BEVER – Een terugblik met afscheidnemende burgemeester Luc Deneyer op lokale bestuurspolitiek

BEVER – Een terugblik met afscheidnemende burgemeester Luc Deneyer op lokale bestuurspolitiek

Burgemeester_luc_deneyer_jan_2019
BEVER – Een terugblik met afscheidnemende burgemeester Luc Deneyer op lokale bestuurspolitiek - © Deschuyffeleer
 

Na vijf legislaturen in de gemeenteraad, twee als eerste schepen en drie als burgemeester, bleek Luc Deneyer (65) bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen niet langer begerig nog een vervolg te breien aan zijn politieke carrière. Gezondheidsproblemen speelden daarbij een grote rol. Normaal zou hij de burgemeestersjerp met Nieuwjaar dienen overgedragen te hebben aan zijn opvolger maar een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maakte dat alsnog onmogelijk. Op basis van zijn jarenlange ervaring is hij wel de geknipte mandataris om een bilan op te maken van de evolutie in het politiek bestel op lokaal niveau in een kleine landelijke gemeente.


Een extra-time
 
Na het beëindigen van zijn studies als jurist aan de universiteit in Leuven in 1976 was hij eerst gemeentesecretaris in Bever om daarna vanaf januari 1983 dezelfde functie te bekleden in Herne. Het was door toedoen van de toenmalige burgemeester Simon Driscart dat Luc Deneyer zich eind 1982 een eerste keer kandidaat stelde op de toen nog CVP-lijst. Hij werd meteen verkozen en aangesteld als eerste schepen. In 2001 nam hij de burgemeesterfakkel over van zijn voorganger. Drie legislaturen lang bleef hij zo de eerste burger van zijn faciliteitengemeente Bever en zijn Makrallendorp. En daar komt nu nog een kort tijdelijk extraatje bij doordat de benoeming van een nieuwe burgemeester nog niet in zicht is door een klacht bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen. En doordat de nieuwe gemeenteraad hierdoor nog niet kon geïnstalleerd worden en het OCMW met Nieuwjaar ingekanteld werd in de gemeenteraad krijgt hij gedurende die periode ook nog het voorzitterschap van het OCMW er bovenop voor de afhandeling van de dringende individuele bijstandsaanvragen.
 
“Door mijn jarenlange ervaring stelt dit alles mij wel voor geen onoverkomelijke problemen”, reikt Luc Deneyer aan. “In afwachting van de installatie van de nieuwe gemeenteraad blijft voor het gemeentelijk beheer ook alles verder functioneren. Rekening houdend met de procedureregels verwacht ik dat de nieuwe bestuursploeg haar taken in principe zal kunnen opnamen eind januari”.
 
Mensen zijn mondiger geworden
 
In de loop der tijden heeft Luc Deneyer als burgervader wel enkele markante veranderingsprocessen meegemaakt. “En die komen er ook alsmaar sneller aan”, luidt het. “Zo verlopen de menselijke relaties nu anders en is kennis van het algemeen regelgevend kader onontbeerlijk. Ook op het platteland zijn de mensen mondiger geworden, dragen zij ook meer kennis mee en zijn zij ook minder verdraagzaam geworden én tegenover de overheden én tegenover hun medemensen. Waar zij vroeger, ook bij voor hen minder gelukkige beslissingen, eerder gelaten waren, wekt ieder nieuw dossier nu meteen reacties op. Bezwaar- en beroepsschriften zijn nu telkenmale schering en inslag. De tijd van 'de burgemeester heeft gezegd', 'de pastoor heeft gezegd' en de 'schoolmeester heeft gezegd' behoort manifest tot het verleden”.
 
Complexheid is toegenomen
 
“Als overheid moet men altijd goed weten op welke stoel men zit en waar men mee bezig is”, geeft de ervaren en alom gewaardeerde burgemeester verder aan. “Goede kennis van de regelgeving is dan ook onontbeerlijk. Tegenover het alsmaar complexer worden van de samenleving is een goede organisatie nodig. Men moet ook kunnen dulden dat de wetgever allerlei beroepsmogelijkheden heeft ingesteld. Ook een lokaal bestuur is business geworden. In kleinere gemeenten kan men gelukkig nog veel tijd besteden aan het luisteren naar de mensen en daar zijn zij dan uiterst dankbaar voor. In grotere entiteiten ligt dat uiteraard al een stuk moeilijker. Ook het niveau van de besprekingen tijdens een schepencollege is geweldig veranderd. Waar het vroeger ging om het leggen van buizen en het gieten van hier en daar wat asfalt gaat het nu ook onder meer over vrij ingewikkelde bouwdossiers die nu hun beslag krijgen via het omgevingsloket en gepaard gaan met flink wat administratieve en juridische rompslomp. De tijd van het indienen van een aanvraag louter op een bierkaartje is niet meer”.
 
Performant intergemeentelijk samenwerken
 
Die complexiteit van de dossiers leidt Luc Deneyer ook tot de ideeën rond de blijkbaar toch op stapel staande fusies van gemeenten. “Willen wij een fusie vermijden dan moet er dringend werk gemaakt worden van heel intense en performante intergemeentelijke samenwerking zonder daarbij de identiteit van iedere gemeente te laten teloorgaan. Mede door de digitalisering blijkt professionalisering absoluut noodzakelijk. Kleinere gemeenten kunnen niet langer alle nodige know how in huis hebben. Zo is een gemeenschappelijke en competente juridische dienst onontbeerlijk willen wij ons niet blauw blijven betalen aan dure gespecialiseerde advocatenkantoren. Vooral oudere politici blijken echter nog vast te houden aan hun troon. En ook de ambtenaren gaan zo niet graag mee in het verhaal uit vrees hun huidige comfortpositie te moeten opgeven. Samenwerken en geen fusies dus. Daarentegen moeten wij vaststellen dat de jongere generaties en ook de jongere mandatarissen overigens niet meer zo weigerachtig staan tegenover het idee van samenwerken omdat het beantwoordt aan de noodzaak van een nieuwe realiteit. Er zal wel steeds, en dat benadruk ik ten stelligste, moeten gezorgd worden voor het bewaren van de identiteit van iedere gemeenschap zoals onder meer de taalfaciliteiten in ons Bever. Noteer dus wel dat ik geen voorstander ben van fusies als dusdanig. Maar ik zie het wel gebeuren dat, na de parlementsverkiezingen van mei 2019, tegen de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2024 toch één en ander in een ander lokaal kader zal geplaatst worden”.
 
Plattelandskarakter mag niet teloorgaan
 
De zienderogen toenemende verstedelijking van de dorpskernen is nog iets die niet aan de aandacht van Luc Deneyer ontsnapt: “Het is de voogdijoverheid die de lokale overheden nu aanzet tot het verdichten van de dorpskernen en het vrijwaren van de groene ruimte. Er zou nu op een lapje grond een maximum aan woongelegenheden dienen voorzien te worden. Maar ook de woonmentaliteit bij de mensen is veranderd. Eerder wilde men een ruime woning met liefst een zo groot mogelijke groene ruimte daarrond. Ook een ouderwoning gaat zo maar niet langer over op de kinderen. Nu opteert men veeleer, zeker op ietwat oudere leeftijd, voor een relatief klein appartement in het centrum van een stad en liefst in een gemeente met goed openbaar vervoer naar de nabijgelegen locatie met centrumfuncties. Ook Bever ontsnapt niet aan die trend en zo krijgen wij thans te maken met aanvragen voor het bouwen van wooncomplexen onder meer met een 12-tal appartementen en met een 6 à 7 appartementen. Die appartementen beantwoorden klaarblijkelijk nu nog aan de vraag doch het is de vraag of dit allemaal niet van het goede teveel wordt. Het is nog moeilijk aanvaardbaar dat dit nog allemaal ongebreideld kan daar het toch het plattelandskarakter van onze gemeente aantast. Een aangepast regelgevend kader in dit kader is dan ook eveneens broodnodig”.
 
Samenleving is meer milieubewust
 
Luc Deneyer merkt ook op dat de mensen thans veel meer milieubewuster zijn geworden dan voorheen. “De mensen zijn meer milieubewust gemaakt. De ecologische waarde heeft aan belang gewonnen omdat er ook meer gericht aan de latere generaties wordt gedacht. En ook de wetgever heeft, zeg maar, zijn dikke steen in dat proces bijdragen. Denken wij maar aan de Vlaremwetgeving. Het bekendmaken van een aanvraag Klasse I voor een hinderlijke inrichting leidt nu bij de omwonenden haast steeds tot het komen inkijken van het dossier, het opvragen van de plannen en het raadplegen van raadsmannen. De attitude is gewijzigd. Als gewezen eerste schepen bevoegd voor landbouw en als burgemeester bevoegd voor ruimtelijke ordening heb ik ook steeds deze zaken goed opgevolgd”.
 
Degelijk onderwijs
 
Ook het onderwijs is steeds een stokpaardje geweest voor Luc Deneyer: “Ons onderwijs telt momenteel een 400 à 450 leerlingen en verschaft werk aan een 40-tal leer- en ondersteunende werkkrachten. Wij komen van een grootschalige fusieoperatie met de scholen in Commijn, in Akrenbos, de vrije basisschool en de gemeentelijke basisschool nu tot één grote gemeentelijke basisschool. Het materieel decor waarbinnen het onderwijs zich thans afspeelt is bovendien enorm verbeterd. Daar waar in het verleden peuter-, kleuter- en lagere klassen zich nog in éénzelfde lokaal dienden op te houden is er nu plaats gemaakt voor aparte moderne klaslokalen met onder meer digitale lesborden en nog zoveel meer. Onze school heeft ook een goede reputatie weten op te bouwen. Door de taalfaciliteiten mochten er ook al vanaf de derde graad lessen Frans onderwezen worden. Dat maakte dat onze school nu nog steeds de helft van kinderen uit Bever en de andere helft van buiten Bever telt. Maar voor dit alles hebben wij dan ook steeds de nodige budgetten dienen te voorzien. En dat blijkt tot op heden een succes te zijn”.
 
Kennis verwerven en leren
 
Nu Luc Deneyer niet langer aan het hoofd van de gemeente zal staan blikt hij toch ook graag even verder in de politieke toekomst voor Bever: “Er komen nu een aantal jonge mandatarissen en jonge in politiek geïnteresseerde elementen aan. Allicht gaan zij in de nieuwe tijdsgeest hun politieke functies een andere invulling geven. Ik meen te weten dat zij alleszins bereid zijn hun oor te luisteren te leggen bij hun voorgangers en oudgedienden. Toch zullen ook zij een leerproces moeten doormaken en de nodige kennis verwerven. Zij zullen moeten bereid zijn om zich steeds aan de hand van vormingsdagen bij te scholen zeker in deze tijden waarin voortdurend veranderingen in het regelgevend kader opduiken. Zij zullen ook meer dan vroeger moeten rekenen op competente ambtenaren die ook wel hun visie hebben op de zaak. Het komt er derhalve op aan ook voor die zaken open te staan en niet per sé à priori de eigen visie te willen doordrukken. Wat mij betreft zal, net zoals in het verleden, mijn deur altijd voor iedereen openstaan. Maar bemoeizucht is geenszinsaan mij besteed.Als zij zo handelen maken zij een grote kans om te slagen. In het verleden hebben wij in de schoot van de ganse gemeenteraad overigens steeds een goede mix gehad van enerzijds mensen die goed waren op het terrein en anderzijds mensen die conceptueel sterk waren en rijk aan ideeën. Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad éénzelfde weg zal kunnen blijven bewandelen”.
 
Actief blijven               
 
Na zijn rijkgevulde en bijzonder verdienstelijke politieke carrière neemt Luc Deneyer zich toch nog voor actief te blijven in het financiële wereldje als gespecialiseerd medewerker van Pajot Partners in het domein van de successierechten en de aangiften van nalatenschappen. Hij hoopt verder ook meer tijd te kunnen besteden aan zijn gezin evenals aan zijn drie zonen en hun familie, zeker nu ook een vierde kleinkind in het voorjaar op komst is.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 03 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 apr 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 apr 2019

archief