BEVER – Sprokkels uit de jongste gemeenteraad van 27 juni 2017

BEVER – Sprokkels uit de jongste gemeenteraad van 27 juni 2017

Bever
BEVER – Sprokkels uit de jongste gemeenteraad van 27 juni 2017 - © Deschuyffeleer
 

Jaarrekening OCMW

De gemeenteraad nam kennis van de jaarrekening van het afgelopen jaar van het OCMW. Eerder had de OCMW-raad de exploitatierekening vastgesteld op 136.744€ en de investeringsrekening op -3.613€. Het resultaat op kasbasis in de liquiditeitenrekening bedraagt 510.846€, de autofinancierings 98.362€.
Raadslid Ghislain Vandercapellen merkte op dat in de Belfiuscluster van de landelijke gemeenten waartoe ook Bever behoort de gemiddelde OCMW-kostprijs per inwoner 141€ bedraagt terwijl dit in Bever dan weer oploopt tot 286€ per inwoner. OCMW-voorzitter Dirk Willem antwoordde dat de cijfers van Belfius zijn wat zij zijn maar dat er in Bever quasi geen leefloners zijn, wat dan ook als een succes mag bestempeld worden.
Vaststellen gemeentelijke jaarrekening
De gemeenteraad stelde de exploitatierekening meerderheid tegen minderheid vast op 482.081€, de investeringsrekening op -125.772€ en de liquiditeitenrekening op basis van het kasresultaat op 1.157.689€. De autofinancieringsmarge dan weer kwam te liggen op 174.439€.
Schepen van Financiën Marleen Flamant stelde dat de resultaten positiever uitvielen dan de voorgaande jaren onder meer door het nog niet volledig uitvoeren van de projecten uit het Plattelandsfonds. Ook wees zij er op dat de leningslast nu een dalende trend vertoont. Raadslid Ghislain Vandercapellen dan weer gaf aan dat de openbare schuld nog altijd meer dan 3.000.000€ bedraagt wat neerkomt op een gemiddelde schuldenlast van 1.446€ per inwoner daar waar die in de Belfiuscluster voor landelijke gemeenten uitkomt op 1.103€.
Raadslid Ghislain Vandercapellen stelde namens zijn oppositiefractie Open voor de Mens dan ook de rekening niet te kunnen goedkeuren omdat de rekening de weergave is van een beleid waarmee zijn fractie zich niet kan verzoenen.
Nood- en interventieplanning
De raad verlengde de overeenkomst met de intercommunale Haviland voor de nood- en interventieplanning voor een nieuwe periode van drie jaar. Bever betaalt daartoe een financiële bijdrage van 3.825€ op jaarbasis. De steun vanuit Haviland bestaat onder meer in het opvolgen van de specifieke wetgeving, het verlenen van advies en het ondersteunen van de gemeentelijke noodambtenaar bij het vervolledigen van de nood- en interventieplannen, het begeleiden bij vergaderingen van de veiligheidscel en het begeleiden bij het uitwerken en coördineren van oefeningen.
Basisschool Ak’cent
Ook een aanpassing van het schoolreglement dat de verhouding regelt tussen enerzijds de leerlingen en hun ouders en anderzijds de school en het schoolbestuur evenals de afsprakennota met de gemeentelijke basisschool werden goedgekeurd. Aanpassingen waren er volgens schepen voor Onderwijs Christian Krikilion onder meer nopens het neutraliteitsbeginsel, het afhandelen van spijbelgedrag, het betrekken van beide ouders bij de schoolgang, de maximum factuur en de verjaardagen.
Alternatieve gerechtelijke maatregelen
Een samenwerkingsovereenkomst met de stad Halle rond het coördineren van het uitvoeren van alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM) en dit voor een periode van vier jaar kreeg eveneens groen licht van de raadsleden. De AGM-dienst van Halle is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van werkstraffen en dienstverleningen van inwoners niet alleen van Halle zelf maar ook van 13 omliggende gemeenten waaronder ook Bever. De overeenkomst voorziet voor de deelnemende gemeenten onder meer ook een financiële regeling voor het mee dragen van de kosten die niet gedekt worden door federale subsidies.
Dwingend sociaal objectief
Bever ziet af van zijn aanvraag voor vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging inzake het dwingend sociaal objectief op basis van de manifeste ruimtelijke beperkingen vastgesteld in het gemeentelijk actieplan opgelegd door het grond- en pandenbestand. “Als wij die vrijstelling aanvragen en bekomen zou men Bever mettertijd kunnen beschouwen als een gemeente die zijn dwingend sociaal objectief heeft bereikt”, lichtte burgemeester Luc Deneyer toe. “Zo zouden wij als gemeente of ook de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia niet langer meer in aanmerking kunnen komen voor subsidies voor bijkomende projecten rond nieuwe sociale woongelegenheden”.
Het gedeelte van het besluit van de gemeenteraad tijdens de zitting van mei 2017 dat betrekking heeft op het aanvragen van die vrijstelling werd dan ook ingetrokken. Het gelijktijdig gemeentelijk actieplan blijft evenwel van kracht.
Nieuwe voorzitter milieuadviesraad
De heer Emmanuel Schelfhout uit de Kamstraat is de nieuwe voorzitter van de milieuadviesraad in opvolging van Philippe Castelain. “Nu de raad opnieuw een voorzitter heeft kan hij ook opnieuw functioneren”, deelde schepen van Leefmilieu Marleen Flamant de raadsleden mede.
Tonnagebeperking
Burgemeester Luc Deneyer gaf te kennen dat hij zeer recent nog contacten heeft gehad met zijn collega’s burgemeesters van Silly en Geraardsbergen nopens de invoering van de tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen het centrum. De burgemeester van Silly zal alleszins aandringen bij de beheerder van de A8/E429-autosnelweg om het gebruik van de afrit in Bassilly af te raden aan de meer dan 3,5 tonners. De burgemeester van Geraardsbergen dan weer zegde toe zeer binnenkort nogmaals de diensten van het agentschap Wegen en Verkeer aan te spreken voor het plaatsen van de noodzakelijke verkeersborden in Viane. Burgemeester Luc Deneyer gaf ook aan eventueel open te staan voor het toelaten van een specifieke route voor de twee Geraardsbergse bedrijven die door het verbod ernstige hinder zouden ondervinden.
Definitieve feestzaal
Op vraag van raadslid Henk Verhofstadt gaf burgemeester Luc Deneyer ook een stand van zaken nopens de plannen voor de inplanting van de definitieve feestzaal in het centrum. Doordat de Poreelbeek inmiddels een onbevaarbare waterloop van tweede categorie is geworden in beheer van de provincie blijkt nu dat er op de thans ingebuisde beek die ook onder het voetbalterrein loopt niet meer gebouwd mag worden. Als oplossing wordt nu met de provincie uitgekeken naar het verleggen van die beek in open bedding met aan weerszijden een oeverrecht van 5 m waardoor ook de wateroverlast in Poreel zou kunnen vermeden worden. “Eens daarover een akkoord kan de architect definitieve plannen opmaken voor zowel het verleggen van de bedding van de beek als voor het inplanten van de definitieve feestzaal en het mogelijks ook integreren van de lokalen van het voetbalveld. Wij stellen alles in het werk om zo vlug als mogelijk de feestzaal te kunnen inplanten”, aldus de burgemeester.     
Nieuwe schooldirecteur
In besloten zitting benoemden de leden van de gemeenteraad ten slotte mevrouw Dorien Cochez als nieuwe directeur in vast verband van de gemeentelijke basisschool Ak’cent.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 jun 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 19 jun 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 07 jun 2018
Marc Colpaert | 13 mei 2018

archief