BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijke welzijnsraad van 10 maart

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijke welzijnsraad van 10 maart

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijke welzijnsraad van 10 maart - © Deschuyffeleer
 

Veiligheidscel

Op eerder aandringen van raadslid Rudi Geuens was het juriste en noodinterventieplanningsadviseur Line Dewolf van het ondersteunend intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland die de raadsleden alle nodige toelichting verschafte over de noodplanning en het crisisbeheer op het niveau van de gemeente. Het aanvankelijk koninklijk besluit uit 2006 dat eerder gold als kader voor het optreden van de gouverneurs en burgemeesters bij noodplanning en crisisbeheer werd in het recent koninklijk besluit van 22 mei 2019 geactualiseerd en aangepast aan de realiteit op het terrein. Op gemeentelijk vlak is een uitermate belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester en daarbij ligt de focus op voorbereiding, preventie en samenwerking.
 
De burgemeesters zijn in het algemeen verantwoordelijk voor de veiligheid in hun gemeente. Zij zijn dan ook de drijvende kracht bij het voorbereiden van de noodplanning en bij het bewust maken van de inwoners voor de risico’s. In Dewolf’s toelichting kwamen zo onder meer aan bod de historiek, de regelgeving, de rol van de burgemeester bij noodplanning en crisisbeheer, de bovenlokale steun evenals het toekomstperspectief.
 
De burgemeester dient in de praktijk te moeten kunnen rekenen op zijn veiligheidscel en zijn noodplanningscoördinator. Voor Bever is dat gemeentelijk ambtenaar Hilde Rossignol. In de veiligheidscel zetelen dan weer vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten (discipline 1), de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (discipline 2), de politie (discipline 3) en de logistieke steun (discipline 4). Omwille van zijn goede communicatieve vaardigheden en zijn grote beschikbaarheid werd gewezen burgemeester Luc Deneyer in de veiligheidscel opgenomen voor de discipline 5, die zich in de schoot van de cel bezighoudt met het alarmeren en het informeren van de bevolking.
 
Parochiezaal
 
Op uitzondering van raadslid Rudi Geuens die zich bij de stemming onthield, verleende de gemeenteraad machtiging aan de bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem om met de eigenaars van de parochiezaal besprekingen aan te gaan om ofwel die zaal in erfpacht voor een termijn van 35 jaar over te nemen ofwel de zaal aan te kopen.
 
Eerder hadden de eigenaars, de vzw VPW Dekenaat Lennik, het gemeentebestuur gepolst om de zaal in erfpacht voor een termijn van 35 jaar over te nemen. Daarop heeft het bestuurscollege een bouwkundig verslag nopens de staat van het gebouw laten opstellen door een ingenieurs- en expertisebureau.
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen drong aan om ook de optie van een eventuele aankoop voor ogen te houden, waarmee dan ook werd ingestemd.
 
De kosten voor het totaal in orde brengen van de zaal zoals aangegeven in het bouwkundig verslag worden op om en bij de 17.000€ geraamd. Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat bij daadwerkelijke overname van het gebouw in eerste instantie vooral aandacht zou gaan naar de bevloering, het optrekken van een soort veranda om zich van de voordeur naar de toiletten te kunnen begeven en het herschikken van het achterlokaal in een ruimte waar de verenigingen die gebruik zouden maken van de zaal hun materiaal zouden kunnen opbergen.
 
De raadsleden waren het er over eens dat de zaal met onder meer zijn podium vele troeven in handen heeft zoals voor optredens van de schoolkinderen, voor koffietafels bij begrafenissen en voor feestjes zoals het St-Niklaasfeest van De Vrienden van de Molen.
 
Burgemeester Dirk Willem zal nu terug de eigenaars polsen voor verdere besprekingen.
 
Kaatsplein
 
In akkoord met de kaatsclub konden de raadsleden zich unaniem vinden in het opheffen van het eerder verleend recht van opstal voor het kaatsplein aan de vzw Freest. Dat is in de praktijk de kaatsclub. Door het opheffen van het recht van opstal komt de belasting op het kadastraal inkomen voor de gemeente weg te vallen.
 
Ook vonden de raadsleden elkaar om in het besluit op te nemen dat onder meer de kaatsers, de school en de chiro de bevoorrechte gebruikers blijven.
 
Energiehuis 3Wplus
 
De samenwerking met het Energiehuis 3Wplus wordt verdergezet. In die zin wordt er ook akkoord gegaan met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst en de verwerkingsovereenkomst. Als partner stemt ook in met het engagement van 3Wplus Energie dat het de nodige inspanningen levert voor het uitwerken van unieke woon- en energieloketten in Halle-Vilvoorde teneinde te voldoen aan de beleidsinitiatieven van de Vlaamse regering.
 
Het Energiehuis 3Wplus Energie staat in het arrondissement onder meer in voor het bekomen en het aangaan van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen voor de doelgroep. Schepen Maxime Vanholder liet daarbij verstaan dat de samenwerking met de diensten van 3Wplus vlot verloopt.
 
Gecoro
 
Mits twee opmerkingen vanwege raadslid Henk Verhofstadt nopens tegenstrijdigheden in de tekst zag de gemeenteraad ook geen graten in het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, dat een adviesorgaan is inzake de ruimtelijke ordening op het vlak van de gemeente. Het is tijdens deze legislatuur overigens de eerste keer dat een dergelijke commissie in de schoot van de gemeente is opgezet. Daarvoor werd er, bij ontstentenis van een dergelijke adviescommissie in de gemeente, een beroep gedaan op de provinciaal gevolmachtigde stedenbouwkundige ambtenaar.
 
Meerjarenplan
 
In het kader van het bestuurlijk toezicht ontvingen het bestuurscollege en het vast bureau een schrijven vanuit het Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot twee opmerkingen in het vastgesteld meerjarenplan 2020-2025. Het was schepen voor financiën Maxime Vanholder die de raadsleden daarbij van de nodige toelichtingen voorzag.
 
In een eerste punt wordt daarbij gevraagd in de volgende beleidsrapporten de blijkbaar eerder niet correct berekende maar inmiddels gecorrigeerde autofinancieringsmarge correct in te schrijven. Die autofinancieringsmarge wordt zo nu bij benadering herleid van 335.000€ naar 120.000€.
 
In een tweede punt oordeelt het agentschap dat de toelichting bij het beleidsrapport slechts een beperkte beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport bevat. Het agentschap schrijft dan ook voor dat die beschrijving in de volgende toelichtingen van de (aanpassing van) het meerjarenplan verder dient uitgewerkt.
 
Het agentschap vraagt beide bestuursorganen met de vaststellingen te willen rekening houden om de kwaliteit van de beleidsrapporten te waarborgen. Wanneer dit niet wordt opgevolgd dan kan dat in de toekomst aanleiding geven tot een toezichtsmaatregel. Raadslid Henk Verhofstadt benadrukte de ernst van dat verzoek. Burgemeester Dirk Willem gaf hierop aan met de betrokken diensten van zijn gemeentebestuur rond de tafel te gaan zitten om beide zaken uit te klaren.
 
ANPR-camera
 
Bever blijft vragende partij om dringend een ANPR-camera te laten plaatsen ter hoogte van Commijn. Dat is de boodschap die burgemeester Dirk Willem de raadsleden meegaf. Hij zal nogmaals bij de politie aandringen om het dossier op te stellen en af te handelen zelfs al is het maar voor Bever alleen. Blijkbaar tonen ook Herne en Galmaarden immers belangstelling om dergelijke camera's te plaatsen. Maar om meer financieel gunstige aanschafmogelijkheden te bekomen zou de politie voor de drie gemeenten liever een gemeenschappelijk dossier opstellen.
 
Tonnagebeperking
 
Burgemeester Dirk Willem heeft ook terug contact gehad met de bevoegde schepen van Geraardsbergen voor het aanbrengen van de nodige signalisatie voor de tonnagebeperking op zijn grondgebied. Principieel is de tonnagebeperking van kracht maar de praktische uitvoering aan de kant van Geraardsbergen loopt mank. Volgens Geraardsbergse bronnen zouden bepaalde bedrijven door de maatregel een jaarlijks verlies lijden van 25.000€. “Men is er mee bezig en men blijft er mee bezig”, schertste de burgemeester rond dat almaar aanslepend dossier.
 
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant
 
Eind vorig jaar verspreidde het provinciebestuur zijn conceptnota 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant'. Raadslid Ghislain Vandercapellen wilde weten waarom daar ook op gemeentelijk vlak niet meer ruchtbaarheid werd aan gegeven omdat dat plan op termijn toch verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor sommige inwoners. Er werd enkel een mededeling op de gemeentelijke website geplaatst. “Gelet op het belang van het dossier, waarom in het kader van de transparantie geen info-flash aan de bevolking zodat geïnteresseerde inwoners toch de plannen zouden kunnen komen inkijken hebben? In Bever zouden de woonzones immers beperkt worden tot de kern van de gemeente”, was zijn vraag.
 
Burgemeester Dirk Willem liet verstaan dat terzake het advies van de Gecoro werd ingewonnen. In die adviescommissie zetelt een aantal deskundigen. Het advies van de Gecoro werd overigens in zijn totaliteit door het bestuurscollege overgenomen.
 
Ak'cent
 
Volgens raadslid Ghislain Vandercapellen loopt er in de gemeente een geruchtenmolen dat de kantoren van de directie van de gemeentelijke basisschool Ak'cent zouden worden overgebracht naar het nieuw schoolgebouw op Akrenbos. Schepen voor onderwijs Cindy Durieux kon het raadslid verzekeren dat dit zeker niet het geval is en dat in dat schoolgebouw slechts één enkel multifunctioneel lokaaltje voorzien wordt.
 
Steun verenigingen
 
Raadslid Henk Verhofstadt had ten slotte bedenkingen bij het feit dat een plaatselijke vereniging toegestaan werd 500 fotocopies voor de uitnodiging van haar eetfestijn te mogen nemen op het gemeentehuis. Hij vroeg of dit ook geldig was voor alle Beverse verenigingen. Burgemeester Dirk Willem kon meegeven dat het nemen van fotocopies ook gebeurt voor andere verenigingen zoals de voetbal en de chiro indien zij er om vragen. Andere verenigingen dan weer verkrijgen ondersteuning in andere domeinen zoals het ter beschikking stellen van tenten. Henk Verhofstadt vond dat op die wijze wel een poort werd opengezet. Hij was dan ook vragende partij voor het scheppen van een reglementair kader rond de steun aan de verenigingen zoals zijn fractie in het verleden overigens reeds had voorgesteld.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020

archief