BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 2 april 2019

BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 2 april 2019

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 2 april 2019 - © Deschuyffeleer
 

Jeugdregio Pajottenland

Gelet op het nut voor een kleine gemeente als Bever stemde de gemeenteraad in met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met de jeugdregio Pajottenland voor de periode 2019-2024. De jeugdregio is een intergemeentelijk overlegplatform tussen Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Elke jeugddienst wordt in dit overleg vertegenwoordigd door een ambtenaar. De intergemeentelijke preventieambtenaar maakt eveneens deel uit van dit overlegplatform.
 
Overleg en ervaringsuitwisseling, intergemeentelijke initiatieven, een gezamenlijk fuifbeleid, gezamenlijke alcohol-, tabaks- en drugspreventie, vormingen en infomomenten en het adviseren van de bestuurscolleges zijn de kerndoelstellingen van het platform.
 
Gecoro
 
Er wordt een poging ondernomen om in het kader van de nieuwe legislatuur een gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening op te richten. Bij gebrek aan kandidaten tijdens de afgelopen legislatuur beschikte Bever zelf niet over een dergelijke commissie en diende het een beroep te doen op de provinciale gevolmachtigde stedenbouwkundige ambtenaar om het adviespakket dat de commissie toekomt in te vullen.
 
De gemeenteraad neemt zich nu voor die commissie samen te stellen uit 7 leden waarvan minstens 2 deskundig in het domein. Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat er thans wel belangstelling van onder meer deskundigen zou bestaan om te zetelen in de commissie. De 5 overige plaatsen zouden worden ingenomen door vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen vanuit de milieu- en natuurverenigingen, de verenigingen van handelaars, de verenigingen van de landbouw en de verenigingen van de socio-culturele sector.
 
Evenementenzaal
 
Binnen de voorziene budgetenveloppe schrijft de raad een opdracht uit voor het aanbrengen van algemene funderingsplaten met onder- en bovenwapening voor de bouw van de nieuwe gemeentelijke evenementenzaal achter het gemeentehuis. Het bestek en de indicatieve kostenraming ten belope van 60.000€ exclusief btw kregen daartoe groen licht. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Op vragen van raadslid Ghislain Vandercapellen gaf burgemeester Dirk Willem aan dat een vrij grote groep aannemers in die zin zal worden aangeschreven en dat de controle op de uitvoering zal worden uitgeoefend door de aangestelde architect en ingenieur van het aangesteld studiebureau. Ook een veiligheidscoördinator is aangesteld. Volgens de burgemeester zal allicht enkel nog voor de ramen een opdracht dienen uitgeschreven te worden. Het merendeel van de overige werken zal dan ook door het gemeentepersoneel worden uitgevoerd.
 
Domein Akrenbos
 
Nu in het kader van de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Akrenbos Domein de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 28/08/2018 het gemeentelijk rooilijnenplan en het innemingsplan voor het domein definitief heeft vastgelegd dient de opmaak van de authentieke aktes voor de gratis grondafstand aan de gemeente door de eigenaars aan een notaris toevertrouwd. Daartoe wordt nu ook een opdracht uitgeschreven. De raming van de kosten bedraagt in totaal 67.385€ exclusief btw. Dat bedrag kan wel gerecupereerd worden door het innen van de planbatenheffing die het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan de eigenaars oplegde en waarvan het gemeentebestuur reeds om en bij de 60.000€ heeft ontvangen.
 
De minderheidsfractie Open voor de Mens ziet de zaken echter anders. Zoals in het verleden geven haar vertegenwoordigers aan dat het, net zoals bij een verkaveling, enkel de eigenaars van de bewuste percelen zijn die zouden moeten opdraaien voor die kosten en niet gezamenlijk alle inwoners van Bever. Bovendien is het volgens Open voor de Mens nog niet geweten hoeveel de onontbeerlijke werken van de nutsmaatschappijen en het aanleggen van de wegenis zullen kosten en wie uiteindelijk die kosten zal moeten dragen.
 
Als compromis zou Open voor de Mens zich wel kunnen gevonden hebben in het in mindering brengen van de geïnde planbatenheffing van de uiteindelijke kosten. Maar daar had de meerderheidsfractie van burgemeester Dirk Willem geen oren naar. Meerderheidsraadslid Françoise Herman, zelf een inwoonster van het domein, liet hierbij optekenen dat de vorige burgemeester nooit aan de bewoners beloofd heeft dat het hen niets zou kosten. Uiteindelijk werd de opdracht meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De burgemeester gaf daarbij aan dat de kwestie reeds aansleept van in 1963 en dat iedereen er nu, op basis van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, naar snakt komaf te maken met de illegale toestand uit het verleden. Zonder er echt een 'Bois de Strihoux' te willen van maken ziet hij voor het domein Akrenbos overigens nu ook een daadwerkelijke opwaardering zitten.
 
Bij het opnemen van het agendapunt wierp raadslid Ghislain Vandercapellen op of er bij de behandeling van dit punt geen belangenconflict zou kunnen rijzen uit hoofde van raadslid Françoise Herman. Burgemeester Dirk Willem gaf daarop aan dat zowel de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten als het Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur, die beide hieromtrent werden geraadpleegd, hierop alvast negatief hadden geantwoord om reden het zou gaan om een collectief belang en niet om een rechtstreeks en direct persoonlijk belang. Raadslid Françoise Herman kon dan ook de behandeling van dit agendapunt bijwonen en haar stem uitbrengen.
 
Klusjesdienst
 
De OCMW-raad besliste de kostprijs voor het gebruik van gemotoriseerd gereedschap door de klusjesdienst van het OCMW voortaan aan de begunstigden aan te rekenen aan 2€ per uur in stede van de vroegere 1€ om reden die prijshantering onder meer de kostprijs van de brandstof niet langer voldoende dekt.
 
Waslijst vragen vanuit Open voor de Mens
 
In het kader van de veiligheid bekommerde raadslid Rudi Geuens zich over het uitblijven van ANPR-camera's in de gemeente. Een tegenstrijdigheid in twee verschillende schrijvens vanuit het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts is hiertoe mede de aanleiding. De zaak dient verder uitgeklaard.
 
Rudi Geuens had ook graag vernomen welk politiereglement nu in feite van toepassing is in Bever. Op de website staat nog steeds het reglement van 2007 vermeld daar waar in 2017 een nieuw reglement werd goedgekeurd in de raad. Volgens de bestuursploeg is het nog wachten op de goedkeuring van het in feite uniform reglement voor de 6 gemeenten van de politiezone Pajottenland door de gemeente Galmaarden en zou derhalve het reglement van 2007 nog van kracht zijn.
 
Mede door een recent voorval rond dringende medische hulpverlening drong raadslid Ghislain Vandercapellen drong nogmaals aan op het zo vlug als mogelijk plaatsen van duidelijke straatnaambordjes. Burgemeester Dirk Willem gaf te verstaan dat er daartoe momenteel besprekingen aan de gang zijn met firma's. Hetzelfde raadslid suggereerde ook de belijning van de parkeerplaatsen achter de kerk in orde te brengen om er zo allicht meer parkeerplaatsen te kunnen creëren evenals de door de storm omgewaaide of verdraaide verkeersborden her en der in de gemeente terug in de juiste stand te brengen. Burgemeester Dirk Willem deelde mee er werk van te zullen laten van maken.
 
De strijdbijl begraven
 
Aan het slot van de zitting riep burgemeester Dirk Willem opnieuw ieder raadslid op de strijdbijl over de fractiegrenzen heen te begraven en allen samen te ijveren ten dienste van Bever en van zijn bevolking. Hij herhaalde zijn intentie van tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad om een nieuwe wind te laten waaien met onder meer het betrekken van ook Open voor de Mens bij belangrijke overlegvergaderingen.
 
In duidelijk te verstane termen liet hij evenwel verstaan niet gediend en zelfs bijzonder ‘geshockeerd’ te zijn met en door allerlei klachten, brieven en boodschappen die nopens zijn persoon en zijn familie aan hogere instanties worden toegestuurd of via sociale media worden verspreid. Daarbij verwees hij onder meer ook naar twee anonieme klachten in verband met het landbouwbedrijf dat hij uitbaat.
 
Hij drong dan ook individueel bij de raadsleden van de fractie van Open voor de Mens er op aan met die praktijken te stoppen. Anders zou hij zich verplicht zien zijn voorgenomen open beleid te herzien.
 
De raadsleden van Open voor de Mens pleitten in een reactie eveneens voor het verder zetten van een open beleid en dit ten bate van de ganse Beverse bevolking. Zij lieten daarbij verstaan dat de anonieme klachten niet van hen uitgaan. Ook gaven zij mee zich te willen baseren op feiten en niet zozeer op insinuaties of 'radio trottoir'. Rudi Geuens, het duidelijk door burgemeester Dirk Willem geviseerde raadslid, liet wel verstaan dat een dergelijke discussie eerder thuishoorde in een besloten zitting dan in een openbare zitting. Hij blijkt in zijn maag te zitten met aanbevelingen van de burgemeester aan personen om niet voor zijn bedrijf of voor zijn instelling, waarvan hij de zaakvoerder is, te gaan werken.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 apr 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 02 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 02 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 02 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 sep 2019

archief