PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad dd. 18 juni 2018

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad dd. 18 juni 2018

Dsc03642
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad dd. 18 juni 2018 - Valérie Van Den Broecke - © Deschuyffeleer
 
Marc_hellinckx
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad dd. 18 juni 2018 - Korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 

Welkom

De politie zag haar rangen recent versterkt met de komst van adviseur Valérie Van Den Broecke (44) uit De Haan als nieuwe directeur van de dienst Personeel, Logistiek, Informatica en Financiën en van inspecteur R.D’Hondt (24) bij de dienst Interventie. Zij kregen nu de gelegenheid zich aan de leden van de raad voor te stellen.
Jaarrekening
Bijzondere rekenplichtige Patrick Bombaert mocht de resultaten van de begrotingsrekening 2017 voorstellen. Die sloot in de gewone dienst af met een batig saldo van 333.730€ en in de buitengewone dienst door een prefinanciering met -127.642€. Samen met het algemeen begrotingsresultaat van de vorige jaren komt het algemeen begrotingsresultaat thans te liggen op 2.035.952€ in de dienst Exploitatie en op -127.642€ in de dienst Investeringen.
Mede door de saldi van het gewoon reservefonds ten belope van 820.999€ en van het buitengewoon reservefonds met 81.440€ ziet de financiële toestand van de politiezone met het oog op het mee bekostigen van de nieuwbouw van het politiehuis er thans met 2.856.951€ bijzonder rooskleurig uit.
De kastoestand bij het einde van 2017 werd vastgesteld op 3.295.246€.
Begrotingswijzigingen
Door een begrotingswijziging in de gewone dienst met een geraamd resultaat van de begroting 2018 ten belope van -593.562€ komt het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 thans te liggen op 1.442.388€. Er wordt aan de uitgavenzijde onder meer voor 20.000€ meer krediet voorzien voor procedure- en vervolgingskosten vooral rond de aanslepende juridische en financiële problematiek rond de nieuwbouw. Aan de kant van de ontvangsten waren een achterstallige verhoging vanuit het Verkeersveiligheidsfonds (148.259€) en een bijzondere tussenkomst vanuit de federale overheid voor inspanningen rond recrutering alvast bijzonder welkom. Er werd ook nog een overboeking van 250.000€ naar het gewoon reservefonds ingeschreven.
In de buitengewone dienst wordt door een begrotingswijziging het geraamd resultaat van de begroting 2018 thans afgevlagd op 127.641€ waardoor het geraamd algemeen begrotingsresultaat komt te liggen op 0€. Opvallende punten hierbij zijn aan de kant van de uitgaven een krediet van 20.000€ voor de kosten van het verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek op de site van de nieuwbouw en aan de kant van de ontvangsten een overboeking uit het gewoon reservefonds van 16.000€ en een verhoging van de leningslasten met 114.539€.
Politiehuis
De proefsleuven voor het pre-archeologisch onderzoek werden uitgevoerd eind mei. Het is nu wachten op de conclusies van dat onderzoek om te zien of er nog verder onderzoek dient te gebeuren.
Tegen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Politiehuis’ van de gemeente Gooik werd door de vroegere eigenaars een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Door de advocaten van de gemeente werd op 17 mei evenwel in een memorie van antwoord een verzoekschrift ingediend om die eis onontvankelijk te zien verklaren.
Bij het gemeentebestuur van Gooik werd inmiddels op 8 juni een omgevingsvergunning aangevraagd. Van zodra die aanvraag door het gemeentebestuur ontvankelijk en volledig wordt verklaard kan het openbaar onderzoek worden opgestart. Dat zal allicht gebeuren in de loop van de maand juli.
Tegen de eerder vastgestelde waardebepaling van de onteigening werd door de vroegere eigenaars ook nog een procedure tot herziening voor de rechtbank van eerste aanleg ingeleid. De conclusietermijnen werden vastgelegd en als pleitdatum werd 12 februari 2019 vastgesteld.
Als de verdere procedure rond de omgevingsvergunning verder vlot verloopt verwacht korpschef Marc Hellinckx nu dat eind september de werken zullen kunnen worden aangevat.
Korpschef
Ter zitting gaf korpschef Marc Hellinckx, die vanaf februari 2019 pensioengerechtigd is, te kennen geen 3de mandaattermijn te ambiëren. Zijn huidig tweede mandaat eindigt in maart 2020. Hij plant zijn opruststelling te willen ingaan in juni 2019.
Voor zijn opvolging ziet hij twee mogelijkheden. Ofwel wordt geruime tijd een waarnemend korpschef aangeduid en daarvoor schuift hij dan commissaris Philippe Annys, die nu in november directeur van de dienst Operaties wordt, naar voren. Ofwel wordt de procedure opgestart voor de aanstelling van een nieuwe korpschef.
Begin 2019 is wel een bijzondere periode voor de politiezone. Enerzijds is er het dossier van het nieuw politiehuis en anderzijds moet ook de politie zich inschrijven in de 6-jarige beleidscyclussen van de verschillende gemeentebesturen die er dan zitten aan te komen.
Personeelsbezetting
Net zoals de andere korpsen in de rand rond Brussel blijft ook de politie Pajottenland worstelen met een personeelsgebrek. Zo blijft het onder meer wachten op de komst van een officier, van twee hoofdinspecteurs voor de functie van dagcoördinator en van twee inspecteurs. In die zin dienden alvast twee inspecteurs door de korpschef aangeduid voor het tijdelijk bekleden van een hogere functie, in casu dagcoördinator. In Lennik dan weer blijft het uitkijken naar een nieuwe wijkinspecteur voor Eizeringen. De wijkinspecteurs dienen overigens nu ook in te springen voor het verzekeren van het zonaal onthaal en voor de call taking in Kester. En dat leidt tot frustraties bij de burgemeesters zoals de afscheidnemende Galmaardse burgervader Pierre Deneyer, die aangaf nog slechts sporadisch contact te kunnen hebben met de wijkinspecteurs in zijn gemeente.
Korpschef Marc Hellinckx maakt zich alvast weinig begoochelingen omtrent de mobiliteit van politiemensen naar het Pajottenland. Er gebeuren weliswaar aanwervingen bij de politie maar, steeds volgens de korpschef, te weinig en dan nog doorgaans uiteindelijk voor prioritair gestelde projecten zoals het Kanaalplan in het Brusselse en het Stroomplan in Antwerpen. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 jun 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 29 jan 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 01 jan 2019
Emile Devogeleer | 07 jul 2016

archief