BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar.

BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar.

1_b__infoavond_poreel-feestzaal_bever___2_
BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar - © Deschuyffeleer
 
1_a_infoavond_poreel-feestzaal_bever___6_
BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar - © Deschuyffeleer
 
Infoavond_poreel-feestzaal_bever___1_
BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar - © Deschuyffeleer
 
Infoavond_poreel-feestzaal_bever___4_
BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar - © Deschuyffeleer
 
Infoavond_poreel-feestzaal_bever___5_
BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar - © Deschuyffeleer
 
Infoavond_poreel-feestzaal_bever___5a_
BEVER - Opening nieuwe evenementenzaal in het centrum voorzien in het najaar - © Deschuyffeleer
 

Tijdens een infovergadering liet het college van burgemeester en schepenen het licht schijnen op zijn plannen voor de inplanting en de bouw van de nieuwe evenementenzaal naast het voetbalterrein in het centrum. Daarvoor dient wel ook de loop van de Poreelbeek verlegd en dat zou meteen ook goed nieuws moeten betekenen voor de buurtbewoners die eerder al met wateroverlast hadden te kampen. De plannen zijn conform het eerder goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan voor die zone. Als alles volgens plan verloopt zouden de werken een aanvang nemen in mei om dan tegen het begin van het najaar klaar te zijn. De vergadering was bestemd voor de buurtbewoners, de slachtoffers van eerdere waterlast, de verenigingen en ook de gemeenteraadsleden.

Een lang verhaal
Door de sluiting op 1 januari 2013 van de Cosmos, de enige feestzaal in de gemeente, kwam het  verenigingsleven dat Bever toch wel rijk is, destijds in nauwe schoentjes te zitten. Omdat voorzien was dat het opzetten van een definitieve evenementenzaal in het centrum alleszins goed 5 jaar in beslag zou nemen, kwam de bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer toen op de proppen met het opzetten van een tijdelijke feestzaal in Akrenbos als noodoplossing.
Dat dossier liep evenwel niet van een leien dakje. Zowel de parkeerproblematiek als het opzetten van een voorlopige feestzaal op die locatie waren netelige onderwerpen die bij zowel de oppositie als bij de buurtbewoners kwaad bloed zette. Oppositieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens begreep toen niet “waarom de ploeg van de burgemeester halsstarrig vasthoudt aan de betwiste inplanting. Nu het er naar uitziet dat de  bouw nog vrij lang kan aanslepen, stellen wij voor nu al voluit te gaan voor de bouw van de definitieve feestzaal. En intussen kan er als noodoplossing en mits overleg met alle actoren alsnog gebruik gemaakt worden van de sportzaal Ter Plasbeek”.
In oktober 2013 dan werd de gemeentelijke feestzaal Ter Wijsbeek in Akrenbos, mits een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning voor 5 jaar, als noodoplossing officieel in gebruik genomen. In navolging van de eerder door de gemeenteraad principiële goedkeuring van de stedenbouwkundige conceptnota voor het centrum en met het oog op de voorbereiding van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ter Plasbeek stemde dezelfde raad amper een maand later al éénparig in met het afsluiten van twee overeenkomsten met Haviland. De eerste overeenkomst betrof het verlenen van het recht van opstal en het voeren van de projectregie bij de bouw van de nieuwe feestzaal. En met de tweede overeenkomst werd Haviland daartoe een ‘in house’ opdracht verleend in het kader van de intergemeentelijke samenwerking. Zo werd Haviland gemachtigd om vanaf dan voor een periode van drie jaar in te staan voor de begeleiding, de studie en de opmaak van het RUP Ter Plasbeek.
Door de uiteindelijke goedkeuring van dat RUP in februari 2016 kon de bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer nu officieel verder werk maken van de inplanting van een definitieve gemeentelijke feestzaal in de aard van deze in Akrenbos maar dan wel in een beter afgewerkte versie en tevens goed ingebed in de omgeving.
In september 2017 stapte de bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer evenwel af van een verdere samenwerking met Haviland voor de bouw van de nieuwe feestzaal aan het voetbalplein in het centrum. De touwtjes werden nu zelf in handen genomen. De naar voren geschoven plannen vanuit Haviland bleken immers telkenmale te groots en te duur. De studieopdracht werd nu overgedragen aan het architecturenbureau Corvan, dat overigens eerder ook al het project begeleidde voor Haviland. Het gemeentebestuur hield het bij een constructie die moet voldoen aan de behoeften van zijn kleine gemeenschap zoals eetfestijnen en fuiven en die moet blijven binnen een budget van 500.000€ zoals gepland in het financieel meerjarenplan. De werken zouden grotendeels worden uitgevoerd in eigen beheer.
Naast de perikelen met Haviland stootte het gemeentebestuur intussen ook nog op nieuwe regelgeving vanuit het departement Omgeving Vlaanderen nopens de voorgenomen inplanting van de feestzaal. Dat departement verwachtte in die zin nu ook een masterplan of een visiebeeld voor de invulling van de ruimte rond het voetbalterrein. Ook mochten er geen waterlopen meer ingebuisd worden en dienden ook beken voortaan in open bedding te kunnen lopen met een grotere waterafvoercapaciteit tot gevolg. Daarom dienden de plannen dan ook rekening te houden met het verleggen van de bedding van een stuk van de Poreelbeek om de voorgenomen inplanting van de evenementenzaal alsnog mogelijk te maken. Daartoe diende het gemeentebestuur evenwel ook nog met de betrokken terreineigenaars overeenkomsten af te sluiten om de noodzakelijke gronden te kunnen verwerven.
Wateroverlast en verlegging deel Poreelbeek
Om de inplanting van de nieuwe evenementenzaal mogelijk te maken voorzien de plannen nu dan ook het noodgedwongen deels verleggen van de loop van de Poreelbeek, die thans nog onder het voetbalveld en de aansluitende kantinegebouwen vloeit. Het nieuw tracé zou zo zijn bedding dienen te vinden rond het voetbalterrein en de bijhorende gebouwen. De open bedding betekent meteen ook een kans om naar de toekomst toe eventuele wateroverlast terug te dringen.
De werken en de kosten voor de omlegging worden ten laste genomen door de provincie. De gemeente dient evenwel de aankoop te bekostigen van een paar kleine stukjes weiland waarvoor de nodige akkoorden van de eigenaars overigens reeds werden bekomen.
Met behulp van het studiebureau Plan+ werden inmiddels alle documenten verzameld om zo de machtigingsaanvraag tot omlegging van de Poreelbeek te kunnen indienen bij de provincie Vlaams-Brabant.
De huidige inbuizing onder het voetbalterrein dient wel niet te worden uitgebroken. De breedte van de voet van de nieuwe beekloop zou 1m bedragen en bovenaan uitdeinen tot 2,5m. Op twee plaatsen dient de nieuwe loop evenwel toch nog, weliswaar op korte afstand, te worden ingebuisd. Daarvoor worden nu evenwel buizen voorzien met een Ø van 80 cm daar waar het vroeger slechts ging over een Ø van 50 cm.
Op de vraag of een snellere afvoer naar de Plasbeek toe geen wateroverlast gaat teweegbrengen was het antwoord van de burgemeester dat het voorzien is dat de betrokken weiden rond de Plasbeek bij grote watertoevoer mogen onderlopen maar dat er daarbij geen gevaar ontstaat voor de omringende woningen.
Nieuwe evenementenzaal
In overeenstemming met de besluiten van de gemeenteraad van september van vorig jaar zijn thans de afbraak van de voorlopige feestzaal Ter Wijsbeek op Akrenbos en de bouw van de nieuwe evenementenzaal in het centrum met enige prioriteit aan de orde. Nu het om een definitief gebouw gaat zal alleszins meer aandacht besteed worden aan de afwerking zoals de ventilatie, de isolatie, de brandbeveiliging, de toegankelijkheid en de keukeninrichting. Voorts zou de zaal bij een eetfestijn alleszins kunnen beschikken over om en bij de 260 zitplaatsen. 
De toegankelijkheid voor zowel mindermobiele als voor de gewone bezoekers maakt ook een belangrijk deel uit van de voorstudies. Zo moet de autobestuurders de kans geboden worden om op gereglementeerde parkeerplaatsen hun voertuig veilig te kunnen achter later. Er werd dan ook een parkingplan uitgewerkt dat zal worden toegevoegd aan de aanvraag tot omgevingsvergunning. Dit plan omvat zo de inrichting van parkeermogelijkheden op de Plaats, de omgeving van het gemeentehuis en de verhoogde bermen langs de gewestweg die eigendom zijn van de Vlaamse overheid.
Gezien het goedgekeurd RUP, dat een wijziging inhoudt van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan reeds aan een openbaar onderzoek werd onderworpen en dat dan geen opmerkingen werden weerhouden is thans, volgens de wetgeving eigen aan het nieuwe omgevingsvergunningsstelsel, geen bijkomend openbaar onderzoek meer nodig.
Wel blijken er een aantal adviezen noodzakelijk. Dat gaf burgemeester Luc Deneyer alvast ook nog mee. Zo is de voorliggende weg een gewestweg en zodoende heeft het agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant inspraak. De verlegging van de Poreelbeek vergt ook dat de provincie haar advies verleent in het kader van de watertoets. Verder dient ook de Astrid- veiligheidscommissie die moet nagaan of er voldoende radiodekking is voor de hulpdiensten een advies uit te brengen en ten slotte dient ook het advies van de brandweer ingewonnen te worden zonder dat dit, volgens de burgemeester, eigenlijk een wettelijk verplichting inhoudt.
Verdere stappen
Het gemeentelijk bestuur voorziet voor eind februari het volledig dossier via het digitaal loket te kunnen indienen zodat het volledig en ontvankelijk kan verklaard worden. Nadien kunnen de vier voorafgaandelijke adviezen aangevraagd worden en hebben de aangezochte instanties 30 dagen de tijd om op het verzoek te reageren.
Nadien zal de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen worden verleend waarin zowel de constructie als de uitbating als het milieuluik vervat zijn. Dan is het al april. Daarop volgt dan de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Die omvat een termijn van 35 dagen. De werken kunnen zo dan, als alles vlot verloopt, geprogrammeerd worden voor half mei 2018. De duur van de werken wordt geschat op een viertal maanden.
De werken voor het verleggen van de loop van de Poreelbeek in opdracht van het provinciebestuur en de werken voor het opzetten van de definitieve evenementenzaal voornamelijk in eigen beheer door het gemeentebestuur zouden in principe gelijktijdig verlopen.
Bemerkingen uit het publiek
Van raadslid Ghislain Vandercapellen kwam de bemerking dat hij samen met zijn Open Voor de Mens-collega’s  betreurt dat zij, die bijna toch ook de helft van de Beverse bevolking vertegenwoordigen, weinig of geen informatie mochten ontvangen en derhalve ook geen enkele inspraak hadden in het tekenen van de plannen voor de nieuwe feestzaal, een dossier dat toch een investering vergt van 500.000€. Zij vonden het ook sneu om moeten in te gaan op een uitnodiging voor een publieke informatieavond om op de hoogte te worden gesteld van de gang van zaken in zulk een belangrijk dossier. Burgemeester Luc Deneyer repliceerde hierop dat onder meer alle noodzakelijke stappen steeds werden geagendeerd op de gemeenteraad en dat alle raadsleden ook steeds de verslagen van het college van burgemeester en schepenen ontvangen zodat het dossier ook voor hen gemakkelijk op te volgen was. 
Vanuit het publiek ging het merendeel van de vragen en bedenkingen verder nog over de dikte van de isolatie van de muren, het voorzien van de inkom langs de zijkant en niet langs de voorkant of via de kant van het voetbalveld, het al dan niet indijken van het geluid met een geluidswand langs de kant van de huizen en het al dan niet voorzien zijn van de ramen met geluidwerend glas. Ook waren er nog bedenkingen over de inplanting van de keukenruimte aan de voorkant van het gebouw.

Als afsluiter dankte de burgemeester de aanwezigen voor de constructieve medewerking en gaf hij mee dat de onderdelen inkom en geluidswand alleszins nog worden meegenomen naar de architect voor nader onderzoek.

Voor de naamgeving voor de nieuwe evenementenzaal zal volgens de burgemeester een beroep gedaan worden op de inventiviteit van de leden van de cultuurraad.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 feb 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 01 jan 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 05 dec 2018

archief