BEVER – Eerste gemeenteraad met Rudi Geuens als onafhankelijk raadslid

BEVER – Eerste gemeenteraad met Rudi Geuens als onafhankelijk raadslid

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Eerste gemeenteraad met Rudi Geuens als onafhankelijk raadslid - © Deschuyffeleer
 

Het nieuws was al enkele dagen voor de zittingen bekend. Raadslid Rudi Geuens had te kennen gegeven niet langer deel te willen uitmaken van de fractie Open voor de Mens en zou voortaan als onafhankelijke zowel in de gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn zetelen. Hij gaf aan zich niet langer te kunnen aansluiten bij de zienswijze van oppositie voeren van die fractie. Die beslissing werd bij de opening van de raad bevestigd door fractieleider Henk Verhofstadt. De verhoudingen in de raden komen zo nu te liggen op zes zetels voor de CD&V-meerderheidsfractie Thuis in Bever – Chez nous à Biévène, vier zetels voor de fractie Open voor de Mens en één zetel voor onafhankelijk raadslid Rudi Geuens.

Het was bekend dat de verhouding tussen enerzijds Rudi Geuens en overige raadsleden van Open voor de Mens aan spanningen onderhevig waren. Als gedreven raadslid wenste hij aanhoudend een strikte naleving van de algemene regelgeving voor het gemeentelijk bestuur te eisen alsook in zijn ogen misstappen en nalatigheden van dat bestuur aan de kaak te stellen door niet alleen die zaken op de raden te brengen maar ook de toezichthoudende gouverneur er van in kennis te stellen. “Als overtuigd medestander voor een beter en leefbaar Bever ben ik thans zeker niet bezig met de volgende verkiezingen maar wel met een eervolle en gewetensvolle oppositie vandaag en morgen. Ik ben er van overtuigd dat ik dit nu solo moet doen”, aldus een strijdvaardige Rudi Geuens, die na de jongste verkiezingen in de gemeentelijke bestuursraden terechtkwam nadat verkozene Werner Godfroid had aangegeven zijn mandaat niet te zullen opnemen. Hij liet verder wel ook optekenen “de zienswijze van Open voor de Mens over beleid mee te blijven ondersteunen”.
 
In een reactie op de recente beslissing van Rudi Geuens had woordvoerder Werner Godfroid namens de fractie Open voor de Mens al aangegeven dat die fractie “blijft inzetten op inhoudelijke oppositie en door voorstellen en adviezen het belang van de Beverse burger prioritair wil voor ogen blijven houden”.
 
Tijdens de gemeenteraad zelf dan werd het gebruikersreglement van de nieuwgebouwde gemeentelijke feestzaal in het centrum uitvoering besproken. Zowel Open voor de Mens fractieleider Henk Verhofstadt als raadslid Rudi Geuens drongen aan op enige tegemoetkomingen ten opzichte van de erkende Beverse verenigingen die gebruik willen maken van de nieuwe zaal door het aanrekenen van minder kostelijke tarieven. Burgemeester Dirk Willem en zijn bestuursploeg waren echter niet te vermurwen, onderbouwden hun zienswijze met meerdere argumenten en hielden voet bij stuk zodat voor alle gebruikers éénzelfde tarieven zullen worden aangerekend. Zo is onder meer het huren van de volledige infrastructuur voor één dag exclusief de nutsvoorzieningen vastgesteld op 400€, voor twee dagen op 800€ en voor drie dagen op 1.050€. Bij de stemming stemde Open voor de Mens-raadslid Yvo Reygaerts mee met de meerderheidsraadsleden Thuis in Bever – Chez nous à Biévène terwijl de raadsleden Henk Verhofstadt en Sabine Vermassen zich onthielden. Raadslid Rudi Geuens stemde tegen om reden “met zijn voorstel toch geen rekening werd gehouden”.
 
Raadslid Sabine Vermassen pleitte voor het instellen van schijfparkeren op de schuine parkeerplaatsen aan het ING-bankkantoor op de Plaats in de omgeving van Spar Express Bina en van de apotheker in het begin van Kerkhove. Burgemeester Dirk Willem gaf aan het advies van het agentschap Wegen en Verkeer te zullen inwinnen. Raadslid Yvo Reygaerts vroeg meer aandacht voor het aanduiden van de schoolomgevingen en vooral voor die aan het klein schooltje in Akrenbos. Schepen voor Onderwijs Cindy Durieux wist hierop mee te geven dat daarvan werk wordt gemaakt voor alle schoolomgevingen. Fractieleider Henk Verhofstadt dan weer vroeg naar een stand van zaken rond de tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen het centrum en rond accurate snelheidsremmende maatregelen in Broek. Vooral het uitblijven van het aanbrengen van de gepaste signalisatie in Viane door het stadsbestuur van Geraardsbergen blijft een aanslepend pijnpunt.
 
Raadslid Rudi Geuens wees aan de hand van een schrijven van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten op het niet uitgenodigd zijn van de oppositiepartijen op een eerdere zitting van de Gecoro-adviesraad en op de bijhorende notulering van de aanwezigheid van een schepen als lid van de adviesraad, wat niet blijkt te stroken met de regelgeving.
 
Het voortaan als onafhankelijk zetelend raadslid bracht ook de uitvoering van het beleidsplan van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant met betrekking tot het regulariseren van het woondomein Akrenbos te berde. Hij ziet het niet gebeuren dat het gemeentebestuur werken kan laten uitvoeren op gronden waar het alsnog geen eigenaar van is. Ook dienen er tegen eind 2029 aan de noordkant een aantal percelen teruggeven aan de natuur. Burgemeester Dirk Willem gaf mee dat de zaak loopt en dat er voortdurend naar oplossingen dient te worden gezocht.
 
Ten slotte was raadslid Rudi Geuens ook nieuwsgierig naar het kostenplaatje aan bouwmaterialen en werkuren van de gemeentearbeiders bij de bouw van de nieuwe feestzaal die overigens bijna volledig is afgewerkt. Burgemeester Dirk Willem liet verstaan dat die cijfers zullen meegedeeld worden eens de bouw beëindigd is. Op basis van volgens Rudi Geuens inmiddels een overigens te vermijden kostenkaartje van om en bij de 15.000€ die het gemeentebestuur thans al bijkomend dient te dragen door de tijdelijke feestzaal in Akrenbos te gebruiken zonder in het bezit te zijn van alle nodige vergunningen stelde het raadslid zich ook de vraag of dit ook niet het geval zou kunnen zijn met de nieuwe feestzaal in het centrum aangezien ook die vergunning momenteel nog niet volledig in orde is. Burgemeester Dirk Willem kon hierbij aanreiken dat het aangesteld studiebureau de nodige voorstellen nopens de mobiliteit en het parkeren heeft opgesteld en ingediend. Die zaak zou nu half september haar beslag krijgen bij de bevoegde instanties.

Tijdens de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn werd de samenwerkingsovereenkomst rond nood- en doorgangswoningen tussen de OCMW's van Bever, Galmaarden en Herne éénparig goedgekeurd. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 aug 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief