BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 15/12/2020

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 15/12/2020

Gemeenteraad_bever
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 15/12/2020 - © Deschuyffeleer
 

Meerjarenplan 2020-2025

Nadat eerder de raad voor maatschappelijk welzijn het aangepast meerjarenplan 2020-2025 voor zijn deel had vastgesteld kon ook de gemeenteraad, na goedkeuring van dat OCMW-deel, overgaan tot de definitieve vaststelling van het geheel van de meerjarenplanaanpassing.

Het was de financiële directeur Elisabeth de Crombrugghe die de raadsleden toelichting verschafte. De meerjarenplan aanpassing 2020-02 spruit voort uit de noodzaak het plan aan te passen aan de realiteit van 2020 en aan de vooruitzichten voor 2021. Zaken die daarbij hoofdzakelijk worden bekeken zijn het aanpassen van de exploitatiekredieten eind 2020, het inbrengen van de loonkredieten voor 2021, het aanpassen indien nodig van de exploitatiekredieten voor 2021 en voor zelfs verder evenals het overbrengen van de investeringskredieten die niet gerealiseerd konden worden dit jaar naar 2021. Concrete zaken hierbij zijn onder meer het ontvangen van een schenking ten belope van 78.095€, de verhoging van de ontvangsten dit jaar door voornamelijk de coronacrisis, het aanwerven van vier nieuwe personeelsleden toekomend jaar met een prijskaartje van 60.000€ evenals het opschuiven van ongebruikte investeringsbudgetten 2020 naar 2021 zoals 120.000€ voor het domein Akrenbos en 200.000€ voor wegenwerken.

De aangepaste meerjarenplanning voldoet aan de twee voorwaarden voor het financieel evenwicht. Zo blijft het geraamd beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar positief om in 2025 voorlopig te landen op 696.475€. En ook de autofinancieringsmarge komt alsnog in 2025 positief uit op 4.274€.

Ghislain Vandercapellen merkte op dat de mogelijke verkoop van het oud schoolgebouw in Akrenbos nog niet is opgenomen in het meerjarenplan. Ook gaf hij aan dat zijn fractie voorstander is om de eigenaars van de percelen in het domein Akrenbos mee te laten bijdragen in de kosten bij het regulariseren. Eveneens pleitte hij om de Beverse belastingbetaler mee te laten genieten van het voorhanden zijnde overschot door belastingen af te schaffen zoals de milieubelasting of te verminderen zoals de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Rudi Geuens twijfelde of de voorziene 15.000€ voor de eindafwerking van de gemeentelijke feestzaal wel zal volstaan zeker met de kosten voor het aanbrengen van de ventilatie nog in het achterhoofd. Ook hij stelde zich vragen bij de voorziene kostprijs van 100.000€ voor het regulariseren van het domein Akrenbos. Het voorzien van een budget van 200.000€ in 2024 voor de voetbalinfrastructuur in het kader van de uitvoering van fase 2 van het project evenementenzaal als vervolg van het RUP Ter Plasbeek dan weer bestempelde hij als een voorbarige verkiezingsstunt. Ook wees hij erop dat er voor de herinrichting van het centrum geen schot in de zaak komt. 

In zijn repliek reikte burgemeester Dirk Willem aan dat de verkoop van het oude schoolgebouw in Akrenbos pas aan de orde is wanneer de nieuwe school zal in gebruik zijn, dat de kostprijs van de aan te leggen nutsvoorzieningen in het domein Akrenbos pas kunnen geraamd worden eens de gemeente eigenaar is van de gronden, dat in datzelfde verband inmiddels de kostprijs voor het registreren van de grondafstanden beduidend verminderd is kunnen worden en dat tegenover de voorspelde ongunstige economische omstandigheden voor 2021 met minder inkomsten de gemeente toch best een appeltje voor de dorst bewaart. Over de kostprijs van het aanbrengen van de ventilatie in de feestzaal wist hij mee te geven dat hiervoor tijdens de wintermaanden ook gemeentepersoneel zal ingeschakeld worden voor het treffen van de nodige voorbereidingen. Enkel de aansluiting zal door gespecialiseerd personeel uitgevoerd worden.

Ghislain Vandercapellen besloot met te stellen dat het meerjarenplan een correcte cijfermatige weergave is van het beleid, waarmee zijn fractie wel niet kan instemmen.

Het aangepast meerjarenplan kreeg uiteindelijk 6 stemmen pro en 5 stemmen contra.          

Eretitels

Een meerderheid van gemeenteraadsleden kon zich vinden in het voorstel de procedure op te starten voor het verlenen van de titel van ereburgemeester aan Luc Deneyer en van ereschepen aan Marleen Flamant en Christian Krikilion. Rudi Geuens stemde tegen terwijl raadslid Françoise Herman zich onthield.

De raad voor maatschappelijk welzijn van zijn kant ging unaniem akkoord de procedure in te leiden voor het toekennen van de titel van erevoorzitter aan Michel Debleser.

Woonwinkel Pajottenland

Woonwinkel Pajottenland, dat ook Bever ondersteunt inzake woonbeleid, stelde een aantal  reglementen ter goedkeuring voor.

Unanimiteit was er voor het aanpassen van het gemeentelijk reglement inzake het beperken van de conformiteitsattesten voor woongelegenheden. Daar bedraagt de looptijd nu 10 jaar indien het attest maximaal 3 gebreken van categorie I telt en 5 jaar indien het attest minimum 4 en maximum 6 gebreken categorie I vermeldt. Indien aan de dubbelglasvereiste niet wordt voldaan is het attest slechts geldig tot 31/12/2022.

Zowel het reglement voor registratie van leegstaande gebouwen en woningen als het reglement voor registratie van verwaarloosde gebouwen en woningen werden goedgekeurd. Enkel Rudi Geuens stemde tegen bij het eerstgenoemd reglement terwijl hij zich onthield bij het tweede reglement.

Ondanks aandringen van hogerhand om beduidend hogere heffingen in te stellen houdt Bever het bij de eerder gangbare milde heffingen bij leegstand. Die werden vastgesteld op 330€ het eerste jaar, 660€ het tweede jaar en 990€ vanaf het derde jaar. Burgemeester Dirk Willem verdedigde hierbij het principe van 'goede huisvader' die durft in de toekomst te kijken zeker in het belang van zijn kinderen. De heffing op een verwaarloosd gebouw of woning werd vastgelegd op 990€ per jaar, te vermeerderen met 250€ per bijkomende twaalf maanden met evenwel een maximum van 4.500€. Bij de twee stemmingen onthield Rudi Geuens zich.

Belastingen

Alle gebruikelijke belastingen voor 2021 blijven op hetzelfde peil als die van het aflopend jaar. Mede op basis van het cijfermateriaal van het aangepast meerjarenplan dat toch enige marge zou toelaten herhaalde Ghislain Vandercapellen namens zijn fractie het voorstel de milieubelasting af te schaffen en te vervangen door het principe van 'de vervuiler betaalt'. Ook een verlaging van de aanvullende personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing behoren volgens zijn fractie tot de mogelijkheden. Die drie belastingen werden vervolgens wel meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Rudy Geunens onthield zich verder bij de stemming over de kohierbelasting tweede verblijven (990€/jaar) en bij de belasting op de huis-aan-huis reclame.

De contante belasting op de restafvalzakken en de PMD-zakken blijft eveneens behouden. Bever stapt alsnog niet mee in de nieuwe afvalregeling van Intradura. Burgemeester Dirk Willem verkiest een eerste evaluatie van de nieuwe regeling af te wachten. Eerste schepen Kristof Cattie wist wel mee te geven dat vanaf nieuwjaar zowel de ophalingen van het restafval als van de PMD-zakken gelijktijdig zullen doorgaan telkens op maandag om de 14 dagen. Bever bedong bij Intradura ook het akkoord om de huidige zakken alleszins nog een relatief lange tijd te mogen gebruiken.     

Aanvullende politiereglementen

Witte rook kwam er uit de schouw voor het aanvullend reglement op het invoeren van parkeren met een beperkte tijdduur van 1 uur tussen 07 en 19u op de drie parkeerplaatsen ter hoogte van Plaats 50 met uitzondering evenwel op zon- en feestdagen. Aan de school op Akrenbos 133 wordt de zone 30 km/u uitgebreid tot aan het begin van de straat. Ghislain Vandercapellen suggereerde op termijn nog een stap verder te stappen en, naar analogie met een straat in Dilbeek, met sensibiliserende borden 'Aanbevolen rijrichting' uit te pakken. Burgemeester Dirk Willem had oor naar de overweging en zegde toe de zaak verder te zullen bekijken. Het instellen van éénrichting in de straat van de school zou, steeds volgens de burgemeester, immers contraproductief  uitvallen door de te lange omleidingsweg.

Sectoraal akkoord personeel

De raadsleden zetten het licht eveneens unaniem op groen voor het uitvoeren van het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel. Bij het aansluitend voorstel om de gemeentewerkmannen die instaan voor het opzetten van de nieuwe gemeentelijke feestzaal uit dankbaarheid voor hun inspanningen ook nog een aanvullende éénmalige tegemoetkoming te laten genieten onder de vorm van ecocheques ter waarde van 500€, opgedeeld over 250€ nog dit jaar en 250€ toekomend jaar  toonde Rudy Geuens zich niet akkoord. Hij stemde dan ook tegen en gaf aan de zaak te zullen voorleggen aan de provinciegouverneur om te zien of een bijkomende verloning aan de hand van een dergelijke maatregel wel toegelaten is.

Varia

Burgemeester Dirk Willem deelde mee dat er recent vier vacatures zijn uitgeschreven in de schoot van de gemeentelijke diensten. Hij riep de raadsleden op mee te werken aan een zo ruim mogelijke verspreiding van de oproep.

Tijdens de politieraad van 14 december werden ook de cijfers bekendgemaakt met betrekking tot de vastgestelde overtredingen op de coronaregels in Bever. Voor het niet respecteren van de eigenlijke regels werden 3 PV's opgesteld (135 in totaal in de politiezone). Voor het niet respecteren van de avondklok viel er maar 1 inbreuk te noteren.

Op vragen van Sabine Vermassen wist de burgemeester mee te geven dat thans ook daadwerkelijk alles in gereedheid wordt gebracht voor het operationeel maken van de ANPR-camera in Commijn, dat met betrekking tot de tonnagebeperking doorheen het centrum bij gebrek aan medewerking vanuit Geraardsbergen nu de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen werd aangeschreven, dat er ook werk wordt gemaakt van de nieuwe straatnaamborden en dat ook het overleg met de buurtbewoners is op gang is gekomen rond de perkeerproblematiek in het centrum.

Ook de verkoop van de parochiezaal kwam te berde. Burgemeester Dirk Willem liet verstaan te zullen wachten tot het aflopen van de biedtermijn om dan eventueel gebruik te maken van het voorkooprecht vanuit het gemeentebestuur. Daarbij liet hij verstaan dat het geenszins de bedoeling is tegen de aankoop een massa geld aan te smijten. Ghislain Vandercapellen wees er in de rand op dat ook andere gebouwen in de gemeente zoals de kerk in Akrenbos en het oud klooster aan een herbestemming toe zijn.

Henk Verhofstadt merkte op dat er een contradictie bestaat tussen enerzijds het negatief advies vanuit het gemeentebestuur tegenover de inplanting van het windmolenpark Bassilly en anderzijds het ondertekenen van het burgemeestersconvenant voor het terugdringen van de CO² uitstoot. Burgemeester Dirk Willem stelde dat voor het opstellen van het advies een beroep werd gedaan op de diensten van de vzw Klap, die mede door het aantrekken van een zeer ervaren advocaat in de materie, de nodige argumentatie heeft opgebouwd. Dat verslag van Klap werd dan ook, overigens vergezeld van het advies van de GECORO op vraag van diens voorzitter, overgemaakt aan de bevoegde instanties. Rudi Geuens merkte op dat het verslag van de GECORO wel nog niet was goedgekeurd door de leden. De burgemeester beklemtoonde dat het gemeentebestuur zelf niet beschikt over de nodige kwow how voor het beoordelen van alle facetten van de problematiek rond de windmolens en dat er tijdnood mee gemoeid was. “Onze grootste zorg was wel het deel van de bevolking dat mogelijks getroffen wordt door nadelige gevolgen van de aanwezigheid van het windmolenpark in bescherming te nemen”, aldus nog de burgemeester.

Aan het eind had Rudy Geuens ook nog graag vernomen welke gevolgen de aangekondigde Vlaamse betonstop zou kunnen hebben op de herinrichting van het domein Akrenbos. De burgemeester kon het raadslid verzekeren dat de wegen recreatief zullen blijven.

Eerste schepen Kristof Cattie ging op verzoek van Rudi Geuens in op het afgekeurd plan van de vervoersregio van De Lijn. In het voorstel zou Bever vanaf 2023 enkel nog bediend zijn geworden in de ochtend- en de avondspits. Bezoeken aan hospitalen zouden zo dan haast onmogelijk worden. De Lijn gaat er van uit dat het dan aan de gemeenten is om vervoer op maat te organiseren voor hun inwoners. Mede om die reden kon het plan niet goedgekeurd worden.

Bij het afsluiten van het jaar bood het gemeentebestuur de raadsleden een fles rode wijn aan. Rudi Geuens gaf te kennen niet alleen die fles te willen schenken aan het OCMW voor minderbedeelden in de gemeente maar dat er ook nog een aantal flessen mochten opgehaald worden te zijnen huize .  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 dec 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 feb 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 12 feb 2021

archief