BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 13 december

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 13 december

Gemeenteraad_bever_2021
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 13 december - © Deschuyffeleer
 

Organogram

De vijf raadsleden van Thuis in Bever en de twee onafhankelijke raadsleden stemden in met het nieuw geïntegreerd organogram voor het personeel van het gemeentelijk bestuur en van het ‘OCMW’. De vier raadsleden van Open voor de Mens onthielden zich. De voorgestelde personeelsbewegingen houden een potentiële budgettaire verhoging ten bedrage van 6.320€ in ten overstaan van de huidige bezetting.

Informatieveiligheid

Met in het achterhoofd de recente problemen bij de stadsbesturen van Antwerpen en Diest wees burgemeester Kristof Cattie op het belang van de informatieveiligheid zeker ook bij de lokale besturen. Hij stelde dat Bever mede door toedoen van de Haviland Data Protection Officer zijn best doet in dat domein. De raadsleden namen dan ook kennis van de ge-update documenten ‘het beleid authentificatie en logisch toegangsbeheer 2022’ en van ‘het informatieveiligheidsplan 2022’. Met uitzondering van raadslid Rudi Geuens, die tegenstemde, werd ook het ge-update ‘informatieveiligheidsplan 2022’ goedgekeurd. Hij merkte op dat de lay out van de verslagen niet conform de taalwetgeving was en als dusdanig niet in overeenstemming was met de visie van de provinciegouverneur daaromtrent. De burgemeester zegde toe het nodige te laten doen.

Facturatie

Raadslid Rudi Geuens legde schepen Maxime Vanholder het vuur aan de schenen met betrekking tot het uitblijven van de facturen van de klusjesdiensten die aan inwoners worden aangeboden. “De betrokkenen stellen zich vragen daaromtrent en vrezen mede door de huidige moeilijke en dure leefomstandigheden die overmaandelijkse facturen niet meer te kunnen betalen. Eerst was er een dergelijke facturatie over de maanden januari, februari en maart. Er werd toen toegezegd het nodige te zullen doen om herhaling te voorkomen maar thans hebben de betrokkenen nog steeds niet de facturen van april tot en met november ontvangen”, klonk het. Het raadslid stelde de bevoegde schepen Maxime Vanholder dan ook politiek verantwoordelijk en verweet hem een gebrek aan daadkracht. Burgemeester Kristof Cattie stelde dat het beter was ter zitting geen antwoord te geven dan er later moeten op terug te komen. Uiteindelijk gaf de schepen aan navraag te zullen doen over de dysfunctie. Blijkbaar zou de facturatie voor november en december naar toekomend jaar verschoven worden.     

Intergemeentelijke preventie- en gezondheidsdienst Pajottenland (IPGD)

Bij de kennisname van het actieplan 2022 en de goedkeuring van het budget 2023 was raadslid Sabine Vermassen vragende partij om de bijgevoegde files voortaan duidelijker voor te stellen. Schepen Cindy Durieux gaf aan het nodige te zullen doen. Bever stelt voor dat budget een bedrag van om en bij de 2.200€ ter beschikking.

Tussenkomsten politie

Het oorspronkelijk reglement over het belasten van herhaalde tussenkomsten van de politie Pajottenland dateert van oktober 2019 met een looptijd van drie jaar. Met uitzondering van de raadsleden Rudi Geuens en Françoise Herman, die zich onthielden, stemden de overige raadsleden in met een verlenging ervan voor een nieuwe periode van twee jaar.

Belastingen

Een reeks belastingen voor 2023 werd in de meeste gevallen haast ongewijzigd en unaniem goedgekeurd ten opzichte van 2022. Dat was het geval voor de kohierbelasting op de tweede verblijven (990€), de opcentiemen op onroerende voorheffing (1.071), de belasting op de afgifte van administratieve bescheiden, de contante belasting op restafvalzakken en PMD-zakken (25€ rol huisvuil en 3,10€ rol PMD), de forfaitaire belasting op het plaatsen van restafvalcontainers (1.500€ wekelijks of 750€ tweewekelijks), de forfaitaire belasting op het gebruiken van de groencontainer door zelfstandigen in tuinaanleg en -onderhoud (250€ voor een 50-beurtenkaart), de belasting op de huis-aan-huis bedeling van drukwerk en de belasting op de inname van het openbaar domein.

Bij de stemming over de milieubelasting onthielden de vier raadsleden van Open voor de Mens en onafhankelijk raadslid Rudi Geuens zich. Fractieleider Henk Verhofstadt herhaalde de motivatie van de beslissing van zijn fractie door hun voorkeur uit te spreken voor het toepassen van het Diftar-principe waarbij de vervuiler betaalt.

Enig animo was er wel bij de behandeling van de aanvullende belasting op de personenbelasting. Tot dit jaar was die vastgesteld op 8,0%. Het voorstel van de bestuursploeg van burgemeester Kristof Cattie hield in dat percentage te behouden. Aan de hand van een tegenvoorstel wilde de fractie Open voor de Mens dit percentage terugbrengen naar 7,5%.

Fractieleider Henk Verhofstadt motiveerde het voorstel van zijn fractie, overigens al enkele jaren begaan met een verlaging van die aanvullende personenbelasting, door te stellen dat de jongste meerjarenplanaanpassing een beschikbaar budgettair resultaat voor de volgende jaren inhoudt waarbij een verlaging van de personenbelasting met een half procent, wat een nominaal impact van minder dan € 50.000 per jaar betekent, toelaat zonder dat dit het financieel evenwicht van de gemeente in gevaar brengt. In die meerjarenplanaanpassing wordt tevens voorzien dat de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting, die 20% van de gemeentelijke ontvangsten uitmaken en thans nominaal goed voor 856.000€, de komende drie jaar zullen stijgen met respectievelijk 6%, 11% en 13%. Ook voorziet de fractie de komende jaren een stijging van de ontvangsten uit de onroerende voorheffing, die 15% van de gemeentelijke ontvangsten uitmaken. Door onder meer de vele verbouwingen in de gemeente zou alleen al voor 2023 op een stijging aan ontvangsten van meer dan 95.000€ (15%) mogen gerekend worden. Verder wordt onder meer nog gesteld dat de schuldenlast onder controle is mede door de minimale initiatieven van het bestuur, dat het doven van de openbare verlichting eveneens een besparing zou inhouden van 15.000€ en dat Bever geen fusie kan aangaan om reden van de taalfaciliteiten maar als compensatie daarvoor vanuit de Vlaamse overheid alvast gedurende de drie komende jaren 372.425€ per jaar extra toebedeeld krijgt. “Zelfs met stijgende exploitatiekosten, opent dit alles perspectieven voor de gemeente die ook hun uitwerking mogen hebben op de modale burger die bijdraagt tot de globale ontvangsten van de gemeente. En door de sterk gestegen energieprijzen kan ieder huishouden toch wel een beetje extra geld gebruiken. Als openbaar bestuur moet men daar zeker ook aandacht voor hebben”, aldus raadslid Henk Verhofstadt in zijn besluit.

In zijn repliek gaf schepen voor Financiën Maxime Vanholder aan dat er voor een verlaging van de aanvullende personenbelasting geen ruimte is. “Uit prognoses blijkt duidelijk dat indien de aanvullende personenbelasting zakt naar 7,5% we onszelf budgettair zwaar impacteren. Schema’s tonen aan dat het beschikbaar budgettair resultaat van 2026 dan een verschil van 278.680€ vertoont ofwel een vermindering van 70.000€ per jaar en niet 50.000€ zoals jullie beweren. Bovendien opent die verlaging geen perspectieven op de langere termijn aangezien de belastingen dan vanaf 2026 terug drastisch zouden moeten verhoogd worden”, stelde hij. “Ook al stijgen de komende jaren onze inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, dan zal dat nog niet voldoende zijn om de indexeringen van de loonmassa op te vangen. Ieder jaar zal de loonmassa sneller stijgen dan de inkomsten uit de belastingen. Naar 2026 toe zal de loonmassa met 359.184€ stijgen terwijl dit voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting slechts 262.150€ bedraagt. En ook dienen de gelden vanuit de Vlaamse overheid om de hoge werkingskosten voor onder meer personeel, ICT, energie en huisvuil te dekken en zijn die van korte duur”.

De schepen verwees verder ook naar het niet meer voorzien worden van het jaarlijks budget faciliteiten vanaf 2026 (-330.000€), de daling van de subsidies van de kinderopvang (-240.000€) en de onzekerheid over het verderzetten van het Plattelandsfonds en het open ruimtefonds (-330.000€).  “Om al die redenen is een verlaging niet aan te raden. Het percentage naar beneden halen zou gelijk zijn aan het negeren van al de knipperlichten en alarmbellen, in tegenstrijd zijn met een behoorlijk bestuur en vooral een gebrek aan toekomstvisie bewijzen”, besloot hij.

Raadslid Rudi Geuens sloot zich aan bij het voorstel van de Open voor de Mensfractie. Ook hij vond dat een jaarlijks bedrag van 50.000€ op het totaal budget toch niet het grote verschil zou kunnen uitmaken. “Het is nu in deze moeilijke tijden aan ons om de burger te zeggen dat wij zijn er zijn voor hen en dat wij hen een steuntje gunnen”. Ook raadslid Henk Verhofstadt was die mening toegedaan: “Wij kunnen het aan. De mensen hebben het nu nodig. Wij kunnen nu een positief signaal geven dat wij er zijn voor hen”.

Schepen Dirk Willem vroeg zich af of het voorstel niet populistisch geïnspireerd was, zeker twee jaar voor de verkiezingen. Hij waarschuwde ook voor de mogelijke gevolgen: “Zou het van goed bestuur getuigen als over drie jaar de pot terug gevuld zou moeten worden. Jullie zouden kunnen in jullie eigen voeten schieten. Jullie houden immers geen rekening met de resultaten en de gevolgen. Ook zal er moeten gesnoeid worden in de investeringen en dan lopen wij het risico subsidies te verliezen”. Raadslid Henk Verhofstadt hield voet bij stuk: “Andere gelijkaardige gemeenten kunnen het wel. Je hebt ook geen glazen bol. Overigens is het uitblijven van het opmaken van facturen gedurende zes maanden ook geen bewijs van goed bestuur”. De schepen haalde ten slotte ook nog de bouw van de nieuwe gemeentelijke feestzaal aan. Die werd met eigen personeel gebouwd wat flink kostenbesparend was, maar is nu wel ieder weekend bezet. Iets waarover raadslid Rudi Geuens dan weer viel: “Die feestzaal zou oorspronkelijk slechts 500.000€ kosten maar werd finaal afgevlagd op een kostprijs van 1 miljoen euro. En ook de aankoop van een tractor waarvoor in het budget 90.000€ voorzien is zou wel kunnen uitgesteld worden totdat een van de twee huidige exemplaren het begeven. Liever iedereen een boterham. Brood op tafel. De burger eerst. Meer respect voor de modale burger!”

Uiteindelijk werd bij staking van stemmen (vijf tegen vijf en onthouding van raadslid Françoise Herman) noch het voorstel van de bestuursploeg noch het voorstel van de Open voor de Mensfractie goedgekeurd.

Bever kruispunt van culturen

Raadslid Rudi Geuens was vragende partij om de slogan ‘Bever kruispunt van culturen’ terug op te nemen op de nieuwe gemeentelijke website. In 2008 was het de toenmalige cultuurraad die het aanbrengen van die slogan in een advies formuleerde. Schepen Cindy Durieux stelde dat een eenvoudige melding zou volstaan hebben om die slogan ook terug op de nieuwe website op te nemen. Het nodige zal gedaan worden.

Overlast duiven

De raadsleden Rudi Geuens en Françoise Herman brachten voor de derde keer het probleem van de duivenoverlast in het centrum te berde dat almaar acuter blijkt te worden. Zij waren vragende partij voor het opstellen van een actieplan binnen een redelijke partij met een onbeperkt maar wel marktconform budget. Dat laatste ontlokte aan schepen Dirk Willem de opmerking dat er nu wel sprake is van een onbeperkt budget. Burgemeester Kristof Cattie gaf mee dat recent vijf bedrijven om advies werd gevraagd. De adviezen zullen eerst in het bestuurscollege besproken worden ook naar budgettaire haalbaarheid toe. Daarna kan ook de gemeenteraad betrokken worden. Ook werd informatie ingewonnen over het aspect volksgezondheid.

Varia

Met betrekking tot de gecontesteerde inplanting van de windmolens kon burgemeester Kristof Cattie raadslid Henk Verhofstadt meedelen dat er blijkbaar een nieuwe procedure bij de Raad van State zou zijn opgestart.

Raadslid Rudi Geuens had graag meer geweten te komen rond de aanstelling van een advocaat in een geschil met een eigenaar in het domein Akrenbos die zelf geen grondafstand wil doen. Volgens de burgemeester wordt het dossier nu voorbereid door de advocaat maar is er nog geen kostprijs gekend. Raadslid Françoise Herman had het daarbij ook over de samenwerking met het domeinbestuur.

Voor de nieuwbouw van de school in Akrenbos stelde raadslid Rudi Geuens zich de vraag of er ook 70% Agionsubsidie voorzien is voor de eerste uitrusting van de lokalen en of dat de kostprijs daarvan al mee opgenomen is in het huidig subsidiepakket. Schepen Cindy Durieux antwoordde zich daaromtrent te zullen bevragen. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 09 jan 2023

archief