BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 20 april

C21 Css

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 20 april

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 20 april - © Deschuyffeleer
 

School Akrenbos 133

Met 5 ja-stemmen van de bestuursfractie van burgemeester Dirk Willem tegenover 5 onthoudingen van de vier raadsleden van de Open voor de Mens-fractie en van die van onafhankelijk raadslid Rudi Geuens werden het bestek en de raming van de studieopdracht voor de bouw van de site Akrenbos 133 van de gemeentelijke basisschool Ak’Cent goedgekeurd. Die documenten werden opgesteld door de cel gemeentelijke bouwwerken van Haviland. De raming bedraagt 384.242€ zonder BTW. Als alles volgens plan verloopt met inbegrip van de uiteindelijke subsidiëringsgoedkeuring door AGION (Vlaams agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) zouden de bouwwerken in het voorjaar 2023 opgestart kunnen worden.

Raadslid Ghislain Vandercapellen motiveerde de onthoudingen van zijn fractie door te stellen dat zij wel degelijk pro de bouw van de nodige schoollokalen zijn maar niet op die site. Zoals eerder al bekend is zijn fractie voorstander mettertijd alle klassen samen te brengen op de site in het centrum.

In de schoot van de school werd onder de leiding van schepen voor onderwijs Cindy Durieux een werkgroep samengesteld om het ganse project mee te begeleiden.

Met betrekking tot diezelfde schoolsite Akrenbos 133 werden op aangeven van het Vlaams departement Mobiliteit & Openbare Werken de grenzen van de uitbreiding van de snelheidszone 30 km/u aan de school nu precies bepaald. In het noorden ligt het grenspunt ter hoogte van de perceelsgrens tussen Akrenbos 129A en Akrenbos 130. In het zuiden is dit het geval op het kruispunt met de hoofdweg van Akrenbos. Raadslid Yvo Reygaerts herhaalde zijn eerdere suggestie om op de piekuren bij de aanvang en het einde van de lessen gemakkelijkheidshalve aan de school een aanbevolen rijrichting in te voeren. Volgens burgemeester Dirk Willem blijkt dit evenwel praktisch niet haalbaar.    

Blauwe parkeerzone

Nog op aangeven van het Vlaams departement Mobiliteit & Openbare Werken werd door de raadsleden het licht op groen gezet voor het invoeren van parkeren met beperkte tijd voor drie plaatsen ter hoogte van Plaats 50. Concreet zal voor die drie parkeervakken tussen 07u en 19u een blauwe parkeerzone van maximaal 1u aan de hand van het gebruik van de blauwe parkeerschijf worden ingesteld. Die regeling geldt wel niet op zon- en feestdagen.

De drie verkeersborden E9a die er zullen geplaatst worden zullen enkel de ondertekst ‘1u van 7-19u’ dragen. Omdat die borden gelden voor alle weggebruikers en niet enkel voor de inwoners van Bever als taalfaciliteitengemeente dient die tekst enkel in het Nederlands vermeld.

Onderhoud gemeentewegen

Zoals eerder onder de raadsleden overeengekomen komt het nu de gemeenteraad toe te beslissen welke straten dit jaar nog zullen kunnen genieten van een herstelling. Dit zal nu het geval zijn voor Romont 10A tot 11, in Pontembeek vanaf de voetbalterreinen tot Pontembeek 23 en van Poreel 6 tot Poreel 3. De opdracht daartoe zal gegeven worden aan Haviland, beroep doende op zijn aankoopcentrale voor onderhoudswerken van gemeentewegen.

In de rand pleitte Ghislain Vandercapellen mettertijd voor éénzelfde benadering voor de vele doodlopende straten in de gemeente.

Jaarverslag cultuurregio

De raadsleden namen kennis van het jaarverslag van de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.  

Klacht bij gouverneur

De raadsleden namen kennis van het antwoord van de gouverneur dd. 23 maart 2021 op de klacht van Rudi Geuens dd. 12 november 2020 met betrekking tot onder meer het indertijd toelaten van vergaderingen in de nieuwe feestzaal alhoewel er over de vergunning discussie bestond, de zaal niet voorzien was van een mechanisch ventilatiesysteem en er nog geen definitieve goedkeuring van de brandweer was. Ook het ontzeggen van het gebruik van het agendapunt ‘varia’ aan de raadsleden tijdens de zittingen vond Rudi Geuens in zijn klacht niet kunnen.

Wat het aspect veiligheid in de feestzaal betreft blijkt de gouverneur de arrondissementscommissaris verzocht te hebben contact op te nemen zowel met de burgemeester als met de commandant van de brandweer. De gouverneur stelt dat ook voor een beperkte ingebruikname van de zaal een gunstig verslag van de brandweer nodig is. Hij vraagt hierbij de burgemeester dan ook zo snel als mogelijk opnieuw contact op te nemen met de brandweer. Burgemeester Dirk Willem gaf mee dat dit zal gebeuren eens alle werken in de feestzaal beëindigd om de brandweer dan toe te laten een eindverslag op te stellen.

De gouverneur stelt in zijn antwoord verder nog dat ondanks het bezwaar tegen de initiële omgevingsvergunning voor de feestzaal, deze, in afwachting van een definitieve uitkomst, nog wel degelijk geldt en dat het gemeentebestuur in het kader van de lopende procedure een nieuwe vergunningsaanvraag voorbereidt. Ook werd hem vanuit het gemeentebestuur meegegeven dat het wel degelijk de bedoeling is een mechanisch ventilatiesysteem te voorzien. Overigens geeft de gouverneur nog mee dat er ook met een natuurlijke ventilatie veilig kan worden bijeengekomen op basis van de voorschriften van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid.

Ten slotte maant de gouverneur het gemeentebestuur aan het recht van de raadsleden om gebruik te maken van het agendapunt ‘varia’ geenszins te beknotten.

Klachtenregistratiesysteem

Een toegevoegd agendapunt door Rudi Geuens om bij hoogdringendheid een reglement met een systeem rond klachtenbehandeling op te stellen haalde het niet. Wel werd mede door toedoen van de raadsleden van Open voor de Mens bedongen dat er uiterlijk op de gemeenteraad van juni een concreet reglement zou voorgelegd worden aan de raadsleden. Algemeen directeur Ann Sevenoo bereidt dit voor in samenwerking met CC-Consult.

EPB-dossier

Rudi Geuens blijft hameren op het EPB-dossier bij de bouw van de nieuwe feestzaal en dan vooral op het aspect ventilatie. Naast een reeks concrete vragen diende hij ook een ontwerpbesluit in om de raadsleden het EPB-dossier in mededeling te laten verkrijgen evenals het aanstellen van een onafhankelijke deskundige voor het opmaken van een rapport rond de effectiviteit/veiligheid en de toetsing aan de regelgeving.

Burgemeester Dirk Willem benadrukte dat voor de ventilatie het nodige wordt gedaan en dat er al een deskundige is aangesteld voor het opvolgen van het dossier en het opmaken van het EPB-verslag. Hij gaf ook aan dat het EPB-verslag wel degelijk zal ter beschikking gesteld worden van de raadsleden, wat ook wel het verzoek van de raadsleden van Open voor de Mens was. Het voorstel haalde het bij stemming niet.

Live streaming

Omdat door onder meer en vooral corona live streaming een oplossing biedt voor enerzijds het veilig kunnen vergaderen en anderzijds het verzekeren van de openbaarheid van bestuur diende Rudi Geuens een voorstel in voortaan de zittingen zowel van de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn live te streamen. Voor Henk Verhofstadt, de fractieleider van Open voor de Mens, zou die mogelijkheid een opportuniteit voor de inwoners uitmaken om zich nauwer bij het politiek leven in de gemeente betrokken te voelen. Zijn fractie was het voorstel dan ook genegen. De stemming leverde bij afwezigheid wegens ziekte van raadslid Françoise Herman een 5 ja-5 neen resultaat op. De algemeen directeur zal wel nakijken welke de mogelijkheden zijn.

Vragenmoment voor burgers

Nog een voorstel van Rudi Geuens betrof het instellen van een vragenuurtje voor burgers voor de aanvang van de eigenlijke zitting van de gemeenteraad. Zowel de raadsleden van de meerderheid als die van Open voor de Mens zagen dit evenwel niet zitten. Volgens Ghislain Vandercapellen berust  het ganse systeem op de gemeenteraad en zijn raadsleden als democratisch verkozenen. Een burger kan steeds terecht bij een raadslid met een klacht of een suggestie. Ook bij het bestuur zelf kan dit overigens gebeuren. Een klachtenregistratiesysteem kan daarbij wel als finaal sluitstuk fungeren. 

Terloops gaf Rudi Geuens ook mee het niet zien zitten dat schepenen deelnemen aan de vergaderingen van de adviesraden waarbij hij onder meer verwees naar de deelname van eerste schepen Kristof Cattie aan de zittingen van de GECORO. Ghislain Vandercapellen dan weer verklaarde zich eveneens een pleitbezorger voor het autonoom kunnen functioneren van adviesraden. Schepen Cindy Durieux repliceerde dat zij deelneemt aan een viertal adviesraden en dat zij in die raden geen enkel eigen voorstel heeft ingediend of een beslissing heeft genomen. Zij vond de houding van Rudi Geuens een gemeenteraadslid onwaardig. Voor burgemeester Dirk Willem dan weer biedt de aanwezigheid van een schepen wel de gelegenheid om tijdens de zittingen een en ander te kunnen toelichten. Het voorstel werd niet aanvaard.

Blokspot

Vanaf 20 mei komt er nu ook in Bever een blokspot voor studenten. Die komt er in de kerk in Akrenbos. Daaromtrent bereikte het gemeentebestuur een akkoord met de kerkraad van St-Géreon. Dat deelde burgemeester Dirk Willem mee.

GECORO

Op vraag van Henk Verhofstadt zegde burgemeester Dirk Willem toe werk te zullen maken van het opstellen van criteria voor zaken die in de GECORO-adviesraad aan bod zouden moeten komen.

Tonnagebeperking

Nu de ANPR-camera’s operationeel zijn wenste Ghislain Vandercapellen te weten of het systeem ook niet zou kunnen gebruikt worden bij het handhaven van de tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen het centrum. Burgemeester Dirk Willem gaf aan terzake zijn licht te zullen opsteken bij de korpschef van de politie. De nodige verkeersborden die de tonnagebeperking aangeven zijn overigens nu ook geplaatst.

Veiligheidscel

Rudi Geuens maakte zich zorgen over het mogelijk adequaat functioneren van de gemeentelijke veiligheidscel. Hij wenste ook te weten in welke mate de schepenen daarbij betrokken zijn. Volgens algemeen directeur Ann Sevenoo zijn alle functies wel degelijk ingevuld en moeten het niet per sé schepenen zijn die bepaalde taken moeten opnemen.

Bloembakken Broeck

Raadslid Sabine Vermassen wenste een stand van zaken te bekomen rond de bloembakken in Broeck. Burgemeester Dirk Willem antwoordde dat er nu ook nog naar een alternatieve oplossing wordt gekeken met stevige blokken in PVC. Na evaluatie van dit systeem zal een beslissing genomen worden. Ongeacht de keuze zal de kostprijs toch wel relatief hoog oplopen.

Landschapsstudie

Er komt binnenkort een digitale infosessie vanuit het project ‘Opgewekt Pajottenland’ ten behoeve van de raadsleden en de leden van de belanghebbende adviesraden over de resultaten van de landschapsstudie rond de mogelijkheden rond hernieuwbare energie. Dat antwoordde eerste schepen en afgevaardigde voor Bever in de beheersorganen van het project op een vraag van Rudi Geuens naar de besluiten van de studie. Volgens de schepen is de kans vrijwel niet bestaande dat er windturbines komen op de mogelijk in aanmerking komende sites in de gemeente wegens een gebrek aan draagvlak bij de buurtbewoners. Zo zou dan toch het waardevol landelijk karakter van het Pajottenland gevrijwaard kunnen blijven.

Uithaal

De gemeenteraad werd afgesloten met een uithaal van schepen Cindy Durieux naar de persoon van raadslid Rudi Geuens toe. Zij werd hierin bijgetreden door burgemeester Dirk Willem. Rudi Geuens kreeg het verwijt te slikken dat hij geen enkel greintje respect en empathie betoont ten overstaan van zijn collega raadsleden, dat hij in alles spijkers op laag water zoekt en felle uithalen niet schuwt ook naar medewerkers van de gemeente toe. “Tot op heden heb je nog geen millemeter zin voor samenwerking en voor open gesprekken betoond ondanks onze oproep daartoe naar alle raadsleden bij het opstarten van deze legislatuur”, klonk het.

Burgemeester Dirk Willem dan weer stelde dat het raadslid “diende te stoppen met het persoonlijk aanvallen van mensen en dat hij best eens zelf in de spiegel diende te kijken. Je pikt te vlug een gerucht op dat je dan uitvergroot en dat dan nog doorgaans fout is”.

Rudi Geuens repliceerde laconiek dat “jullie het toch nog drie jaar met mij zullen moeten volhouden”.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 mei 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 22 mei 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 17 mei 2022

archief