepassing van de verordening van de Europese Unie. De wijziging voorziet nu met het versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland enerzijds door investeringen (OKW-inv) en anderzijds door samenwerking (OKW-sw) twee nieuwe maatregelen.
 
Beide maatregelen helpen bij het opstarten van waardevolle plattelandsprojecten door inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is aangesteld als beheersdienst van deze maatregelen. De projecten moeten passen in het Europees en het Vlaams kader van de PDPO III en in de provinciale plattelandsbeleidsplannen. Goedgekeurde projecten krijgen dan Europese, Vlaamse en provinciale subsidies.
 
De geschatte uitgaven voor het project in het Dominicanessenklooster bedragen 250.000€ waarvan 200.000€ ten laste vallen van de hoofdpromotor, zijnde de gemeente Herne, en 50.000€ voor de bevoorrechte partner Meegaan vzw, die de concessie heeft gekregen om in dat gedeelte van het Dominicanessenklooster onder meer een bakkerij en een winkel met streekproducten uit te baten.
 
Raadsleden Paul Beyl en Ivan Van Hassel van KWADRANTplus onthielden zich bij de stemming: “Onze onthouding gaat niet over het feit dat de gemeente, als goed beheerder, werken plant aan het gebouw voor zover het instandhoudingswerken zijn, ook niet over het lenigen van noden en behoeften van onze gemeenschap voor zover ze daar tijdelijk zijn, ook niet over het handig gebruik maken van subsidies voor zover ze een blijvend karakter hebben en ook niet over het initiatief rond het ‘knooppunt voeding’ waarbij, en dit terzijde, een Pajotse benaming de voorkeur geniet. Onze onthouding houdt wel rechtstreeks verband met een beleid en een beheer die het gemeenschapscentrum op deze locatie bestendigen. In het kader van de veelbesproken ‘duurzaamheid’ verdient het opnemen van onze gezamenlijke denkoefening rond het lenigen van noden en behoeften opnieuw zijn plaats. Versterken van de kernen voor plaatselijke noden en behoeften en inzetten op intergemeentelijke samenwerking voor bovenlokale noden en behoeften in het licht van nakende fusies zijn daarbij denkbare uitgangspunten”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Anaïs Deherder | 17 aug 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 13 aug 2019

archief