BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 14 mei 2019

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 14 mei 2019

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en OCMW-raad van 14 mei 2019 - © Deschuyffeleer
 
Dsc07054
Elsemieke Detroy, de coördinator van Toerisme Pajottenland & Zennevallei Gaf uitleg - © Deschuyffeleer
 
Dsc07045
Toerisme Pajottenland & Zennevallei - Elsemieke Detroy, de coördinator van Toerisme Pajottenland & Zennevallei Gaf uitleg - © Deschuyffeleer
 

Jaarrekeningen

Meerderheid tegen minderheid keurden zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad de jaarrekeningen van het afgelopen jaar goed. Financieel directeur Elisabeth de Crombrugghe lichtte de rekeningen toe. Die vallen overigens gunstiger uit dan budgettair gepland. Open voor de Mens bij monde van raadslid Ghislain Vandercapellen motiveerde de neen-stemmen van zijn fractie door te stellen dat beide vastgestelde rekeningen evenwel “het resultaat zijn van een beleid dat zij niet steunen”.
 
Voor het gemeentebestuur werd de exploitatierekening vastgesteld op +509.110 euro, de investeringsrekening op -318.072 euro en de liquiditeitenrekening op +1.096.705 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt zo +248.022 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat komt dan ook te liggen op 1.487.000 euro, wat voor de financiële directeur dan ook “een heel mooi cijfer is voor een kleine gemeente als Bever”. Grosso modo kunnen de cijfers in de exploitatieuitgaven opgedeeld worden in 44% loonkosten, 26% werkingskosten en eveneens haast 26% in de subsidies aan externe diensten zoals politie, brandweer en OCMW.
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen, de taakhouder financiën in de schoot van Open voor de Mens, stelde vast dat de financiële toestand van de gemeente in vergelijking met die van 2014 merkelijk verbeterd is met ook een daling van de openbare schuld met 1.085.000 euro. “Toch vloeit die verbetering niet zozeer voort uit inspanningen van het bestuur, maar valt zij eerder te verklaren door inspanningen die van de burgers werden gevraagd”, stelde hij. Hij verwees daarbij naar de verschillende belastingverhogingen zoals de aanvullende personenbelasting die steeg van 7,5 naar 8%, de opcentiemen die werden opgetrokken van 1600 naar 1700, de belasting op de tweede verblijven (van 600 naar 990 euro) en de belasting op de gele huisvuilzakken (van 2 naar 2,5 euro). Aan de kant van de investeringen gaf hij dan weer wel mee dat de subsidies van het Plattelandsfonds blijkbaar degelijk worden gebruikt.
 
Voor het OCMW werd de exploitatierekening vastgesteld op +509.110 euro, de investeringsrekening op -5.249 euro en de liquiditeitenrekening op +439.124 euro. De autofinancieringsmarge komt zo dan ook te liggen op +83.766 euro. In de uitgaven van de exploitatie wordt 80% besteed aan lonen, 11% aan werkingskosten en 6,5% aan specifieke OCMW-kosten zoals leeflonen.
 
Ook hier kwam er een reactie los van raadslid Ghislain Vandercapellen. Hij stelde dat de jaarlijkse bijdrage van het gemeentebestuur aan het OCMW ten belope van 350.000 euro niet is afgebouwd geweest daar waar   dit wel werd voorgespiegeld bij het aantreden van de bestuursploeg in de afgelopen legislatuur. Ook drukte de fractie van Open voor de Mens de wens uit te willen weten welk beleid het OCMW zich voorneemt te voeren naar de terugvordering van de verblijfskosten van ouderen van dagen in rusthuizen door de onderhoudsplichtigen.
 
Deontologische code
 
De raadsleden konden zich unaniem vinden in de nieuwe deontologische code voor lokale mandatarissen. Die code is nu gebaseerd op het ontwerp van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en vertoont een enigszins meer dwingend karakter tegenover de code die gold in de voorbije legislatuur.
 
Feestzaal
 
Aangezien in het recent verspreid gemeentelijk infoblad gewag wordt gemaakt van het beschikbaar zijn van de nieuwe feestzaal vanaf oktober wenste de fractie van Open van de Mens te weten of dat ook werkelijk zo zal zijn. De fractie gaf aan dat er immers nog een klacht loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De feestzaal al in oktober kunnen beschikbaar stellen laat wel veronderstellen dat het gemeentebestuur toch al met de werken zou willen starten nog voor er over die klacht een uitspraak zou zijn.
 
Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat de zaken niet voor de hand liggen en dat het bestuur niet kan waarborgen dat tegen oktober de zaal ook volledig functioneel zou kunnen zijn. Alles wordt wel in gereedheid gebracht maar af en toe doemen wel ergens tegenslagen op. Zo diende er zich bij de aanbesteding van de betonnen funderingswerkzaamheden geen enkele aannemer aan voor het uitvoeren van de werken. Een tweede aanbesteding loopt dan ook. Verder komen er ook nog andere onontbeerlijk werkzaamheden bij de zaak kijken zoals het plaatsen van regenwaterputten, septische putten en het wegvoeren van de uitgegraven aarde. Het is nu dan ook wachten op de offertes van de recent aangesproken aannemers. En aangezien het gaat om de bouw van de definitieve feestzaal dient er ook alleszins ook zeer degelijk werk afgeleverd te worden.
 
School Akrenbos
 
Raadslid Sabine Vermassen van Open voor de Mens vroeg om ook haar fractie te betrekken bij de plannen voor de schoolgebouwen op Akrenbos. Burgemeester Dirk Willem gaf te verstaan dat zulks ook het geval zal zijn zoals trouwens beloofd werd bij de start van de nieuwe legislatuur voor alle belangrijke naar de toekomst gerichte dossiers. Er zijn momenteel enkel nog maar verkennende gesprekken gevoerd onder meer met de schooldirectie. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad achtte burgemeester Dirk Willem het evenwel opportuun de besprekingen verder te zetten in besloten zitting.
 
Dauwwandeling
 
Raadslid Henk Verhofstadt, fractieleider van Open voor de Mens, betreurde dat in het verslag van de dauwwandeling op zondag 14 april in het gemeentelijk infoblad Werner Godfroid als gids niet werd vermeld. “Er wordt enkel aangegeven dat de wandeling plaatsvond onder de leiding van een ervaren gids. De verdienste van Werner Godfroid voor Bever in het algemeen valt nochtans niet te ontkennen”, luidde het.  
 
Politieverordening
 
Burgemeester Dirk Willem wist de raadsleden ook mee te geven dat de nieuwe en voor de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland uniforme algemene gemeentelijke politieverordening, in de volksmond doorgaans het politiereglement geheten, wel al van kracht is in Bever. Het feit dat buurgemeente Galmaarden als enige gemeente in de politiezone het licht op groen heeft gezet voor die uniforme politieverordening doet geenszins afbreuk aan het van kracht zijn van die verordening in Bever. Het was trouwens al in de gemeenteraad van 21 maart 2017 dat de Beverse gemeenteraad die uniforme politieverordening, overigens nog steeds een gemeentelijke bevoegdheid, goedkeurde.
 
Streekwerking  
 
De raad hoorde bij aanvang ook een uiteenzetting door Elsemieke Detroy, de coördinator van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. Die dienst is één van de vier organisaties die actief zijn rond streekwerking.      
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 24 nov 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 18 nov 2019
Marc Colpaert | 31 dec 2016

archief