TERNAT - Natuurpunt en gemeente overleggen voor een groenere gemeente

C21

TERNAT - Natuurpunt en gemeente overleggen voor een groenere gemeente

004
Natuurpunt wil dat er opnieuw bomen bijkomen om het verdwenen groen te compenseren.
 

Natuurpunt Ternat ontving de laatste tijd veel opmerkingen en mails omtrent deproblematiek van het parkeerbeleid in de gemeente en het daarmee gepaard gaande verdwijnen van groene zones in het centrum. Het schreef daarover een brief naar het college en vorige week vond er ook een overleg plaats met de schepen van milieu. Over de meeste standpunten was er overeenstemming. Over de nieuwe parking die achter de sporthal van het Sint-Jozefsinstituut zal aangelegd worden, en die zowel door de school als door het publiek zal kunnen worden gebruikt, was er geen eensgezindheid. Natuurpunt vindt dat er voldoende extra parkeerplaats kan gerealiseerd worden door meer eenrichtingsverkeer.

Compensatie

De schepen en Natuurpunt gaan samen zoeken naar percelen om de compensatie van het verdwenen groen te realiseren. Privé-compensatie (zoals voor basisschool De Brug) is verplicht en maakt deel uit van het dossier voor de bouwvergunning. De schepen vraagt de stedenbouwkundig ambtenaar om dit op te volgen. Nu is er geen controle en wordt er enkel opgetreden wanneer er een klacht is.
Parkings worden ontwikkeld ten koste van de natuur.
Voor Natuurpunt verdwijnt er veel te veel groen in het centrum van Ternat en in heel de gemeente. Natuurpunt staat enkel achter een beleid waarbij het autogebruik wordt ontmoedigd en is tegen de omzetting van 1 m² groen in bestrating voor parkeerplaatsen. Toch werd een lijst opgemaakt van alternatieve mogelijkheden om parkeerplaatsen aan te leggen, alternatieven die geen negatief effect hebben op de natuur in onze gemeente:
◦ Parkingalternatief voor het Minapark aan de andere kant van het rondpunt aan de bushalte van de Brusselstraat (eigendom Aquafin) en verederop in de brede bocht van de Neeralfenestraat aan de spoorweg en visvijver..
◦ Parking aan Wijmenierlaan (kruispunt met Groenstraat).
◦ Parking achter het nieuwe gemeentehuis.
Natuurpunt en de schepen pleiten ervoor om het parkeren betalend te maken om te komen tot een betere parkeerbalans.De schepen gaat ook akkoord met de stelling dat er teveel aandacht wordt besteed aan koning auto ten koste van de natuur en staat achter een ontmoedigingsbeleid.
Parkgebied
Een echte opwaardering van het Minapark (eigendom gemeente) en de rest van het parkgebied, - dat zich uitstrekt tot aan de Donkerstraat, waarvan delen kunnen worden opgekocht - door het te verrijken met een wandelpad, eventueel een  fietsdoorsteek, een ontmoetingsplaats en speelruimte en door het regelmatig te onderhouden zodat het zijn functie als groen longetje op die cruciale plaats blijvend kan vervullen.
De schepen heeft hiervoor reeds contact opgenomen met de vzw Regionaal Landschap, dat het ontwerp zou kunnen tekenen.
Parking is uit den boze in het Minapark. Parking op de weide van Aquafin aan de bushalte (multimodaal knooppunt) en in de bocht van de Neeralfenestraat (aan de spoorweg) is, indien nodig, een natuursparend alternatief dat kan worden onderzocht.
Parking sporthal Kruikenburg tegen parkgebied
De schepen staat wel achter het plan om een parking aan te leggen achter de sporthal Kruikenburg. Hiervoor wordt een toegang via de Serclaesstraat, over de beek aangelegd.. Natuurpunt wijst erop dat dit verstorend dicht aansluit tegen de vleermuizenkelder die daar amper 3 jaar geleden met goedkeuring van de gemeente werd ingericht. Parkeren kan op de Sterrenlaan gedurende de dag. Ook de parking van de NMBS wordt een volwaardig alternatief zodra de fiets- en wandelweg naar de Borredam/Van Nuffelstraat er is. Een doorsteek naar Sint-Jozef/kruikenburg rechtover Okay maakt dit extra interessant.
Natuurpunt pleit voor het maken van een voorlopige parking op de site van de nieuwe lagere school De Brug, op de plaats waar er later een nieuwe sporthal komt. De schepen had dit ook aan de school voorgesteld maar dit werd geweigerd.
Vleermuizenslaapplaats niet verstoren
De schepen is zich bewust van de kwetsbaarheid van de vleermuizenpopulatie. Hij heeft de dienst openbare werken dan ook al gecontacteerd om bij het aanleggen van de parking Kruikenburg rekening te houden met de aanwezigheid van de slaapplaats in de vleermuizenbunker. “Vleermuizen zijn erg gevoelig voor lichtverstoring, zowel bij hun verblijfplaatsen, op vliegroutes als in hun jachtgebied. Straatverlichting kan nefaste gevolgen hebben. Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor licht met korte golflengtes, zoals groen en blauw licht, maar hun reactie op licht is niet eenduidig. Sommige vleermuizen jagen graag in de nabijheid van lichtmasten vanwege de aantrekkingskracht op insecten, maar vooral langzame soorten voelen zich extra kwetsbaar in het licht. Het plaatsen van 'gewone' openbare verlichting (dat vooral blauw en ultraviolet licht uitstraalt) op of nabij trekroutes van vleermuizen is funest en kan het gedrag van vleermuizen ernstig verstoren”, liet de schepen aan de dienst weten. Zie ook:
Opmaak masterplan openbaar groen
De schepen zal voorstellen om hiervoor kredieten te voorzien in de begroting voor 2016.
“Ondertussen lazen we met grote verbazing en ongeloof de laatste nieuwsbrief vanCD&V”, meldt het bestuur van Natuurpunt. In het artikel ‘groene parking in het minapark' schrijft gemeenteraadslid Oliva De Vidts ‘dat ze ervan overtuigd is dat Natuurpunt hier graag zijn medewerking zal aan verlenen'. “Deze overtuiging is verkeerd. Natuurpunt is tegen een PARKING in het Minapark. Het Minapark moet integraal parkgebied blijven en als echt parkgebied opgewaardeerd worden”, zegt het bestuur en vervolgt: ”Dit Natuurpuntstandpunt werd eind augustus via mail overgemaakt aan het gemeentebestuur en aan alle gemeenteraadsleden. CD&V heeft met Natuurpunt geen contact opgenomen om naar onze mening daarover te informeren. Het uiten van een overtuiging namens Natuurpunt Ternat, zonder die te toetsen, is voor ons een brug te ver. Natuurpunt vraagt dan ook aan het bestuur van CD&V een rechtzetting in de volgende CD&V-nieuwsbrief met de uitdrukkelijke vermelding dat Natuurpunt NIET akkoord gaat met het standpunt van Oliva De Vidts om van het Minapark een ‘groene parking ’te maken”.
De brief aan het college
Aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Natuurpunt Ternat ontvangt de laatste tijd veel opmerkingen en mails omtrent de
problematiek van het parkeerbeleid in onze gemeente en het daarmee gepaard
gaande verdwijnen van groene zones in het centrum.
Zoals het een natuurvereniging past, fungeren we als waakhond over onze al beperkte
groenzones in o.a. het centrum van Ternat. We steunen elk project of voorstel dat in
Ternatuurken - 4 -
Natuurnieuws in en buiten Ternat
overeenstemming is met de natuur en geen enkele vorm van negatieve weerslag
heeft op de omgeving. Het voorstel van gemeenteraadslid Oliva De Vidts (CD&V) en
dat van sommige gemeenteraadsleden van de meerderheids-partijen waarbij het
Minapark omgetoverd wordt tot een gedeeltelijke parking vinden we dan ook totaal
ongepast en buiten alle proporties. Men wil zelfs opteren om via een RUP het
gewestplan te omzeilen.
Voor alle duidelijkheid; Natuurpunt Ternat is zeker geen tegenstander van een
circulatieplan en een algemeen mobiliteitsplan, maar NIET ten koste van onze natuur
in Ternat.
Even een terugblik van groenareaal dat reeds verdwenen is
• Minstens 5 notelaars op de parking aan café De Vierhoek te Wambeek: geen
compensatie.
• Kap hoge populieren wegens aanleg van het nieuwe fietspad op het einde van
de Brusselstraat: geen compensatie.
• Kappen houtkant en bomen aan de Puls als gevolg van de werf van Sint Angela:
geen compensatie.
• Voetbal Lombeek Sibbekensveld : kappen van een populierenbos.
Compensatie beperkt zich enkel tot houtkant. Deze houtkant is te smal
wegens de aanleg van een gracht.
• KerkhofTernat. Verdwijnen van een houtkant en bomen als gevolg van de
uitbreiding van het nieuwe kerkhof. Slechts gedeeltelijke compensatie door
speelbos in de Muilemlaan.
• Aanleg nieuw containerpark: kappen van bos met o.a. eiken: slechts
gedeeltelijke compensatie door aanleg speelbos in Muilemlaan en aanplant
op kerkhof Wambeek.
• Pastorij Wambeek: verdwijnen van fruitbomen door aanleg van speeltuin: geen
compensatie.
• Kappen van een gemengd bos als gevolg van de bouw van een nieuw
schoolgebouw aan de Statiestraat – ’t Serclaesstraat. Compensatie werd
opgelegd maar het compensatieplan met de plaats van aanplanting is niet
terug te vinden in de bouwvergunning. Het voorstel tot heraanplanting achter
de huidige sporthal werd afgewezen. Een belangrijk stuk groen in het centrum
verdwijnt als gevolg van de ‘vooruitgang’.
• Het kappen van de bomen tegen de muur achteraan het sportcentrum wegens
isolatiewerken: compensatie is voorzien door het planten van een nieuwe rij
bomen.
Even een vooruitblik van groenareaal dat nog zal verdwijnen
• Bomen en struiken langsheen de voetweg van de Kouterweg wegens de aanleg
van een riolering: compensatie nog niet bepaald.
• Mina park: gedeeltelijk verdwijnen van bomen en vegetatie voor de aanleg van
een parking.
Wij drukken met Natuurpunt onze verontwaardiging uit over de huidige gang van
zaken en kunnen enkel vaststellen dat de beloftes van sommige politici met
betrekking tot het behoud van het groenareaal NIET worden nageleefd.
Enkele bedenkingen
• Waarom werd er geen ondergrondse parking opgelegd in de bouwvergunning
van de nieuwbouw van de school aan de Statiestraat?
• Waar is de compensatie als gevolg van sommige kappingen terug te vinden?
Ternatuurken - 5 -
Natuurnieuws in en buiten Ternat
• Waarom geen RUP opmaken om bepaalde stukken in Ternat om te zetten naar
groengebieden? Het kan wel voor sportverenigingen, bedrijven,….?
• Waarom niet meer éénrichtingstraten met parkeervakken, waarbij geen
kwetsbare zones moet opgeofferd worden ?
• Meer fietspaden en voetpaden met aangepaste groenstructuur zoals hagen en
laanbeplantingen zoals men nu reeds heeft gedaan aan het nieuwe
administratief centrum.
• Maak van het Minapark een transparant en toegankelijk park; een publieke
ruimte gericht op de omgeving, maar met een ecologische toets. Eventueel kan
de inbreng van andere gebruiksfuncties een breder draagvlak creëren. Via een
veilige en aangename wandel/fietsverbinding doorheen het Minapark zou
perfect kunnen aangesloten worden bij het ambitieus plan van de gemeente om
degelijke faciliteiten te voorzien voor de zwakke weggebruiker.
Ons voorstel
Het voorstel van Natuurpunt Ternat is om door een studiebureau een ‘plan van
openbaar groen‘ laten op te maken waarin een huidige inventaris van het
groenareaal en de toekomstvisie van de gemeente met betrekking tot het
natuurbeleid in onze gemeente worden weergegeven. Graag hadden we hier in deze
studie de bevestiging gekregen van het huidig groenareaal en wat de gemeente in de
toekomst nog wil realiseren zoals bv de aankoop van natuurgebieden; uitbreiding van
het parkgebied Kruikenburg met aankoop van de achtergelegen stukken aan de kant
van de Terlindenstraat, uitvoering van het biodiversiteitscharter ( waarin duidelijk
werd gekozen voor het groenbehoud van de gemeente ); uitvoering bomenplan,
etc…..
De Bestuursvergadering van Natuurpunt Ternat heeft op woensdag 12 augustus 2015
beslist om:
• Het college van Burgemeester en schepenen haar visie en intenties te laten
geworden vóór 15 september 2015.
Natuurpunt Ternat heeft altijd geopteerd om op een constructieve manier samen te
werken met het gemeentebestuur, zoals dit al jaren het geval was. We moeten echter
ook realistisch zijn en accepteren dat onze belangen soms verschillend kunnen zijn.
Het antwoord van het bestuur zal gepubliceerd worden in ons Ternatuurken en via
een persbericht kenbaar worden gemaakt. Afhankelijk van het antwoord kunnen
andere acties worden ondernomen.
Ons bestuur hoopt dan ook op een constructieve oplossing waarbij het gemeentebestuur
bepaalde pistes (ten koste van onze natuur) NIET bewandelt.
Uitkijkend naar een positief antwoord,
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van Natuurpunt Ternat
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 sep 2015
EP
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 15 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 12 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 11 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 10 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 06 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 18 dec 2021
Guido Van Cauwelaert | 18 dec 2021
Guido Van Cauwelaert | 10 dec 2021

archief