HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en RVMW-raad van 26 juni

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en RVMW-raad van 26 juni

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en RVMW-raad van 26 juni - © Deschuyffeleer
 

Klachtenbehandelingssysteem

De raadsleden namen kennis van de jaarlijkse rapportering over het klachtenbehandelingssysteem. Paul Beyl, raadslid voor KWADRANT Plus, pikte op dat gegeven in om te polsen naar de stand van zaken van het project voor het aanleggen van een gescheiden rioleringssysteem in de Terlindenstraat, de Barakkenbergstraat en de Beeldekensstraat. Eerste schepen Lieven Snoeks kon hem meegeven dat het project zich nog in een pril stadium bevindt en dat er alleszins vooreerst nog een studiebureau dient aangesteld. Het raadslid vroeg daarbij wel al rekening te houden met het project bij het uitwerken van eventuele tussentijdse maatregelen.

Audit Vlaanderen
 
De raad werd eveneens in kennis gesteld van de rapportering in verband met de aanbevelingen van de auditopdracht vanuit de Vlaamse overheid inzake informatiebeveiliging in de schoot van de gemeentelijke diensten. Het was in het najaar van 2017 dat in de gemeentediensten een thema-audit rond informatieveiligheid werd uitgevoerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur zelf om periodiek de aanbevelingen op te volgen en hierover te rapporteren aan het politieke niveau. Zodoende is dit een element van degelijke organisatiebeheersing. Ook Audit Vlaanderen blijft onverminderd het realiseren van de aanbevelingen opvolgen.
 
Huishoudelijk reglement
 
Er werd ook terug een huishoudelijk reglement aangenomen zowel in de schoot van de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn (RVMW). Raadslid voor KWADRANT Plus Ivan Van Hassel wenste zich bij de stemming te onthouden omdat het reglement “niet voorziet dat ook de oppositie de gemeenteraad kan samenroepen”.
 
DIENSTEN-Service Herne
 
Nog een kennisname was er weggelegd voor de jaarrekening en de balans voor 2018 van de vzw DIENSTEN-Service Herne met Kris Degroote als voorzitter. Bij het opstarten van de vzw had het gemeentebestuur haar een renteloze lening van 75.000€ verleend. De terugbetaling gebeurt in principe in een periode van 8 jaar, in jaarlijkse schijven van maximaal 10.000€, afhankelijk van de grootte van het batig jaarsaldo. Voor 2018 werd zo weerom een bedrag van 10.000€ terugbetaald. Momenteel blijft er nog een schuld van 30.000€ af te lossen.
 
Jaarrekeningen kerkfabrieken
 
De raadsleden verleenden een gunstig advies voor de jaarrekeningen van de vier kerkfabrieken in de gemeente. Voor Onze-Lieve-Vrouw Kokejane bedroeg het globaal resultaat van de jaarrekening 3.451€, voor Sint-Niklaas Herfelingen 38€, voor Sint-Petrus en Paulus Herne 48.584€ en voor Sint-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle 32.030€.
Uit principiële overwegingen onthielden de twee KWADRANT Plus-raadsleden zich.
 
Budgetwijzigingen kerkfabrieken
 
Vanuit het gemeentelijk centraal kerkbestuur werden twee budgetwijzigingen van twee kerkfabrieken overgemaakt aan het gemeentebestuur. Voor Sint-Petrus en Paulus gaat het om dringende herstellingen aan het dak wegens vochtproblemen, voor Sint-Pieter om het herstellen van het torenuurwerk en het vernieuwen van het brandalarm.
 
Voor beide wijzigingen kon de raad niets anders dan administratief-financieel een ongunstig advies verlenen omdat er zich normaliter een aanpassing van de meerjarenplanning, die thans evenwel op haar einde loopt voor de voorbije legislatuur, alsnog opdrong. De werken werden inmiddels wel al uitgevoerd. In overleg met het agentschap Binnenlands Bestuur werd er wel afgesproken de twee budgetwijzigingen mee op te nemen bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Bij de stemming onthielden de twee raadsleden van KWADRANTPlus zich ook hier.
 
Jaarrekening gemeente
 
De gemeentelijke jaarrekening voor 2018 werd vastgesteld met de saldi 901.796e voor het exploitatiebudget, 347.075€ voor het investeringsbudget en -458.488€ voor andere. Het resultaat op kasbasis bedraagt zo 2.756.980€. Het overschot van het boekjaar ligt op 206.381€.
 
Het was dan ook een bijzonder gelukkige Lieven Snoeks die als schepen van Financiën zijn collega-raadsleden enige toelichting mocht verschaffen: “Op financieel vlak zal 2018 mij vooral bijblijven als het jaar waarin de schuldratio van Herne onder de 1 dook. Dit wil zeggen dat de totale openstaande schuld van onze gemeente lager was dan de totale inkomsten van dat jaar. In financiële middens vindt men dit een draagbare en verantwoorde schuldhoeveelheid. In 2013 hadden wij nog een schuldratio van 1,65. Er werd dan ook samen met personeel hieraan hard gewerkt en het resultaat, een combinatie overigens van besparen, van het nastreven van efficiëntie en van creativiteit, komt dan ook zo maar niet uit de lucht vallen”.
 
Personeelskosten (3.233.874€) slorpen 42% van de uitgaven op terwijl de jaarlijkse bijdragen voor de politie opliepen tot 701.817€, die voor de brandweer tot 421.032€ en die voor het OCMW tot 894.780€.
 
“Het investeringsbudget vlagt af met een positief resultaat van 347.075€ maar er moet daarbij rekening gehouden worden dat een groot deel van de wegenwerken van de jongste jaren ten belope van om en bij de 1 miljoen euro nog niet volledig is afgerekend”, reikte de schepen nog aan. “Daarnaast zijn er ook nog meerdere aankopen gebudgetteerd in 2018 die evenwel pas in 2019 worden uitgevoerd en betaald. Het gaat hierbij om de aankoop van grond voor de uitbreiding van de KMO-zone Scheibeek en om de aankoop van een jeep en van een poort voor de gemeentelijke loods. De realisatie van de heropwaardering van de voetweg naar basisschool De Bloesem dan weer liep vertraging op omwille van moeilijkheden bij de aankoop van extra grond om deze voetweg kwalitatief te verbeteren. En in overleg met de politie werd ook besloten de gebudgetteerde ANPR-camera later in plaats te stellen”.
 
Er werd in 2018 ook 614.238€ aan schulden afgelost. Hierdoor bedroeg de openstaande schuld eind 2018 nog 7.270.591€. “Bundelen wij alle cijfers dan komen we tot een budgettair resultaat van +790.383€. Tellen we dit samen met de eerdere reserves dan bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat 2.756.980€. Onze financiële gezondheid wordt ook afgewogen aan de hand van de autofinancieringsmarge. Over 2018 bedroeg die 445.920€, alleszins een stuk meer dan de begrote 22.622€”, aldus nog Lieven Snoeks die er meteen wel voor waarschuwde niet op de lauweren te willen gaan rusten daar “wij in de nabije toekomst te maken krijgen met grote uitdagingen zoals niet in het minst de toekomstige bijdragen voor politie en brandweer”.
 
Raadslid Paul Beyl berekende vliegensvlug dat de totale openstaande schuld gedeeld door grosso modo 6.000 inwoners op een gemiddelde schuld per inwoner van haast 1.250€ uitkomt.
 
Jaarrekening AGB
 
De raad verleende eveneens een gunstig advies voor de jaarrekening 2018 van het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf. De jaarrekening wordt vastgesteld met een balanstotaal van 65.341€. De resultatenrekening van haar kant sluit af met een overschot van 7.734€, dat overigens als dividend wordt uitgekeerd aan de gemeente. Het AGB put zijn inkomsten hoofdzakelijk uit de verhuurprijzen, de jaarlijkse huursubsidies vanuit de gemeente en de aan de voetbal verleende uitbatingsconcessie voor de kantine.
 
Gemeentefonds
 
Het gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten. Een gemeente en zijn OCMW of thans de RVMW (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) kunnen in onderling overleg bepalen welk gemeentelijk aandeel rechtstreeks aan de RVMW mag worden gestort. In het verleden bedroeg dat voor Herne 8%. Door de inkalving van het OCMW in de gemeente besliste de raad nu vanaf 2020 het aandeel van de gemeente Herne in het Vlaams Gemeentefonds aan 100% te centraliseren bij de gemeente. Ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kon zich nadien in de nieuwe regeling vinden.
 
Woonwinkel Pajottenland
 
De raadsleden stemden eveneens in met het bestendigen van de deelname in Woonwinkel Pajottenland en het subsidiedossier 2020-2025 daartoe. Zij namen daarbij ook kennis van de verwachte subsidies vanuit de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant.
 
Opgewekt Pajottenland – Ambitiekader 1.0
 
Vanuit een brede analyse van het landschap, het energiesysteem en de draagkracht bij de lokale bevolking heeft het team van de landschapsstudie van de provincie Vlaams-Brabant tien gedragen ambities rond hernieuwbare energie en het klimaat in het Pajottenland geïdentificeerd. Die tien ambities werden gebundeld in een 'Ambitiekader 1.0 – Opgewekt Pajottenland'. De landschapsstudie bevindt zich momenteel aan het einde van fase 1.
 
Dit ambitiekader is een gezamenlijke engagementsverklaring van de lokale besturen na het eerste projectjaar van het strategisch project. Het schetst een gemeenschappelijk begrip en engagement van de doelstellingen waar alle betrokkenen samen naartoe werken. Het vormt de basis voor een ambitieus (boven)lokaal energie- en klimaatbeleid met, naar analogie met het provinciaal Klimaatsbeleidsplan, als tijdshorizon 2040.
 
Het ambitiekader, dat een begin van een algemeen proces inhoudt, werd unaniem goedgekeurd. Er werd verder afgesproken dat de gemeenteraadsleden systematisch op de hoogte zullen worden gehouden van het verder verhaal. Ook het informeren van het ruim publiek zal het voorwerp dienen uit te maken van een reflectie.
 
Burgemeester Kris Poelaert, bijgestaan door raadslid Frank Nevens, liet daarbij verstaan dat in het nieuw beleidsplan 2020-2025 ieder hoofditem alleszins ook een vertaling zal krijgen naar één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ook het goedgekeurd ambitieplan blijkt daartoe een goede aanzet te zijn.
 
Frans Minnaertstraat
 
De verkeerssignalisatie in de Frans Minnaertstraat wordt aangepast en aangeduid met de noodzakelijke verkeersborden. Ter hoogte van de huisnummers 1 à 1G wordt parkeren toegelaten maar dat geldt enkel voor personen met een handicap. Verder wordt ook het (woon)erf afgebakend en wordt er tussen de twee kruispunten met de Lorengstraat nog enkel plaatselijk verkeer toegelaten.
 
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
 
De leden van de gemeenteraad zetten het licht ook op groen voor het toekennen van een bijdrage van 0,4€ per inwoner voor de overkoepelende Culturele Erfgoedcel en van 0,2€ voor de overkoepelende Onroerende Erfgoedwerking voor de beleidsperiode 2021-2026 van de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.
 
Plattelandsgemeenten
 
Op basis van de slotverklaring van het congres Vlaamse Plattelandsgemeenten riep raadslid Brent Roobaert burgemeester Kris Poelaert op, in navolging van de 16 burgemeesters in de Westhoek, die slotverklaring ook op het burgemeestersoverleg van het Pajottenland aan te kaarten en hen te verzoeken gezamenlijk eveneens die slotverklaring te ondertekenen. In die verklaring vragen de Vlaamse plattelandsgemeenten de Vlaamse overheid vooreerst meer financiële slagkracht voor de plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te herzien en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen en te financieren. Verder vragen zij ook ondersteuning bij dorpskernvernieuwing om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland. Ten slotte vragen zij ook een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien evenals een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland. Burgemeester Kris Poelaert stemde in met de oproep.
 
Jaarrekening RVMW (OCMW)
 
De raadsleden zagen eveneens geen graten in het vaststellen van de saldi van de jaarrekening van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het vroegere OCMW voor 2018. Het exploitatiebudget ligt op 132.631€, het investeringsbudget op – 6.210€ en andere op -1.240€. Het resultaat op kasbasis bedraagt 519.103€, het overschot van het boekjaar 208.683€.
 
Speelpleinwerking Winnepoe
 
Om de werking van speelplein Winnepoe te optimaliseren en de informatie naar de ouders te uniformiseren keurde de RVMW-raad nu ook een huishoudelijk reglement goed.
 
Het OCMW organiseert al vele jaren een speelpleinwerking. De organisatie gebeurt in samenwerking met de gemeente en vindt in principe plaats elke werkdag van de schoolvakanties. De werking staat open voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en vindt plaats in het Parochiaal Centrum in de Lindestraat.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 10 dec 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 08 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 07 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 07 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 05 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 05 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 05 dec 2019

archief