BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de RVMW-raad van 1 oktober

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de RVMW-raad van 1 oktober

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de RVMW-raad van 1 oktober - © Deschuyffeleer
 

Capaciteitsverhoging school

Nadat de gemeenteraad eerder al de deuren had opengezet voor het optrekken van het maximum aantal toegelaten kleuters per leerjaar in de gemeentelijke basisschool van 44 naar 46 vanaf het schooljaar 2020/2021 mag die verhoging nu al toegepast worden vanaf het huidig schooljaar.
 
De kleuterklassen met geboortejaar 2015 en 2017 blijken immers al volzet te zijn. Doordat er zo een aantal kleuters op de wachtlijst dienden gezet te worden stelde de schooldirectrice voor om de capaciteitsverhoging nu al met onmiddellijke ingang te mogen toepassen. Iets waar alle aanwezige raadsleden zich konden in vinden.
 
School Akrenbos
 
Voor het realiseren van het bouwproject voor de school Akrenbos 133bis verleent Bever een 'in-house' opdracht aan de vereniging voor intergemeentelijke samenwerking Haviland. Daarbij zal Haviland dan instaan voor de studie en de bouwopvolging van het project, het ontwerp en de verwezenlijking van de veiligheidscoördinatie evenals voor de verslaggeving over de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB).In dezelfde zin werden ook de voorwaarden voorzien in de overeenkomst 'projectregie' goedgekeurd.
 
Open voor de Mens-raadslid Ghislain Vandercapellen gaf voor zijn fractie aan positief tegenover het project voor betere schoolgebouwen te staan maar betreurde dat van eerdere uitbreidingsmogelijkheden van de vestiging in het centrum geen gebruik is gemaakt geworden. Het samenbrengen van alle vestigingen in het centrum zou volgens het raadslid alles veel rationeler en eenvoudiger gemaakt hebben of maken én voor de ouders én voor de kinderen én voor de leerkrachten én voor de directie. In zijn repliek wees burgemeester Dirk Willem onder meer op de nog grotere verkeersoverlast die het samenbrengen van de vestigingen in het centrum zou teweegbrengen van het begin en het einde van de schooltijd. Ook betwijfelde hij of de aankoop van aan de school aanpalende eigendommen in het centrum gunstiger zou uitvallen dan de nu voorziene aankoop van bouwgronden naast het schoolgebouw Akrenbos 133.
 
De kostprijs voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen wordt grosso modo geraamd op 1,3 miljoen euro. Er zou wel mogen gerekend worden op om en bij de 70% subsidies vanuit AGION. Dirk Willem gaf aan dat er nu nog een overeenkomst dient gevonden te worden met de grondeigenaar om de nodige gronden te kunnen aankopen over een breedte van ongeveer 30 m aan de straatzijde. Verder dient er allicht ook nog meer parkeergelegenheid in de omgeving voorzien te worden.
 
Omdat de Open voor de Mens-fractie wel openstaat voor het realiseren van betere schoolgebouwen en klaslokalen doch vasthoudt aan haar streefbeeld om alle vestigingen in het centrum te centraliseren gaf fractieleider Henk Verhofstadt aan dat zijn fractie zich bij de stemming zou onthouden.
 
Betalende tussenkomsten politie
 
De belasting op zekere tussenkomsten van de politie, die de werklast voor de politiemensen onnodig verhogen, wordt opnieuw verlengd voor een periode van drie jaar en dat vanaf Nieuwjaar 2020. De tussenkomsten die belast blijven zijn het nodeloos alarmeren van de politie door middel van inbraakalarminstallaties, het vervoer van dronken of zich in een soortgelijke toestand bevindende personen, het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen en van door hun gedrag voor overlast zorgende personen en het ophalen van ronddolende dieren op de openbare weg of op het openbaar domein. Bijkomend wordt nu ook wel het vervoer van overlast berokkenende minderjarigen die door hun gedrag gezocht/opgehaald en/of teruggebracht dienen te worden naar hun verblijfplaats belast.
 
De belasting is vastgesteld op 150€ met dien verstande evenwel dat de belasting enkel verschuldigd zal zijn vanaf de tweede tussenkomst binnen de twaalf maanden voor gelijkaardige feiten.
 
Informatieveiligheidsbeleid
 
In het kader van de privacybescherming keurden zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn op aangeven van hun functionaris voor de gegevensbescherming de ge-update versie van hun informatieveiligheidsbeleid en hun beleid voor wachtwoorden en logisch toegangsbeheer goed.
 
Overlegorgaan 3Wplus
 
Omwille van de voorgenomen overgang van de huidige 3Wplus-structuur onder de vorm van een aantal vzw's naar een dienstverlenende vereniging met als baseline 'Wonen, Werken en Welzijn in Halle-Vilvoorde' en om zo de huidige werking van de groep 3Wplus te kunnen verderzetten binnen de beleidsdomeinen werk, welzijn, wonen, energie en klimaat, kinderopvang en sociale economie stemde de gemeenteraad in met de oprichting van een overlegorgaan in de schoot van de nieuwe dienstverlenende vereniging 3Wplus. Om voor Bever te zetelen in dat overlegorgaan werd schepen Maxime Vanholder als effectieve vertegenwoordiger en eerste schepen Kristof Cattie als plaatsvervangende vertegenwoordiger aangeduid.
 
Door de omvorming van de vzw-structuur naar een dienstverlenende vereniging zou 3Wplus voortaan eveneens kunnen ingepast worden binnen het decreet Lokaal Bestuur en de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 
Woonwinkel Pajottenland
 
De aanwezige raadsleden, ook raadslid Rudy Geuens, stemden deze keer unaniem in met het bestendigen van de deelname van Bever aan de interlokale vereniging 'Woonwinkel Pajottenland' en de goedkeuring van het subsidiedossier 2020-2025. Zij namen ook kennis van de verwachte subsidies vanuit de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant.
 
Om louter procedurele redenen had raadslid Rudy Geuens het toenmalig besluit, waarbij hij zich toen meende te moeten onthouden, aangevochten bij de diensten van de provinciegouverneur. Die besliste daarop het besluit te moeten vernietigen. Derhalve diende het besluit nu opnieuw ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
 
Varia
 
Gewoontegetrouw vuurde raadslid Rudy Geunens ook deze keer een batterij vragen en bemerkingen af op de bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem. Zo drong hij onder meer aan op het opstellen van een huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen en op het in extenso bijhouden van een register van alle inkomende en uitgaande correspondentie. Burgemeester Dirk Willem en algemeen directeur Ann Sevenoo zien dit laatste evenwel anders gezien de werklast die er aan verbonden zou zijn. Zij zien het eerder beperkt tot de essentiële en haalbare zaken. Rudy Geuens gaf aan de zaak nu te willen voorleggen aan het Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur.   
 
Verder wierp hij ook de al dan niet noodzaak van een aanvullend politiereglement voor het zebrapad op de gewestweg ter hoogte van het kerkhof op. Ook het bestaan van al dan niet noodplannen voor de drie schoolvestigingen evenals de stand van zaken met betrekking tot de gratis grondafstand voor de ruimtelijke regularisatie van het domein Akrenbos weerhielden zijn aandacht. Voor dit laatste liet burgemeester Dirk Willem weten dat er momenteel een overheidsopdracht loopt voor notarissen om de verschillende aktes te verlijden.
 
Ten slotte gaf hij ook aan te willen weten in hoeveel administratief/gerechtelijke procedures het gemeentebestuur thans betrokken is en hoeveel kost hiermee voor de gemeente gemoeid is. Er werd hem toegezegd dat die lijst hem zal worden overgemaakt met evenwel nu al de bemerking dat de kostprijs doorgaans gedekt wordt door de verzekeringen die het gemeentebestuur heeft aangegaan.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief