BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 januari

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 januari

Gemeenteraad_bever_2021
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 januari - © Deschuyffeleer
 

Verkoop landbouwgrond  

De OCMW-raadsleden stemden in met het ontwerp van de verkoopakte van een perceel landbouwgrond in Romont met een oppervlakte van 1902 m2, opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. De waarde van het verpacht perceel werd door die  dienst geschat op 4.250€. Eerder had dezelfde raad de verkoop al principieel goedgekeurd en het vast bureau gemachtigd de verkoopakte te ondertekenen.   

Facturatie poetshulp

Het voorstel van onafhankelijk raadslid Rudi Geuens om de diensten voor poetshulp voortaan maandelijks te factureren werd niet aanvaard. Vorige OCMW-raad had hij de chaotische afhandeling van die facturen gedurende de voorbije maanden en het gebrek aan opvolging door de bevoegde schepen al aan de kaak gesteld. Nu kwam hij zelf op de proppen met een voorstel om voortaan die facturen maandelijks te laten opstellen om de klanten te behoeden voor verdere financiële overlast.  Bevoegd schepen Maxime Vanholder lichtte toe dat de achterstand inmiddels is weggewerkt en dat de facturatie voortaan tweemaandelijks zou gebeuren mede om de administratieve werklast en kosten te verminderen. Volgens de schepen heeft de gemiddelde factuur per klant per twee maanden betrekking op een 20-tal uren aan een tarief dat schommelt tussen de 6,90€ en 9€/uur. Er zouden zo een 55-tal klanten bediend worden.      

Subsidiereglement sport- en jeugdraad

De voordracht van het schepencollege om het vast bedrag van de basissubsidie in het subsidiereglement voor de verenigingen die onder de sport- en jeugdraad ressorteren te verhogen met 100€ voor categorie C, 200€ voor categorie B en 300€ voor categorie A werd aanvaard. Die basissubsidie komt zo nu te liggen op 200€ voor categorie C, 700€ voor categorie B en 2.300€ voor categorie A. De voordracht kwam er om de verenigingen te stimuleren zich te blijven inzetten. Raadslid Rudi Geuens onthield zich en vroeg inzage te krijgen in de vereiste activiteitenverslagen van de verenigingen om te zien of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Inflatietoelage

De verenigingen mogen rekenen op een éénmalige inflatietoelage van ieder 100€. Die wordt op voordracht van het bestuurscollege toegekend voor het mee opvangen van de hoge energie- en inflatiekosten en voor het waarderen van het mensen verbindend karakter van de verenigingen. Rudi Geuens had bedenkingen bij die lineaire éénzelfde toelage voor alle verenigingen. Zowel hij als fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens bij herhaling in het verleden drongen aan op het bekomen van een overzichtslijst van alle steun, tegemoetkomingen en toelagen die de verenigingen genieten vanuit het bestuur. De Open voor de Mens-raadsleden stemden verdeeld.

GAS-boetes

De raadsleden stemden voorlopig eveneens in met de uitbreiding van de algemene politieverordening voor de politiezone Pajottenland betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen (de zogenaamde GAS 4 inbreuken) en de gemeentelijke administratieve boetes voor beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 km per uur of 50 km per uur (GAS 5).

Om als gemeente de afhandeling van GAS4 en GAS5 inbreuken te kunnen laten uitvoeren was een uitbreiding van de algemene politieverordening evenwel nodig. Er werd een eenduidig reglement voor de volledige politiezone Pajottenland opgemaakt om het werk van de politie te vergemakkelijken. Elke gemeente beslist evenwel apart welke bepalingen ze wil invoeren en toepassen.

Burgemeester Kristof Cattie beklemtoonde dat die regeling is ingegeven uit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Rudi Geuens, die zich bij de stemming onthield, zag het eerder als een verkapte vorm van belasting. Voor de opvolging van het dossier vroeg hij in het bezit te worden gesteld van de resultaten van de flitsacties in de gemeente van de voorbije jaren. Volgens de burgemeester zou het bestuur voor de administratieve afhandeling mede door toedoen van een erkende privé-firma 23€ per inbreuk dienen te betalen.   

Advies provinciaal ontwerp beleidsplan ruimte

Groen licht was er ook voor het advies bij het ontwerp van het provinciaal beleidsplan ruimte dat in het kader van het openbaar onderzoek voor de gemeente werd opgesteld door de voorzitter van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en de omgevingsambtenaar. Rudi Geuens en raadslid Françoise Herman waren niet akkoord.

In het ontwerp wordt Bever aangezien als een landelijk kerndorp waarbinnen het woongebied het woningaanbod dient te groeien door het opdelen van bestaande woningen en vernieuwbouw met hogere woondichtheden, door het (her)ontwikkelen van leegstaande panden en onbebouwde percelen zonder evenwel een verkavelingsstop en door het ook nog kunnen aansnijden van woonuitbreidings- en reservegebieden. Daarbij zou het lokaal bestuur dan de regie in handen krijgen om te verkavelen en te verdichten door onder meer meergezinswoningen waar het kan en wenselijk is.

Akrenbos en andere gehuchten vallen in de categorie ‘woongebieden buiten de kern’. Hier wenst de provincie geen verdere ontwikkeling als woonlocatie en een afbouw van het ruimtebeslag. Een gemeentelijk initiatief blijkt hier aangewezen om het woonaanbod te beperken door nieuwe verkavelingen te vermijden en verdichting tegen te gaan door het opdelen van bouwgronden en het afremmen van woningen.

Tegenover de provinciale gedachtegang stelt de Beverse gemeenteraad in zijn advies een bevolkingstoename toch te willen opvangen, het beter benutten van bestaande gebouwen als één van de prioriteiten in de optiek van slimme verdichting op het platteland, de weging van de mobiliteit niet te overdrijven, in te zetten op ruimtelijke uitvoeringsplannen en dit bij voorkeur in intergemeentelijk Pajots verband en met ook oog voor compensatie of planschade, het kunnen blijven verdichten door halfopen bebouwingen mits een degelijke onderbouw en met gezond verstand evenals het willen behouden van de mogelijkheid beperkte economische activiteiten/handel en kleine familiale bedrijfjes te verweven met wonen of te lokaliseren in leegstaande (landbouw)bijgebouwen. Met betrekking tot de cluster en het woongebied buiten de kern ‘Akrenbos Domein’, dat een deelvoorwerp uitmaakt van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven…’ en zo herbestemd zou worden tot gebied van kleinschalig wonen en verblijven, wil Bever de kans krijgen de wegenis en nutsvoorzieningen voldoende uit te rusten en conform te krijgen.          

Rooilijn

Het wegentracé en het vaststellen van de rooilijn bij de verbreding van de bestaande gemeenteweg, buurtweg nr. 114, door middel van een gratis grondafstand van een smalle, lange driehoekige strook, voor een terrein met als adres Akrenbos 107 werden definitief aanvaard.

Taalwetgeving

Ingevolge een klacht van Rudi Geuens voor inbreuken op de taalwetgeving dienden de raadsleden kennis te nemen van een schrijven van het Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur, ondertekend door de provinciegouverneur, waarin gesteld wordt dat ‘de gemeente Bever als taalgrensgemeente onderworpen is aan een aantal bijzondere bepalingen die zijn opgenomen in de Bestuurstaalwet. Bever is gelegen in het Nederlands taalgebied. Er zijn taalfaciliteiten voor Franstalige inwoners maar het is geen tweetalige gemeente. Ik reken erop dat het bestuur zorgvuldig de taalwetgeving toepast….. De notulen van de organen van het lokaal bestuur…. mogen uitsluitend in het Nederlands worden opgesteld…… Het briefhoofd en de e-mailextensies van de gemeente zijn tweetalig opgesteld. Dat is niet correct…… ook het briefhoofd en de e-mailextensies dienen in het Nederlands te zijn’.

Schepen Cindy Durieux vroeg Rudi Geuens naar de toegevoegde waarde van zijn actie voor de burger waarbij onder meer de gemeentelijke e-mailadressen nu al voor de derde keer dienen aangepast te worden. Het raadslid antwoordde dat de wet nu eenmaal dient nageleefd te worden.

Personenbelasting

Rudi Geuens bracht eveneens terug het voorstel te berde de aanvullende personenbelasting terug te brengen van 8% naar 7,5% gelet op de huidige financiële mogelijkheden van het bestuur en de moeilijke financiële toestanden bij vele inwoners. Tijdens de gemeenteraad in december werden noch het voorstel van de bestuursploeg om die te behouden op 8% noch het tegenvoorstel van de fractie Open voor de Mens om die van 8% op 7,5% te brengen bij staking van stemmen goedgekeurd.

Ondanks de tegenargumenten van schepen voor financiën Maxime Vanholder, die terloops wees op het populistisch karakter van het voorstel, werd de voorgestelde verlaging nu aanvaard. De vier raadsleden van Open voor de Mens, die toch al enkele jaren een verlaging voorstonden, schaarden zich achter het voorstel evenals onafhankelijk raadslid Françoise Herman. De vijf raadsleden van Bij ons in Bever - Chez nous à Biévène stemden tegen. Volgens schepen Maxime Vanholder dient de financiële gezondheid van de gemeente op de lange termijn te primeren en kadert het voorstel daar niet in.

Tijdens de bespreking ontstond er flink wat gekibbel tussen schepen Dirk Willem, Françoise Herman en Rudi Geuens rond mogelijke druk op raadsleden met de regularisering van het domein Akrenbos en de hieraan verbonden kosten als pasmunt.

Alle partijen erkenden dat het niet aan de financiële directeur is om stelling te nemen in het dossier.    

Uitstel aankoop tractor

Ook stelde Rudi Geuens voor de in het meerjarenplan 2020-2025 voorziene ‘aankoop van een tractor’ voor een bedrag van 90.000€ uit te stellen gelet op de volgens het bestuur precaire toestand van de financiële middelen binnen de gemeente. Dat krediet is in het oorspronkelijk meerjarenplan opgenomen. Het raadslid stelde dat het aankopen van die volgens hem in de huidige omstandigheden onnodige investering thans niet aan de orde is en dat de zaak tijdens de volgende legislatuur opnieuw kan bekeken worden.

Schepen Maxime Vanholder stelde dat van het oorspronkelijk voorzien krediet van 88.000€ reeds voor 34.411€ werd aangesproken voor het aankopen van een aanhangwagen en een dieplader. Het resterend krediet van 53.589€ wordt voorlopig behouden voor het al dan niet vervangen van een tractor en voor het onderhoud, het herstel en de aankoop van deftig werkmateriaal ter ondersteuning van de technische diensten. Het voorstel werd uiteindelijk niet aanvaard.

Varia

Françoise Herman drong aan op het beter bekendmaken van de mogelijkheid de gemeenteraad te volgen via streaming.  Henk Verhofstadt vroeg of het bestuur een tussenkomst voorziet in de kosten bij het aanspreken van de renovatiecoach bij Woonwinkel Pajottenland. Rudi Geuens peilde naar de stand van zaken van de inmiddels toch al 2 à 3 jaar geschorste omgevingsvergunning van de nieuwe gemeentelijke feestzaal. Volgens de burgemeester en zijn bestuursploeg is de opmaak van de nieuwe aanvraag nog lopende en wordt er nog gewacht op het ontwerp van de architect om de aanvraag in te dienen. Met betrekking tot de bezorgdheid van de bestuursploeg over de verkeersveiligheid bij het regenboogzebrapad wilde Rudi Geuens weten of er zich nu al ongevallen hebben voorgedaan. Burgemeester Kristof Cattie antwoordde geen weet te hebben van ongevallen maar gaf ook wel mee dat de meeste fietsers en bromfietsbestuurders nu het voetpad oprijden. Françoise Herman toonde zich ook bezorgd over het nog altijd ontbreken van een bankautomaat in de gemeente. Schepen Maxime Vanholder gaf mee dat er desbetreffend momenteel besprekingen lopen met Bpost. Doorheen de zitting was Rudi Geuens ook vragende partij om in het bezit gesteld te worden van de afspraken en de kostenaanrekening voor de kaatsers voor het gebruik van gemeentelijke installaties. In het algemeen naar alle verenigingen en instanties toe werd hij hierin bijgetreden door Henk Verhofstadt, die namens zijn fractie overigens ook al sinds enkele jaren in die zin vragende partij is geweest doch zonder resultaat. Ten slotte wilde Henk Verhofstadt ook meer informatie over de aanpak van de vele recente waterlekken en watertoevoerproblemen in de streek. Burgemeester Kristof Cattie antwoordde dat de huidige problemen voortspruiten uit het reinigen van de watertoren in Sint-Pieters-Kapelle door de Watergroep. Bij het na afloop testen van de leidingen zijn er lekken ontstaan op meerdere zwakke punten. Ook Sint-Pieters-Kapelle heeft te lijden gekregen. Herns burgemeester Kris Poelaert is inmiddels in dringend overleg getreden met de Watergroep. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jan 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 26 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief