BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 20 december 2016

BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 20 december 2016

Sprokkels_gemeenteraad_bever
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 20 december 2016 - © Deschuyffeleer
 

Werken aan nutsvoorzieningen

Net zoals voorheen wordt ook de komende drie jaar aan de eigenaar van elke nuts­voor­ziening een retributie aan­ge­­rekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het ge­meen­telijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen­te­we­gen.
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt nu voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in voet­paden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro. 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt nu per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grond­gebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. En ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt ook nog een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Vacature ambt schooldirecteur
Doordat één en ander nog juridisch dient uitgeklaard te worden zag de raad zich verplicht de goedkeuring van de vacature voor het ambt van schooldirecteur te verdagen.
Kerkfabrieken
Doordat de budgetten 2017 binnen de meerjarenplanning liggen diende er enkel kennis van genomen te worden. St-Gereon op Akrenbos krijgt vanuit de gemeente een exploitatietoelage van 8.178€ toegeschoven. Voor St-Martinus in het centrum bedraagt de exploitatietoelage 18.102€.
Brandweer
Er werd kennisgenomen van de overdracht en de onderhandse verkoop van de nieuwe brandweerkazerne in Tollembeek aan de Vlaams-Brabantse hulpverleningszone West. Samen met Galmaarden en Herne vangt Bever in totaal 2.096.555€ waarvan uiteindelijk 11,94% aan Bever toekomt. De grond waarop de kazerne gebouwd is dan weer wordt door Galmaarden voor 27 jaar in erfpacht gegeven aan de hulpverleningszone.     
De gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone voor 2017 bedraagt 82.927€. Maar omdat men zich ook nog verwacht aan een reeks afrekeningen van de voorbije jaren werd in het budget 2017 toch nu al een krediet van in totaal 110.000€ ingeschreven. 
Politie
Voor 2017 komt Bever tussen voor 185.033€ in de kosten voor de politiezone Pajottenland.
OCMW
Meerderheid tegen minderheid keurde de raad de aangepaste meerjarenplanning voor de periode 2014-2019 goed. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is vastgesteld op 337.000€. Voor 2017 wordt thans 395.000€ uitgetrokken. En voor 2018 en 2019 wordt nu een bijdrage van respectievelijk 400.000€ en van 405.000€ in het vooruitzicht gesteld.
Eens het licht op groen gezet voor de meerjarenplanaanpassing nam de raad ook kennis van het budget met de voorziene gemeentelijke bijdrage van 395.000€.
Raadslid Ghislain Vandercapellen noemde de stijging van de gemeentelijke bijdrage van 295.000€ in 2014 naar 405.000€ in 2019 “onrustwekkend” temeer daar er blijkbaar weinig of geen investeringen meer zijn voorzien en dit alles ondanks de doorgevoerde verhogingen van de prestaties geleverd door de klusjesdienst en de poetshulp. In dezelfde zin stelde hij ook vast dat de verhouding van de gemeentelijke werkingsbijdrage tot de totale werkingsuitgaven van het OCMW gestegen is van 32% in 2014 naar 40% in 2016.
Burgemeester Luc Deneyer en OCMW-voorzitter Dirk Willem schreven één en ander toe aan onder meer de gestegen personeelskosten, de verminderde subsidies voor personeelstewerkstelling zoals voor het eerder Gesco-personeel, het thans willen waarborgen van de fiscale continuïteit door geen korte termijnleningen als overbruggingskredieten meer op te nemen, het thans uitklaren welke personeelsleden nu precies welke prestaties leveren voor ofwel het OCMW ofwel het gemeentebestuur evenals aan de eerder beperkte meeropbrengsten van de doorgevoerde verhogingen voor de geleverde prestaties.
Belastingen
Naar 2017 toe blijven de meeste belastingen en retributies ongewijzigd. Zo blijven de opcentiemen op de onroerende opheffing vastgesteld op 1.700 terwijl de aanvullende personenbelasting gehandhaafd blijft op 8,0%. De Open voor de Mens-fractie stemde hier wel tegen evenals tegen de huisvuilbelasting die eveneens ongewijzigd blijft op 50€ voor een gezin en op 30€ voor een alleenstaande.
De belasting op de afgifte van elektronische ID, kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen daalt per 1 juli wel van 100 naar 79€ bij de spoedprocedure en van 188,30€ naar 120€ bij extreme spoed. Voor het afleveren van reispassen stijgt de belasting van 71 naar 75€ en in geval van spoedprocedure van 210 naar 250€. Bij de reispassen dient ook nog rekening gehouden met een gemeentetaks van 10€.
Financieel
Meerderheid tegen minderheid kon de raad zich vinden zowel in de aangepaste meerjarenplanning voor de periode 2014-2019 als in het budget voor 2017. Schepen voor Financiën Marleen Flamant gaf aan dat in de meerjarenplanning rekening wordt gehouden met een stijging van 1,5% voor zowel de personeels- als de werkingsuitgaven. De voorziene overdrachten naar externe diensten zoals politie en brandweer zijn eveneens al in de meerjarenplanning opgenomen. Er werd eveneens een schuldherschikking bekomen zodat de voorgenomen nieuwe lening van 250.000€ voor de gemeentelijke feestzaal geen extra meerkost meebrengt. Ook lopen in 2017 enkele leningen af. Met betrekking tot de investeringen zijn het in 2017 vooral de kredieten ten belope van 470.000€ voor de definitieve feestzaal die in het oog springen. Verder wordt er voor zowel 2018 als voor 2019 telkens nog voor 242.800€ aan investeringen voorzien. 
De schepen kon haar collega’s ook meedelen dat op het einde van de lopende meerjarenplanning in 2019 zowel het financieel evenwicht als de autofinancieringsmarge positief uitvallen.
Raadslid Ghislain Vandercapellen merkte op dat het boekjaar 2017 met 101.076€ negatief uitvalt en dat de autofinancieringsmarge met 54.876€ eveneens negatief is.
Aangezien het investeringsprogramma voor 2017 een krediet voor de bouw van de feestzaal voorziet van 450.000€, bestaande uit een lening van 250.000€ en het aanwenden van de Plattelandssubsidie ten belope van 217.800€ had hij ook hieromtrent graag enige bijkomende informatie bekomen. Schepen voor Financiën Marleen Flamant antwoordde dat het voorziene budget voor de nieuwe feestzaal in totaal 470.000€ bedraagt, verdeeld over 430.000€ voor de terreinen en de gebouwen en 20.000€ voor de erelonen op het budget 2017, en nog eens een krediet van 20.000€ aan erelonen dat overigens reeds voorzien was in 2016. In dat laatste budget zijn ook reeds kredieten ingeschreven voor de aanleg van een toegangsweg.
Burgemeester Luc Deneyer stelde zich met zijn ploeg te willen houden aan het voorziene budget en aan de timing. In die zin houdt hij samen met de diensten van Haviland de bouw voor ogen van een industrieconstructie die voldoet aan de normen inzake geluidsisolatie en alle andere wettelijke vereisten. “Het wordt geen luxe-pand maar een ontmoetingsruimte voor verenigingen en privé-personen die er willen gebruik van maken”, aldus de burgemeester.
Over het uitzicht en de juiste inplanting kon hij nog niet meer informatie verstrekken aangezien er nog geen concrete plannen bestaan. Eens deze beschikbaar zullen zij wel meegedeeld worden. Op het gebied van meubilair en van uitrusting zal maximaal gebruik gemaakt worden van wat reeds in de tijdelijke feestzaal voorhanden is.
Andere investeringen die in 2017 nog op het programma staan zijn software voor Burgerzaken en Stedenbouw (9.000€), een veegmachine met borstel voor Grondgebied en Ruimtelijke Omgeving (20.000€), speeltoestellen voor de speelplaats in het centrum (10.000€) en meubilair en ICT voor Onderwijs (25.000€).      
Afvalbeheer Intradura
De raad verleende eveneens zijn fiat aan de oprichting van Intradura, de nieuwe opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer als afsplitsing van de intergemeentelijke vereniging Haviland. Door die oprichting zou het beheer van de afvalberg voor de gemeenten goedkoper uitvallen enerzijds door het recupereren van de BTW-kosten en anderzijds door het meer optimaal functioneren van de afvalophaling. Volgens eerste schepen Kristian Krikilion op gezag van Intradura zou dit laatste al 7 à 8% minder kosten teweegbrengen voor de gemeenten. Samen met Bever treden overigens nog 19 andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde toe tot de nieuwe vereniging.
Tonnagebeperking
Op vraag van raadslid Ghislain Vandercapellen deelde burgemeester Luc Deneyer ook mede dat de administratieve geplogenheden rond de invoering van de tonnagebeperking op de gewestwegen in Bever hun gang gaan. Als alles verder volgens plan verloopt zou die tonnagebeperking effectief een feit moeten zijn eind januari 2017. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 12 okt 2017
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2017
Marc Colpaert | 19 sep 2017
Godelieve Deschuyffeleer | 11 sep 2017
Godelieve Deschuyffeleer | 07 sep 2017
Godelieve Deschuyffeleer | 30 aug 2017
Marc Colpaert | 27 aug 2017
Godelieve Deschuyffeleer | 27 aug 2017
Godelieve Deschuyffeleer | 21 aug 2017

archief