BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 september ’21

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 september ’21

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 september ’21 - © Deschuyffeleer
 

Rechtspositieregeling personeel

Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn stemden met algemeenheid van stemmen in met de aangepaste rechtspositieregeling van de personeelsleden. Mede door de inkapseling van het OCMW in het gemeentebestuur geldt er voortaan voor de twee zuilen éénzelfde regeling. Waar mogelijk is er nu ook een gelijkschakeling nagestreefd tussen statutaire en contractuele personeelsleden. Met een reeks keuzemogelijkheden bij onder meer de selectietechnieken bij de procedures voor het invullen van vakante bedieningen wordt er nu ook ingezet op flexibiliteit. Het inschakelen van interim- en uitzendkrachten wordt ook mogelijk. En coaching van de medewerkers door het creëren van een cultuur van opvolging is nu in eerste instantie aan de orde vooraleer er in de nodige gevallen kan overgegaan worden tot een evaluatie. De nieuwe regeling maakt ook al het voorwerp uit van een protocolovereenkomst met de vakbonden. En nieuw aangeworven medewerkers kunnen nu ook bij hun overstap op maximaal 12 relevante privaatjaren meerekenbaarheid rekenen.

Dit alles moet de besturen toelaten een modern, efficiënt en soepel personeelsbeleid te voeren en vakante bedieningen vlug te kunnen invullen met de meest geschikte personen.       

Meerjarenplan

Na het vaststellen van het OCMW-gedeelte stelden de raadsleden ook de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025-03 vast. Financieel directeur Elisabeth de Crombrugghe gaf daarbij een korte toelichting. De aanpassing bleek noodzakelijk om het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 ten belope van 2.742.628 euro, dat is 879.696 euro meer dan gepland, in te brengen, om de exploitatiekredieten voor 2021 aan te passen evenals de investeringskredieten voor 2021 waar nodig.

De meest in het oog springende aanpassingen zijn de -20.000 euro geraamde inkomsten uit de personenbelasting, de verhoging met 16.000 euro voor de investeringskredieten voor de kerken, het ontvangen van een digisprong-subsidie van 48.585 euro voor de school, de voorgenomen wegeniswerken in Pontembeek (147.812 euro), Poreel 3 - 7 (25.050 euro) en Romont 10A -11 (10.821 euro) en het alsnog niet volledig gebruiken van het jaarlijks budget (70.000 euro) voor het eigen informaticamateriaal.

De vastgestelde aanpassing van het meerjarenplanning hield sowieso ook de kennisname in door de raadsleden van de jaarlijkse opvolgingsrapportering.

Raadslid Sabine Vermassen merkte op dat er voor het patrimonium en dan in het bijzonder voor de parochiezaal nog steeds een gedeelte van 25.000 euro is voorzien terwijl die zaal nu te koop staat. En ook het nog voorzien van een subsidie van een deel van 25.000 euro voor de verwarming van de St-Géreonkerk in het kader van het kerkenbeleidsplan weerhield haar aandacht.

De leden van de bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem stemden voor terwijl de vier  oppositieleden van de Open voor de Mens-fractie en onafhankelijk raadslid Rudi Geuens tegenstemden. Fractieleider Henk Verhofstadt motiveerde de beslissing van zijn fractie door zoals in het verleden telkenmale te stellen dat “zij niet twijfelden aan de correctheid van de cijfers maar dat het meerjarenplan geen beeld weergeeft van het beleid dat zij voorstaan”.     

Bouwproject vroegere Plaats 6

Met 10 ja-stemmen en 1 onthouding van Rudy Geuens werd de aanpassing van het bestek voor de bouw van 3 sociale woonentiteiten op de vroegere Plaats 6 goedgekeurd. Op het initieel bestek, de raming van de kosten en de wijze van gunnen van het bouwproject werd geen enkele offerte ontvangen. Op aangeven van de architect werd het bestek thans aangepast in de zin dat onder varianten nu ook offertes op basis van traditionele bouwtechniek toegelaten wordt.

Raadslid Yvo Reygaerts van Open voor de Mens, de fractie die al van in het begin ven het project inzake de invulling er andere ideeën op nahield, vroeg zich af of de architect dit niet al eerder had kunnen inschatten en inplannen.

Minder Mobielen Centrale

Unanimiteit was er bij de raadsleden voor het goedkeuren van het reglement van de Minder Mobielen Centrale dat meteen van kracht wordt. Die richt zich tot inwoners van Bever die problemen ondervinden om zich te verplaatsen ingevolge een laag inkomen en beperkte mobiliteit en dit om sociaal isolement tegen te gaan. De vrijwilligers staan in voor het vervoer met hun eigen wagen voor verschillende doeleinden zoals bezoek aan de kapper, medische consultaties, familiebezoek,….

De Minder Mobiele Centrale is een vervoersdienst van het OCMW en is aangesloten bij Mpact. De regelgeving van Mpact is van toepassing onder meer inzake de lidmaatschapsvoorwaarden, het lidgeld en de vergoeding van de vrijwilliger-chauffeur.

Henk Verhofstadt en Sabine Vermassen formuleerden wel een aantal praktische bemerkingen zoals de opgetrokken inkomensgrens ten opzichte van het verleden, het al dan niet mee in aanmerking nemen van de uitkeringen aan mindervaliden en de strikte timing voor het aanvragen van het vervoer.

Kerkenbeleidsplan

Meerderheid tegen minderheid werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Het was vooral Sabine Vermassen die zich in het dossier bleek verdiept te hebben. Volgens haar blijft het plan te weinig concreet, is het niet geactualiseerd tot op de datum van de zitting waarbij zij onder meer verwees naar het instellen van de blokspot in de St-Géreonkerk en bevat het onduidelijkheden zoals het eigendomsrecht van de gewezen pastorie waar thans ’t Sterretje is in onder gebracht. Het plan is dan ook dringend aan actualisering toe. Ook de werking van de al in 2019 aangegeven gemengde stuurgroep gemeente/kerkelijke overheid met een mandaat voor drie jaar ontlokte weinig positieve bedenkingen van harentwege, wat ter zitting overigens werd beaamd door gewezen burgemeester Luc Deneyer die de werking van de stuurgroep bestempelde als ‘dode letter’.

Kritiek had het raadslid ook op het niet meer plaatsvinden van de eerste communies en de plechtige communies in Bever terwijl het plan om mensen te stimuleren naar de kerk te komen wel spreekt van onder meer het inrichten van een kinderspeelhoek en het voorzien van ruime toegankelijkheidsuren. Waarom dan nog betalen voor en onderhouden van de kerken, vroeg zij zich af. Zij vond verder dat er een duidelijke keuze dient gemaakt te worden voor één enkele kerk in Bever temeer daar ook de kerkraad in die zin lijkt gewonnen te zijn voor het idee.

Burgemeester Dirk Willem gaf aan de aangegeven opmerkingen te willen meenemen naar de komende overlegmomenten en dat nieuwe ideeën ook steeds welkom zijn. De opmerking over het niet meer plaatshebben van de eerste en de plechtige communies vond hij terecht. Hij heeft in die zin overigens al een verzoek doorgegeven aan de kerkraad om die communies vanaf toekomend jaar toch opnieuw in Bever zelf te laten doorgaan om reden die belangrijk zijn voor de kinderen en hun familie en voor de plaatselijke gemeenschap. In bijkomende orde verwees hij ook naar de opportuniteit ervan naar de plaatselijke horeca toe.

Buurtweg 59

De gemeenteraad stemde in met de voorlopige vaststelling van het grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg 59. Het was op verzoek van de eigenaars van een aanpalende woning en van bijhorende percelen in eigendom dat de buurtweg gedeeltelijk zou verplaatst worden wel steeds nog wel op hun eigendom en dit om hun voortuin te vrijwaren voor de ongemakken verbonden aan de doorgang van zware landbouwvoertuigen. De doorgang naar de achterliggende percelen blijft te allen tijde verzekerd.

Landschapsvisie 2040

De raadsleden namen nu ook officieel kennis van de landschapsstudie naar hernieuwbare energie die in opdracht van het provinciebestuur werd uitgevoerd in het kader van het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’. Bijhorend stemden zij vervolgens in met de Landschapsvisie 2040 voor de 10 gemeenten in het Pajottenland waaronder Bever die aan het project meewerken. Meerderheidsraadslid Françoise Herman onthield zich. Rudi Geuens was door omstandigheden niet ter zitting bij de stemming.

Het was gewezen burgemeester Luc Deneyer die in naam van de GECORO duiding gaf. Hij wees er vooreerst op dat het grondgebied van Bever niet meer voorkomt op de ‘harde’ kaart hernieuwbare energie en infrastructuur van de landschapsvisie 2040. Dat betekent, steeds volgens Luc Deneyer, dat er bij wijze van spreken bij de goedkeuring van de landschapsvisie een juridische verankering komt dat er in Bever geen windturbines zouden geplaatst worden. De ideale mix van hernieuwbare energie houdt voor het Pajottenland in totaal toch nog 21% windenergie in.

In de landschapsvisie 2040 wordt ook aandacht geschonken aan andere vormen van energieopwekking zoals onder meer zon, biomassa en warmtepompen. Zon alleen blijkt niet voldoende te zijn. Heel binnenkort zal de Vlaamse overheid wel toelaten op daken van openbare gebouwen zonenergie op te wekken en die dan te verkopen. Die toelating tot verkopen geldt evenwel niet voor particulieren.

Voor het gebruik van biomassa wordt eerder gedacht aan intergemeentelijke samenwerking. Er schuilt ook een dualiteit in het energiegebruik. Aan de ene kant worden de mensen aangespoord om minder energie te gebruiken maar aan de andere kant wordt het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd. Ook zouden er geen aardgasleidingen meer doorgetrokken in kernen met een beperkt aantal woningen maar daar zou dan ingezet moeten worden op verwarming met elektriciteit. Steeds volgens de GECORO is de kernuitstap alleszins ook niet de beste oplossing.

De GECORO stelt ook dat aangezien Bever niet meer in aanmerking komt als windkansgebied dit geen reden mag zijn voor de hogere overheid om het buitengebied in de gemeente een uitdovingsbeleid mee te geven. Alles wat niet in het centrum ligt zou buitengebied zijn. Daardoor zou zelfs niet meer mogen gebouwd worden in woongebied met landschappelijk karakter zoals in Akrenbos en in Romont. Dat zou evenwel een flagrante schending van de rechtszekerheid inhouden geborgen in het gewestplan anno 1977 voor Halle-Vilvoorde en tegen een dergelijk uitdovingsbeleid zegt de GECORO volgens gewezen burgemeester Luc Deneyer absoluut NEEN.

Klimaatpact

Groen licht was er ook voor het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact met de Vlaamse overheid in het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Daarbij kunnen ook lokale besturen het goede voorbeeld geven door hun broeikasgassen tegen 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van die in 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09% te realiseren op het energiegebruik van hun gebouwenpark. Het was eerste schepen Kristof Cattie die het agendapunt toelichtte. Bever ontvangt daarbij een subsidie van 7.500 euro maar daar tegenover staat dat de gemeente zelf ook een éénzelfde inspanning dient ten laste te nemen.

Woonmaatschappij

De bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem bekwam met 6 stemmen voor en 4 onthoudingen van de raadsleden van Open voor de Mens de overdracht naar het college van burgemeester en schepenen van de bevoegdheid om het werkingsgebied voor de toekomstige vorming van de woonmaatschappij af te bakenen. Terzake is er nog onduidelijkheid welke gemeenten tot welke woonmaatschappijen zullen behoren. Henk Verhofstadt vond dat eens te meer een uitholling van de bevoegdheden van de gemeenteraad. In zijn repliek stelde burgemeester Dirk Willem dat het schepencollege in deze materie snel zou moeten kunnen handelen eerder dan een bijkomende gemeenteraad met de gebruikelijke kosten te moeten samenroepen. Er werd overeengekomen dat het schepencollege de fractie van Open voor de Mens te gepaste tijde zal betrekken bij het nemen van de nodige beslissingen.

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Er kan maar één woonactor per gemeente zijn, maar een woonactor kan actief zijn in meerdere gemeenten. Ten laatste op 31 oktober 2021 dienen de lokale besturen een voorstel van werkingsgebied in te dienen.

Varia

Zoals gebruikelijk bij iedere gemeenteraad vroeg Sabine Vermassen naar een stand van zaken nopens de bloembakken in Broek. Dat dossier blijkt nog lopende te zijn. Met betrekking tot het plaatsen van de verkeersborden ‘blauwe zone’ aan de ING-bank in het centrum gaf zij mee dat haar fractie voorstander blijft om deze borden wel degelijk te plaatsen gelet op de nabijheid van een superette, de post, de apotheek, … Voor de straatnaamborden kreeg zij de informatie dat de gemeente nu ook uitkijkt naar het zelf maken van dergelijke borden en daarvoor op bezoek gaat naar een gemeente waar dit al gebeurt. Zij vestigde ook de aandacht op de her en der verdwenen folkloristische straatnaambordjes.

Yvo Reygaerts verkreeg positief nieuws op zijn aandringen nopens de staat van voetweg 100. Nu de coronaperikelen grotendeels achter de rug blijken te zijn kan er met de aanpalende eigenaars en landbouwers een vergadering belegd worden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 sep 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief