BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de RVMW-raad van 25 juni

C21

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de RVMW-raad van 25 juni

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de RVMW-raad van 25 juni - © Deschuyffeleer
 
Dsc09708_1
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de RVMW-raad van 25 juni - Stand van zaken nieuwe feestzaal - © Deschuyffeleer
 

Data gemeenteraden

Zoals in het verleden herhaalde malen gevraagd door de fractieleden van Open voor de Mens om te komen tot op voorhand vastgelegde data voor de zittingen van de gemeenteraad en nu ook die voor de gebruikelijke aansluitende raad voor maatschappelijk welzijn, werden nu voor het tweede semester de data voorbehouden van dinsdagen 3 september, 1 oktober, 5 november en 17 december. Enkel in gevallen van heirkracht of mits grondige motivering kan van de vastgestelde data afgeweken worden. 

Leerlingenbeperking
 
De raad stemde unaniem in met het optrekken van het aantal kleuters per leerjaar van 44 naar 46 in de gemeentelijke basisschool Ak'Cent en dit op basis van een verslag van de schoolraad. Aanvankelijk schoof die schoolraad het aantal van 48 naar voren maar na overleg kon die zich ook vinden in 46. De aangepaste regeling treedt in voege vanaf 1 september 2020. Het aantal kinderen blijft voor de basisklassen beperkt tot 50 per leerjaar.
 
Adviesraden
 
De bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem werkt volop aan het samenstellen van de nieuwe adviesraden. Daartoe werden er al oproepen gericht tot kandidaten. Daar die adviesraden evenwel bij hun samenstelling ook rekening dienen te houden met het genderprincipe ontbreken in enkele raden nog een zeker aantal leden. Schepen Cindy Durieux kon zo meedelen dat ondanks oproepen, ook via sociale media, er nog jongens nodig zijn voor de jeugdraad. De sport- en de cultuurraad voldoen momenteel aan de vereisten. Maar voor de gezondheidsraad wordt er nog uitgekeken naar een vrouw, voor de seniorenraad naar een man, voor de GECORO naar een vrouw en voor de milieuraad naar nog enkele vrouwen.
 
Er werd verder afgesproken dat de voorlopige lijsten aan de gemeenteraadsleden zullen worden meegedeeld met de bedoeling te trachten de nodige kandidaten alsnog aan te trekken. Als deadline voor het indienen van de kandidaturen werd 1 januari 2020 vooropgesteld.
 
In afwachting van het aantreden van de nieuw samengestelde adviesraden werd het mandaat van de huidige raden verlengd tot de datum dat de nieuwe raden zullen in plaats gesteld worden. 
 
Kerkfabrieken
 
Zowel de kerkfabriek van St-Martinus in het centrum als die van St-Géreon in Akrenbos legden hun jaarrekening 2018 voor advies voor aan de gemeenteraad. De raadsleden van Open voor de Mens hadden wel een reeks bedenkingen en vragen daarbij en verleenden geen gunstig advies. Zo had raadslid Ghislain Vandercapellen naast de resultatenrekening ook graag de vermogenstabellen aan roerende en onroerende goederen zoals gronden bekomen. Hij polste ook naar een stand van zaken nopens het kerkenbeleidsplan waarrond er al overleg zou plaatsgevonden hebben tussen het centraal gemeentelijk kerkbestuur en het schepencollege. Raadslid Sabine Vermassen van haar kant had bedenkingen bij de betrouwbaarheid van bepaalde cijfersgegevens zoals het op voorhand in de begroting inschrijven van het bedrag dat aan stoelgeld (57,01€) zal worden opgehaald en dat dan ook exact overeenstemt met het in de rekening ingeschreven bedrag dat effectief werd opgehaald. 
 
Burgemeester Dirk Willem wist aan te geven dat inzake de bestemmingen en/of de herbestemmingen van de kerken het aartsbisdom thans aan zet is. Het gemeentebestuur dient dan ook de beslissingen van dat orgaan af te wachten alvorens iets te kunnen ondernemen.
 
Burgemeester Dirk Willem zegde ook toe dat alle vragen en bedenkingen van de raadsleden van Open voor de Mens aan de voorzitters van de twee kerkfabrieken zullen worden overgemaakt. De antwoorden zullen vervolgens aan de raadsleden worden nagezonden.
 
Brandweerkosten
 
Op aangeven van de provinciegouverneur verleende de raad unaniem een gunstig advies met betrekking tot de eindafrekening van de brandweerkosten voor 2015. Bever dient daarbij als beschermde gemeente, in de huidige omstandigheden, een bedrag van 29.603€ op te hoesten. Die eindafrekening maakte vanuit bepaalde gemeenten het voorwerp uit van allerlei procedures. De mogelijkheid bestaat dat sommige gemeenten alsnog nieuwe procedures opstarten tegen de algemene regeling.
 
Inname openbaar domein
 
Er komt een aanpassing van de bedragen voor het innemen van openbaar domein. Waar sinds vorig jaar er maar twee bedragen mogelijk waren komt er nu een derde mogelijkheid bij. Indien de ingenomen ruimte minder dan 10 m² bedraagt dient er nog slechts 40€ per maand te worden betaald daar waar dit voordien nog 75€ per maand bedroeg. Ingenomen ruimte tussen de 10 en de 20 m² kost nu 75€ per maand en indien de ingenomen ruimte tussen de 20 en de 40 m² bedraagt komt de kost te liggen op 150€ per maand.
 
Huis van het Kind
 
De raad toonde zich bereid de nieuwe legislatuur verder in zee te gaan met Huis van het Kind Pajottenland en keurde daartoe dan ook, ter herbevestiging, een engagementsverklaring goed. Huis van het Kind Pajottenland is een samenwerkingsverband van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen evenals van organisaties die in het Pajottenland preventieve gezinsondersteuning aanbieden. Het samenwerkingsverband richt zich hierbij op kinderen en jongeren van 9 maanden tot 24 jaar. 
 
Verkaveling Calvaire
 
Om aan de voorwaarden van de nieuwe verkaveling Calvaire in 18 loten van ééngezinswoningen te voldoen verklaarde de raad zich akkoord met de gratis grondafstand aan de gemeente en aan Riobra voor de overname van de opgelegde nutsvoorzieningen en de wegenis. De raad machtigde dan ook de burgemeester en de algemene directeur de notariële akte te ondertekenen.
 
Verkeersregeling in Broeck
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen had graag vernomen wanneer er een definitieve verkeersregeling zit aan te komen in Broeck. Momenteel zijn daar tijdelijke maatregelen van kracht om het doorgaand verkeer te ontmoedigen maar vooral tijdens de spitsuren blijft het daar bijzonder druk.
 
Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat de bewoners tevreden blijken te zijn met de huidige maatregelen. De politie werd verzocht om er meer controles uit te voeren doch die blijken niet zo evident te zijn om reden iedere bestuurder wel een alibi in petto heeft om toch in Broeck te moeten zijn. Er wordt wel gedacht om de jerseyblokken te vervangen door paaltjes of houten bloembakken. Ghislain Vandercapellen vroeg om in voorkomend geval er over te waken dat die nieuwe straatgarnituur, tijdelijk indien nodig, zou kunnen weggenomen.
 
Jobstudenten
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen peilde ook naar de procedure voor het aantrekken van jobstudenten. Volgens burgemeester Dirk Willem wordt er daartoe geen algemene oproep gedaan. Een voldoend aantal kandidaten meldt zich in het voorjaar steeds spontaan aan voor de dienst openbare werken, de groendienst en de poetsdienst. Kinderopvang 't Sterretje doet wel steeds een algemene oproep.
 
Sportbeleidsplan
 
Een stand van zaken rond de opmaak van een sportbeleidsplan was dan weer een zorgenkind voor fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens. Hij kwam daarbij terug op zijn eerdere vraag over de steun die vanuit het gemeentebestuur aan de verenigingen en de sportclubs wordt verleend. Burgemeester Dirk Willem wist daaromtrent aan te geven dat eerste schepen Kristof Cattie en schepen Maxime Vanholder samen met de financiële directeur en in overleg met de verenigingen en de clubs tot een reglement zouden kunnen komen.
 
Muziekschool
 
Doordat er in Sint-Pieters-Kapelle geen geschikte lokalen meer zijn om de lessen van het eerste leerjaar notenleer van de Hernse afdeling van de Gooikse academie Muziek, Woord en Dans te laten doorgaan werd het gemeentebestuur van Bever aangezocht een klaslokaal in de gemeentelijke school in het centrum te mogen gebruiken. In eerste instantie kon vanuit het gemeentebestuur in overleg met de schooldirectie, mede door de noodzaak een piano in het lokaal ter beschikking te hebben, geen gunstig gevolg voorbehouden worden aan het verzoek.
 
Henk Verhofstadt vond dat bijzonder jammer. Burgemeester Dirk Willem verzekerde hem wel dat de gesprekken nog lopen om tot een oplossing te komen.
 
Meidoornhaag
 
Henk Verhofstadt wilde ook teweten komen of het gemeentebestuur al een beslissing had genomen nopens het al dan niet verdwijnen van een meidoornhaag voor een verkaveling in Romont. Hieromtrent was er op de sociale media flink wat commotie ontstaan.
 
Burgemeester Dirk Willem wist mee te delen dat het gaat om een privé-verkaveling en dat een beslissing hieromtrent vanuit de provinciale bestendige deputatie wordt verwacht tegen 8 augustus. Er werd één bezwaar ingediend.
 
Zeecontainer
 
Om de omgeving te verfraaien met het oog op het inplanten van de nieuwe feestzaal deelde burgemeester Dirk Willem mee dat in overleg met de voetbalclub een bouwvallig gebouw aan de achterkant van de kantine werd afgebroken en vervangen door een zeecontainer. Die moet de club nu toelaten daar haar materiaal in onder te brengen.
 
Nieuwe feestzaal
 
Raadslid Yvo Reygaerts vroeg naar een stand van zaken rond de bouw van de nieuwe feestzaal. Burgemeester Dirk Willem hing de raadsleden daarbij een beeld op van de problemen met de offertes voor de funderingen en voor de opvang- en afvoerputten. De nodige materialen daartoe zijn eerstdaags aan levering toe. Er dienen wel nog offertes gevraagd voor het leveren van beton.
 
Raadslid Rudi Geuens dan weer wilde weten of ook de kost van het ingezet eigen personeel mee in de eerder geschatte kostprijs van 500.000€ inbegrepen is. Burgemeester Dirk Willem repliceerde daarop dat de offerte van Haviland, die overigens niet werd aangenomen, indertijd een kostprijs inhield van 1,6 miljoen euro. Door het inzetten van eigen personeel, dat overigens nog grotendeels wordt bekostigd met allerlei subsidies, komt zo een bedrag van 1,1 miljoen euro vrij. “Gemakkelijkheidshalve afgerond naar 1,2 miljoen voor 6 werkmannen betekent dat over de duur van een jaar een baten van 20.000€ per werkman wordt gerealiseerd, die dan mee kan aangewend worden voor het opbouwen van de feestzaal”, becijferde de burgemeester.
 
Als fractieleider van Open voor de Mens kon Henk Verhofstadt zich geenszins verzoenen met die gedachte en eiste hij dan ook dat de kostprijs voor het inzetten van de gemeentewerkmannen mettertijd mee zou opgenomen worden in de totale kostprijs.
 
Thuisopvang zieke kinderen
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn ((RVMW) van zijn kant stemde in met een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met 3WPlus Kinderopvang voor de thuisopvang van zieke kinderen. De geïndexeerde overheadkost werd thans bepaald op 0,0983€ per inwoner en per jaar.
 
Om reden van administratieve tekortkomingen in het verslag van de vorige zitting en de ontwerpnotulen stemden vier van de vijf raadsleden van Open voor de Mens principieel tegen.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief