HERNE- Derde en laatste infomoment over de besteding van een burgerbudget van 65.000 euro

C21

HERNE- Derde en laatste infomoment over de besteding van een burgerbudget van 65.000 euro

Img_5816a
HERNE- Derde en laatste infomoment over de besteding van een burgerbudget van 65.000 euro - © Deschuyffeleer
 
Bb_kris_poelaert
HERNE- Derde en laatste infomoment over de besteding van een burgerbudget van 65.000 euro - © Deschuyffeleer
 
Frank_nevens
HERNE- Derde en laatste infomoment over de besteding van een burgerbudget van 65.000 euro - © Deschuyffeleer
 

Herne heeft in zijn meerjarenplan 2020-2025 de ambitie uitgesproken om enerzijds zijn inwoners nauwer te betrekken bij het beleid en anderzijds het samenwerken tussen zijn inwoners te vergroten. In de reeks informatiemomenten voor de inwoners met als insteek de zinvolle besteding van het burgerbudget van 65.000 euro was het thans Sint-Pieters-Kapelle dat aan bod kwam.

Zoals voorheen voor de deelgemeenten Herfelingen, Kokejane en Herne waren het burgemeester Kris Poelaert en gemeenteraadslid Frank Nevens die voor de burgers de procedures en de praktische werkwijze toelichtten om het voorzien burgerbudget in hun woonkern naar best vermogen te kunnen besteden. De infoavond ging door in de polyvalente zaal in de Markstraat en wist de aandacht van een vijftigtal aanwezigen op te eisen.

Beleidsaccenten

Mede onder het uitnodigend motto ‘Heb jij leuke ideeën om Herne nog beter te maken?’ werden vooreerst de beleidsaccenten van het huidig bestuur als uitgangspunt uit de doeken gedaan. Hierbij ging de aandacht naar realisaties in de gemeente die ten goede komen van alle inwoners met een accent op onder meer de opwaardering van de stationsomgeving, de herbestemming en de verbouwing van het oude gerechtsgebouw en de inrichting van de natuurlijke recreatie- en speelruimte aan de oevers van de Mark.

Meer specifiek gericht op Sint-Pieters-Kapelle werd de aandacht gevestigd op de afvaleilanden, de pakjesautomaat van Bpost, de herinrichting van de begraafplaats en de voorziene wegeniswerken met inslag op de Markstraat, de Brikstraat en de Geraardsbergsestraat.

Snelheid - TaaS

Verder werd ook de ‘rijcultuur’ van de Belg onder de loep genomen. Dat de Markstraat en de Geraardsbergsestraat goed in de markt liggen voor de weggebruikers die in Edingen de A8 willen opzoeken is een publiek geheim. Ondanks de bestaande maatregelen om de snelheid op die wegen in te tomen wordt het gaspedaal er nog te vaak te diep ingedrukt. Tijdens de vergadering werd ook gepolst of een trajectcontrole een oplossing zou kunnen bieden. Een voorstel dat bij een overgrote meerderheid in goeie aarde viel. De burgemeester kon er aan toevoegen dat in dit verband op gemeentelijk vlak overwogen wordt,  zoals meerdere Pajotse gemeenten overigens al deden, een beroep te doen op de privépartner TaaS  (Trajectcontrole-as-a-Service). In 2021 kregen ook steden en gemeenten immers de bevoegdheid GAS-boetes uit te schrijven en te innen voor wie te hard rijdt binnen een traject van 30 of 50 km. TaaS is een bedrijf dat daartoe zijn diensten ter beschikking stelt van gemeentelijke overheden en dat zowel de techniek als de logistiek met onder meer het verwerken van de vastgestelde inbreuken efficiënt en geautomatiseerd voor zijn rekening neemt.

Daaropvolgend werd ook het werken met het burgerbudget toegelicht. Een eerste gedachtewisseling en vragenronde sloten de avond af.

Voorstellen

Projectvoorstellingen met impact op Sint-Pieters-Kapelle kunnen worden ingediend vanaf vandaag dinsdag 9 mei 2023 tot en met dinsdag 9 augustus 2023.  Nadere informatie en de desbetreffende inschrijvingsformulieren zijn te vinden op de gemeentelijke website via deze pagina www.herne.be/herne-en-bestuur/burgerbudgetten

Met het burgerbudget wil het lokaal bestuur Herne zijn inwoners, verenigingen en organisaties uitnodigen om actief te participeren aan het beleid en in die zin projecten in te dienen en uit te voeren. Om het draagvlak bij de burgers voor die projecten te vergroten mogen de inwoners via een deliberatieforum binnenkort ook mee beslissen over de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen.

De subsidie wordt verleend teneinde participatie, co-creatie en gemeenschapsgevoel tussen de inwoners te stimuleren. Projectvoorstellen moeten samenwerking tussen burgers dan ook faciliteren en een verbindend karakter hebben voor de samenleving. Hierbij kan worden gedacht aan projecten zoals wijkwerking, duurzaamheid, klimaat, mobiliteit, armoedebestrijding…..

Binnen het principe van het burgerbudget kunnen de inwoners van Herne dan ook zelf voorstellen indienen. Na een inzamelperiode van drie maanden krijgen alle inwoners ook de kans tijdens ‘een deliberatiedag’ met elkaar in gesprek te gaan en daar samen te beslissen over welk ontvankelijk verklaard project(en) ze verkiezen om uitgevoerd te zien worden binnen het kader en met de middelen die daartoe ter beschikking worden gesteld. Voor de projecten ingeleverd voor Herfelingen is dat voorzien vóór eind mei.

Alle projecten die vanuit de deelgemeenten worden ingeleverd worden onderworpen aan een ontvankelijkheidstoets. Daarbij wordt dan nagegaan of het projectvoorstel voldoet aan de vooropgestelde criteria. Projectindieners van wie het project geselecteerd wordt, hebben vervolgens de verantwoordelijkheid voor de effectieve realisatie ervan. Voor de uitvoering van de nodige werken of levering van diensten mogen zij wel ook een beroep doen op derden.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 mei 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024

archief