BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 19 februari 2019

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 19 februari 2019

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 19 februari 2019 - © Deschuyffeleer
 
Dsc01216
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 19 februari 2019 - © Deschuyffeleer
 

Burgemeester Luc Deneyer nog steeds in functie

Om reden de nieuwe voorgedragen burgemeester Dirk Willem nog niet benoemd is, woonde ook uittredend doch noodgedwongen nog steeds zetelend burgemeester Luc Deneyer de gemeenteraad bij, weliswaar zonder stemrecht. Het was dan ook Dirk Willem die als voorzitter van de gemeenteraad en van de OCMW-raad de debatten leidde.

Huishoudelijk reglement
 
Zowel het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad als van de OCMW-raad werd door beide organen goedgekeurd door de meerderheid van Thuis in Bever-Chez nous à Biévène. Ook Sabine Vermassen en Ivo Reygaerts van Open voor de Mens stemden met de meerderheid mee. De twee overige Open voor de Mens raadsleden stemden tegen. Bij monde van raadslid Rudi Geuens hadden zij graag gezien dat het reglement ook de mogelijkheid zou openlaten zitting te houden in commissies. Maar daar konden voorzitter Dirk Willem en zijn meerderheid zich niet in vinden. De voorzitter verwees naar zijn eerdere belofte een open beleid te voeren en in die zin bereid te zijn de minderheid voorafgaandelijk te betrekken bij het voorbereiden van belangrijke dossiers, zoals Open voor de Mens trouwens eerder al had gevraagd.
 
Meerderheid en minderheid hadden elkaar wel voorafgaandelijk gevonden om het presentiegeld voortaan vast te stellen op 150 euro en jaarlijks te indexeren.
 
Op voorstel van raadslid Rudi Geuens ging de meerderheid ook in op het verzoek van de Open voor de Mens-fractie om principieel de decretale verplichting van minimum 10 zittingen per jaar te houden in het reglement op te nemen.
 
Vastgestelde data
 
De nieuwe bestuursploeg van voorzitter Dirk Willem ging ook in op het eerder aangehouden verzoek van de Open voor de Mens-fractie om de gemeente- en OCMW-raden te laten doorgaan op vooraf vastgelegde data. Dat gebaar werd dan ook bijzonder gewaardeerd door de verzoekende fractie bij monde van haar leider Henk Verhofstadt. De reeds zo vastgelegde data zijn 2 april, 14 mei en 25 juni.
 
Mandaten
 
Beide fracties hadden vooraf al afspraken gemaakt rond de invulling van de verschillende mandaten die door de raadsleden, zowel van het gemeenteraad als van de OCMW-raad, in de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen ingenomen te worden. Die aanstellingen leverden dan ook geen problemen op.
 
Benoeming burgemeester
 
Open voor de Mens-fractieleider Henk Verhofstadt toonde zich nieuwsgierig rond het uitblijven van de benoeming en de eedaflegging van de nieuw voorgedragen burgemeester Dirk Willem. Die en uittredend burgemeester Luc Deneyer lieten verstaan dat voor die benoeming een hele administratieve molen dient doorlopen te worden waarbij een reeks adviezen dienen ingewonnen te worden onder meer van de procureur-generaal bij het hof van beroep in Brussel. Dirk Willem gaf ook nog aan dat vanuit het gemeentebestuur al navraag was gedaan bij de bevoegde diensten maar dat die laten weten hebben dat zij zelf wel zouden contact genomen hebben.
 
Om de geruchtenmolen in het dorp de kop in te drukken had raadslid Rudi Geuens, die samen met Yvo Reygaerts eerder een klacht had ingediend tegen de verkiezingsuitslag bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, de nieuw voorgedragen burgemeester horen bevestigen dat het uitblijven van zijn benoeming niets te maken had met de ingediende klacht. Dirk Willem stelde daarbij dat de klacht wel het noodgedwongen verschuiven van de installatievergadering van de nieuwe raad van 3 naar 22 januari had teweeggebracht maar dat het aanslepen van zijn benoeming niets te maken heeft met dezelfde klacht die voluit afgehandeld is.
 
Onveiligheidsgevoel in het centrum
 
Een verzoek van Open voor de Mens-fractieleider Henk Dirk Verhofstadt over het klaarblijkelijk levend onveiligheidsgevoel onder de inwoners van het centrum ten gevolge van onder meer het aanhoudend vandalisme en de opzettelijke brandstichting rond en in B&B Rosario en de maatregelen die het gemeentebestuur daar al tegenover zou genomen hebben werd door de voorzitter om reden dat personen in de zaak betrokken zijn verwezen naar de besloten zitting.
 
Bevoegdheden in het bestuurscollege
 
De bekendmaking van de bevoegdheidsverdeling van het nieuw schepencollege is alsnog niet gebeurd. Op verzoek van raadslid Rudi Geuens naar het waarom deelde voorzitter Dirk Willem mede dat dit pas zal gebeuren als zijn benoeming als burgemeester zal afgerond zijn. Het is immers de bedoeling om dan vanuit het gemeentebestuur een folder uit te geven met de nieuwe samenstelling van de bestuursorganen zoals het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en de OCMW-raad, het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de Politieraad.
 
Nood- en interventieplannen
 
Een andere interventie van raadslid Rudi Geuens in de varia had betrekking op het bestaan en het accuraat zijn van de nodige nood- en interventieplannen in de gemeente. Na enige discussie werd hij door de voorzitter, mede op aangeven van zijn fractieleider Henk Verhofstadt, verzocht zijn vragen desbetreffende schriftelijk aan te kaarten tegen de eerstkomende gemeenteraad. Op verzoek van de voorzitter gaf burgemeester Luc Deneyer wel te kennen dat in het verleden de gemeentelijke veiligheidscel waarin de verschillende diensten vertegenwoordigd zijn steeds naar behoren heeft gefunctioneerd en dat er wel degelijk zowel rampenoefeningen als tafeloefeningen werden opgezet.
 
Lokale Adviescommisie
 
Een netbeheerder of een waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten moet in bepaalde gevallen in eerste instantie het advies vragen van de Lokale Adviescommissie van de gemeente. In die commissie is ook het OCMW, dat vooraf onder meer ook een sociaal onderzoek dient uit te voeren vertegenwoordigd. Het OCMW besliste schepen Maxime Vanholder aan te duiden als zijn vertegenwoordiger in die commissie.
 
Erfpacht Providentia
 
De meerderheidsfractie van Thuis in Bever – Chez nous à Biévène en de minderheidsfractie van Open voor de Mens verschillen duidelijk van mening nopens het bouwproject op Plaats 21-22-23-24. De meerderheid wil er de sociale bouwmaatschappij Providentia een 99-jarige erfpacht verlenen voor het bouwen van 8 sociale woongelegenheden met een jaarlijks canon of tegemoetkoming van 4000 euro, wat neerkomt op een totaal van om en bij de 400.000 euro. Open voor de Mens vindt de financiële voorwaarden te nadelig voor Bever en te voordelig voor Providentia, ook om reden na 99 jaar de gemeente mogelijks de gronden en huizen zou dienen terug te kopen. Open voor de Mens vindt dan ook dat de gekozen oplossing niet getuigt van behoorlijk bestuur. Het ziet mogelijks meer financieel heil onder meer in een eventuele verkoop met sociale inslag van de bouwgronden. De verkoopwaarde van die bouwgronden zou momenteel ingeschat worden op 300.000 euro.
 
Voorzitter Dirk Willem verdedigde het project en zei dat zijn fractie daarbij doordacht handelt en onder meer ook oog moet hebben voor het tijdig realiseren van het dwingend sociaal objectief.
 
De ontwerpakte van de erfpachtverlening aan Providentia werd dan ook meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 feb 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 17 aug 2019
Hugo Devillé | 11 aug 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2019
Marc Colpaert | 31 dec 2016

archief