BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van dinsdag 4 december 2018

BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van dinsdag 4 december 2018

Bever
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van dinsdag 4 december 2018 - © Deschuyffeleer
 

Met Bruegel naar morgen

 

 
Bever ondertekent de samenwerkingsovereenkomst 'Met Bruegel naar morgen' uitgewerkt door Pajottenland+ waarin de projectideeën verwerkt zijn alsook de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten bepaald zijn om te komen tot een duurzame plattelandsontwikkeling.. Ook stelt de gemeente met Myriam Vanholder een ambtenaar aan om binnen de gemeente het project op te volgen en samen met de projectcoördinator verder uit te werken. Jaarlijks dient Bever wel een bijdrage te betalen van 0,35€ per inwoner. Het ambitieus project werd overigens enige tijd terug in samenwerking met de lokale heksenvereniging De Makrallen in Bever zelf voorgesteld.
 
Politie/Hulpverlening
 
Zowel de gemeentelijke dotatie aan de politiezone als die aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West voor 2019 kregen groen licht van de raad. Voor de politie draagt Bever 181.833€ bij, voor de hulpverleningszone 101.120€. Burgemeester Luc Deneyer gaf mee dat dit in feite voorlopige dotaties zijn die in de loop van het komend jaar nog door de nieuwe bestuursploegen en beheersorganen kunnen bijgestuurd worden.
 
OCMW
 
Zowel de budgetwijziging 2018 als het budget 2019 van het OCMW werden eveneens aan de raadsleden, maar dan wel louter ter kennisname, voorgelegd. Beide passen immers nog binnen het lopend meerjarenplan. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente aan het OCMW voor 2018 bedraagt 350.000€.
 
Kerkfabrieken
 
Zowel de kerkfabriek van Sint-Gereon in het gehucht Akrenbos als die van Sint-Martinus in het centrum dienen hun budgetten jaarlijks aan de gemeenteraad voor te leggen. Als die passen in het meerjarenplan dient de raad er enkel kennis van te nemen. Dit was het geval.
 
“Ondanks er geen periodieke erediensten meer zijn in de Sint-Géreonkerk en de kerk derhalve aan een herbestemming toe dient er toch ook nog voor de komende jaren een budget voor die kerkfabriek voorzien”, liet schepen voor Financiën Marleen Flamant optekenen. “Er zullen voorlopig toch nog kleine punctuele erediensten kunnen doorgaan. Ook dient voorzien in het onderhoud en dient ook nog de aansprakelijkheid van de kerkfabriek financieel gewaarborgd zoals het betalen van de jaarlijkse verzekeringspremies”.
 
Bij het bepalen van de herbestemming van de kerk in Akrenbos in het kader van het kerkenbeleidsplan pleitte raadslid Werner Godfroid er voor om toch, naast vertegenwoordigers van de kerkfabriek en van het gemeentebestuur, ook experten en betrokken burgers tot dit proces toe te laten om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak omtrent die herbestemming te kunnen bereiken. Burgemeester Luc Deneyer had oren naar die suggestie maar laat de samenstelling van die stuurgroep over aan de nieuwe bewindsploeg.
 
Belastingen
 
Met uitzondering van de milieubelasting kon de raad zich eveneens eenparig vinden in de tarieven van de gebruikelijke jaarlijkse belastingen die in het algemeen onveranderd blijven naar 2019 toe. De Open van de Mens-fractie kon zich zoals in het verleden evenwel niet vinden in de gehanteerde criteria. Zij wil eerder een doorgedreven versie van het principe “de vervuiler betaalt” in stede van de 50€ voor de gezinnen en de 30€ voor alleenstaanden. De fractie stemde daarbij dan ook tegen.
 
Budget
 
De raad diende zich ook te buigen over een tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2018 en over het budget 2019. Die werden beide meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. “Achter de cijfers schuilt immers het beleid en dat beleid zien wij anders”, gaf raadslid Ghislain Vandercapellen aan.
 
Bij de budgetwijziging, waarbij nu ook de uitbetaling van de verkoop van de brandweerkazerne in Tollembeek ten belope van 250.328€ voor Bever kon ingeschreven worden, had hetzelfde raadslid vragen bij de rooilijnplannen voor het domein Akrenbos. Burgemeester Luc Deneyer gaf aan dat de onteigeningsplannen en de innemingsplannen definitief zijn vastgesteld: “Bij het openbaar onderzoek heeft een aantal eigenaars evenwel aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de gratis grondafstand. De toestand in het domein sleept overigens al meer dan 50 jaar aan waardoor een verkrijgende verjaring is ingetreden. Dit alles wordt nu juridisch onderzocht. De eigenaars worden overigens ook begeleid naar een notaris om de noodzakelijke akten te laten verlijden. Meer en meer eigenaars verlenen trouwens hun medewerking. En de meerwaarde die door eigenaars reeds werd betaald aan de gemeente wordt dan ook gebruikt voor het dekken van de kosten. Pas als de gemeente eigenaar is geworden van de noodzakelijke gronden kunnen de nutsmaatschappijen aangesproken worden voor het verder uitvoeren van de verkaveling”.
 
Over het budget 2019, dat in feite een overgangsbudget is in de aanloop naar het aanstellen van de nieuwe bestuursploeg, wist schepen voor Financiën Marleen Flamant mee te delen dat, tenzij uitzonderlijke onvoorziene uitgaven, dat budget het jaar kan overbruggen zonder budgetwijzigingen. Op het gebied van de investeringen zijn met de bouw van de nieuwe feestzaal en de bouw van de school op Akrenbos 133 twee grote projecten gepland. Bever ontvangt daarvoor wel subsidies van AGION en van het Plattelandsfonds.
 
De meest belangrijke voorziene investeringsuitgaven, in totaal 1.238.313€, zijn de bouw van de school (530.000€ en 42.812€), het opzetten van de evenementenzaal (400.000€), het verwerven van gronden voor de bouw van de school (150.000€), de plannen en studies voor de evenementenzaal (30.000€) en het uitvoeren van wegenwerken (25.000€). Aan de kant van de investeringsontvangsten worden subsidies bekomen van Agion (530.000€) voor de bouw van de school en van het Plattelandsfonds (192.812€ en 25.000€) enerzijds eveneens voor de bouw van de school en anderzijds voor de wegenwerken. Voor de bouw van de evenementenzaal wordt eveneens een lening van 350.000€ aangegaan.
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen, die vanuit Open voor de Mens onder meer het financieel reilen en zeilen van het gemeentebestuur opvolgt, plaatste enkele kanttekeningen bij dat budget. Met betrekking tot de bouw van de school, die zijn fractie trouwens ook voorstaat, vroeg hij zich onder meer af of die bouw ook niet in het centrum, waar de gemeente toch eigendommen heeft, kon gebeuren. Zo zouden dan op termijn immers alle scholen in het centrum kunnen gecentraliseerd worden en zou het pendelen van de schoolkinderen kunnen vermeden worden. En met betrekking tot de verkaveling in het domein Akrenbos herhaalde hij het eerder bezwaar van zijn fractie dat niet de gemeente maar wel degelijk de verkavelaar of zijn begunstigden alle kosten zouden dienen te dragen.
 
Mededelingen
 
Burgemeester Luc Deneyer deelde op het einde van de zitting mee dat het bezwaar dat door twee nieuw verkozen raadsleden van Open voor de Mens bij de Hoge Raad voor Verkiezingsbetwistingen was ingediend wegens het niet naleven van vormvereisten als niet ontvankelijk werd beoordeeld. Hij verwacht dan ook dat de voogdijoverheid eerstdaags de verkiezingen zal kunnen geldig verklaren.
 
Ook meldde de burgemeester dat de klacht bij de provinciegouverneur rond het verlenen van een erfpacht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia voor het bouwen van een zestal sociale woongelegenheden in het centrum van de gemeente niet aanvaard werd. Zowel de financiële toestand van de gemeente als van het OCMW werden door de diensten van de gouverneur als voldoende gezond beschouwd. Ook beschouwt de gouverneur op basis van voorgaande handelingen van het bestuur dat het toekennen van die erfpacht niet kan beschouwd worden als in extremis verleend.
 
Ten slotte deelde Luc Deneyer, voor wie het allicht zijn laatste gemeenteraad als burgemeester was, officieel mee dat Patrick Capiau hem op datum van 23 november heeft in kennis gesteld dat hij zijn mandaat van gemeenteraadslid in de komende legislatuur niet zou opnemen. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 dec 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief