BEVER - Nieuws uit de Beverse gemeenteraad

C21

BEVER - Nieuws uit de Beverse gemeenteraad

Logo_bever
 

Samenwerkingsakkoord 2008-2013
De gemeenteraad verleende zijn principiële goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaams Gewest in het kader van een duurzaam milieubeleid.  Bever opteert voor het basisniveau en dit na een positief advies van de milieuraad. Later volgt de praktische invulling van het milieu-jaarprogramma. Bever krijgt een voorlopige projectenveloppe van 3881 euro toegewezen.

Globaal fiscaal pact
Bever treedt ook toe tot het globaal fiscaal pact met de Vlaamse regering. Dit houdt in dat de Vlaamse Overheid een gedeelte van de schuldenlast van de gemeente en het OCMW overneemt met een maximum van 100 euro per inwoner. Het gemeentebestuur van haar kant wordt evenwel geacht een fiscaal gunstig klimaat te creëren door bepaalde fiscale maatregelen in te trekken of niet in te voeren of af te schaffen. Zo dient de forfaitaire belasting op huisvuil afgeschaft. Zij kan evenwel vervangen worden door een niet-forfaitaire belasting volgens het principe “de vervuiler betaalt”.
Zoneringsplan
Ook het aangepast ontwerp van zoneringsplan voor de waterafvoer van de Vlaamse Milieumaatschappij kreeg groen licht van het gemeentebestuur. In dit plan wordt bepaald hoe voor elke woning afzonderlijk het afvalwater gezuiverd kan worden. De intercommunale Riobra kan op termijn instaan voor het grotendeels aanleggen van een nieuw rioleringsnetwerk.
 
Leningenbestand
Voor het dienstjaar 2008 schrijft het gemeentebestuur voor het financieren van de verschillende grote investerings- en onderhoudswerken een overheidsopdracht uit voor de noodzakelijke leningen. Voor de gunning wordt geopteerd voor de onderhandelinsprocedure via herhalingsopdracht. De looptijden van de leningen strekken zich uit over 5, 10 of 20 jaar.
 
Rampenambtenaar
Bever stapt mede in een intergemeentelijke samenwerking met de overige gemeenten van het Pajottenland om een officier van de brandweer Lennik aan te duiden als rampenambtenaar. Sinds kort is iedere gemeente verplicht zo’n ambtenaar in dienst te nemen voor het opmaken en het op peil houden van de nood- en interventieplannen. De deelnemende gemeenten betalen gezamenlijk de loonkost van de brandweerofficier volgens een afgesproken verdeelsleutel.
 
Hulpverleningszone
Burgemeester Luc Deneyer gaf tijdens de jongste gemeenteraad informatie over de hervormingsplannen van de brandweer. Voor Vlaams-Brabant zouden nog slechts twee hulpverleningszones overblijven. Zo zou Bever behoren tot de zone Halle-Vilvoorde. Deze hervormingen hebben niet zo zeer een impact op het terrein maar wel op het beheer met meer centralisering.
 
Woonwinkel
Het project Woonwinkel van het Pajottenland wordt verlengd als het van Bever afhangt. Daartoe wordt nu een interlokale vereniging opgericht met een financiële inbreng van 50% van de Vlaamse Overheid, 25% van de provincie en 25% voor de deelnemende gemeenten. Michel De Bleser wordt de gemeentelijke afgevaardigde in de stuurgroep.
 
Eindafrekening gemeenteschool
Alhoewel nog niet alle facturen betaald zijn, werd de eindafrekening voor de bouw van de gemeenteschool goedgekeurd. Het gemeentelijk aandeel bedraagt nagenoeg 850 000 euro. Voor de  laattijdige  ingebruikname  en  enkele  mankementen werd de  aannemer een  aftrek van zo’n 35 000 euro aangerekend.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief