BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 januari

BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 januari

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 januari - © Deschuyffeleer
 
Dsc04125
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 januari - © Deschuyffeleer
 
Dsc04116
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 januari - Philippe Annys - © Deschuyffeleer
 
Bevolkingsbevraging
 
Philippe Annys, de waarnemend korpschef van de politie Pajottenland, lichtte ten behoeve van de raadsleden de resultaten van de bevolkingsbevraging anno 2018 voor Bever toe. Het korps nam toen deel aan een grootschalige en wetenschappelijk verantwoorde bevolkingsbevraging die werd georganiseerd en begeleid door de provincie Vlaams-Brabant.
 
De bevraging peilde naar de verwachtingen van de inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen naar de politie toe en diende vooral mee voor het uitwerken van een zonaal beleid dat zo goed als mogelijk dient in te spelen op de behoeften van de bevolking. Ook werden de resultaten aangewend voor het mee voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.
 
Eind 2018 werd aan een zorgvuldig samengestelde selectie van een paar duizend inwoners verspreid over de zes gemeenten van de politiezone de enquête toegestuurd. In zijn toelichting gaf de korpschef eerst een kleine intro om de geselecteerden te situeren in het algemeen kader van de bevraging. Verder werd cijfermateriaal aangereikt waarbij de gemeente Bever telkens werd getoetst en vergeleken aan en met de overige gemeenten in de politiezone.
 
De top 10 van fenomenen in afgeronde percentages die Bever wakker houden bleken te zijn: 
onaangepaste snelheid (71%) , woninginbraak (54%), sluikstorten en zwerfvuil (51%), agressief verkeersgedrag (41%), hinderlijk parkeren (36%), loslopende dieren (28%), geluidshinder door verkeer (28%), geluidshinder door buren (19%), defecte of ontbrekende straatverlichting (18%) en verkeersongevallen (17%).
 
Verder kregen de raadsleden ook duiding over de resultaten nopens het onveiligheidsgevoel, het slachtofferschap, de preventie en de beoordeling van de politiewerking. Hieruit resulteerde dat de meerderheid van de Bevernaars tevreden is over de werking van de politie, dat de wijkagent (toen nog Ronny Vandercammen) goed gekend is en dat dan ook een direct en persoonlijk contact veelvuldig aan de orde is.
 
Leegstandsheffing
 
Op aangeven van Woonwinkel Pajottenland toonde de gemeenteraad zich eensgezind om vanaf het aanslagjaar 2020 een heffing in te voeren op de leegstaande gebouwen en woningen die opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister. Zowel voor een leegstaande woning als voor een leegstaand gebouw werd de heffing vastgesteld op 330€ voor het eerste jaar, 660€ voor het tweede jaar en 990€ vanaf het derde jaar. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde.
 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.
 
Keukeninfrastructuur
 
De raadsleden konden zich ook vinden in het uitschrijven van een overheidsopdracht voor het aankopen van een nieuwe keukeninfrastructuur voor de nieuwe gemeentelijke feestzaal in het centrum. De kostprijs voor de aankoop wordt geraamd op 60.000€ exclusief BTW.
 
Burgemeester Dirk Willem stelde dat de aankoop noodzakelijk is omwille van onder meer de hygiëne en de veiligheid. Bij het opstellen van het bestek werd ook rekening gehouden met de noden en de verzuchtingen van de verenigingen die geregeld zouden gebruik maken van de zaal. Zo werd ook een koelcel in het bestek opgenomen zodat de verenigingen niet langer een beroep zouden moeten doen op een koelwagen.
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen wees de bestuursploeg op de eerdere verklaring dat het indertijd aangekochte materiaal voor de keuken voor de tijdelijke feestzaal in Akrenbos ter waarde van 4.250€ ook nog mettertijd zou kunnen gebruikt worden in de nieuwe feestzaal. De burgemeester gaf mee dat dit deels ook nog zal gebeuren.
 
Raadslid Yvo Reygaerts trad de burgemeester bij dat het verzekeren van een degelijke dienst na verkoop ook een belangrijk element zou moten uitmaken.
 
Actieplan intergemeentelijke preventie- en gezondheidsdienst
 
De raadsleden gingen ook unaniem akkoord om het ambitieus actieplan 2020-2025 van de intergemeentelijke preventie- en gezondheidsdienst Pajottenland goed te keuren. Daarin zijn twee gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid weerhouden. Een eerste behelst het streven om gezonder te leven op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs. De tweede doelstelling dan weer wil het aantal dodelijke ongevallen in de privé-sfeer en in het verkeer doen afnemen met 20%.
 
Adviesraden
 
De leden van de Gecoro, de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening, die nu voor de eerste keer in Bever wordt opgericht en waarbij enige deskundigheid van de leden wordt vereist, krijgen voor het bijwonen van de zittingen een presentiegeld toegewezen van 75€.
 
Alle adviesraden met uitzondering van de Gecoro ontvangen nog tot in 2025 een jaarlijkse werkingstoelage van 200€ en kunnen ook beschikken over een maximum jaarbudget van 600€ met dien verstande evenwel dat per georganiseerde activiteit een maximum bedrag van 200€ kan ingediend worden. Op het einde van ieder jaar kan het saldo wel overgedragen worden naar het volgend jaar.
 
De gemeenteraad keurde eveneens, na toelichting van schepen Maxime Vanholder, het erkenningsreglement voor sportverenigingen goed. Raadslid Ghislain Vandercapellen vroeg zich hierbij af waarom een dergelijke reglement ook niet zou kunnen gelden voor socio-culturele verenigingen.
 
Hetzelfde raadslid gaf ook aan dat het zou aangewezen zijn dat de bevoegdheid voor het erkennen zou verschoven worden van het bestuurscollege naar de gemeenteraad, die dan toch eerder 100% representatief is voor de ganse bevolking. Burgemeester Dirk Willem en zijn schepenen volgden die redenering en konden in het voorstel inkomen.
 
Ten slotte werd ook een gezamenlijk subsidiereglement aanvaard voor de sport- en jeugdverenigingen. Zo kunnen in de gemeente Bever de door de gemeenteraad erkende of door een federatie erkende sport- of jeugdvereniging een beroep doen op vier subsidies en tegemoetkomingen. Naast een basissubsidie, goed voor 65% van het totale budget, en een restsubsidie, goed voor 35% van het totale budget, zijn er ook nog logistieke ondersteuning ter waarde van het opnemen van 5u gratis klus- of poetsdienst en de mogelijkheid voor gratis publicaties via de gemeentelijke infokanalen.
 
Klimaatactieplan
 
De gemeenteraad onderschrijft ook in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen een overeenkomst met het provinciebestuur voor het opmaken van een SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plans of energie- en klimaatactieplannen) waarbij de provincie die gemeenten dan ook verder ondersteunt en begeleidt bij de uitvoering ervan.
 
De start van de opmaak van het SECAP is voorzien in de periode april-mei-juni 2020. Dan zal ook officieel ingetekend worden op het nieuw Burgemeestersconvenant 2030 via een besluit van de gemeenteraad waarna de gemeente vervolgens twee jaar de tijd heeft om haar intergemeentelijk SECAP/klimaatplan op te maken.
 
Raadslid Henk Verhofstadt peilde naar de toekomstplannen van het bestuur inzake het gemeentelijk wagenpark. Burgemeester Dirk Willem liet verstaan de staat van het voertuigenpark na te kijken en overleg te plegen met het personeel: “Als we nu dienen te vernieuwen zullen wij vast wel al kijken naar het moderne gamma. Maar het kan zeker niet de bedoeling zijn in één klap gans ons wagenpark te vernieuwen”.
 
Klacht
 
De raadsleden namen ook kennis van een schrijven van de provinciegouverneur via het Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur ten gevolge van een klacht van raadslid Rudy Geuens in verband met een toegevoegd agendapunt aan de gemeenteraad van 1 oktober 2019 rond het huishoudelijk reglement voor het bestuurscollege.
 
De gouverneur stipt in dat schrijven ook aan dat het feit dat Bever een zeer kleine gemeente is niet kan aanvaard worden als uitleg voor het niet naleven van de Vlaamse decretale verplichtingen. Alle besturen hebben de plicht zich hieraan te houden en ik verwacht van Bever hetzelfde, luidt het.
 
In een reactie suggereerde raadslid Ghislain Vandercapellen dat het misschien best zou zijn voor kleine gemeenten een aanpassing van het decreet in de zin van een vereenvoudiging aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Burgemeester Dirk Willem vond dat een terechte opmerking en gaat dit punt meenemen naar het maandelijks burgemeestersoverleg van het Pajottenland.
 
Zonevreemde sportinfrastructuur
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen bracht ook aan dat de Vlaamse regering de regelgeving rond het regulariseren van zonevreemde sportinfrastructuur zou vereenvoudigd hebben en dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan daartoe niet meer zou hoeven. Hij dacht hierbij vooral aan de voetbalterreinen in Pontembeek. Burgemeester Dirk Willem nodigde het raadslid uit dit punt op een eerstvolgend bestuurscollege verder te komen bespreken.
 
Verkaveling
 
De beslissing van de Bestendige Deputatie om niet akkoord te kunnen gaan met een door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde verkaveling in het gehucht Romont ondanks een negatief advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar was het onderwerp van een vraag van raadslid Rudy Geuens. Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat de zaak blijkbaar nog niet was afgehandeld op het niveau van de provincie en te wachten op verdere berichtgeving.
 
Veiligheidscel
 
Raadslid Rudy Geuens had ook een vraag rond het functioneren van de gemeentelijke veiligheidscel die blijkbaar een laatste keer was samengekomen in november 2018. Hij verwees ook naar het feit dat de laatste toelichting daaromtrent in de gemeenteraad dateerde van 2011. Hij vroeg dan ook naar de huidige stand van zaken, temeer dat er nu veel nieuwe personen in de gemeenteraad zetelen. Burgemeester Dirk Willem kon hem meedelen dat de eerstkomende bijeenkomst van die cel thans voorzien is begin maart.
 
Oudercontacten
 
Raadslid Rudy Geuens vroeg ook naar het waarom van een schrijven vanuit de gemeentelijke basisschool Ak'cent naar de ouders met de melding dat de oudercontacten in het Nederlands gebeuren en dat de nederlandsonkundige ouders zich in voorkomend geval zouden moeten laten bijstaan door een tolk.
 
Schepen voor Onderwijs Cindy Durieux gaf aan dat die brief noodzakelijk bleek om reden bepaalde ouders totaal nederlandsonkundig blijken te zijn.
 
Trage Wegen
 
Een laatste vraag van raadslid Rudy Geuens had betrekking op de houding van het gemeentebestuur tegenover het openstellen van trage wegen in de gemeente, een toch wel vrij acuut onderwerp gelet op het recent voorval in Aarschot. Raadslid Sabine Vermassen sloot zich bij dit gegeven aan en stelde voor de eventuele probleemgevallen toch al in kaart te brengen.
 
Burgemeester Dirk Willem gaf te kennen dat het gemeentebestuur de gemeentelijke trage wegen wel degelijk onderhoudt en dat de milieuraad zich in het verleden reeds bekommerd heeft om de problematiek. Hij wist overigens nog mee te delen dat ook dit punt het voorwerp zal uitmaken van overleg tijdens het eerstkomend burgemeestersoverleg.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020

archief