PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 23 oktober

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 23 oktober

Logo_sprokkels_uit_de_politieraad
 
1
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 23 oktober - Adriaan Oosterlynck © Deschuyffeleer
 
2
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 23 oktober - Jonas De Boeck © Deschuyffeleer
 
3
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 23 oktober - Rudy Thiebaut © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging
Vooraf aan de raad legde inspecteur Adriaan Oosterlynck als nieuwkomer bij de interventiedienst de gebruikelijke eed af tegenover de voorzitter van de politieraad en burgemeester van Gooik Michel Doomst.
Nieuw lid in de raad
Door het ontslag van Jonas De Boeck als N-VA gemeenteraadslid in Galmaarden wordt hij vanuit die gemeente in de politieraad nu vervangen door zijn partijgenoot Rudy Thiebaut. Ook die legde tegenover de voorzitter van de raad de gebruikelijke eed af.  
Nieuw politiehuis
De administratieve en juridische molen rond de bouw van het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester blijft draaien. Zo is er nog geen waardebepaling gebeurd waarin zowel de politiezone als de onteigende terreineigenaars zich kunnen vinden. Die waardebepaling zou nu eerstdaags gebeuren door een derde aangestelde deskundige en in aanwezigheid van de vrederechter. Desnoods zal de politiezone de inbezitname van de onteigende gronden laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. Het is de verwachting dat de debatten voor de vrederechter nopens de definitieve schadevergoeding tegen het einde van het jaar zouden afgerond zijn. Inmiddels bekwamen de onteigende terreineigenaars al een eerste tegemoetkoming van 382.560€ evenals een bijkomende provisionele onteigeningsvergoeding van 25.000€.
Voorzitter Michel Doomst benadrukte dat “vanuit de politiezone steeds correct werd gehandeld met respect voor alle betrokken partijen”. Hij sprak dan ook de hoop uit dat “de komende dagen of weken eindelijk tot een resultaat kan gekomen worden”.
Met betrekking tot het aangepast gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de gemeente Gooik voor de bouw van de nieuwe politiesite is het thans nog wachten op het besluit van de Bestendige Deputatie en de publicatie ervan in het staatsblad.
Als alles verder volgens plan verloopt wordt ook het archeologisch vooronderzoek eerstdaags op het terrein opgestart. Uit dat onderzoek moet dan blijken of verdere opgravingen al dan niet aangewezen zijn.
Dezer dagen voert een aangestelde landmeter ook de nodige opmetingen en afpalingen uit.
De eerder ingediende bouwaanvraag door bouwheer nv Peremans dan weer werd inmiddels ingetrokken. De bouwaanvraag zal nu pas ingediend worden na de publicatie van het goedgekeurde aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan.
Begrotingswijzigingen
Zoals gebruikelijk op het einde van het dienstjaar werden ook de laatste begrotingswijzigingen voor 2017 goedgekeurd. Bij de investeringen valt daarbij vooral het verdagen van de aankoop van een anoniem voertuig met ANPR-camera op terwijl wel kredieten worden vrijgemaakt voor de aankoop en de installatie van een back-office infrastructuur om het mobiel werken toe te laten en voor de aankoop van een video management systeem. Ook wordt nog, maar dan wel in de gewone dienst, een krediet ingeschreven voor het aanschaffen van een internetapplicatie met indirecte koppeling aan het personeelsbeheersysteem waardoor de burgers digitaal afspraken zullen kunnen maken met de politiemedewerkers.
Het geraamd resultaat voor 2017 komt zo in de gewone dienst te liggen op het negatief saldo van 380.836€ waardoor het geraamd algemeen begrotingsresultaat terugloopt tot 1.321.385€.
Begroting 2018
De raad stemde ook in met de begroting voor 2018. Ingevolge eerdere afspraken - voor het opvangen van de fameuze historisch gegroeide éénmalige 13de maand loonlast van het personeel -  dalen de gemeentelijke dotaties nu door de recuperatie van de eerder éénmalig verleende bijzondere toelage. In 2018 kost de politie dan ook Bever 175.165€, Galmaarden 771.194€, Gooik 892.259€, Herne 701.817€, Lennik 996.847€ en Pepingen 437.158€. Aan de kant van de investeringen voorziet de politiezone een krediet van in totaal 191.250€. Slokkoppen hierbij zijn de aankoop van informaticamateriaal (47.250€) met onder meer digitaal notulenbeheer voor het mee opvangen van de op stapel staande regelgeving rond de ‘algemene verordening gegevensbescherming’ en de aankoop van een nieuw interventievoertuig type combi (65.000€) en van een voertuig met mobiele ANPR-camera (70.000€).
Om de meerkost van de verhoging van de politiecapaciteit op te vangen besliste het politiecollege begin dit jaar nog deze maximaal zelf te financieren via liquide middelen en via leningen. Zo worden de kredieten voor de investeringen nu opgenomen via leningen. De politiezone Pajottenland is volgens korpschef Marc Hellinckx overigens één van de politiezones met de laagste schuldenlast.
Het geraamd resultaat van de begroting 2018 in de gewone dienst vertoont het negatief saldo van 466.779€. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat loopt voorlopig terug tot 854.605€.
Voor de bouw van het nieuw politiehuis heeft de politiezone steeds rekening gehouden met een eigen inbreng van 1.000.000€. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat van 854.605€ ligt in die buurt. Het tekort van om en bij de 150.000€ zal allicht kunnen gerecupereerd worden bij het afsluiten van de jaarrekening. Bovendien beschikt de zone ook nog over een gewoon reservefonds van 820.999€ en een buitengewoon reservefonds van 65.440€.
Haviland
Nu decretaal vastgelegd is dat ook politiezones kunnen toetreden tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zette de raad het licht op groen voor toetreding tot Haviland om zo mee te kunnen genieten van allerlei voordelen zoals groepsaankopen en gemeenschappelijke dienstverleningen zoals informatieveiligheid. De politiezone zal in die zin overgaan tot de aankoop van één aandeel van Haviland ter waarde van 25€.  
Aankopen
De raad verleende zijn instemming met de aankoop en de installatie van een back-office infrastructuur voor mobiel werken ter waarde van 15.000€ en dit binnen het raamcontract van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Verder mag ook overgegaan worden tot de aankoop van een Video Management Systeem (VMS) ter waarde van een éénmalige investeringskost van 44.980€ via het raamcontract van de politiezone Westkust. Er blijkt nood te zijn aan een dergelijk toekomstgericht systeem voor het beheren en het monitoren van allerlei camera- en videobeelden.
Politiepost Pepingen
De raad keurde ook nog de verdere huur van de politiepost Pepingen goed voor de duur van 9 jaar.
Reglement van Orde
Ingevolge vrij recente wetswijzigingen diende, mede op basis van een model van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en van het ontwerpdecreet voor de gemeenten, het Inwendig Reglement van Orde van de raad bijgestuurd. Ook elke belangstellende inwoner van de zone zal zich voortaan kunnen abonneren op de agenda en de voorlopige notulen van de politieraadsvergaderingen door dit aan te vragen via een mailbericht aan de politiezone. 
Jaarverslag
Het gebruikelijk jaarverslag van het politiekorps wordt voortaan dynamischer opgevat. Er wordt overgestapt van de jaarlijkse stereotiepe rapportering over de activiteiten naar een permanente digitale rapportering over onder meer en vooral de ondernomen acties in de belangrijkste operationele domeinen met aangifte van de bereikte resultaten en waargenomen evoluties en tendensen over de recente jaren heen. Zo zal steeds de meest recente informatie in zijn kader geplaatst worden om zodoende te kunnen geraadpleegd worden door de bezoekers op de algemene website van de politiezone via deze link
De nieuwe rapporteringswijze kan en zal nog verder aangepast worden aan de informatieaanvragen die de burgers of de partners kenbaar maken. Er komt zeker ook nog een peiling naar de tevredenheid bij de gebruikers en een behoeftenbevraging bij de partners en de overheden.   
Camerabeleid
Nu op verschillende niveaus het gebruik van camera’s aan de orde is en alsmaar uitgebreid wordt, stelt korpschef Marc Hellinckx voor om ook in de schoot van de politiezone een camerabeleid uit te stippelen rond het doordacht en geïntegreerd gebruik van zowel vaste intelligente en bewakingscamera’s als tijdelijke vaste camera’s als mobiele camera’s. De ontwerpvisie wordt in eerste instantie voorgelegd aan de eerstkomende zonale veiligheidsraad en vervolgens aan de verschillende gemeentebesturen.
Voorzitter Michel Doomst gaf hierbij aan “zeker de discussie te moeten voeren hoever hierin dient gegaan te worden”.
Communicatie via EU-mails
De politie Pajottenland is recent ingestapt in een nieuw mailsysteem. Het vroegere domein ‘@politiepajottenland.be’ werd vervangen door het nieuwe ‘@police.belgium.eu’, waarvan de geïntegreerde politie gebruikmaakt. Het algemeen invalspunt voor alle administratieve zaken is voortaan dan ook te bereiken via PZ.Pajottenland@police.belgium.eu. Begin toekomend jaar wordt hieromtrent een folder verspreid waarin trouwens ook de procedure zal worden meegedeeld om een afspraak te maken met een wijkinspecteur of een ander dienst via het digitaal reservatieplatform.
Nationale veiligheidsbevraging
De politiezone heeft zich eveneens ingeschreven om begin toekomend jaar deel te nemen aan een nationaal opgezette veiligheidsbevraging van de burgers. Per gemeente zullen 1.400 inwoners willekeurig en anoniem bevraagd worden. De resultaten worden dan in het najaar bekendgemaakt en zullen mede dienen voor de opmaak van de nieuwe veiligheidsplannen. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 okt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 03 okt 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 11 sep 2018
Marc Sluys | 23 aug 2018

archief