HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de OCMW-raad van 24 april 2019

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de OCMW-raad van 24 april 2019

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de OCMW-raad van 24 april 2019 - © Deschuyffeleer
 

Beheersovereenkomst gemeente/OCMW

Met de onthouding van de twee KWADRANTplus-raadsleden stemden zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad in met de afgesloten beheersovereenkomst tussen beide beleidslichamen. Zo is er nu ook een formele basis voor de decretaal opgedrongen samenwerking.

De onthouding van Paul Beyl en van Ivan Van Hassel, de twee KWADRANTplus-raadsleden, heeft vooral te maken met een reeks praktische maatregelen rond het personeelsbeheer met onder meer de voorwaarden tot terbeschikkingstelling. De CD&V-bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert volgde echter het standpunt van het geraadpleegd sociaal secretariaat. Die stelde dat die zaken al vervat zitten in de rechtspositieregeling van het personeel.
 
Oprichting toekomstfonds bij PBE
 
Doordat de Vlaamse decreetgever eerder besliste dat de provincie Vlaams-Brabant zich als vennoot van PBE diende terug te trekken, besliste de raad van bestuur van dat intergemeentelijk samenwerkingsverband eind vorig jaar, naast het bestaande renovatiefonds, ook een toekomstfonds op te richten. Dat fonds zou dan bestemd zijn om te voorzien in een extra budget om de investeringen in de grote uitdagingen, waarmee de PBE en de aangesloten gemeenten de komende jaren zullen geconfronteerd worden, op te vangen.
 
De 20 PBE-gemeenten vinden het wel belangrijk dat hun investeringen en projecten in lijn blijven met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten en de rest van Vlaanderen en dat er voldoende ruimte is voor kennisuitwisseling. Daarom wordt samen met het nieuwe fonds ook een overlegplatform opgericht met daarin vertegenwoordigers van elke PBE-gemeente en de provincie.
 
Raadslid Paul Beyl gaf het bestuur wel de hint mee de samenwerking tussen de PBE en de gemeente in deze hoogtechnologische tijden af te stemmen ten bate van de bevolking. Burgemeester Kris Poelaert en schepen van Openbare Werken en Financiën lieten echter verstaan dat daarbij, zoals bij het aanbrengen van ledlampen in de 2000 lichtpunten die de gemeente rijk is en bij het ondergronds aanbrengen van de leidingen, wel degelijk planmatig wordt gehandeld in functie van de opportuniteiten zoals wegeniswerken en van de financiële kosten/batenanalyse en mogelijkheden eigen aan een kleine gemeente zoals Herne. Schepen Snoeks gaf ook mee dat de ombouw van traditionele verlichting naar ledverlichting een kost genereert van 5 à 600 euro per armatuur.
 
De gemeenteraad duidde Lieven Snoeks aan als gemeentelijk vertegenwoordiger voor het overlegplatform.
 
Gescheiden waterafvoer
 
In het kader van haar speerpunt 'Zorgen voor onze dorpen is zorgen voor morgen' had raadslid Paul Beyl, na de aansluiting van de Leenstraat, graag een stand van zaken vernomen van de scheiding van de afvoer van het grijs afvalwater en het blauw hemelwater. “Inwoners worden graag tijdig geïnformeerd en hebben graag tijdig zicht op kosten en subsidies”, was daarbij ook zijn insteek. Hij had die vraag, overigens enigszins laattijdig, ook schriftelijk ingediend. Burgemeester Poelaert kon in eerste instantie wel al meedelen dat er op termijn plannen en projecten op stapel staan voor de ganse Leenstraat, de Lindestraat tot aan de Hekstraat, de Waardestraat, de Nattendries, de beide Ranckhoves en de zone Terlindenstraat-Beeldekensstrat-Barakkenbergstraat-Ekkelenbergstraat, die laatste met een geraamde kostprijs van 2,5 miljoen euro. Een concrete planning is wel nog niet voorhanden. Er werd overeengekomen een gedetailleerd overzicht in de ontwerpnotulen van de vergadering mee op te nemen.
 
Duidelijke verkeersreglementering
 
In een andere schriftelijke vraag nam raadslid Paul Beyl rond zijn fractiethema 'Slimme dorpen worden veilige dorpen' het op om te komen tot een betere zorg voor de bestaande verkeersuitrusting zodat het verkeersreglement voor iedereen duidelijk zou zijn en ook toegepast zou worden en dit alles voor het bevorderen van het wandelen en het fietsen. Hierbij denkt hij alvast “aan een opfrissing van de huidige verkeesrcirculatie en de huidige accommodatie zoals onder meer een nazicht van de verkeersborden en van de belijningen”. Steeds volgens Paul Beyl “bevestigt een teststrook van de verbinding Terlindenstraat-Hollestraat alvast de noodzaak tot een dergelijke opfrissing. En tegelijk verzoeken bewoners van de kruising van de Bossstraat met de Terlindenstraat ook om de 50km/h zone te verlengen tot voorbij de parkeerplaats van Terlindenhof”. Hij had dan ook graag vernomen “of er in dit kader planmatige voorbereidingen aan de gang zijn en of er al werkzaamheden voorzien zijn en binnen welke termijnen?”.
 
Burgemeester Kris Poelaert wist in een eerste voorlopige reactie alvast mee te geven dat er op korte termijn een overlegvergadering met de inwoners van die zone gepland is waarop ook de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar en de politie zullen aanwezig zijn.
 
Fusie van gemeenten
 
In een derde schriftelijke vraag rakelde Paul Beyl in het kader van 'Betere dorpen door een beter Pajottenland', nog een andere doelstelling van zijn fractie, de problematiek van de fusies van gemeenten in het Pajottenland op. “Brengen we het gesprek op gang zodat we met veel instemming de gekozen weg kunnen inslaan of leggen we ons gewoon neer bij een beslissing van bovenaf ?
Welk beleid hebben we hier voor ogen , hoe overleggen we dit met de burger , kennen we zijn wensen , laten we 500€/inwoner bewust aan ons voorbijgaan ?”, was zijn bekommernis.
 
Burger Kris Poelaert liet verstaan dat er voorlopig geen fusies meer aan de orde zijn en dat het in dat verband wachten is op de vorming van de nieuwe Vlaamse regering en haar programma. Vrijwillige fusies van gemeenten met een bonus van 500€ per inwoner vanuit het Vlaams bestuur zijn derhalve in de huidige omstandigheden niet langer mogelijk.
 
De burgemeester gaf wel nog aan dat er in het kader van efficiëntieoverwegingen weldra enigszins noodgedwongen gesprekken met de buurgemeenten rond gezamenlijke personeelsinzet voor diensten die niet direct in contact komen met het publiek, zullen opgestart worden. De gemeenten, die de afgelopen legislatuur overigens al een flinke besparingsronde achter de rug hebben, zien zich immers de komende jaren geconfronteerd met een grote stijgende kosten onder meer zowel voor politie als voor brandweer.
 
Streekwerking
 
De raad hoorde eveneens uiteenzettingen nopens de streekwerking door de coördinatoren Jos Huwaert en Elsemieke De Troy van respectievelijk Pajottenland+ en van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. Ook de uitgebreide viering van het bruegeljaar kwam daarbij aan bod.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 apr 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Anaïs Deherder | 17 aug 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 13 aug 2019

archief