HERNE/BEVER - Toelichting over de snoeitechnieken en het enten van fruitbomen

HERNE/BEVER - Toelichting over de snoeitechnieken en het enten van fruitbomen

Sndoeien_en_enten_1
HERNE/BEVER - Toelichting over de snoeitechnieken en het enten van fruitbomen - © Deschuyffeleer
 

Jaarlijks promoot vzw De Mark via de actie Vriend van het Groene Lint niet alleen de aanplant van resistente maar ook gereputeerde variëteiten fruitbomen, zij biedt daarenboven via snoeidemo’s ook ondersteuning aan bij het onderhoud. Lesgever hierbij is Frans Vanden Bosch. Op 7 maart is hij aan het werk in de boomgaard van het Dominicanessenklooster - Heilige Geeststraat 22/24.

Vooreerst wordt gekeken naar het resultaat van de snoeibeurt van vorig jaar. Naast algemene toelichting over de snoeitechnieken toont de instructeur ook de noodzaak aan van snoeien niet alleen voor hoogstammen maar ook voor leibomen. De infosessie wordt beëindigd met een initiatie in het enten van fruitbomen. 
Aanvang om 14 u. Gratis voor vzw De Mark-leden, niet-leden betalen 2 euro. Nadere info op https://www.vzwdemark.be
Wetgeving hagen, struiken en bomen
Hagen, bomen of struiken die in de onmiddellijke nabijheid staan van de openbare weg of van een naburig perceel, zijn regelmatig aanleiding tot overlast of burenruzies. Tijdig en correct snoeien kan dergelijke hinder voorkomen.
Uit het Veldwetboek
Art 30 : Een levende haag die tot afsluiting dient moet op ten minste vijftig cm van de scheidingslijn staan.
Art 35 : Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant. Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.
Art 36 : De nabuur kan het rooien eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt.
Art 37 : Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden (snoeien). Vruchten die vanzelf op het eigendom van de nabuur vallen, behoren de nabuur toe. Degene op wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf weghakken.
De uniforme algemene politieverordening van de zes gemeenten in de zone Pajottenland zegt bovendien:
Bomen, beplantingen en bodembedekkers op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak die over de openbare weg hangt of ligt :
  • zich op minstens 4,5 meter hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich op minstens 1 meter afstand van de rijweg bevindt;
  • de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengt;
  • het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmert;
  • de intensiteit van de openbare verlichting niet vermindert;
  • de bovengrondse netleidingen of nutsvoorzieningen niet onbereikbaar maakt of kan beschadigen;
  • niet mag hinderen voor de nutsvoorzieningen.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de gemeente andere afmetingen opleggen en de voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de desbetreffende betekening verricht te worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt gegeven, zullen de werken door de gemeente verricht worden op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij.

Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt en waarop de wegcode niet van toepassing is, kan bestraft worden met een administratieve geldboete.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 feb 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief