BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 16 oktober 2018

BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 16 oktober 2018

Bever
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 16 oktober 2018 - © Deschuyffeleer
 

Erfpacht aan Providentia voor sociale huurwoongelegenheden

De CD&V-bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer verleent een erfpacht ten belope van 99 jaar aan Providentia voor het bouwen van sociale huurwoongelegenheden op de gronden van de panden gelegen Plaats 21, 22, 23 en 24. Daartoe keurde zij de ontwerpakte goed. De minderheidsfractie Open voor de Mens was niet akkoord en wenste ook nog andere opties te laten onderzoeken. Burgemeester Luc Deneyer ging evenwel niet in op het voorstel om de zaak te verdagen tot bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg begin toekomend jaar.
 
Het ligt in de bedoeling van de meederheidsfractie om op de gronden van de goederen Plaats 21 en 21+, in eigendom van het gemeentebestuur, en op de gronden van de goederen Plaats 22/23 en 24, thans nog in eigendom van het OCMW, door de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Providentia, dat eerder ook al instond voor het bouwproject Freest, een huurproject te laten realiseren met 8 woongelegenheden om deze dan te laten verhuren volgens het sociaal huurstelsel.
 
Open voor de Mens-raadslid Ghislain Vandercapellen gaf aan, ook steeds met het oog op het realiseren van sociale huisvesting, dat desnoods een verkoop van de panden kon overwogen en de zo geïnde gelden te gebruiken voor eventueel de schuldafbouw van de gemeente of voor andere investeringen. Burgemeester Luc Deneyer riep ter zitting het advies van de financiële directeur in. Die stelde dat het haar ook overkwam dat het verlenen van de erfpacht de meest aangewezen oplossing zou zijn om reden van de huidige al relatief hoge onderhoudskosten van de gebouwen, de kosten voor het verkooprijp maken van de panden, het vinden van kopers en de mindere administratieve werklast rond onder meer de huurcontracten voor de besturen.
 
Het schattingsverslag van de huidige waarde van de goederen wordt in haar totaliteit geschat op 300.000€. Door het verlenen van de erfpacht mag Bever uitkijken naar een canon – dat is de gebruikelijke term voor de jaarlijkse vergoeding van Providentia aan de gemeente - van 4.181€ met jaarlijkse aanpassing aan de index..
 
Als slotsom gaf de burgemeester de raadsleden nog mee dat “door het project iets kan gerealiseerd worden wat Bever zelf niet kan en waar er nochtans veel vraag naar is”.
 
Op een eerdere OCMW-raad werd wel beslist de goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot het gedeelte van de panden dat het in eigendom heeft te verdagen naar begin toekomend jaar.
 
Zonnepanelen op de nieuwe evenementenzaal
 
Er wordt unaniem een kaderovereenkomst met Intergem/Eandis afgesloten voor het plaatsen van 45 photovoltaïsche zonnepanelen op de nieuwe evenementenzaal achter het gemeentehuis. Daar die evenementenzaal geen regelmatig elektriciteitsverbruik zal hebben zal de installatie gekoppeld worden aan het elektriciteitsnet van het gemeentehuis.
 
De werken worden ingeschat op een maximale prijs van 19.161€ (incl. 21% btw). Raadslid Henk Verhofstadt en de leden van zijn minderheidsfractie riepen de bestuursploeg op ook dergelijke groene investeringen te overwegen voor de overige openbare gebouwen in de gemeente. Burgemeester Luc Deneyer en schepen Dirk Willem gaven hierbij evenwel te verstaan dat in het verleden dat reeds overwogen te hebben doch dat noch de gebouwen van de basisschool Ak'cent noch het gemeentehuis een gunstige dakoriëntatie hebben.
 
Budget kerkfabriek St-Martinus
 
Daar noch de jaarlijkse gemeentelijke toelage noch het lopende meerjarenplan gewijzigd worden diende de gemeenteraad enkel kennis te nemen van de voorgelegde budgetwijziging van de kerkfabriek St-Martinus in het centrum.
 
Op aangeven van raadslid Ghislain Vandercapellen die verwees naar de voorziene jaarlijkse gemeentelijke toelage, en die voor 2019 iets meer dan 26.000€ bedraagt, en daarbij ook de vraag stelde of daaraan nog wijzigingen te verwachten vielen gaf burgemeester Luc Deneyer de raadsleden mee dat nog voor het einde van de huidige legislatuur werk zal gemaakt worden van het kerkenbeleidsplan in de gemeente. Het gemeentebestuur ontving daarover overigens al een vrij uitgebreid dossier vanuit het centraal kerkbestuur. Tevens heeft de kerkelijke overheid ook reeds meegedeeld dat de St-Géreonkerk in Akrenbos niet langer dienst zal doen als vieringskerk. Er zal dus dienen uitgekeken worden naar eventuele herbestemmingen van die kerk. In het kader van de burgerparticipatie zal de bevolking daartoe alleszins geraadpleegd worden.
 
Budgetwijziging
 
De raad diende zich eveneens te buigen over een eerste budgetwijziging voor 2018. Die werd in hoofdzaak ingegeven door het afsluiten van de gemeentelijke jaarrekening van 2017 waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig jaar kon worden geïntegreerd, door het aanpassen van het budget aan de realiteit van de eerste 9 maanden van 2018 en door het rechttrekken van thesaurievoorschotten die de gemeente in het verleden betaalde aan het OCMW.
 
Door die budgetwijziging bedraagt het budgettair resultaat voor het boekjaar nu -336.616€, het gecumuleerd budgettair resultaat 1.220.455€, het fors gestegen resultaat op kasbasis 1.002.643€ en de autofinancieringsmarge 27.153€.
 
ANPR-camerabeleid politiezone Pajottenland
 
Op basis van de ongevallenstatistieken en van de gereden snelheid is Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts alsnog niet bereid het financieren van ANPR-camera's op de gewestweg ter hoogte van Commeyn in Bever voor zijn rekening te nemen. Dat antwoordde hij in een schrijven aan het gemeentebestuur op het ingediend voorstel in het kader van het uitgestippeld ANPR-camerabeleid van de politiezone Pajottenland. De minister wil immers prioriteit geven aan de meest verkeersonveilige wegvakken op de Vlaamse gewestwegen en daarvoor komt Bever thans niet in aanmerking.
 
De minister verwijst Bever wel verder door naar het federale niveau. Op dat niveau bouwt de federale politie een nationaal gebiedsdekkend ANPR-netwerk uit op snelwegen met het oogmerk op criminaliteitsbestrijding en trajectcontrole. Zowel nabij Halle en dit zowel op de A8 als op de E19 als op de A8 ter hoogte van het complex Ath worden daarbij ANPR-installaties voorzien.
 
Raadslid Henk Verhofstadt wees er wel op dat ook het gemeentebestuur, evenwel op eigen kosten, kan overgaan tot het plaatsen van ANPR-camera's en dat de verwerking van de opgepikte data overeenkomstig de visie van de politiezone Pajottenland door die laatste kan gebeuren. Burgemeester Luc Deneyer stelde dat de installatiekost met 100.000€ toch wel vrij hoog uitvalt.
 
Medische attesten verkiezingen
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen wenste ten slotte nog te weten wat er gebeurt met de volmachten voor de verkiezingen op basis van medische attesten. De algemene directeur gaf aan dat deze eveneens aan het vredegerecht worden overgemaakt. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 okt 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 03 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 apr 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 apr 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 10 apr 2019

archief