BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 juni

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 juni

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 juni - © Deschuyffeleer
 

Ghislain Vandercapellen

Op aangeven van burgemeester Dirk Willem begon de zitting met het in acht nemen van een verwijlmoment bij het overlijden van raadslid Ghislain Vandercapellen. De burgemeester had woorden van lof over voor de overledene. Hij noemde hem een positief ingesteld en correct raadslid en een persoon die graag jongleerde met cijfers en dan ook de financiën van de gemeente nauwgezet opvolgde. Als eerbetoon zette de burgemeester eerste schepen Kristof Cattie ook aan om het plaatsen van de nieuwe straatnaamborden, een strijdpunt van het overleden raadslid, zo vlug als mogelijk te realiseren.   

Organisatiebeheersing

De raadsleden namen onder de hoede van gespecialiseerde externe deskundigen kennis van het jaarrapport en het rapport zelfevaluatie en implementatieplan in het kader van de organisatiebeheersing van het lokaal bestuur. Dat jaarrapport schetst de resultaten, de lopende projecten en de voorgenomen acties van het bestuur. Het rapport zelfevaluatie dan weer bepaalt de wijze waarop het bestuur aan organisatiebeheersing doet, lijst alle documenten, processen en afspreken op die kaderen in de organisatiebeheersing, licht kritisch de organisatie door om haar zwaktes en verbeterpunten te detecteren en geeft de aanpak weer van de verbeterpunten die tijdens de zelfevaluatie aan het licht zijn gekomen.

Jaarrekening

Zowel voor de sociale dienst (OCMW) als voor de gemeente werd de jaarrekening vastgesteld. Zo kon dan ook de geconsolideerde jaarrekening voor het ganse bestuur goedgekeurd worden. Alles gebeurde onder de begeleiding van het consultancybureau Q&A. Het positief budgettair resultaat van het boekjaar daarbij bedraagt 480.459 euro en het beschikbaar budgettair resultaat 2.663.334 euro. Zowel de drie raadsleden van Open voor de Mens als onafhankelijk raadslid Rudi Geuens stemden tegen. Henk Verhofstadt motiveerde die onthouding door te stellen dat “zij niet twijfelen aan de correctheid van de cijfers maar dat de jaarrekening niet het budgettair beleid weergeeft die zij zouden voor ogen houden”.

Financieel directeur Elisabeth de Crombrugghe loodste de raadsleden doorheen het ruim cijfermateriaal. 2020 is het eerste jaar dat de jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente in één enkel document vervat zijn. “Ons beschikbaar budgettair resultaat lijkt groot maar dat dient evenwel genuanceerd te worden. Meerdere werken dienen immers met dit krediet gefinancierd te worden. Eerst en vooral is er de inbreng van 1.000.000 euro voor de bouw van de school. Daarnaast dient er nog eens 200.000 euro voor wegenwerken en 200.000 euro voor het project Vlabinvest op de Plaats 6 voorzien te worden. Dit maakt een totaal van 1.400.000 euro. Als we dat aftrekken van het gebudgetteerd budgettair resultaat voor 2021 ten belope van 1.862.932 euro dan zou dat een marge geven van 400.000 euro wat niet veel is temeer daar toch steeds rekening dient gehouden te worden met eventuele thans nog niet te voorziene kosten zoals het vervangen van de schoolbus, een nieuwe container voor de verenigingen, nieuw rijdend materiaal voor de technische diensten en hogere werkingskosten voor politie en brandweer. Inmiddels hebben we wel al een beter resultaat kunnen boeken. Dat zal ons toelaten om bijvoorbeeld minder te moeten lenen voor de bouw van de school en/of meer kredieten over te houden voor het verbouwen van de Plaats over enkele jaren”.

Tegenover de toch wel vrij gunstige resultaten polste Henk Verhofstadt bij de burgemeester of hij “als goede huisvader’ toch niet enkele initiatieven zou kunnen nemen om Bever mooier te maken onder meer zoals het verfraaien van de Plaats of het aanpassen van de sporthal aan de huidige tijden. Burgemeester Dirk Willem verklaarde zich akkoord dat er moet geïnvesteerd worden maar liet ook verstaan dat er ook nog geld zal nodig zijn voor het creëren van meer parkeergelegenheid in het centrum. Daarvoor dienen immers nog de nodige gronden te worden aangekocht en het aanleggen van de parkeerplaatsen nog te worden bekostigd. Voor het moderniseren van de sporthal werd door schepen Maxime Vanholder wel al het advies ingewonnen van de sportraad.

Rudi Geuens dan weer was nieuwsgierig naar de uiteindelijke kostprijs van de evenementenzaal en naar de reden van het verhogen van de kosten voor het regulariseren van het domein Akrenbos van 100.000 euro naar 120.000 euro. Burgemeester Dirk Willem kon meegeven dat er voor dit laatste wel veel notariële akten dienen opgesteld te worden en dat er binnenkort, samen met het provinciebestuur, nog een infovergadering zal worden opgezet voor de bewoners om hun medewerking aan te zwengelen. Zij die zich niet in de voorgestelde regeling kunnen vinden zullen uiteindelijk onteigend dienen te worden.

Bouwproject Plaats 5A

Met betrekking tot het bouwproject Plaats 5A deelde burgemeester Dirk Willem mee dat het project vertraging heeft opgelopen doordat geen enkele aannemer tot nu toe heeft ingetekend voor het uitvoeren van de werken. De hoop leefde initieel wel dat de woongelegenheden klaar zouden zijn voor verhuur op het eind van het jaar maar dat blijkt nu al onmogelijk. De architect zal verdere contacten leggen met aannemers om te zien of één van hen toch zou bereid gevonden worden het project te realiseren. Een voorstel om het project met woonmodules te realiseren blijkt om meerdere redenen niet haalbaar.        

Rooilijn

Ingevolge een gratis grondafstand op initiatief zelf van de eigenaars op het perceel van Akrenbos 126 werd de rooilijn gewijzigd en vastgesteld voor het realiseren van een woning. Zo kan over de volledige breedte van het perceel de gemeenteweg met 2 m verbreed worden.

Schoolreglement

Met het oog op het komend schooljaar in de schoot van de gemeentelijke basisschool Ak’Cent  werden aanpassingen zowel aan het schoolreglement als aan de afsprakennota goedgekeurd. Rudi Geuens onthield zich. Hierbij viel te noteren dat er met de ICT-coördinator Davy Boussauw een nieuwe halftijdse directeur werd aangesteld als aanvulling op de halftijdse titularisfunctie van directeur Dorien Cochez. De aanvullende halftijdse directeur van het afgelopen schooljaar (Laetitia De Grève) gaf eerder de voorkeur aan een bediening in een andere school.

School Akrenbos 133

Om te kunnen overgaan tot het uitbreiden van de school Akrenbos 133 werd de ontwerpakte voor de aankoop van een aanpalende bouwgrond (15 a 97) evenals van een perceel achtergelegen stuk bouwgrond (2 a 37) en voor het gratis verkrijgen van een perceel grond (3 a 61) goedgekeurd. De raadsleden van Open voor de Mens en Rudi Geuens onthielden zich om de gekende reden dat zij van bij het begin er een andere visie op de scholeninfrastructuur op aanhouden . Het achtergelegen stuk bouwgrond zou moeten dienen als voetweg van aan de parkeergelegenheid tot aan de school. Het gratis verkregen perceel dan weer zou worden ingericht als parkeergelegenheid.

De totale aankoopprijs bedraagt 239.221 euro.

Skatepark

Op voorstel van Rudi Geuens en mede op aangeven van de burgemeester stemden de raadsleden principieel in met het inrichten van een skatepark. De praktische uitvoering ervan zal wel voor later zijn. Schepen Maxime Vanholder had de zaak ook al aangekaart bij de sportraad en om advies gevraagd. De adviesraad vond een skatepark wel een positief element doch wees daarbij ook naar andere vroeger gestelde prioriteiten. De schepen nodigde Rudi Geuens uit op de proppen te komen met een voorstel voor een locatie. Het raadslid hield echter de boot af en verwees de keuze voor een geschikte locatie terug naar de bewindsploeg.

Klacht

Burgemeester Dirk Willem maakte melding van het antwoord van de provinciegouverneur op een klacht van Rudi Geuens. Het blijkt wel degelijk zo te zijn dat de notulen van de zittingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn ook op de gemeentelijke website dienen gepubliceerd te worden. Het raadslid was vragende partij dat dan ook alle notulen van de raden sinds begin 2019 op de website zouden overgeheveld worden. De burgemeester stemde daarmee in.

Met betrekking tot het nodig zijn van een gunstig brandweerverslag voor de nieuwe evenementenzaal alvorens die in gebruik te kunnen nemen kon de burgemeester meegeven dat er inmiddels op datum van 11/05/2021 een gunstig inspectieverslag werd afgeleverd.           

Varia

De verkeersstuiten in Broeck komen er aan. Dat was een boodschap van de burgemeester. Er zijn contacten gelegd met de invoerder van de weerhouden panelen.

Henk Verhofstadt wenste te weten of er een rattenbestrijdingsplan bestaat in de gemeente. De burgemeester stelde dat de bestrijding op privé-terreinen een aangelegenheid is voor de eigenaars en de gebruikers. In het openbaar domein zijn het leden van de technische dienst die gelast worden met de bestrijding.

Rudi Geuens had nog vragen aan het adres van de burgemeester over het personeelsverloop in de gemeentelijke diensten, de kosten voor de gemeente bij het inrichten van het Euro Village Dorp op de Plaats en het functioneren van het schepencollege.

Yvo Reygaerts blijft het openstellen van voetweg 100 nauwgezet in het oog houden. Hij vroeg een stand van zaken. Ook hier kon de burgemeester meegeven dat er een vergadering zit aan te komen met de betrokken aanpalende eigenaars en landbouwers eens de coronabeperkingen dit toelaten.

Notulen

Ingevolge de afwezigheid om gezondheidsredenen van de algemeen directeur werd schepen Cindy Durieux aangesteld voor de notulering van de raden.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 jul 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022

archief