BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 23 mei

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 23 mei

Gemeenteraad_bever_2023
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 23 mei - © Deschuyffeleer
 

Pajottenland+ - Lokale ontwikkelingsstrategie

Het was Robrecht Geeroms, de coördinator van PAJOTTENLAND+, die de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) van het samenwerkingsverband voor plattelandsontwikkeling in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en nu ook Ternat en Sint-Pieters-Leeuw als LEADER gebied voor de programmaperiode IV (2023-2027) voorstelde. Aan het opstellen ervan ging een uitgebreide bevraging van inwoners en van sleutelfiguren (252) vooraf.

Het programma draait rond de drie vooropgezette hoofdthema’s Landbouw, Dorpen evenals Landschap en Biodiversiteit. Nu kunnen naast dienstverleningsprojecten ook investeringsprojecten ingediend worden en zelfs microprojecten. Ook ideeën rond toerisme kunnen aangeleverd worden. De projecten kunnen genieten van in totaal 65% subsidies van Europa, Vlaanderen en de provincie. Zelf dienen de voorgestelde projecten een inbreng van 35% te realiseren. Het is de Lokale Actiegroep (LAG) die de praktische kant van de zaak regelt en opvolgt. In de huidige stand van zaken zou Pajottenland+ voor de periode in totaal 2.243.745€ aan subsidies kunnen toegewezen krijgen. De coördinator gaf ook aan dat Bever meer en meer bij het samenwerkingsverband betrokken geraakt met onder meer een verwijzing naar het project Bever Beter Best van Ferm.

De LOS werd door 10 raadsleden aanvaard. Enkel raadslid Françoise Herman hield het bij een onthouding. Eens alle gemeenteraden zich positief hebben uitgesproken wordt de LOS, na advies van het provinciebestuur, toegestuurd aan bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir voor goedkeuring.

InclusieAmbassade

De raadsleden aanhoorden ook een uiteenzetting door coördinator Koen Browaeys en Dominiek Heyvaert, ambassadeur van het project InclusieAmbassade. Dat is een sociaal-culturele netwerkorganisatie die samen met haar 4 partnerorganisaties Centrum Zitstil, Gezin en Handicap, Sig en Sterkmakers in Autisme en Gezin en Handicap en in samenwerking met Hart voor Handicap voluit streeft naar een inclusieve maatschappij. Zij wil de besturen sensibiliseren en haar ideeën evenals de stem van mensen die hun beperking als een handicap ervaren nog meer laten horen. InclusieAmbassade gaat resoluut voor een wereld waarin mensen begrip hebben voor elkaar, één waarin inclusie vanzelfsprekend is en niet langer een streven en waarin iedereen een gelijkwaardige plek kan innemen en expertise deelt.

Met hun actie ‘Burgemeesters voor iedereen # Uitdagendinclusief’ willen ze nu van alle steden en gemeenten een plaats maken waar iedereen zelfstandig, veilig en comfortabel kan deelnemen aan het sociaal leven. De voorstelling van het project aan de raadsleden kaderde dan ook in die actie.

Deontologische code

Door de nieuwe verplichting om ook een deontologische commissie op te zetten stemden de raadsleden aan de hand van een model uitgaande van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in met een aanpassing van de deontologische code voor de mandatarissen die geacht wordt een houvast te bieden aan alle lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen en bestuurlijke integriteit. Die commissie dient daarbij dan ook toe te zien op de verantwoordelijke invulling van de lokale politieke mandaten.

Het aantal leden van de deontologische commissie is 1 per fractie en evenveel als het aantal fracties in de gemeenteraad, aangevuld met de voorzitter van de gemeenteraad / de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn die toegevoegd wordt als voorzitter van de deontologische commissie. Onafhankelijke raadsleden vormen geen fractie en zijn niet vertegenwoordigd in de deontologische commissie. De aanpassing houdt ook de ganse procedureregeling in. Raadslid Rudi Geuens onthield zich.

Basisschool Ak’Cent

Voor het vervangen van de bestaande platte dakbedekking in de gemeentelijke basisschool Ak’Cent in Kerkhove wordt een overheidsopdracht uitgeschreven die zal worden gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De raadsleden zetten daartoe ook het licht op groen voor het bestek. De kosten worden geraamd op 78.895,22 euro (exclusief BTW).

Algemeen Nood- en Interventieplan

Daar onder het beheer van de FOD Binnenlandse Zaken thans een nationaal veiligheidsportaal voor de Belgische diensten betrokken bij de noodplanning en het crisisbeheer ter beschikking wordt gesteld en dit ICMS-platform (Incident Crisis Management System) een volledig nieuwe opmaak vereist van de nood- en interventieplannen stemden de raadsleden thans in met een nieuw algemeen nood- en interventieplan voor de gemeente. Dat plan werd opgemaakt door de gemeentelijke noodplanningscoördinator samen met de veiligheidscel en inmiddels goedgekeurd door de provinciegouverneur op 07/03/2023.

Elke gemeente of stad in België is verplicht een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op te maken dat het multidisciplinair optreden regelt en de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.

Het plan kreeg groen licht. Françoise Herman stemde uit persoonlijke overwegingen inzake gezondheidszorg tegen en Rudi Geuens onthield zich. Hij drong wel aan op het houden van oefeningen.

Woonmaatschappij (Providentia)

De raadsleden verleenden ook hun goedkeuring aan de voordracht van schepen Kurt Penninck (Galmaarden) en schepen Heidi Elpers (Lennik) voor de resterende huidige periode van de legislatuur als vertegenwoordigers van de kleine gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik, Gooik en Herne in het bestuursorgaan van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Midden. Als waarnemende vertegenwoordigers worden schepen Dirk Willem (Bever) en schepen Carina Ricour (Herne) voorgedragen.

Trajectcontrole

De agenda voorzag ook de goedkeuring van een concessieovereenkomst met de firma TM Taas (Macq-Trafiroad) voor het uitvoeren van trajectcontroles rond snelheid op de gemeentewegen via geautomatiseerde vaststellingen. Taas staat voor Trajectcontrole as a service. Maar na bespreking en vooral na tussenkomsten van raadsleden Henk Verhofstadt en Sabine Vermassen van de fractie Open voor de Mens werd het agendapunt verdaagd. De raadsleden willen immers meer informatie over de inhoud van het contract dat volgens hen pro-firma en te weinig pro-gemeente uitgeschreven is. Er werd afgesproken de overeenkomst nog eens inhoudelijk onder de loep te nemen en desnoods een vertegenwoordiger van de firma uit te nodigen voor meer duiding. Eerste schepen Dirk Willem had ook bedenkingen bij het feit dat een trajectcontrole enkel de snelheid meet tussen de twee punten waarbij de bestuurders die met hun voertuig uit een zijstraat komen gereden aan de controle op het weerhouden traject ontsnappen. Dat zou volgens hem zo ook het geval zijn op het in eerste instantie weerhouden traject Kerkhove-Akrenbos met bij voorbeeld Bloemendael als zijstraat.  

In samenspraak met de politie en op basis van de noodwendigheden in het kader van verkeersveiligheid werden al diverse trajecten geselecteerd en was een eerste traject weerhouden op het snelheidsregime van 50 km/u tussen Kerkhove 38 en Akrenbos 58. Logischerwijze werd ook dat agendapunt naar later verdaagd.

Ingevolge het Vlaams verzameldecreet mobiliteit van 7 oktober 2020 met aanpassing van de wegverkeerswet van 16 maart 1968 waarbij het art 29quater werd ingevoerd kunnen lokale besturen thans gemeentelijke administratieve sancties (GAS), meer bepaald GAS-boetes invoeren voor beperkte snelheidsovertredingen waarbij onder meer de overtreding wordt vastgesteld op wegen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u en de overtreding niet meer dan maximaal 20 km/u bedraagt.

TM Taas draagt het exploitatierisico en is verantwoordelijk voor de realisatie, de exploitatie, het onderhoud en de financiering van het systeem van de trajectcontroles en in ruil daarvoor heeft zij recht op een concessievergoeding van 24 euro exclusief btw per verwerking van een vaststelling. Afhankelijk van de gemeten snelheid bedraagt de GAS-boete 53 à 163 euro per overtreding.

Het lokaal bestuur staat in voor het aanleveren van een energiecontract voor de camera’s terwijl de lokale politiezone instaat voor het tijdig verwerken van de kandidaat-overtredingen door een daartoe bevoegde vaststeller die wettelijk een operationeel lid van de politie dient te zijn. De verdere procedure dient te worden afgehandeld door een sanctionerend ambtenaar aangesteld door het lokaal bestuur. In het geval van Bever zou dat een door Haviland aangestelde sanctionerende ambtenaar zijn en waarvoor per dossier 29€ zou dienen betaald te worden.

Burgemeester Kristof Cattie benadrukte dat het opzet het verbeteren van de verkeersveiligheid beoogt en niet het spijzen van de gemeentelijk financiële kassa.

Bouwproject nieuwe kleuterschool Akrenbos

Het door raadslid Rudi Geuens toegevoegd agendapunt met het voorstel om het bouwproject van de nieuwe kleuterschool in Akrenbos stop te zetten en een gefundeerd en objectief debat binnen de gemeenteraad te organiseren nopens het aanwenden van de financiële middelen van het lokaal bestuur voor projecten die het algemeen belang dienen en niet voor één project kon op geen bijval rekenen. Hij stelde wel dat hij niet zozeer gekant is tegen de bouw van de school maar dat hij vreest dat door de almaar oplopende kosten in de bouwsector de bijdrage van het lokaal bestuur, onafgezien van de voorziene subsidies van AGION (Vlaams AGentschap voor Infrastructuur) tussen de 2 à 2,4 miljoen euro en van de voorgenomen inbreng van de subsidies uit het Plattelandsfonds, een financiële ramp zou worden voor de Beverse leefgemeenschap en er zo geen andere projecten in het algemeen belang van de Beverse inwoners meer zouden kunnen gerealiseerd worden. Hij vroeg zich af of ook de subsidies van het Plattelandsfonds kunnen ingebracht worden. Tevens wees hij naar het almaar teruglopend aantal leerlingen in de gemeentelijke basisschool Ak’Cent en naar het groot aantal  kinderen van buiten de gemeente die de Beverse school opvangt. Hij maakte ook de overweging desnoods een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.

Schepen voor Financiën Maxime Vanholder hield het huidig financieel beeld voor. Zo zou de subsidie voorlopig komen op 3,2 miljoen euro, waarvan al 1 miljoen vastgelegd, maar dat zou in functie van de kostprijs van de gunningen nog kunnen aangepast worden. De subsidies van het Plattelandsfonds staan op de rekening van de gemeente. En ook voor de bijkomende kosten is het wachten op de gunningen. Schepen voor Onderwijs Cindy Durieux van haar kant hield het bij de meer inhoudelijke aspecten van he dossier. Zo gaf zij aan dat de terugloop van het aantal leerlingen er gekomen is na het invoeren van de leerlingenstop die indertijd door de gemeenteraad werd beslist. Zij vond ook dat het groot aantal schoolkinderen van buiten de gemeente juist het bewijs is dat het Bevers onderwijs een goede reputatie geniet. Zij wees er eveneens op dat het indienen van een nieuwe aanvraag terug het risico op een lange wachttermijn zou inhouden. Ten slotte meldde zij ook dat het dossier de ganse doorlooptijd steeds correct is opgevolgd geweest in samenwerking met Haviland en het architectenbureau.

De vijf raadsleden van Thuis in Bever - Chez nous à Biévène evenals Françoise Herman en Yvo Reygaerts stemden tegen het voorstel. De overige raadsleden van Open voor de Mens onthielden zich terwijl Rudi Geuens wel pro stemde.

Varia

Burgemeester Kristof Cattie deelde mee dat de brandweerzone Vlaams-Brabant West voortaan geen interventies meer ten laste zal nemen voor het verdelgen of verwijderen van nesten van wespen en hoornaars met uitzondering evenwel van die van de Aziatische hoornaar. De inwoners dienen zich dan ook privé tot plaatselijke imkers te wenden of de website www.wespennest.vlaanderen te raadplegen.

Henk Verhofstadt wees op de mogelijke negatieve financiële gevolgen van de eventuele overstap van netwerkbeheerder Intergem naar Fluvius in het kader van de regiobetrachting te komen tot één distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in Halle-Vilvoorde. Volgens hem zou dat voor Bever kunnen neerkomen op een vermindering van de inkomsten uit onder meer de uitgekeerde dividenden van 20.000€ en op een prijsstijging van het verbruik voor de inwoners. Bij het nemen van een definitieve beslissing vroeg hij met aandrang te blijven bij Intergem. Volgens burgemeester Kristof Cattie garandeert Fluvius evenwel geen prijsstijgingen.

Yvo Reygaerts brak een lans voor het terug aansteken van de openbare nachtverlichting in het kader van het verzekeren van de veiligheid in het algemeen en in alle omstandigheden. Nu er meer en meer LED-verlichting komt was het ook zijn vraag wat er in feite bespaard wordt. Burgemeester Kristof Cattie reikte aan dat het effect van het al dan niet branden van de openbare nachtverlichting ook besproken werd tijdens de jongste politieraad. Vanuit de politie werd daar meegegeven dat er inzake diefstallen alsnog geen significant verschil waar te nemen is. De huidige regeling wordt dan ook gehandhaafd.

Rudi Geuens vroeg naar het waarom dat er al op 11/05/2023 bermen werden gemaaid. Volgens schepen Dirk Willem is dat al een jarenlange traditie in het kader van de verkeersveiligheid vooral voor de kinderen die met de fiets naar school gaan.  

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 mei 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024
Marc Colpaert | 06 mei 2024

archief