BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en RVMW-raad van 3 september

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en RVMW-raad van 3 september

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en RVMW-raad van 3 september - © Deschuyffeleer
 

Basisschool Ak'Cent

De gemeenteraad hechtte zijn goedkeuring aan een reeks aanpassingen aan het schoolreglement en aan de afsprakennota voor de gemeentelijke basisschool Ak'Cent, die deel uitmaakt van de scholengroep Zuidwest-Pajottenland.
 
De aanpassingen in het reglement hebben betrekking op onder meer de maximumbijdrage per schooljaar voor de leerlingen in het lager onderwijs. Die wordt opgetrokken van 85 naar 90€. De bijdrage voor de kleuters blijft behouden op 45€. Ook de maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteiten extra-muros stijgt van 435 naar 440€. Ook de bepalingen van de nieuwe schooltoeslag werden opgenomen evenals het beleidsplan en het -contact met het CLB Halle inzake leerlingenbegeleiding. Verder zijn er ook nog aanpassingen aan de regelgeving inzake het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, aan het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs en aan de bescherming van de leerlingengegevens.
 
In de afsprakennota dan weer wordt onder meer het eerder besluit van de gemeenteraad bevestigd dat de capaciteit van het niveau kleuteronderwijs vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt opgetrokken van 44 naar 46, verdeeld over twee klassen van ieder 23 kleuters. Verder wordt de prijs voor een warm middagmaal opgetrokken van 3,50€ naar 4€ om de prijsverhoging door de traiteur en de inzet van het schoolpersoneel in te dekken. Voor dit laatste werd een bijkomend punt op de zittingsagenda toegevoegd, waarin alle aanwezige raadsleden zich konden vinden.
 
Raadslid Sabine Vermassen wees er op dat de geleding van de ouders in de schoolraad ook de echtgenote van de toekomstige burgemeester Kristof Cattie bevat en dat, ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van dat orgaan, haar aanwezigheid in die schoolraad toch best niet aangewezen lijkt. In een reactie gaf Kristof Cattie aan ten gepaste tijde hiertoe de nodige maatregelen te zullen treffen.
 
De raad stemde ook nog in met de conceptnota 'Beleid op leerlingenbegeleiding van het schoolwerkplan' voor de school.
 
Raadslid Rudi Geuens liet zowel bij het schoolreglement als bij de afsprakennota als bij het beleid op leerlingenbegeleiding van het schoolwerkplan een onthouding optekenen.       
 
Opgewekt Pajottenland 1.1
 
Het voor de gemeenteraad van 25 juni 2019 verdaagde agendapunt rond de goedkeuring van het ambitiekader 'Opgewekt Pajottenland 1.0' kreeg nu wel groen licht van de raadsleden zij het weliswaar in een enigszins gewijzigde versie en deze keer onder de noemer ambitiekader 'Opgewekt Pajottenland 1.1'. De bestuursploeg van Bever had de oorspronkelijke versie met betrekking tot de energieneutraliteit en de klimaatbestendigheid tegen 2040 klaarblijkelijk te ambitieus en moeilijk te realiseren bevonden.
 
Eerste schepen Kristof Cattie gaf aan dat het ambitiekader 'Opgewekt Pajottenland' een landschapsstudie inhoudt die vanuit de provincie wordt aangestuurd en waarbij meerdere partners betrokken zijn. De studie zoekt in het Pajottenland naar mogelijkheden voor hernieuwbare energie zonder daarbij het typisch Pajots landschap te moeten aantasten.
 
Het agendapunt werd unaniem goedgekeurd.  
 
Haviland
 
Zowel de gemeenteraad als de raad voor Maatschappelijk Welzijn stemden unaniem in met het blijven deel uitmaken en het verlengen van de bestaansduur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland. Die bestaansduur wordt nu vanaf 10 november 2019 verlengd met 16 jaar. “Als kleine gemeente heeft Bever nood aan de mogelijkheden die dergelijke vormen van intergemeentelijke samenwerking aanbieden”, gaf burgemeester Dirk Willem aan. “Haviland heeft doorgaans de deskundigheid in huis die wij niet hebben. Denken wij daarbij maar aan de nieuwbouw voor de school in Akrenbos en aan de gemeenschappelijke overheidsopdrachten voor wegeniswerken”.
 
Zwerfvuilteam
 
Het pas opgericht zwerfvuilteam door toedoen van Karin De Bosscher en Ginette Vander Ginst organiseert op zaterdag 21 september om 14 u zijn eerste grote schoonmaakactie van de Beverse straten. Burgemeester Dirk Willem gaf mee dat het gemeentebestuur steun verleent aan de actie door onder meer materiaal ter beschikking te stellen en ook door het ingezamelde zwerfvuil op te halen.
 
Zebrapaden
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen verheugde zich in het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van het kerkhof. Tezelfdertijd echter rakelde hij echter opnieuw het volgens hem noodzakelijk bijkomend aanbrengen van zebrapaden aan het kruispunt aan café Klein Bever op en dit mede door de bouw van de nieuwe appartementsgebouwen in die omgeving. Burgemeester Dirk Willem zegde toe het aanbrengen van bijkomende zebrapaden aan dat kruispunt te berde te brengen bij het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer.
 
Schepencollege
 
De fractie Open voor de Mens bij monde van raadslid Ghislain Vandercapellen en raadslid Sabine Vermassen blijft aandringen om de notulen van het schepencollege zeker binnen de decretaal gestelde termijnen en liefst zo vlug als mogelijk na de goedkeuring te ontvangen ten einde de beslissingen van het college beter te kunnen opvolgen. Algemeen directeur Ann Sevenoo weet het bijwijlen laattijdige overmaken van de notulen aan onder meer het ontbreken aan een notulenbeheerprogramma.
 
Sociale woongelegenheid
 
Als voorzitter van de raad van Maatschappelijk Welzijn gaf burgemeester Dirk Willem mee dat de gemeentelijke wachtlijst voor sociale woongelegenheid nog slechts één gezin telt.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020

archief