BEVER - Nieuws uit de gemeenteraad

C21

BEVER - Nieuws uit de gemeenteraad

Logo_bever
 

Wegentracé verkaveling Eeckhout-Poreel.
De gemeenteraad van Bever keurde het nieuw ontwerp van wegentracé en rooilijnplan van de private verkaveling in Eeckhout-Poreel ingediend door  projectontwikkelaar Danneels Projects goed. De raad nam hierbij ook kennis van de zeven bezwaren die in het kader van het voorafgaand openbaar onderzoek werden ingediend en eerder door het College van Bugemeester en Schepenen behandeld. Ook de Brandweer leverde een gunstig advies af.

Compostvaten
De inwoners van Bever zullen voortaan kunnen beschikken over compostvaten die de gemeente aan kostprijs zal verdelen. Dat besliste de gemeenteraad. De compostvaten worden besteld via de intercommunale Haviland en zullen 69,74 euro kosten.

Nieuw arbeidsreglement voor schoolgemeenschap
Het nieuw arbeidsreglement met betrekking tot de ganse schoolgemeenschap van Bever werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Voorafgaand werd het ontwerp van reglement reeds met gunstig advies voorgelegd aan de verschillende vakbondsorganisaties.

Fuifreglement
Niet zonder enige tegenwind maar op aangeven van de zaaluitbaters reglementeerde de gemeenteraad van Bever de fuiven in de gemeente. Het fuifreglement legt de organisatoren een reeks maatregelen op voor het tegengaan van overlast en alcoholmisbruik. Zo komt er een sluitingsuur en dienen stewards zowel op de fuiven als in de onmiddellijke omgeving alles mede in goede banen te leiden. Het bezit en de verkoop van sterke alcoholische dranken zowel op de fuiven als op de openbare weg in de onmiddellijke omgeving worden eveneens verboden. Ook wordt het gebruik van een decibelbeperker opgelegd. De organisatoren dienen voortaan tevens te waken over het rein houden van de buurt. Een fuifcoach staat in voor de algemene organisatie en het ordentelijk verloop. De lokale politie zal opleidingssessies voorzien voor de fuifcoachen en de stewards van de verschillende verenigingen. Inbreuken kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties die kunnen oplopen tot 250 euro. Het is de bedoeling dat de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland waaronder Bever éénzelfde verordening uitvaardigen.

Borgstelling voor lening kerkfabriek
De gemeente Bever stelt zich solidair borg tegenover Dexia Bank voor een lening van 30.000 euro aangegaan door de kerkfabriek Sint-Martinus. Deze lening moet de kosten dekken voor het behandelen van de kerkzoldering tegen houtworm en andere insecten. Mits deze borgstelling kan Dexia de kerkfabriek een meer gunstig tarief aanbieden. De lening loopt over 20 jaar.

Minikraan voor technische buitendienst
De gemeenteraad van Bever zette het licht op groen voor de aankoop van een minikraam met een indicatieve raming van 61.050 euro. Deze kraan blijkt noodzakelijk voor de technische buitendienst. De aankoop wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting 2008. De financiering gebeurt door middel van een lening.

Vrijstelling GECORO hernieuwd
Gelet op de kleinschaligheid van de gemeente met haar nagenoeg 2000 inwoners hernieuwde de gemeenteraad van Bever zijn besluit tot aanvraag tot vrijstelling van de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bij de Vlaamse regering. Als alternatief wordt opnieuw een stuurgroep naar voren geschoven bestaande enerzijds uit de voltallige gemeenteraad en anderzijds uit vertegenwoordigers van de Landelijke Gilde, de Milieu Adviesraad, de Middenstand en een deskundig landmeter uit de gemeente.

Nieuw schoolgebouw op Akrenbos
De gemeenteraad van Bever nam het principieel besluit voor het oprichten van een nieuw schoolgebouw voor de gemeentelijke basisschool op Akrenbos. Het is de bedoeling zo vlug mogelijk een subsidiedossier bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs in te dienen. De wachttijden voor het bekomen van toelagen bij deze instelling lopen op tot zes jaar. De gemeente voorziet een samenvoeging van de twee bestaande en verouderde gebouwen.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 nov 2008
Godelieve Deschuyffeleer
GD Tollembeek
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 06 mei 2024

archief