BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 16 juni

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 16 juni

Dsc08573
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 16 juni - © Deschuyffeleer
 

Opnieuw openbare vergaderingen

Bij besluit van de burgemeester gingen beide vergaderingen opnieuw door in openbare zitting. Om de gezondheidsregels rond Covid-19 te kunnen respecteren werd daartoe uitgeweken naar de evenementenzaal.

Jaarrekeningen
 
De jaarrekening van zowel het bestuur van de raad voor maatschappelijk welzijn als die van de gemeenteraad werden meerderheid tegen minderheid vastgesteld. Nopens Open voor de Mens beklemtoonde raadslid Ghislain Vandercapellen daarbij dat hun houding geenszins te maken had met het betwisten van het voorgelegd cijfermateriaal maar wel met het weergeven van een beleid waarin de raadsleden van zijn fractie zich niet konden vinden. 
 
Voor de raad voor maatschappelijk welzijn werden de rekeningen afgesloten met volgende saldi: 40.939€ in de exploitatie, 37.295€ in de investeringen en 474.973€ op kasbasis in de liquiditeiten. De autofinancieringsmarge dan weer werd afgevlagd met een negatief saldo van -1.445€.
 
De saldi voor de jaarrekening van het gemeentebestuur bedragen 553.840€ in de exploitatie, -15.951€ in de investeringen en 1.357.663€ op kasbasis in de liquiditeiten. Ook de autofinancieringsmarge is positief en bedraagt 316.125€.
 
Gelet op de relatief gunstige jaarresultaten met een opmerkelijk budgettair netto resultaat van om en bij de 300.000€ schotelde raadslid Ghislain Vandercapellen de bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem de idee voor om naar het budget 2021 toe de mogelijkheden te onderzoeken om zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verminderen evenals de milieubelasting af te schaffen. Volgens zijn berekeningen zou een vermindering van de aanvullende personenbelasting van 8% naar 7% goed zijn voor een minderontvangst van 110.000€, een vermindering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 1/6 bij benadering op 108.000€ en het afschaffen van de milieubelasting op 40.000€. In totaal zou dit dan gaan om 268.000€. “Er is dus wel degelijk marge voor vermindering van de lasten voor onze inwoners temeer daar het gecumuleerd budgettair resultaat ook nog eens 1.737.000€ bedraagt. Bovendien heeft het bestuur ook nog spaarpotjes achter de hand met een OCMW dat nog 24 ha landbouwgrond in eigendom heeft en met allerhande subsidies zoals onder meer het Plattelandsfonds en het Open Ruimtefonds. Het mag voor een bestuur niet de bedoeling zijn winsten te maken maar wel om aan de bevolking diensten te verlenen aan de beste prijs”. Burgemeester Dirk Willem stelde er met zijn ploeg evenwel een andere politieke visie op na te houden en toch graag een spaarpot achter de hand te houden om mettertijd voor geen verrassingen komen te staan.
 
Open voor de Mens was ook vragende partij voor meer duidelijkheid en transparantie rond de personeelsinzet voor hetzij het gemeentebestuur hetzij het OCMW, die beide toch aparte rechtspersonen zijn. Bij monde van raadslid Rudy Geuens wilde de minderheidsfractie ook graag vernemen of de eigen personeelskosten reeds werden ingebracht bij de bouw van de nieuwe evenementenzaal. Voorlopig bedraagt de kostprijs 182.000€ maar daar zijn de eigen personeelskosten nog niet bij ingebracht, luidde de repliek van burgemeester Dirk Willem hierop.
 
Apt-aandelen
 
Op uitnodiging van Intergem kreeg het gemeentebestuur de gelegenheid in te tekenen op de uitgifte van in eerste instantie 814 proportioneel toegewezen apt-aandelen aan een eenheidsprijs van 24,83€. De raadsleden gaven daartoe eensgezind hun akkoord om reden het blijkbaar gaat om een interessante belegging. Voor het volstorten van het totaalbedrag van 20 211,62€ aan aandelen verleende de raad eveneens zijn fiat voor het bijhorende financieringsvoorstel van Intergem. 
 
Verkoop Stelcon-platen
 
De gemeenteraad stemde ook in met het openbaar te koop stellen van 95 stuks betonnen stelconplaten, goed voor 380 m², die destijds bij de oprichting van de tijdelijke feestzaal in Akrenbos waren aangekocht aan een eenheidsprijs van 32€/m² exclusief btw. De huidige nieuwprijswaarde bedraagt 34€/m² exclusief btw. De platen worden nu openbaar tweedehands te koop gesteld aan de meestbiedende en dit aan een minimuminzetprijs van 20€/m² netto. Eventueel gebarsten platen zullen wel uit het lot worden verwijderd.
 
De afmetingen van een plaat zijn 1995x1995x140 mm. De platen hebben een metalen hoeklijn, zijn aan de oppervlakte gebezemd en zijn voorzien van hijsgaten.
 
Bij een gelijke prijsbieding zal de voorkeur gegeven worden aan de inwoners van Bever.
 
Corona – Vrijwilligersvergoeding
 
In het kader van de coronacrisis beslisten de raadsleden unaniem de drie inwoners van Bever die zich hadden aangediend als administratieve hulp in het pre-triage-centrum in Lennik voor hun verplaatsingen een kilometervergoeding toe te kennen à rato van 0,36€/km. Die vrijwilligers mogen zich door toedoen van het centrum in Lennik ook verwachten aan het verkrijgen van een vrijwilligersvergoeding van maximaal 34,71€ per dag.
 
Ook de drie vrijwilligers die alle 75+ en alleenstaande 65+ hebben opgebeld om te polsen naar hun noden en om de diensten van het ocmw aan te bieden evenals de drie vrijwilligers die deelnamen aan de twee bedelingen van mondmaskers mogen zich uit erkentelijkheid aan een geschenkbon verwachten. Dit is eveneens het geval voor de drie personen/verenigingen die mondmaskers hebben gestikt voor de personeelsleden van de gemeente.
 
Organisatiebeheersing
 
De raadsleden namen ook kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing 2019/2020 over het lokaal gemeentelijk bestuur. Dat rapport geldt zowel voor het gemeentebestuur als voor het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De planning en de prioriteiten voor de periode 2020/2021 voorzien onder meer in het uitvoeren van een zelfevaluatie organisatiebeheersing, het opmaken en het valideren van een afsprakennota tussen de beleidsorganen en de administratie, het actualiseren van het geïntegreerd organogram, het valideren van de procedure klachtenmanagement en het opmaken van richtlijnen rond openbaarheid van bestuur.
 
Varia
 
Burgemeester Dirk Willem gaf aan de mogelijkheden te willen onderzoeken om de horeca-sector de inname van het openbaar terrein dit coronajaar niet of slechts gedeeltelijk aan te rekenen. Op aangeven van fractieleider Henk Verhofstadt wordt dit uitgebreid tot alle handelszaken.
 
Steeds in het kader van de coronacrisis bracht raadslid Ghislain Vandercapellen de beperkte financiële steunontvangst voor Bever uit het Vlaams noodfonds voor jeugd, cultuur en sport te berde. Bever ontvangt slechts 3.554€ tegenover de bedragen voor de weliswaar grotere buurgemeenten zoals Herne (82.000€) en Galmaarden (92.000€). Burgemeester Dirk Willem wist daarop aan te geven dat de verdeling van de fondsen blijkbaar gebeurd is volgens de gebruikelijke verdelingspercentages voor die sectoren vanuit het gemeentefonds en daar scoort Bever bijzonder laag in in vergelijking met de andere gemeenten. Vanuit het bestuur zal wel een schrijven gericht worden aan de Vlaamse overheid om hierop de aandacht te vestigen en meer duiding te ontvangen. Eerst werd gedacht dat het spelen van de voetbalploeg in de Henegouwse competities aan de basis zou kunnen liggen maar dat blijkt nu toch niet het geval te zijn.
 
Bever ontvangt overigens wel nog uit verschillende andere hulpfondsen financiële steun zoals voor het niet beroep doen op tijdelijke werkloosheid voor het personeel van 'T Sterretje (tot eind april al 21.271€, voor de kwetsbare huishoudens (2.670€), voor de kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen aan de hand van een consumptiebudget (2.818€) en voor de noodopvang van schoolkinderen in een ander gemeentelijk gebouw. Dirk Willem gaf aan tegen de volgende gemeenteraad alleszins een overzichtslijst te laten opstellen.
 
De medewerking van het stadsbestuur van Geraadsbergen voor het pré-signaliseren van de tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen het centrum van Bever blijft nog steeds uit. Al sinds 2017 heeft de Geraardsbergse gemeenteraad daartoe een besluit getroffen maar de uitvoering ervan is blijkbaar nog steeds niet aan de orde. Het was raadslid Ghislain Vandercapellen die ook dit aanslepend punt nog maar eens oprakelde. Burgemeester Dirk Willem zal nogmaals aandringen bij het stadsbestuur van Geraadsbergen om de nodige signalisering aan te brengen.
 
Op vraag van raadslid Ghislain Vandercapellen over het uitgebrachte advies over de nieuwe ontwerpregelgeving rond de Waalse sectorale normen voor windmolenparken en waarbij de gecoro van Bever in afspraak éénzelfde advies had uitgebracht als de gecoro van Herne wist eerste schepen Kristof Cattie mee te geven dat het om een zeer technisch dossier ging waarbij de gecoro Bever zich onvoldoende technisch gewapend achtte om zelf een advies op te stellen. In de aangrenzende Waalse gemeenten lopen overigens thans wel al meerdere aanvragen voor het inplanten van windturbines.
 
Raadslid Henk Verhofstadt dan weer had graag meer vernomen over het bestellen van een mobiliteitsstudie door het bestuurscollege. Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat die studie een belangrijke tegenbijdrage moet opleveren voor het dossier waarbij de vergunning voor de bouw van de nieuwe evenementenzaal vernietigd werd. Het komt er op aan te bewijzen dat er op termijn wel degelijk voldoende parkeerplaatsen in het centrum zullen zijn. Het betreft een eerder relatief kleine opdracht die in sé alsnog niets te maken heeft met het actualiseren van mobiliteitsplan.   
 
Hetzelfde raadslid Henk Verhofstadt had ook graag een stand van zaken over de Trage Wegen bekomen zoals de al dan niet openstelling van voetweg 100. Hij verwees daarbij naar andere gemeenten waar werkgroepen aan de slag zijn. Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat punt te laten bekijken.
 
Ook de verkeerstoestand in Broek was een bekommernis van raadslid Henk Verhofstadt. De opgestelde plastieken bakken blijken geen afdoende oplossing te bieden. Voor burgemeester Diek Willem wordt er best uitgekeken naar een praktische en definitieve oplossing eventueel onder de vorm van verplaatsbare betonnen bloembakken voor het verder kunnen laten doorgaan van evenementen zoals doortochten van wielerwedstrijden.  
 
Raadslid Yvo Reygaerts wierp het probleem op van de blijkbaar door de wind neergekomen lichtmasten op de voetbalterreinen in Pontembeek. Burgemeester Dirk Willem bekijkt de zaak verder met de voorzitter van de voetbalclub. De terreinen zijn wel privé-eigendom.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief