BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 9 november

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 9 november

Gemeenteraad_bever_2021
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 9 november - © Deschuyffeleer
 
Philippe_annys_bever
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 9 november - © Deschuyffeleer
 

Politie

De raadsleden aanhoorden een uiteenzetting van waarnemend korpschef Philippe Annys over de bouw van het nieuw politiehuis voor de politie Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) in Kester en over de voorgenomen intergemeentelijke samenwerking op het vlak van het vaststellen en het eigenhandig afhandelen van beperkte snelheidsovertredingen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Volgens de huidige planning is voorzien dat het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester zal kunnen in gebruik genomen worden in maart 2022. Door allerlei juridische en contractuele omstandigheden en nieuwe bijkomende behoeften en kosten is de geraamde kostprijs inmiddels opgelopen van 3,6 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro. De bouwheer is VDS Peremans nv. Na 30 jaar kan de politiezone wel zelf eigenaar worden van het gebouw. In 2022 dient de politiezone een eerste afbetaling van 850.000 euro uit te voeren. Het jaar nadien 650.000 euro en vanaf dan ieder jaar 140.000 euro beschikbaarheidsvergoeding.

Om het verdwijnen van de politieposten in de zes gemeenten omwille van financiële redenen te compenseren plant de korpsleiding thans in overleg met de besturen in iedere gemeente toch te kunnen blijven beschikken over een lokaal waar de wijkinspecteurs om opportuniteitsredenen en in alle discretie kunnen afspreken met inwoners in het kader van gevoelige dossiers.

De Vlaamse regering heeft sinds begin dit jaar de steden en gemeenten de mogelijkheid gegeven om ook voor beperkte snelheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. De besturen kunnen daarbij dan kiezen of ze zelf die beperkte snelheidsovertredingen wil afhandelen of niet. De voorwaarden daartoe zijn wel dat de overtreding met eigen infrastructuur en materiaal wordt vastgesteld op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximum toegelaten snelheid is en de overtreding er niet meer is dan 20 km/u bovenop de technische correctie van 6 km. De opbrengst van die geldboetes vloeit dan wel terug naar de besturen en niet naar de federale overheid (Verkeersveiligheidsfonds). De geïnde boetes moeten wel besteed worden aan maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen.

In de politiezone Pajottenland is nu het idee opgeborreld om een technische intergemeentelijke handhavingscel op te richten met een vertegenwoordiger van iedere gemeente om vooral ook te waken over het uniform blijven van de algemene politieverordeningen rond de gemeentelijke administratieve sancties waaronder ook de beperkte snelheidsovertredingen. Het politiecollege in zitting van 08 november 2022 blijkt zich principieel in die gedachtegang te hebben kunnen vinden doch wil vooraf een kijk krijgen op de kosten/baten. Steeds volgens de waarnemende korpschef zouden ondanks de zware kosten verbonden aan het project de gemeenten toch ieder jaar op basis van de geïnde boetes een positief saldo moeten kunnen voorleggen. Voor de intergemeentelijke handhavingscel dient gedacht aan onder meer het in plaats stellen van een sanctionerende ambtenaar (niveau A) en een administratieve bediende (niveau C). De gemeente Galmaarden zou daarbij piloot zijn. En ook bij de politie zou op een bijkomend aantal medewerkers een beroep moeten kunnen gedaan worden voor de vaststellingen en het verwerken van de overtredingen. Wel blijkt het niet de bedoeling om een ‘jacht’ op snelheidsovertredingen te organiseren. De huidige politiek rond snelheidscontroles gericht naar verkeersonveilige punten en zones zou derhalve gehandhaafd blijven.

Correspondentie

De raadsleden namen kennis van het schrijven van de provinciegouverneur dd. 24 september 2021 aan het lokaal bestuur met betrekking tot een klacht van raadslid Rudi Geuens onder meer over het niet bijhouden van een relevant register van in- en uitgaande briefwisseling bij het bestuur en het gebruik van privé-e-mailadressen die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente door de schepenen en de burgemeester.

Na onderzoek meent de provinciegouverneur te moeten stellen “dat het onontbeerlijk is dat het lokaal bestuur van Bever gemeentelijke e-mailadressen ter beschikking stelt, ten minste van de uitvoerende mandatarissen, en dat hier zo spoedig mogelijk werk van wordt gemaakt, dat deze adressen correct gebruikt worden en dat alle relevante briefwisseling met het bestuur wordt ingeschreven in het daartoe bestemde register”.

Raadsleden Henk Verhofstadt en Sabine Vermassen van de fractie Open voor de Mens hadden overigens bedenkingen bij de reactie van de bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem op het schrijven. Zo zouden de gemeentelijke e-mailadressen door die bestuursploeg pas worden ingevuld bij het begin van de volgende legislatuur om reden “de huidige privé-e-mailboxen thans algemeen ingang hebben gevonden bij de inwoners en wijzigingen tot verwarring zouden kunnen leiden”.

Recyclagepark

Raadslid Henk Verhofstadt wilde eveneens meer weten over de besprekingen tussen de lokale besturen van Bever en Herne om ook de inwoners van Bever toegang te verlenen tot het recyclagepark in Herne. Burgemeester Dirk Willem gaf een stand van zaken weer over de besprekingen rond vooral de financiële implicaties. Er is terzake wel nog geen definitieve beslissing genomen.

Domein Akrenbos

Ook over de stedenbouwkundige regularisatie in het domein Akrenbos had Henk Verhofstadt een vraag naar de stand van zaken rond de gratis grondafstand door de eigenaars en het aanleggen van de nutsvoorzieningen. Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat er thans een compromisregeling circuleert onder de eigenaars en dat die regeling al door 32 eigenaars zou ondertekend zijn.

Varia

Zoals de traditie het nu toch al enkele gemeenteraden wil diepten raadsleden Sabine Vermassen en Yvo Reygaerts ook deze keer opnieuw de problematiek op van de parkeerborden voor beperkte duur ter hoogte van het gewezen ING-bankkantoor in het Centrum, de snelheidsremmende blokken in Broek, de straatnaamborden en de voetweg 100. Burgemeester Dirk Willem kon met enige trots melden dat de parkeerborden zeer recent waren geplaatst en dat de snelheidsremmers voor Broek besteld zijn. De afhandelingen van de dossiers rond de straatnaamborden en de voetweg 100 zijn nog lopende.

Bouw school Akrenbos

Schepen voor Onderwijs Cindy Durieux deelde nog mee dat ook de leden van Open voor de Mens met betrekking tot de bouw van de school in het gehucht Akrenbos 133 alleszins bij de verdere besprekingen, onder meer van het voorontwerp, zullen betrokken worden en dat ook voorzien wordt dat de buurtbewoners geregeld zullen geïnformeerd worden.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jun 2022

archief