PAJOTTENLAND/HERNE - Het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst

C21 Css

PAJOTTENLAND/HERNE - Het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst

Pajottenland-herne_-_het_energieverhaal_van_het_pajottenland_nu_en_in_de_toekomst
PAJOTTENLAND/HERNE - Het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst - T Frank Nevens/Godelieve Deschuyffeleer
 

Net zoals in Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw zijn ook in Herne het gemeentebestuur en zijn adviesorganen aan de slag met de informatie vervat in het ‘Strategisch Project Opgewekt Pajottenland’. Opgewekt Pajottenland zoekt naar een gedragen en gedeelde visie over de rol van hernieuwbare energie in een klimaatbestendige regio tegen 2040. De aanleiding tot het project was niet alleen het counteren van een mogelijke wildgroei aan windturbines in onze regio. Het is vooral een inspanning om na te gaan hoe ook in het Pajottenland een gedragen invulling kan gegeven worden aan de ambitie van energieneutraliteit. Die ambitie houdt in op termijn de energie die we in de regio verbruiken zelf opwekken en dat op basis van hernieuwbare bronnen.  Een aanzienlijke inspraak en sturing vanuit de deelnemende partners - bestuurders, bewoners, landbouwers, ondernemers en experts - is daarbij een essentiële pijler.

Energiesysteemanalyse

‘Opgewekt Pajottenland’ begon met een ‘energiesysteemanalyse’: een beeld van het huidige energieverbruik, de te verwachten evolutie van dat verbruik in de toekomst en het potentieel in de regio voor de diverse vormen van hernieuwbare energie.  Vervolgens werd een ‘landschapsstudie’ uitgevoerd, die verder bouwde op de analyse.

Die landschapsstudie ging op zoek naar hoe diverse vormen van hernieuwbare energie kunnen ingezet worden in het Pajottenland en dat op basis van een evenwicht tussen energetische efficiëntie, ruimtelijke wenselijkheid, maatschappelijke draagkracht, realistische haalbaarheid en mogelijkheden voor energieopslag. Het  eindrapport van de landschapsstudie is intussen opgeleverd en werd reeds aan quasi alle besturen en hun adviesorganen voorgesteld.

Participatief project

In een online ‘constructieve dialoog’ werd nu ook de bevolking de mogelijkheid geboden om de bevindingen over hernieuwbare energie in combinatie met de eigenheid van het Pajotse landschap te vernemen en om daar ook vragen, opmerkingen en bedenkingen bij te formuleren. In een onlinesessie was het projectleider en coördinator Carolien Ruebens die de studie en haar bijlagen toelichtte. In haar voorstelling werd de participant mee op sleeptouw genomen in het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst. Opgewekt Pajottenland wil absoluut een participatief project zijn. Het stelt zich daarbij open voor iedereen die van dicht of van ver iets te maken heeft met het Pajots landschap en zijn duurzaam toekomstverhaal. Finaal zijn dat eigenlijk alle Pajotten…

Stevige ambities en krachtige inspanningen

Een aantal kerncijfers uit de studie geven aan hoe stevig de ambities zijn en dus ook hoe krachtig de inspanningen op vele vlakken dienen te zijn. In vergelijking met 2016 wordt voor 2040 een totaal energieverbruik vooropgesteld dat 66% lager ligt. Die daling is grotendeels toe te schrijven aan de elektrificatie van ons energiesysteem. Elektrische energie is immers meer efficiënt dan energie op basis van fossiele brandstoffen. Maar tegelijk houdt die stevige daling een effectief lager verbruik in van ons allen. De studie gaat uit van een vermindering van 18% tegen 2040. In de toekomst wordt dan ook gegaan voor een energiesysteem dat volledig op hernieuwbare bronnen werkt.  Vandaag wordt slechts 3,2% hernieuwbare energie opgewekt. En om tot de beoogde energieneutraliteit te komen blijkt een mix nodig van zon/wind/biomassa. De procentuele verhouding tussen die bronnen in een berekende ‘ideale mix’ is 73/21/6.

Formele landschapsvisie 2040

In de volgende fase valt de landschapsstudie ook terug op werkoverleg met de gedeputeerde, de burgemeesters en de bevoegde schepenen. De komende maanden gaan zij zich buigen over de input vanuit de verschillende participatietrajecten. Het is de intentie om in september/oktober een complete en formele landschapsvisie aan de 10 gemeenteraden ter goedkeuring te kunnen voorleggen waarop dan aansluitend de ondertekening van de landschapsvisie 2040 kan volgen. Daarmee zal dan een wezenlijke stap gezet zijn. Maar uiteraard moet het belangrijkste dan nog komen. Hoe gaan de verschillende actoren in het Pajottenland dan daadwerkelijk aan de slag om de ambities om te zetten in concrete realisaties. 2040 lijkt ver, maar dan tegelijk ook weer niet…

Opgewekt Pajottenland is een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw, Klimaatpunt vzw en de 10 deelnemende gemeenten. Die zijn goed voor 136.505 inwoners verdeeld over 54.782 huishoudens.  Samen met lokale partners wordt gezocht naar de ideale mix van duurzame energiebronnen. Aan de basis ligt het Europees ‘Convenant of Mayors/Burgemeestersconvenant’ uit 2008 waarbij meer dan 6000 Europese gemeenten waaronder haast alle Vlaamse gemeenten het engagement aangingen om ook regionale inspanningen te leveren om zó op termijn de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen.

De uiteenzetting van Carolien Ruebens van 20 mei is online te raadplegen via deze link: https://www.opgewektpajottenland.be/agenda .
Op die website van het strategisch project zijn ook alle documenten, veelgestelde vragen en alle praktische info terug te vinden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 mei 2021
Frank Nevens/Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 mei 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 22 mei 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 17 mei 2022

archief